REGULAMIN PROMOCJI

Niniejszy Regulamin, zwany dalej "REGULAMINEM", określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej "50plus" oraz zasady jego przeprowadzenia.

 1. CELE PROMOCJI

1.1 Celem akcji promocyjnej jest wzrost popularności serwisu mFind oraz zwiększenie liczby jego użytkowników.

 1. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem akcji promocyjnej jest mFind IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 1. DEFINICJE

3.1 PROMOCJA – akcja promocyjna, regulowana niniejszym Regulaminem, który stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 KC.

3.2 ORGANIZATOR – spółka mFind IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Człuchowskiej 74/U1, 01-360 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 536322, NIP: 5223020611.

3.3 BIURO ORGANIZATORA – pomieszczenia biurowe, wykorzystywane przez Organizatora, mieszczące się w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa.

3.4 SERWIS - platforma internetowa znajdująca się pod adresem https://punkta.pl, której właścicielem jest Organizator; jest to aplikacja służąca do porównywania składek ubezpieczeniowych od wielu towarzystw ubezpieczeniowych  przez klientów indywidualnych oraz  przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wysokość składki jest ustalana w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika do dedykowanego formularza na stronie internetowej. Platforma umożliwia jednocześnie zakup polis ubezpieczeniowych za pośrednictwem Internetu. Funkcjonalności Serwisu są stale rozbudowywane.

3.5 PARTNER/POLECAJĄCY – podmiot, z którym mFind IT Sp. z o.o. podpisał umowę partnerską w sprawie dystrybucji kodów promocyjnych do Promocji albo podmiot, który zaakceptował Regulamin i któremu Organizator przekazał Kod Promocyjny.  

3.6 UCZESTNIK - osoba fizyczna, które otrzymała od Partnera/Polecającego  Kod Promocyjny, spełniła warunki udziału w Promocji i do niego przystąpiła.

3.7 KOD PROMOCYJNY – unikalne hasło, otrzymane od Partnera/Polecającego lub od Organizatora umożliwiające Uczestnikowi przejście do kolejnego etapu Promocji.

3.8 UMOWA UBEZPIECZENIA – umowa ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych znajdujących się na Serwisie.

3.9 NAGRODA – kwota netto przyznana Uczestnikowi przez Organizatora. Nagroda jest przyznawana w wysokości obowiązującej w chwili przystąpienia przez Uczestnika do Promocji. Stawki Nagród dostępne są na stronach Serwisu.

3.10 DANE OSOBOWE – dane niezbędne do otrzymania Nagrody, których administratorem jest Organizator, potrzebne i używane wyłącznie na potrzeby niniejszej Promocji.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

4.1 Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2 Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.

4.3 Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ust. z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z dalszymi zm.).

4.4 Promocja pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości w uzyskaniu prawa do nabycia Nagrody.

4.5 Do przystąpienia do Promocji konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 1. UCZESTNICY PROMOCJI

5.1 Uczestnikami Promocji mogą być osoby, które spełniły łącznie następujące warunki:

5.1.1 Na przeznaczonej do tego podstronie Serwisu www.mfind.pl/50plus, wprowadziły aktualny Kod Promocyjny, a następnie

5.1.2 W okresie ważności Kodu Promocyjnego lub do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Kod Promocyjny stracił ważność, zawarły Umowę Ubezpieczenia na podstawie wybranej oferty i nie odstąpiły od niej w terminie 30 dni od dnia zawarcia.

5.1.3 Wypełniając formularz, o którym mowa w pkt. 5.1.1, podały swój adres e-mail, na który zostaną przesłane informacje umożliwiające udział w Promocji.

 1. OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNIKÓW

6.1 Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

6.2 Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

6.3 Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 1. DANE OSOBOWE

7.1 Administratorem danych osobowych w trakcie Promocji jest mfind IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, wysokość kapitału zakładowego spółki: 111 950,00 zł, kapitał opłacony w całości.

7.2 Z Organizatorem można skontaktować się listownie na adres: mfind IT sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa.

7.3 Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo w Promocji.

7.4 Jeżeli Uczestnik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodne z wymogami prawnymi, to może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.5 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji oraz przekazania im Nagrody.

7.6 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. c w związku z odpowiednimi przepisami podatkowymi oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Prawnie usprawiedliwionym interesem Organizatora jest przeprowadzenie Promocji zgodnie z Regulaminem.

7.7 Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, bądź wiadomości SMS lub kontaktu telefonicznego wskazanych w celach marketingowych, to podstawą przetwarzania jego danych osobowych będą art. 6 ust. 1 lit a RODO także art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

7.8 Dane osobowe Uczestników Organizator przekaże do następujących kategorii odbiorców: podmioty przechowujące dane osobowe dla Organizatora.

7.9 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz czas niezbędny do wykazania jego prawidłowego przeprowadzenia, czyli odpowiadający długości terminów przedawnienia roszczeń. 

7.10 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane również przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowego wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przekazaniem nagrody oraz przez czas przedawnienia zobowiązań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od nagród w Promocji. 

7.11 Jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingowym, to jego dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez Organizatora tych działań marketingowych albo do chwili odwołania zgody przez Uczestnika. Uczestnik ma zawsze prawo do odwołania zgody, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

7.12 Uczestnik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw taki może zostać wniesiony w sytuacji, gdy Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika:
a. w celach marketingowych, wówczas sprzeciw nie wymaga uzasadnienia,
b. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów. Taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Uczestnika lub zwycięzcy Promocji. Organizator będzie mógł przetwarzać dalej dane osobowe mimo tego sprzeciwu, jeżeli wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec praw i wolności Uczestnika lub zwycięzcy Promocji, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.13 Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestnika, poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku przekazania danych, nastąpi ono na odpowiedniej podstawie wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych, jak w szczególności decyzja Komisji Europejskiej o zapewnianiu przez państwo poza Europejskim Obszarem Gospodarczym odpowiedniego stopnia ochrony, wiążące reguły korporacyjne oraz standardowe klauzule ochrony danych.

 1. CZAS TRWANIA

Od dnia ogłoszenia na stronach Serwisu na czas nieoznaczony.

 1. WARUNKI i PRZEBIEG

9.1 Uczestnik po spełnieniu warunków udziału w Promocji o których mowa w §5 powyżej, otrzymuje w ciągu maksymalnie 60 dni na podany podczas zawierania Umowy Ubezpieczenia adres e-mail informacje umożliwiające udział w Promocji, tj.: zasady udziału w Promocji.

9.2 Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na przygotowane przez Organizatora pytanie „Czy w Polsce ubezpieczenie OC na samochód osobowy jest obowiązkowe?”

9.3 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz.

9.4 O prawie do otrzymania Nagrody lub braku tego prawa Uczestnik zostanie poinformowany na podany adres e-mail niezwłocznie po wykonaniu zadania.

9.5 Do wypłaty Nagrody niezbędne jest podanie Organizatorowi numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana Nagroda.

9.6 Nagroda będzie przyznawana wyłącznie w sytuacji pierwszego zawarcia Umowy Ubezpieczenia przez Uczestnika

9.7 Nagroda będzie wypłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika informacji o jej przyznaniu, przesłanej na adres e-mail Uczestnika podany podczas zawierania Umowy Ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 5.2. niniejszego Regulaminu, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.

9.8 W przypadku, gdy Uczestnik występuje w Umowie Ubezpieczenia jako ubezpieczający jednocześnie nie będąc ubezpieczonym, prawo do odebrania Nagrody przechodzi na wskazaną przez Uczestnika osobę będącą stroną Umowy Ubezpieczenia w charakterze ubezpieczonego.

9.9 Organizator powoła trzyosobową Komisję, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

9.10 Komisja będzie weryfikowała prawidłowość udzielonych przez Uczestnika odpowiedzi na pytania oraz czuwała nad prawidłowością przebiegu Promocji.

 1. REKLAMACJE

10.1 Uczestnik Promocji może złożyć reklamację w następujący sposób: osobiście w biurze Organizatora, pisemnie na adres Biura Organizatora (ul. Aleje Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa) lub elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na Serwisie na stronie https://punkta.pl/kontakt/ z wykorzystaniem dedykowanego formularza kontaktowego.

10.2 Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację.

10.3 Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony, o czym Organizator przekaże stosowną informację.

10.4 Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny uzgodniony sposób.

 1. OBOWIĄZKI PODATKOWE

11.1 Przyznawane w ramach Promocji Nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

11.2 Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do zdobytej przez Uczestnika Nagrody Organizator przyzna laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej Nagrody. Od łącznej wartości nagród Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2032) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.

11.3 Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagrody jest Organizator.

11.4 Nagroda jest przekazywana Uczestnikowi na podany rachunek bankowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania Uczestników biorących udział w Promocji.

12.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji w dowolnym terminie lub skrócenia ważności Kodów Promocyjnych bez podania przyczyny.

12.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Promocji bez podania przyczyny.

12.4 Organizator poinformuje o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu Promocji w dowolnym terminie lub skróceniu ważności Kodów Promocyjnych na Serwisie.

12.5 Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników, tj. na wypłacone lub przyznane, a nie wypłacone Nagrody.

12.6 Regulamin Promocji jest dostępny w Biurze Organizatora i na Serwisie.

12.8 Niniejszy regulamin Promocji obowiązuje od dnia 07.12.2018 r.  

W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma także Regulamin Serwisu dostępny pod adresem https://punkta.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/, oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.