Logo punkta

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI PUNKTA.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin strony internetowej i polityka prywatności (dalej jako: „Regulamin”) określają zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z strony internetowej www.punkta.pl, zwanej dalej Stroną. Regulamin definiuje także prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Właściciela Strony i Usługodawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 2. Definicje

 1. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są̨ do korzystania ze Strony;
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
 3. Logi Serwera – informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegających logowaniu w warstwie serwerowej;
 4. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Strona – strona internetowa www.punkta.pl oraz jej subdomeny.
 7. Usługodawca albo mfind – mfind sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488906, NIP: 5223011279, Regon: 147010378, wysokość kapitału zakładowego spółki: 659 800 zł, kapitał opłacony w całości. mfind sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa pod numerem 11220945/A.
 8. Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę.
 9. Właściciel Strony lub mfind IT – oznacza mfind IT sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Człuchowska 74/U1, 01-360 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem KRS 0000536322, NIP: 522-30-20-611, REGON: 360099494, kapitał zakładowy w wysokości 114.200,00 złotych.

§ 3. Warunki korzystania

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Strony. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika jest akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem Użytkownika do ich przestrzegania.
 2. Każdy Użytkownik w celu skorzystania z usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz celami utworzenia Strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza powyższy punkt 1, Właściciel Strony lub Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 5. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Strony, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Strony bez uprzedniego zawiadomienia.

§ 4. Odpowiedzialność za treść Strony

 1. Właściciel Strony dokłada starań, aby korzystanie ze wszelkich usług Właściciela Strony było w pełni satysfakcjonujące i pomocne.
 2. Właściciel Strony odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na Stronie.
 3. Informacje zamieszczane przez Właściciela Strony są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel Strony nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność Strony.
 4. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo zmiany treści Strony, jej uzupełniania, skracania treści lub likwidacji Strony.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Ani Właściciel Strony ani Usługodawca nie odpowiadają za podanie przez Użytkownika na Stronie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych, wobec braku możliwości ich weryfikacji. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.
 7. Ani Właściciel Strony ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy zamieszczonych na Stronie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

§ 5. Prawa własności intelektualnej

 1. Właściciel Strony oświadcza, że Strona zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej. Przyjęty na Stronie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Użytkownik w ramach korzystania ze Strony zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Właściciela Strony i innych podmiotów.
 3. Prawa autorskie do zasobów publikowanych na Stronie należą do Właściciela Strony.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do nie wykorzystywania jakichkolwiek prezentowanych w Serwisie treści poza zakresem własnego użytku osobistego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Właściciela Strony.

§ 6. Warunki techniczne korzystania ze Strony

 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Strony, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę za jej pośrednictwem, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
 2. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0,
 3. włączona obsługa Cookies i JavaScript
 4. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768.
 5. w przypadku usług Call Center wymagane jest posiadanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego
 1. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Strony są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
 2. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies.

§ 7. Usługi

 
 1. W ramach Strony, Usługodawca świadczy następujące usługi:
  • oferowania i sprzedaży ubezpieczeń;
  • porównywania ofert ubezpieczycieli;

§ 8. Polityka prywatności w zakresie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wspólnie przez:

 • mfind IT sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Człuchowska 74/U1, 01-360 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem KRS 0000536322, NIP: 522-30-20-611, REGON: 360099494, kapitał zakładowy w wysokości 114.200,00 złotych, oraz
 • mfind sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 74/U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488906, NIP: 5223011279, Regon: 147010378, wysokość kapitału zakładowego spółki: 659 800 zł

dalej łącznie zwani jako: „Administrator danych”   We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem danych listownie na wyżej wskazany adres korespondencyjny lub przy pomocy następujących form kontaktu: tel.: +48 22 490 90 00 e-mail: kontakt@punkta.pl

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Wszelkie informacje na temat Użytkowników, które gromadzone są przy pomocy Strony, podawane są dobrowolnie. Może się jednak zdarzyć, że bez podania określonych danych Właściciel Strony lub Usługodawca nie będzie w stanie świadczyć określonych usług lub usług w pełnym zakresie. Użytkownik poinformowany zostanie wówczas o każdej takiej sytuacji podczas wypełniania poszczególnych formularzy.

W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą (Użytkowników), a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator danych przetwarza dane osobowe, w zakresie w jakim udostępnione mu one zostały za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na Stronie (www.punkta.pl), na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która w zależności od jej treści pozwala na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu:

Umożliwienia korzystania z porównywarki ubezpieczeń, w tym:

 • porównania i przedstawienia Użytkownikowi ofert ubezpieczeniowych,
 • udostępnienia danych osobowych Użytkowników wybranym zakładom ubezpieczeń oraz multiagencjom w celu wyboru najlepszej oferty ubezpieczenia,
 • kontaktu z Użytkownikiem w celach związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej i ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia (sposób kontaktu zależny jest od udostępnionych przez Użytkownika danych kontaktowych: e-mail lub telefon),
 • obsługi reklamacji;
 • umożliwienia korzystania z innych usług udostępnionych na Stronie (www.punkta.pl);
 • zamówienie bezpłatnej rozmowy telefonicznej, użycia formularza kontaktowego, chatu, zamieszczenia stosownych komentarzy w strefie blogowej,
 • poinformowania Użytkownika o zbliżającym się terminie końca ubezpieczenia (sposób kontaktu zależny jest od udostępnionych przez Użytkownika danych kontaktowych: e-mail lub telefon);
 • marketingu usług i produktów oferowanych przez Usługodawcę oraz współpracujące z nimi zakłady ubezpieczeń, w tym przekazywania danych Użytkowników do współpracujących z Usługodawcą zakładów ubezpieczeń;
 • dostarczanie Użytkownikowi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Administratora danych oraz współpracujące z nimi zakłady ubezpieczeń produktów i usług.

W przypadku, w którym Użytkownik zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie odpowiedniego regulaminu, Administrator danych przetwarza dane osobowe takiego Użytkownika w celu zawarcia i wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo, Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz wykonywania ciążących na Administratorze danych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO). Administrator danych przechowuje dane osobowe Użytkowników przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika na podstawie zgody Administrator danych przechowuje wyłącznie do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie – chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego terminu przechowywania danych. Szczegółowy opis procesu przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej w odpowiednich częściach dedykowanych poszczególnym usługom.  

Czy Administrator danych przekazuje komuś dane osobowe?

Dostęp do przetwarzanych przez Administratora danych mogą mieć również: osoby, które są  zatrudnione przez Administratora danych, podmioty organizujące działania i akcje marketingowe na jego rzecz, podmioty realizujące dla niego usługi analityczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze, dostawcy usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych i telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację z nami. W zależności od usługi, z której korzysta Użytkownik oraz zakresu udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator danych może je udostępniać również innym kategoriom podmiotów, takim jak zakłady ubezpieczeń i agenci ubezpieczeniowi współpracujący z Administratorem danych w zakresie oferowania ochrony ubezpieczeniowej, jak również podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora danych.

Czy dane osobowe będą przekazywane za granicę?

Administrator danych nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkowników poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein), w którym obowiązują restrykcyjne regulacje ochrony prywatności. Może się jednak zdarzyć, że dane będą przesyłane poza EOG przez podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych, takie jak dostawcy: poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej w chmurze, usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych itp. Administrator danych dochowa wszelkich starań, aby upewnić się, że takie przepływy danych odbywały się będą zgodnie z przepisami prawa.

Prawa, które przysługują Użytkownikowi

Administrator danych zapewnia Użytkownikowi spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych (profilowanie). Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl, Infolinia 606-950-000.

Czy Administrator danych podejmuje decyzje automatycznie?

Niektóre usługi świadczone przez Administratora danych wiążą się z wykorzystaniem technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Są one wykorzystywane przede wszystkim w porównywarkach ubezpieczeń – wprowadzane przez Użytkownika dane są wysyłane na serwery zakładów ubezpieczeń, na których przeprowadzane są operacje konieczne do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia wysokości składki. Dzięki temu można błyskawicznie zaprezentować Użytkownikowi zestawienie najlepszych ofert ubezpieczeń. Jednocześnie Administrator danych informuje, że nie ma wpływu na procesy, które odbywają się po stronie zakładów ubezpieczeń. Informacje na ten temat Użytkownik znajdzie w odpowiednich politykach prywatności zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów np. oferujących usługi medyczne. Należą do nich między innymi:   – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. – AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. – BENEFIA Ubezpieczenia sp. z o.o. (Czytaj Politykę prywatności) – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. (właściciel marki mtu24.pl, You Can Drive), (Czytaj Politykę prywatności) – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (właściciel marki Proama) (Czytaj Politykę prywatności) – Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Czytaj Politykę prywatności i Informacje w jakich przypadkach nie powinieneś zawierać umowy ubezpieczenia) – LUX MED sp. z o.o. – Medicover sp. z o.o. – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU SA) – SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Czytaj Politykę prywatności) – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (Czytaj Politykę prywatności) – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Czytaj Politykę prywatności)   Dodatkowo, wprowadzone przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane przez Administratora danych w celu dopasowania rodzaju, formy i treści komunikacji, którą Administrator danych kieruje do Użytkownika lub jej braku.

Rodzaje stosowanej komunikacji

W zależności od podanych przez Użytkownika danych kontaktowych (adres e-mail i/lub numer telefonu) oraz zaakceptowanych zgód w miejscu podania tych danych, Administrator danych może kontaktować się z Użytkownikiem, np. w związku z: obsługą danej usługi (np. porównywarki ubezpieczeń), odpowiedzią na pytania, reklamacjami, badaniami, pozyskiwaniem opinii, marketingiem własnym produktów i usług, przesyłaniem biuletynów informacyjnych (newsletter), informacji handlowych Administratora danych oraz jeśli Użytkownik wyrazi dodatkową zgodę także informacji handlowej od Partnerów Administratora Danych. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Użytkownika dobrowolna zgoda, którą może on wycofać w dowolnym momencie przy pomocy specjalnego odnośnika znajdującego się na dole każdej otrzymanej od Administratora danych wiadomości. Dane użyte do komunikacji z Użytkownikiem będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie wiadomości. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać dłuższe przetwarzanie danych przez Administratora danych.

Porównywarki ubezpieczeń

Dane, które Administrator danych gromadzi przy pomocy porównywarek ubezpieczeń, zbiera w celu świadczenia usługi polegającej na zaprezentowaniu zestawienia ofert ubezpieczeniowych. Uprawnia go do tego wyrażona przez Użytkownika dobrowolna zgoda, którą można cofnąć w każdym momencie. Po wypełnieniu formularza dane mogą zostać przekazane współpracującym z Administratorem danych zakładom ubezpieczeń, a te dodatkowo w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego mogą przekazać je np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz innym podmiotom np. świadczącym usługi medyczne – bez tego nie byłoby możliwe wyliczenie składki. W ramach usługi przysługują Użytkownikowi prawa wymienione powyżej, jak również prawo do przenoszenia danych. W ramach tej usługi na podstawie danych podanych w porównywarce ubezpieczeń Administrator danych może przypomnieć Użytkownikowi o zbliżającym się terminie końca ubezpieczenia zarówno w roku bieżącym jak i w latach kolejnych i zachęcić do ponownego skorzystania z porównywarki, która – dla wygody Użytkowników – będzie wstępnie wypełniona danymi wprowadzonymi podczas poprzedniej wizyty na Stronie oraz Administrator danych może udzielić Użytkownikowi wskazówek dotyczących ubezpieczenia. Jeżeli Użytkownik nie chce korzystać z tej usługi, w każdej chwili może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. W celu znalezienia dla Użytkownika najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia i po wyrażeniu przez niego zgody, dane mogą zostać przekazane także do współpracujących z Administratorem danych multiagencji ubezpieczeniowych, które mogą zaoferować Użytkownikowi dodatkowe oferty ubezpieczenia. Dane zebrane przy pomocy porównywarek ubezpieczeń będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika, wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w akapicie wyżej lub do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez Administratora danych lub wobec Administratora danych roszczeń związanych ze świadczoną usługą. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać nam dłuższe przetwarzanie danych.

Zamówienie bezpłatnej rozmowy telefonicznej

W niektórych miejscach na Stronie znajdują się pola zachęcające do zamówienia bezpłatnej rozmowy telefonicznej. Gromadzone przy ich pomocy numery telefonów będą przetwarzane w celu nawiązania z Użytkownikiem kontaktu na podstawie wyrażonej przez Użytkownika dobrowolnej zgody, którą może cofnąć w dowolnym momencie. W sytuacji, gdy Administratorowi danych nie uda nam się nawiązać rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem zostanie on o tym poinformowany za pomocą innych form kontaktu, np. SMS. Niekiedy dane zebrane w toku rozmowy będą przekazywane innym podmiotom – np. zakładom ubezpieczeń, jeżeli celem rozmowy będzie porównanie ofert ubezpieczeniowych. O każdym takim przekazaniu Użytkownik zostanie poinformowany przez konsultanta. Wszystkie rozmowy odbywające się za pośrednictwem infolinii zarówno Administratora danych, jak i podmiotów realizujących dla niego usługi telefoniczne obsługi klienta, są nagrywane. Dokonywane jest to na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, a konkretniej w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami i oszustwami oraz poprawy jakości świadczonych przez usług i sposobu, w jaki obsługiwani są Klienci. Takie nagrania będą przechowywanie do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez Administratora danych lub wobec niego roszczeń związanych z usługami świadczonymi w ramach rozmowy. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać Administratorowi danych dłuższe przetwarzanie danych.

Formularz kontaktu oraz chat

Na Stronie znajdują się również formularze kontaktu oraz chat (np. LiveChat). Gromadzone przy ich pomocy adresy e-mail i inne podane przez Użytkownika informacje będą przetwarzane w celu nawiązania z kontaktu Użytkownikiem i odpowiedzi na ew. pytania. Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Użytkownika dobrowolna zgoda, którą można wycofać w dowolnym momencie. Zapisy rozmowy będą przechowywane do czasu, w którym nie będzie już możliwe kierowanie przez Administratora danych lub wobec niego roszczeń związanych ze świadczoną usługą. Przepisy prawa mogą jednak – w określonych sytuacjach – nakazywać dłuższe przetwarzanie danych.

 • Administrator danych realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z postanowieniami regulaminów poszczególnych usług lub przez umieszczenie informacji przy formularzu kontaktowym.
 • Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu skorzystania z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie lub wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie.

§ 9. Pliki cookies

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług oraz dostosowania Strony do potrzeb Użytkowników, Administrator danych stosuje pliki cookies.   Pliki cookies (nazywane również ciasteczkami) to niewielkie porcje informacji mające postać krótkiego ciągu znaków, które przechowywane są w pamięci urządzenia Użytkownika. Dostęp do tych plików pozwala Administratorowi danych na późniejsze zidentyfikowanie urządzenia Użytkownika i dostosowanie do niego ustawień witryny. Przechowywane informacje nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu Użytkownika. Można je usunąć w dowolnej chwili przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcji przeglądarki internetowej.   Istnieją różne rodzaje cookies. Strona korzysta z cookies „sesyjnych” oraz „trwałych”. Cookies „sesyjne” są usuwane z komputera Użytkownika zaraz po zamknięciu przeglądarki internetowej. Z kolei cookies „trwałe” będą przechowywane na komputerze Użytkonika również po zamknięciu przeglądarki – maksymalny okres takiego przechowywania jest oddzielnie określony dla każdego cookie.   Używane przez Administratora danych cookies działają w następujących celach:

 1. umożliwiają personalizację wyglądu i treści strony dla każdego Użytkownika,
 2. pozwalają na wymianę danych pomiędzy platformami działającymi w ramach witryny,
 3. są wykorzystywane w procesie uwierzytelniania Użytkownika oraz zapobiegają nadużyciom w tym zakresie,
 4. zapamiętują działania Użytkownika – dzięki temu po opuszczeniu strony nie musi on np. ponownie wypełniać formularzy,
 5. umożliwiają personalizację reklam i komunikacji marketingowej w ramach witryny oraz w komunikacji do użytkowników,
 6. umożliwiają kierowanie reklam Administratora danych poza Stroną, np. do osób, które już odwiedziły Stronę i/lub mogą być potencjalnie zainteresowane usługami Administratora danych,
 7. umożliwiają pomiar skuteczności i rozliczenie efektów działań marketingowych,
 8. gromadzą informacje statystyczne o ruchu na Stronie.

W oparciu o powyższe reguły i w wymienionych celach działają również inne mechanizmy wykorzystywane przez Stronę takie jak np. localStorage, który działa na zasadach analogicznych do trwałych plików cookies, lecz jest w stanie pomieścić więcej informacji.   Na Stronie zamieszczone są też skrypty Partnerów zewnętrznych, które również mogą przechowywać dane na urządzeniu Użytkownika. Stosowane mechanizmy i zasady przechowywania mogą różnić się od tych, które są przewidziane w niniejszej Polityce prywatności i Polityce cookies. Więcej informacji na ten temat Użytkownik znajdzie na stronach poszczególnych Partnerów. Należą do nich między innymi: Google (np. reklama i analiza; ustawienia reklam Google) Facebook (np. reklama i analiza) LiveChat Optimizely Expert Sender PushPushGo Onet Tradedoubler Ceneo InspectLet NetSales Tradetracker Ve-interactive Użytkownik może decydować o tym, czy i jakie pliki cookies chce przechowywać na swoim urządzeniu. Szczegóły na ten temat znajdują się na stronie internetowej dostawcy przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczamy odnośniki do instrukcji użytkowania najpopularniejszych przeglądarek: Chrome Firefox Edge Internet Explorer Opera Jednocześnie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z naszej strony i świadczonych na niej usług.

§ 10. Logi Serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 11. Postanowienia końcowe

 
 • Właściciel Strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 • W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je Właścicielowi Strony poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@punkta.pl
 • Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, o każdej zmianie powiadomi Użytkowników na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 • Regulamin wszedł w życie w dniu 29.08.2019 roku.

Regulamin Akcji Promocyjnej „Allegro 50”

Ostatnia modyfikacja: 25.09.2019 r.

I. Postanowienia Ogólne

Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej na stronie
tutaj oraz https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac?brand=punkta (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest mFind IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, z kapitałem zakładowym w wysokości 117.650,00 zł (dalej jako: „Organizator”).

II. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej

Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 9 października 2019 roku do 31 października 2019 roku (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”).
Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W Akcji Promocyjnej może wziąć udział osoba fizyczna (dalej jako: „Uczestnik”), która łącznie spełnia następujące warunki:

a) ukończyła 18 rok życia;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej przez Organizatora;

d) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny takiej osoby. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

e) w Okresie Akcji Promocyjnej skorzystała z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych Organizatora dostępnego na stronie internetowej Organizatora – za pomocą jednego z następujących linków promujących Akcję Promocyjną:

tutaj

i dokonała tą drogą w Okresie Akcji Promocyjnej zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej jako: „polisa OC”). Przez zawarcie umowy ubezpieczenia rozumie się dokonanie wszystkich, niezbędnych czynności koniecznych do zawarcia umowy ubezpieczenia w odniesieniu do polisy OC poprzez stronę internetową i pocztą elektroniczną, łącznie z opłaceniem składki ubezpieczeniowej za polisę OC on-line. Zawarcie umowy ubezpieczenia inną drogą niż poprzez stronę internetową i pocztę elektroniczną – w tym przez call center nie uprawnia do udziału w Akcji Promocyjnej.

Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej

Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej jest karta podarunkowa Allegro (elektroniczna karta podarunkowa) na zakupy o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) do wykorzystania w serwisie Allegro (dalej jako: „Nagroda”). Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę za udział w Akcji Promocyjnej przez cały Okres Akcji Promocyjnej. Zasady wydawania, aktywacji, realizacji oraz użytkowania e-kart podarunkowych określa Regulamin Kart Podarunkowych Serwisu Allegro (dalej jako: „Regulamin Kart Podarunkowych”) wydany przez Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34.000.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-26-74-798, a dostępny pod adresem https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro-4GDAboO2OFR

Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi, który odstąpił od polisy OC (umowy ubezpieczenia), o której mowa w pkt II.3. lit. e) Regulaminu.
Prawo do Nagrody powstaje z dniem potwierdzenia przez Organizatora, że składka ubezpieczeniowa należna za polisę OC, o której mowa w punkcie II.3 lit. e) Regulaminu została otrzymana i zaksięgowania przez ubezpieczyciela, z którym Uczestnik zawarł polisę OC (dalej jako: „Ubezpieczyciel”). Ubezpieczyciel potwierdza otrzymanie i zaksięgowanie płatności składki ubezpieczeniowej maksymalnie w ciągu 90 dni od dnia jej zapłaty przez Uczestnika. Wydłużony okres oczekiwania wynika z tego, że każdy klient ma prawo w ciągu 30 dni odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi drogą elektroniczną za pomocą e-mail lub SMS na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

IV. Zasady Akcji Promocyjnej

Przystąpienie do Akcji Promocyjnej odbywa się poprzez kliknięcie w jeden z linków wymienionych w pkt II.3. lit. e) Regulaminu.
Fundatorem Nagród w Akcji Promocyjnej jest Organizator.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
Warunkiem wydania i używania kart podarunkowych Allegro  jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Regulaminem Kart Podarunkowych.

V. Reklamacje

Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
Reklamacje w sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@punkta.pl.
Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na trwałym nośniku na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

IV. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest mFind IT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000536322, NIP: 5223020611, Regon: 360099494, z kapitałem zakładowym w wysokości 117.650,00zł.
Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora (Organizatora) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu ustalenia prawa do Nagrody, przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do upływu terminu 120 dni od zakończenia Okresu Akcji Promocyjnej (czas niezbędny do rozpatrzenia wszystkich ewentualnych reklamacji), a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do celów rozpatrywania ewentualnych roszczeń wobec Organizatora przez okres do czasu wygaśnięcia takich ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu realizacji Akcji Promocyjnej Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji Promocyjnej lub wydawcy e-kodów w celu realizacji prawa do Nagrody, którym jest spółka Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166).

VII. Postanowienia końcowe

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji Promocyjnej.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
Biorąc udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.
Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.

Regulamin promocji „Gwarancja najniższej ceny ubezpieczenia OC”

(dalej jako: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Promocję „Gwarancja najniższej ceny ubezpieczenia OC” (dalej jako: „Promocja”) organizuje mFind sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000488906, NIP: 5223011279, Regon: 14701037800000, z kapitałem zakładowym w wysokości 659.800,00 zł (dalej jako: „Organizator”), która jest właścicielem marki Punkta.
 2. Promocja dotyczy zakupu ubezpieczenia OC wyłącznie za pośrednictwem: strony internetowej www.punkta.pl lub tutaj lub za pomocą Call Center Organizatora.
 3. Promocja trwa od 07.10.2019 roku do odwołania, nie dłużej jednak niż do 31.12.2019 r.
 4. Promocja jest skierowany do osób pełnoletnich, które zawarły umowę ubezpieczenia w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej (dalej zwanych: „Klientami” lub „Uczestnikami”).
 5. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
 6. Promocja obowiązuje do dnia rozpoczęcia okresu ochrony określonego na polisie wystawionej do umowy ubezpieczenia zawartej przez Klienta z danym towarzystwem ubezpieczeniowym w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej .

§ 2. Zasady Promocji

 1. Promocja polega na tym, że jeżeli Klient dokonał zakupu Ubezpieczenia OC w sposób wskazany w §1 punkt 2 Regulaminu i który następnie znalazł w innym miejscu ofertę ubezpieczenia OC w niższej cenie, otrzyma od Organizatora zwrot różnicy pomiędzy ceną ubezpieczenia nabytego w sposób wskazany w §1 punkt 2 Regulaminu oraz ceną ubezpieczenia znalezionego w innym miejscu.
 2. W celu otrzymania zwrotu różnicy w cenie, Klient zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi:
 3. potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC w sposób wskazany w §1 punkt 2 Regulaminu, w stosunku do której ma zostać zwrócona różnica w cenie,
 4. udokumentowaną konkurencyjną ofertę cenową ubezpieczenia OC, w szczególności potwierdzoną zdjęciem, tzw. zrzutem z ekranu, materiałami reklamowymi lub wzorcami umownymi, wraz z datą otrzymania konkurencyjnej oferty, dla takich samych danych (np. szczegółowe dane pojazdu, wysokość zniżek, dane współwłaścicieli, deklarowany roczny przebieg itp.), jak w kalkulacji ubezpieczenia zawartego w sposób wskazany w §1 punkt 2 Regulaminu.

Dowód potwierdzający różnicę w cenie powinien być przesłany w terminie wskazanym w §2 punkt 3 Regulaminu do Organizatora e-mailem na adres: kontakt@mfind.pl. Przesłanie tego dowodu traktowane jest jako zgłoszenie udziału w Promocji.

 1. Na zgłoszenie z tytułu Promocji Klient ma 14 dni kalendarzowych licząc od dnia znalezienia tańszej oferty danego ubezpieczenia niż umowa ubezpieczenia zawarta przez Klienta w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia okresu ochrony określonego na polisie wystawionej do umowy ubezpieczenia zawartej przez Klienta w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.
 2. Organizator ma 90 dni kalendarzowych na rozpatrzenie zgłoszenia, które liczone jest od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia udziału w Promocji w sposób wskazany powyżej.
 3. Klient nie może skorzystać z Promocji, jeżeli odstąpił od umowy ubezpieczenia zawartej w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.
 4. Zwrot kwoty stanowiącej różnicę w cenie, o której mowa w §2 punkt 1 Regulaminu zostanie dokonany przez Organizatora przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 90 dni od dnia zgłoszenia udziału w Promocji w sposób wskazany powyżej.

§ 3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia z tytułu Promocji powinny być składane do Organizatora na adres e-mail: kontakt@mfind.pl, w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności skutkujących zgłoszenie reklamacji.
 2. Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku.
 3. Wszelkie reklamacje będące następstwem nie zastosowania się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie nie będą rozpatrzone przez Organizatora.
 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska przedstawionego przez Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zgłaszający może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych wynikających z polskich przepisów prawa.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy w trakcie Promocji będą przetwarzane jakiekolwiek dane osobowe, zastosowanie znajdzie polityka prywatności znajdująca się pod następującym linkiem: https://punkta.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Organizatora: https://www.punkta.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://www.punkta.pl. Zmiany wchodzą w życie następnego dnia roboczego po ich ogłoszeniu.

Regulamin Konkursu "Walcz o tanie OC"

 

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu “Walcz o tanie OC” (dalej: „Konkurs”) jest Mfind IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 142B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536322, NIP 5223020611, z kapitałem zakładowym w wysokości 120 000,00 PLN (dalej „Organizator”). Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Organizatora Otwartych Mistrzostw Warszawy K-1 Rules Seniorów - Karol Łada / Legia Fight Club oraz za pośrednictwem serwisów społecznościowych Facebook, przy wykorzystaniu Fanpage: https://www.facebook.com/LegiaFightClub/ oraz Fanpage: https://www.facebook.com/karolladak1, a także Instagram przy wykorzystaniu profilu: https://www.instagram.com/karollada_pl/?hl=pl. Zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu. Zgodnie z regulaminem serwisu Instagram, Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu. Fundatorem nagród w Konkursie jest jego Organizator. Konkurs trwa od soboty 14 grudnia 2019 roku (od godz. 10:00) do wtorku 17 grudnia 2019 roku (do godz. 22:00). Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w piątek 20 grudnia 2019 roku (do godz. 20:00). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Uczestnicy

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne spełniające łącznie następujące wymogi: a) zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook lub Instagram, b) przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms, c) przestrzegające regulaminu Instagrama, znajdującego się pod adresem: https://help.instagram.com/581066165581870, d) nie będące pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu, e) zapoznały się i zaakceptowały Regulamin poprzez wysłanie komentarza konkursowego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 i pkt 2 Regulaminu w sposób i w terminie tamże określonym. Wysyłając formularz zgłoszeniowy do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że: a) akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu, b)wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z Konkursem, w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie, c) zwalnia portal Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego pkt 2., dana osoba staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) z chwilą spełnienia warunków Konkursu, tj. prawidłowe i pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na ulotce Organizatora lub dokonanie pełnej kalkulacji składki ubezpieczenia OC na stronie Organizatora za pośrednictwem dedykowanego linku podanego na Fanpage: https://www.facebook.com/LegiaFightClub/ lub na Fanpage: https://www.facebook.com/karolladak1 lub na profilu Instagram: https://www.instagram.com/karollada_pl/?hl=pl oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe "Kiedy odbywa się gala Otwarte Mistrzostwa Warszawy K-1 Rules Seniorów?". Poprzez pełną kalkulację rozumie się dojście na wyniki porównania ofert ubezpieczenia OC, tj. krok 3 kalkulatora.

§3 Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach trwania Konkursu spełnić jeden z dwóch warunków. Pierwszy - prawidłowo wypełnić formularz dostępny na ulotce Organizatora i wrzucić go do urny oznaczonej logo marki Punkta. Ulotki będą rozdawana podczas Otwartych Mistrzostw Warszawy K-1 Rules Seniorów - organizowanych przez Karola Łada oraz Legia Fight Club. Drugi - kliknąć w link konkursowy kierujący na stronę Organizatora zamieszczony w postach konkursowych na Fanpage: https://www.facebook.com/LegiaFightClub oraz Fanpage: https://www.facebook.com/karolladak1, lub przy wykorzystaniu profilu na serwisie Instagram: https://www.instagram.com/karollada_pl/?hl=pl, wypełnić formularz kalkulacji podając co najmniej jedną daną kontaktową, tj. numer telefonu lub adres e-mail, dokonać porównania ofert ubezpieczenia (dotrzeć na krok 3 kalkulatora) oraz prawidłowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w sposób opisany poniżej. Dwaj pierwsi zwycięzcy zostaną wylosowani spośród formularzy wrzuconych do urny oznaczonej logo marki Punkta w trakcie trwania Gali Otwartych Mistrzostwa Warszawy K-1 Rules Seniorów. Trzeci zwycięzca zostanie wyłoniony przez Organizatora w ramach internetowej części Konkursu. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w trakcie trwania gali, jeżeli dokonał zgłoszenia poprzez ulotkę lub poprzez e-mail lub telefon, jeżeli dokonał zgłoszenia online do 20 grudnia 2019 roku (do godz. 20:00).

§4 Nagrody

Zwycięzcy Konkursu uprawnieni będą do otrzymania nagrody (dalej „Nagroda”), którą jest trening personalny z Karolem Ładą. Treningi odbędą się na terenie Warzsawy w dogodnym dla obu stron terminie. Niezależnie od Nagrody Zwycięzca Konkursu otrzyma od Organizatora nagrodę dodatkową (pieniężną) (dalej „Nagroda Dodatkowa”) o wartości 10% wartości nagrody głównej brutto, z tym zastrzeżeniem, że nagroda ta nie zostanie wypłacona Zwycięzcy Konkursu w gotówce, lecz przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskanej nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą Organizator jako płatnik wskazanego powyżej podatku dokona na rzecz Zwycięzcy Konkursu, zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej. Zwycięzca może nie przyjąć nagrody. Celem potwierdzenia chęci odebrania Nagrody i Nagrody Dodatkowej, Zwycięzca Konkursu, w terminie 7 dni od opublikowania wyników Konkursu w sposób wskazany w §3 pkt 5 i 6, zobowiązany jest przekazać Organizatorowi swoje imię, nazwisko, numer kontaktowy oraz adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma być dokonana wysyłka Nagrody, w wiadomości e-mail na adres kontakt@punkta.pl. W przypadku nieprzekazania Organizatorowi wszystkich powyższych danych w powyższym terminie Zwycięzca traci prawo do Nagrody i Nagrody Dodatkowej, a Organizator uprawniony jest do wskazania innego zwycięzcy Konkursu. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w ciągu 14 dni od daty przekazania danych osobowych, o których mowa w pkt.3 powyżej. Po dokonaniu zgłoszenia, dotyczącego odebrania nagrody, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Zwycięzca zobowiązany będzie przekazać Organizatorowi dodatkowe, wymagane stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa dane, celem dokonania rozliczenia podatku dochodowego z tytułu uzyskania nagrody, w tym w szczególności nr PESEL oraz nazwę i adres właściwego dla zwycięzcy urzędu skarbowego. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, o których mowa w §3 pkt 5 lub stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu, Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków traci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagród.

§5 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Mfind IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 142B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536322, NIP 5223020611. Dane osobowe Uczestnika zbierane podczas Konkursu będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności w celu przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora przez okres jednego roku. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) w celu rozpatrzenia ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora. Uczestnik Konkursu ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest upoważniony do działania we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, umożliwiając z nim kontakt według następujących danych kontaktowych: kontakt@punkta.pl

§6 Reklamacje

Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej i elektronicznej (email), pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

§7 Postanowienia końcowe

W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu. W takim przypadku Uczestnik nie jest uprawniony do nabycia jakiejkolwiek Nagrody, czy Nagrody Dodatkowej, a prawo do nagród już przyznanych Uczestnikowi w Konkursie ulega natychmiastowej utracie. Informacja taka zostanie przekazana Uczestnikowi drogą elektroniczną. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i prawa nabyte uczestników. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2019 roku i obowiązuje do zakończenia Konkursu.
ul. Aleje Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
+48 22 490 9000
kontakt@punkta.pl
rodo@punkta.pl
© 2020 mfind IT sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Marka Punkta należy do mfind IT sp. z o.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram