Punkta

UKNF zaproponował ułatwienia na czas walki z koronawirusem

Zarówno dla ubezpieczycieli, jak i klientów sektora ubezpieczeń, zaproponowano szereg usprawnień, które finalnie mają zapewnić stabilność branży, a klientom bezpieczeństwo wynikające z ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Wybrane ułatwienia przybrały formę wspomnianego Pakietu.

Czego możemy zatem się spodziewać?

Zaproponowane działania mają przede wszystkim umożliwić ubezpieczycielom stabilne działanie i adekwatną reakcję na istniejące oraz przyszłe ryzyka.

Zakładom ubezpieczeń ma być łatwiej wywiązywać się ze zobowiązań wobec klientów

Pomoc w tym obszarze ma wynikać m.in. z obniżenia wymogu kapitałowego przez stworzenie możliwości wyznaczania kwartalnego wymogu SCR bez zmiany parametrów. Do tego odejście od wymogu stosowania maksymalnej stopy technicznej oraz przyspieszenie procedury zatwierdzania przez organ nadzoru:

  • uzupełniających środków własnych,
  • miar LTG,
  • korekty dopasowującej,
  • korekty do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka.

Zawieszone i wstrzymane kontrole pozwolą ubezpieczycielom skoncentrować się na bieżącej działalności

Nadzór zapewnia, że realizowane dotychczas kontrole będą kontynuowane ze zdecydowanie mniejszą intensywnością, a nowe kontrole nie będą podejmowane, dzięki czemu ubezpieczyciele będą mogli skupić się na obsłudze klientów, procesach kluczowych i bieżącej działalności operacyjnej. Co więcej, nadzór zwolnił zakłady ubezpieczeń z licznych bieżących obowiązków, m.in. w zakresie raportowania i sprawozdawczości.

Agenci ubezpieczeniowi będą mogli pracować bezpiecznie, a zarazem sprawnie

Jeśli tylko klient wyrazi na to zgodę, wszystkie procedury związane z ubezpieczeniem mogą przebiegać telefonicznie, przez internet lub drogą mailową.

Nieterminowa likwidacja szkody w okresie epidemii – tutaj może obejdzie się bez sankcji

UKNF ma zamiar zaproponować także przepis znoszący obowiązkowe nakładanie sankcji administracyjnych za nieterminową likwidację szkód, jeśli ta wynikała z sytuacji bezpośrednio wynikającej ze stanu epidemii koronawirusa.

Co jeszcze? Przygotowany Pakiet ma charakter otwarty. Możemy zatem spodziewać się kolejnych propozycji rozwiązań stabilizujących i chroniących sektor ubezpieczeń