Polskie prawo nie określa konkretnego terminu na zgłoszenie szkody z OC, dlatego ten termin jest taki sam jak termin przedawnienia roszczeń.  W większości przypadków czas na zgłoszenie szkody z OC wynosi 3 lata.

Są jednak pewne wyjątki opisane w kodeksie cywilnym:

Art. 442[1] kodeksu cywilnego:

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Czyn niedozwolony to każde działanie wyrządzające krzywdę drugiej osobie. Nie musi być zawinione. Np. jeśli ktoś przez nieuwagę nie wyhamuje na światłach wjedzie Ci w tył samochodu uszkadzając zderzak, popełni czyn niedozwolony.
Zbrodnia i występek są to przestępstwa. Ciężkie wypadki komunikacyjne, w których poszkodowani odnieśli obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni, kwalifikowane są najczęściej jako występki.

Oczywiście im wcześniej zgłosisz szkodę, tym lepiej, bo po kilku miesiącach czy latach zbadanie całej sytuacji przez ubezpieczyciela będzie bardzo utrudnione. Dlatego pamiętaj, że termin na zgłoszenie szkody z OC to 3 lata – uzyskanie odszkodowania po tym czasie będzie niemożliwe.

Czytaj także: Likwidacja szkody, odszkodowanie z OC sprawcy. Jak skorzystać z czyjejś polisy?