Regulamin akcji promocyjnej z Miłośnikami Czterech Kółek

Opublikowano: 15.05.2019

Regulamin akcji promocyjnej

„Miłośnicy Czterech Kółek”

I Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej na kanale YouTube „Miłośnicy Czterech Kółek” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Punkta IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 74 LU 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536322, NIP 5223020611, z kapitałem zakładowym w wysokości 111 950,00 PLN (dalej „Organizator”).

II Warunki udziału w Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 26 maja 2019 roku do 2 czerwca 2019 roku (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”).
 2. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział osoba fizyczna (dalej jako: „Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:

a) ukończyła 18 rok życia;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) poprzez wzięcie udziału w konkursie zaakceptowała postanowienia Regulaminu i tym samym wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej przez Organizatora;

d) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

e) w Okresie Akcji Promocyjnej skorzystały z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych Organizatora dostępnego na stronie internetowej Organizatora – za pomocą linku partnerskiego umieszczonego pod filmem – https://bit.ly/2EsPJYk  „Mercedes” na kanale YouTube „Miłośnicy Czterech Kółek” i dokonały tą drogą zakupu polisy OC lub OC+AC. Przez zakup rozumie się dokonanie pełnej transakcji, łącznie z opłaceniem polisy on – line. Zakup polisy inną drogą – w tym przez call center nie uprawnia do udziału w akcji.

 1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

 

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej

 1. Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej są zestawy narzędzi NEO TOOLS (http://neo-tools.com/klucze-nasadowe-9331.html) o rynkowej wartości 225 zł za jeden zestaw (dalej jako: „Nagroda”).
 2. Nagroda w postaci pojedynczego zestawu narzędzi NEO TOOLS zostanie przyznana każdemu Uczestnikowi, który w Okresie Akcji Promocyjnej dokona zakupu polisy OC lub OC+AC zgodnie z postanowieniami pkt II.3. Regulamin.
 3. Prawo do Nagrody powstaje z dniem zapłaty za polisę OC lub OC+AC, to jest z dniem zaksięgowania płatności za polisę
 4. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi paczką pocztową na adres wskazany przez Uczestnika przy zakupie polisy OC lub OC+AC w terminie do 45 dni od daty opłacenia polisy.
 5. Niezależnie od Nagrody Uczestnik otrzyma od Organizatora nagrodę dodatkową (dalej jako: „Nagroda Dodatkowa”) o wartości 10% wartości Nagrody brutto, z tym zastrzeżeniem, że Nagroda Dodatkowa nie zostanie wypłacona Uczestnikowi w gotówce, lecz przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskanej nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą Organizator jako płatnik wskazanego powyżej podatku dokona na rzecz Uczestnika właściwym organom podatkowym.

 

IV Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej odbywa się poprzez kliknięcie w link partnerski umieszczony pod filmem „Mercedes” na kanale YouTube „Miłośnicy Czterech Kółek”.
 2. Fundatorem Nagród w Akcji Promocyjnej jest Organizator.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnik ma prawo do jednej Nagrody.
 5. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.

V Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
 2. Reklamacje w sprawach dotyczących Akcji promocyjnej należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@mfind.pl
 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

VI Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Punkta IT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 74 LU 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536322, NIP 5223020611.
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Akcji Promocyjnej (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) w celu rozpatrzenia ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
 5. Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest upoważniony do działania we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, umożliwiając z nim kontakt według następujących danych kontaktowych: malgorzata.dawid@mfind.pl

 

VII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji Promocyjnej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
 5. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.

 

 

 

 

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments