Punkta

Przed konsekwencjami takiej sytuacji ochronią Cię dobrowolne ubezpieczenia OC.

OC w życiu prywatnym

Pierwszym z takich ubezpieczeń jest OC w życiu prywatnym. Zakres ubezpieczenia jest ustalany indywidualnie i zależy przede wszystkim od wysokości płaconej składki – im wyższa opłata, tym szerszy zakres ochrony.

OC w życiu prywatnym przyda Ci się, jeżeli wyrządzisz komuś szkodę polegającą na zniszczeniu mienia, a także doprowadzisz do uszczerbku na jego zdrowiu.

OC dla przedsiębiorcy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są tym bardziej narażone na nieumyślne wyrządzenie szkody osobom trzecim (na przykład przez niedostarczenie w terminie zamówionego towaru lub wysyłkę wadliwych produktów). Jeżeli jesteś jedną z nich, powinieneś pomyśleć o ubezpieczeniu dla przedsiębiorców.

Takie zabezpieczenie może ustrzec Cię przed poważnymi konsekwencjami finansowymi, a nawet upadkiem firmy.

Zakres ubezpieczenia, tak samo jak przy OC w życiu prywatnym, zależy od indywidualnych ustaleń i wysokości składki. Powinieneś je także dopasować do profilu swojego przedsiębiorstwa.

Zastanów się, co Ci grozi – ubezpieczenie sklepu internetowego to konieczność!

Aby skutecznie zabezpieczyć siebie i swoją działalność, musisz dokładnie przemyśleć, przed jakimi sytuacjami ma Cię chronić ubezpieczenie. W przypadku sklepu internetowego bardzo ważna będzie odpowiedzialność cywilna za produkt. Dzięki niej ubezpieczyciel pokryje szkody, które mogą zostać wywołane przez dostarczone za pośrednictwem Twojego sklepu towary.

Zwróć również w pierwszej kolejności uwagę na ryzyko związane z niewywiązaniem się z terminu dostarczenia zamówionej przesyłki.

Zakres ubezpieczenia może być bardzo szeroki i obejmować szkody powstałe w wyniku świadczonych przez Ciebie usług oraz spowodowane posiadanym mieniem firmowym (na przykład pożar wywołany przez awarię sprzętu w biurze).

Zwróć uwagę na wyłączenia

W każdej umowie ubezpieczeniowej widnieją wyłączenia, czyli inaczej opisy sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania pomimo zaistnienia szkody.

Mogą to być przykładowo zniszczenia powstałe za granicą czy straty w majątku ruchomym ubezpieczonego. Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem powinieneś bardzo dokładnie przeanalizować te punkty.

Wykreślenie większości z nich zależy od indywidualnych ustaleń z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz wysokości miesięcznej składki.

Ubezpieczyciel nie pokryje również strat, które powstały w wyniku rozmyślnego działania, zaniedbania, aktów terroru, wojny lub strajku, złamania prawa autorskiego, naturalnego zużycia przedmiotów na skutek użytkowania itp.

Ubezpieczenie majątku firmy

Jako przedsiębiorca możesz, a nawet powinieneś, ubezpieczyć majątek firmy. W grę wchodzą tutaj nie tylko towary sprzedawane w sklepie internetowym, ale również sprzęt elektroniczny, wyposażenie biura, budynki, środki przekazane od klientów, inwestycje, maszyny itp.

Możesz ubezpieczyć mienie firmy od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, włamania i rabunku czy wandalizmu. Istnieje również możliwość wykupienia polisy All Risks (wszystkie ryzyka).

Bez względu na wybraną opcję, przeczytaj dokładnie zakres oferowanej ochrony – oferty poszczególnych ubezpieczycieli często znacznie się od siebie różnią.

Ubezpieczenie od utraty zysku 

Razem z ubezpieczeniem firmowego mienia towarzystwa ubezpieczeniowe często oferują tzw. ubezpieczenie od utraty zysków.

W założeniu ma ono chronić firmę przed stratami korzyści finansowych spowodowanymi zdarzeniami losowymi (jak pożar, powódź). Ubezpieczyciel zwraca ubezpieczonemu przewidywany zysk brutto, który firma by osiągnęła, gdyby nie doszło do feralnego zdarzenia.