Punkta

Podstawowy podział szkód osobowych to rzeczowe (np. częściowa utrata zdrowia), a także psychiczne (nazywane inaczej poczuciem krzywdy). Inne określenia na szkody osobowe to podział na majątkowe i niemajątkowe. O ile szkody rzeczowe da się wycenić metodą rachunkową, o tyle krzywdy niemajątkowe są niemierzalne, stąd trudno oszacować wysokość należnego odszkodowania za ten typ szkody.

W przypadku szkód osobowych, wypłacane świadczenia najczęściej mają postać jednorazowych zadośćuczynień finansowych, zwrotu wszystkich poniesionych kosztów leczenia lub rehabilitacji czy renty uzupełniającej.