Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji – Jak się o nie ubiegać?

Aktualizacja:
odszkodowanie-z-oc-sprawcy

„Jak wysokie odszkodowanie od sprawcy wypadku mogę dostać po potrąceniu na przejściu dla pieszych?” – tego typu pytania zadają poszkodowani na rozmaitych forach internetowych. Problem polega na wycenie takiego uszczerbku. Twoje zdrowie to nie samochód, który wyceni za rzeczoznawca. Zobacz, jak dostać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji.

Aby uzyskać zadowalające odszkodowanie z OC sprawcy, powinieneś przede wszystkim wiedzieć, o co w ogóle możesz się ubiegać. Warto przeczytać poniższe porady, abyś wiedział, jakich praw możesz dochodzić. Zazwyczaj z ubezpieczenia sprawcy możesz otrzymać o wiele więcej niż z własnej polisy NNW.

Odszkodowanie z NNW czy z OC? Które jest wyższe?

Gdy zgłaszasz uszczerbek na zdrowiu z własnej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), wszystko jest proste. Ubezpieczyciel wypłaci Ci tyle, na ile się umówiliście przy zawieraniu umowy. W związku z tym obowiązują Cię zasady zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W przypadku zgłoszenia się w celu otrzymania odszkodowania z OC sprawcy, sytuacja się komplikuje. Musisz samodzielnie określić, o jakie świadczenie i z jakiego tytułu się ubiegasz. Oto stajesz przed koniecznością wyceny własnego zdrowia. To bardzo ważne, gdyż wiele osób zgłasza się do Rzecznika Finansowego w sprawie zaniżonego odszkodowania z OC. Aby dokonać jej prawidło, możesz wykorzystać metodę trzech kroków: identyfikacja, oszacowanie, uzasadnienie.

W tym artykule dowiesz się, jak uzyskać odszkodowanie za rozbity samochód z ubezpieczenia OC sprawcy.

UWAGA!
Terminy zgłoszenie szkody i odszkodowanie używane są w odniesieniu do zdarzeń, w których uszkodzone zostało mienie, np. samochód. W przypadku tzw. szkód na osobie oraz ubezpieczeń na życie zgłaszamy roszczenia, a to, co wypłaca ubezpieczyciel, nazywamy świadczeniem. Dla ułatwienia jednak będziemy posługiwać się w artykule zwrotem odszkodowanie z OC, którego to zazwyczaj używają poszkodowani.

Roszczenia należy zgłaszać do zakładu ubezpieczeń sprawcy, więc po wypadku powinieneś ustalić, gdzie sprawca jest ubezpieczony i wziąć od niego numer polisy OC. Pracownicy zakładów ubezpieczeń już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej zapytają Cię, czego się domagasz. Dlatego zanim zadzwonisz do ubezpieczyciela, powinieneś spokojnie przemyśleć, jakie straty poniosłeś i spróbować je oszacować.

Krok pierwszy: identyfikacja rozszczeń

Po wypadku niewiele osób zastanawia się od razu, jak może dochodzić swoich praw. Niektórzy uważają, że należy im się jedynie odszkodowanie z OC sprawcy na podstawie doznanych szkód fizycznych – nie jest to jednak prawda. Poniżej wymieniam wszystkie kategorie roszczeń, które przysługują poszkodowanym.

Sprawdź, o które ze świadczeń możesz się ubiegać:

  • Zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw itp.
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne ( na podstawie obrażeń po wypadku samochodowym).
  • Zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia
   (w przypadku długotrwałej niesprawności po zdarzeniu może mieć formę renty wyrównawczej).
  • Renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką.
  • Jednorazowe świadczenie, które umożliwi przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego.

O dwa pierwsze świadczenia mogą się starać właściwie wszyscy poszkodowani. Kolejne dotyczą tych, którzy odnieśli w wypadku cięższe obrażenia skutkujące dłuższą przerwą w pracy zawodowej lub inwalidztwem. Oprócz powyższych roszczeń można ubiegać się również o odszkodowanie za zniszczone lub zagubione podczas wypadku ubranie czy przedmioty osobiste.

ubezpieczenie-oc-tanio

Krok drugi: oszacowanie wysokości odszkodowania z OC sprawcy

Oszacowanie to określenie wartości każdego ze zidentyfikowanych wcześniej roszczeń.  Pozwala to wyznaczyć, na jakiego rodzaju wysokość wypłaty z odszkodowania z OC sprawcy liczymy. Przemyśl na spokojnie, jakie obrażenia po wypadku samochodowym doznałeś oraz jakie niekorzystne zmiany zaszły w skutek zdarzenia w życiu Twoim i Twojej rodziny. Następnie ustal kwotę, która pomogłaby je zrekompensować.

Sprawdź wszystkie poniesione koszty

Najłatwiejsze do określenia i udokumentowania są koszty leczenia, dojazdów, rehabilitacji. Radzimy sporządzić szczegółową listę według kolejności poniesionych wydatków. Na koniec podsumuj wszystkie kwoty, aby uniknąć zaniżonego odszkodowania z OC.

Trzeba będzie przedstawić ubezpieczycielowi wszelkie paragony, rachunki, inne potwierdzenia zakupu towarów i usług związanych z leczeniem. Gdy nie masz jakiegoś paragonu, nie rezygnuj z ubiegania się o zwrot, tylko opisz jak najdokładniej, gdzie, kiedy i na co dokonałeś wydatku.

Wyznacz samodzielnie kwotę, aby uzyskać większe odszkodowanie z OC

Ubezpieczyciel na pewno zapyta Cię o kwotę, jaką chciałbyś otrzymać tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Ile jest warta Twoja krzywda z powodu złamanej nogi i leżenia przez miesiąc w gipsie? Czy tyle samo, ile krzywda Roberta Lewandowskiego z tego samego powodu? To bardzo ważne, by dobrze zastanowić się nad wysokością kwoty.

Jeśli nie podasz kwoty, pracownicy zakładu ubezpieczeń mogą określić ją sami. Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC? Zachęcamy, aby po wnikliwym namyśle podać konkretną wysokość zadośćuczynienia. Ze względu na bardzo subiektywne odczucia, podana przez Ciebie kwota będzie punktem odniesienia dla ubezpieczyciela przy rozpatrywaniu Twojego roszczenia. Ponadto, gdy nie będziesz zadowolony z wysokości przyznanego świadczenia, zyskujesz możliwość napisania w odwołaniu, że wnioskowałeś o konkretną sumę, a dostałeś mniej. Gdy nie podasz satysfakcjonującej Cię wysokości świadczenia, trudniej będzie Ci się odwoływać.

Czytaj także: Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odszkodowanie z OC sprawcy a forma zatrudnienia

Jak wspominaliśmy, poszkodowany może także dociekać swoich roszczeń z tytułu utraty możliwości zarobku. Wiele osób zastanawia się, czy obejmuje to także osoby zatrudnione na podstawie innych typów umów niż o pracę. Także pracujący na umowach zlecenia i o dzieło mają szansę na to świadczenie. W takiej sytuacji należy wspólnie z pracodawcą  (zleceniodawcą) określić, ile mógłbyś zarobić, gdyby nie przydarzył się wypadek.

Krok trzeci: uzasadnienie roszczeń

Po wykonaniu dwóch pierwszych kroków, czyli zidentyfikowaniu i oszacowaniu swoich roszczeń, możesz zadzwonić do zakładu ubezpieczeń sprawcy i zgłosić „szkodę na osobie”. Zostaniesz poproszony o przysłanie paragonów i potwierdzeń opłat za leczenie. Razem z nimi powinieneś wysłać do ubezpieczyciela to, co stanowi ostatni krok postępowania w odszkodowaniu z OC sprawcy, czyli uzasadnienie roszczeń powiązane ze szczegółowym opisem wypadku.

Pamiętaj o dokładnym opisie sytuacji

Przy wszystkich rodzajach szkód zastosowanie ma zasada, że im dokładniejszy opis sytuacji, tym większe szanse na uzyskanie odpowiedniego świadczenia od zakładu ubezpieczeń.
W przypadku szkód na osobie ważny jest nie tylko przebieg samego zdarzenia, ale także opisanie wszystkiego, co działo się po. Pamiętaj więc, by umieścić w dokumentacji opis Twoich obrażeń po wypadku samochodowym, przebieg leczenia i rehabilitacji.

Częściowe uzasadnienie wydatków związanych z leczeniem znajdzie się w dokumentacji medycznej, o którą ubezpieczyciel na pewno poprosi – będą to zalecenia lekarskie i przepisane medykamenty. Nie warto jednak na tym poprzestawać. Powinieneś dodatkowo sam wymienić i uzasadnić wszystkie inne wydatki, które poniosłeś po wypadku, a których w dokumentach medycznych nie ma. Należą do nich na przykład dojazdy taksówką na rehabilitację czy zapłata za opiekę nad dzieckiem.

Uzasadnienie odszkodowania od sprawcy wypadku

Aby uzasadnić żądanie zadośćuczynienia za doznane cierpienie, należy dokładnie opisać swoją sytuację zdrowotną, rodzinną i emocjonalną. Pomimo, że jest to niekomfortowe dla wielu osób, trzeba o tym pamiętać. Pomoże Ci to uniknąć sytuacji zaniżenia odszkodowania z OC sprawcy. W szczególności skup się na niekorzystnych zmianach, jakie nastąpiły w Twoim życiu. W rozpatrywaniu roszczeń nie ma rzeczy oczywistych, wszystko musi być napisane. Gdy ubiegasz się o rekompensatę za ból i cierpienie, powinieneś dokładnie obydwa z nich, a także wszelkie negatywne skutki, jakie wypadek wywarł na Twoje zdrowie, samopoczucie czy relacje rodzinne.

Jako poszkodowany w wypadku jesteś łakomym kąskiem dla kancelarii odszkodowawczych, ponieważ można uzyskać wysokie świadczenie, a co za tym idzie, zgarnąć wysoką prowizję. Tymczasem klucz do uzyskania większego odszkodowania z OC leży w odpowiednim określeniu i uzasadnieniu roszczeń. Możesz samodzielnie je opisać, bez płacenia kancelarii. W przypadku sporu z zakładem ubezpieczeń zawsze będziesz mógł wynająć prawnika lub firmę odszkodowawczą.

Ile trwa wypłata odszkodowania z OC sprawcy?

Na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy ubezpieczyciel ma 30 dni od daty zgłoszenia do niego szkody. Termin ten może ulec wydłużeniu nawet do 90 dni, jeśli istnieją przesłanki uniemożliwiające wypłatę w ciągu miesiąca. Może to być podyktowane np. problemami z ustaleniem, kto był sprawcą wypadku.

Jeśli w sprawie toczy się postępowanie karne lub cywilne wypłata może ulec znacznemu wydłużeniu. Likwidacja szkody nastąpić dopiero po zakończeniu procesu.

W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie będzie w stanie wypłacić odszkodowania w terminie, musi Cię o tym poinformować pisemnie. Taki dokument zawiera dokładne wyjaśnienie przyczyn opóźnienia w wypłacie. Jeśli z kolei ubezpieczyciel postanowi odmówić odszkodowania w całości lub je znacząco obniży, również musi Cię o tym poinformować w ciągu 30 dni od przyjęcia zgłoszenia.

Terminy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC określone są w art. 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Odszkodowanie za naprawę uszkodzonego mienia

Jeśli w wyniku stłuczki lub wypadku Twoje auto zostało uszkodzone, należy Ci się odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Z założenia ma ono pokryć wszelkie koszty związane z naprawą pojazdu. Dlatego też Twoim obowiązkiem jest skontaktowanie się z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC. Inaczej wygląda sytuacja, gdy Twoja polisa posiada BLS, czyli bezpośrednią likwidację szkód. W takiej sytuacji możesz zgłosić zdarzenie do swojego TU.

Zgodnie z przepisami, firma ubezpieczająca powinna zakończyć likwidację szkody w ciągu maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia.

Rozliczenie gotówkowe

Do wyboru masz dwa sposoby likwidacji szkody. Pierwszym z nich jest wariant kosztorysowy. Szacuje się, że ok. 70% wszystkich odszkodowań rozliczanych jest właśnie w ten sposób. W tym wariancie to Ty decydujesz, w którym warsztacie naprawisz samochód. Po zgłoszeniu szkody spotka się z Tobą rzeczoznawca ubezpieczyciela, który dokona oględzin samochodu i zgłosi ubezpieczycielowi wszelkie powypadkowe usterki.

Na tej podstawie ubezpieczyciel dokonuje wyceny i proponuje Ci wysokość odszkodowania. Odszkodowanie z OC sprawcy dostaniesz na konto. To jest kwota bezsporna.

Zwróć tylko uwagę, czy przy ustalaniu kosztorysu ubezpieczyciel nie wziął pod uwagę cen zamienników zamiast elementów oryginalnych. Szczegółowe stanowisko na ten temat znajduje się w uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r. sygn. akt III CZP 85/11.

Ubezpieczyciel może też niesłusznie pomniejszyć wycenę o tzw. amortyzację części. Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC? Powołaj się na ten zapis:

 „Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.” – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt III CZP 80/11.

Zdarza się, że obniżeniu ulegają także koszty roboczogodzin. Sąd Najwyższy jasno wskazał, że koszty przysługujące w ramach odszkodowania z tytułu OC za uszkodzenie samochodu muszą być niezbędne i ekonomicznie uzasadnione z uwzględnieniem jednak cen występujących na lokalnym rynku. O tym mówi uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r. sygn. akt III CZP 32/03.

Rozliczenie bezgotówkowe

Drugi wariant jest bezgotówkowy i jest on zdecydowanie wygodniejszy. Ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z warsztatem, ale możesz go poprosić o przedstawienie rozliczenia. Wybierasz warsztat z listy ubezpieczyciela. Firmy te współpracują z reguły z wyspecjalizowanymi serwisami i dbają o to, by jakość usług była jak najlepsza.

Jeśli uważasz wycenę za zbyt niską, niezależnie od sposobu rozliczenia z ubezpieczycielem, możesz się od niej odwołać. O tym, jak napisać takie odwołanie, przeczytasz w artykule Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – 5 rzeczy, o których musisz pamiętać

Jeśli jednak ubezpieczyciel zaproponuje Ci ugodę, a Ty ją podpiszesz, zamkniesz sobie drogę do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

Samochód zastępczy a odszkodowanie z OC sprawcy

Zdarza się, że w wyniku stłuczki auto będzie unieruchomione przez kilka lub nawet kilkanaście dni. Czym masz jeździć do czasu zakończenia naprawy? Przysługuje Ci samochód zastępczy, co ponownie potwierdził Sąd Najwyższy.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej” – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 roku, sygn. akt III CZP 5/11).

Jeśli auto jest Ci niezbędne np. aby dojeżdżać codziennie do pracy lub odwozić dziecko do przedszkola, poinformuj o tym ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Być może współpracuje on z konkretną siecią wypożyczalni. Wówczas będziesz mógł skorzystać z takiego samochodu bezgotówkowo. Podobnie jak w przypadku naprawy uszkodzonego auta, nie będziesz musiał płacić firmie za wynajem, zrobi to za Ciebie ubezpieczyciel.

Możesz także wynająć auto na własną rękę, a po zakończeniu wynajmu przedstawić ubezpieczycielowi rachunek. Wtedy możesz ubiegać się o odszkodowanie za brak samochodu zastępczego. Pamiętaj jednak, aby wypożyczony samochód nie był wyższej klasy niż Twój. Więcej na temat uzyskania samochodu zastępczego z OC sprawcy przeczytasz w artykule Samochód zastępczy z OC. Kiedy się należy i na jak długo?

Holowanie pojazdu

Gdy kolizja jest na tyle poważna, że auto nie pojedzie dalej, musisz wezwać lawetę, która odholuje samochód, np. bezpośrednio do warsztatu. Skontaktuj się z ubezpieczycielem sprawcy i upomnij się o taką pomoc. W ten sposób zaoszczędzisz też czas na rozliczanie faktur za usługę. Obecnie, niemal każde większe towarzystwo ubezpieczeniowe ma podpisaną umowę z firmami zajmującymi się pomocą drogową.

Oczywiście, jeśli w momencie zgłoszenia szkody infolinia ubezpieczyciela będzie nieczynna lub nie będzie w stanie zapewnić Ci pomocy drogowej, zawsze możesz wezwać lawetę na własną rękę. Będziesz musiał zapłacić za tę usługę ze swojej kieszeni, lecz po przedstawieniu faktury ubezpieczycielowi domagaj się zwrotu kosztów.

Pamiętaj także o możliwości wykupienia polisy OC z pakietem Assistance, który zawiera w sobie ofertę holowania. Ceny ubezpieczenia porównasz wygodnie, dzięki kalkulatorowi Punkta:

Kalkulator OC/AC Punkta

Jak odzyskać pieniądze za zmniejszoną wartość?

Ubezpieczyciel ma obowiązek zrekompensowania całej szkody. W związku z tym, odszkodowanie musi zawierać nie tylko koszty naprawy pojazdu, lecz także kwotę odpowiadającą utraconej wartości handlowej pojazdu. Niestety, każdorazowa stłuczka wpływa negatywnie na późniejszą wycenę. Warto o tym pamiętać, gdy ubiegasz się o wypłatę odszkodowanie z OC sprawcy. Powyższe potwierdza Sąd Najwyższy, podkreślając, że:

,,(…) choć po naprawie samochód odzyskuje sprawność techniczną, to nie odzyskuje już takiej samej wartości na rynku wtórnym co przed wypadkiem. Różnica wartości pomiędzy autem bezwypadkowym, a takim które brało już udział w kolizji, to właśnie różnica handlowa, której możesz domagać się od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia”. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 roku sygn. akt III CZP 57/01.

Aby otrzymać zwrot kosztów z tytułu utraty wartości handlowej, musisz zgłosić firmie ubezpieczeniowej roszczenie. Uwaga: ubytek wartości handlowej oblicza się jedynie dla aut osobowych, których wiek nie przekracza 6 lat. Wynika to z Instrukcji określania rynkowego ubytku wartości pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. Obliczanie wartości dla starszych pojazdów możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach eksploatacji (np. szczególna wartość historyczna, niewielki przebieg i dbałość o stan techniczny).

Roszczenia związane z utratą wartości handlowej możesz składać wyłącznie w takich sytuacjach, gdy nie została orzeczona szkoda całkowita, czyli gdy naprawa pojazdu jest ekonomicznie uzasadniona.

Niezdolność do pracy? Ubiegaj się o odszkodowanie!

Jeśli w wyniku wypadku okaże się, że jesteś tymczasowo niezdolny do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca Ci świadczenia chorobowe. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci również odszkodowanie z OC sprawcy za utracone dochody. Utracone, czyli te, które mógłbyś osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

Przykładowo, jeśli jesteś taksówkarzem i po wypadku przez 3 tygodnie nie mogłeś wykonywać swojego zawodu, możesz domagać się zwrotu utraconych w ten sposób zarobków. Taka rekompensata jest wypłacana bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, dzieło itd.).

Nie płać za koszty leczenia, ubezpieczenie powinno je pokryć!

Zgodnie z art. 444 § 1 kodeksu cywilnego poszkodowany ma prawo do rekompensaty z tytułu wszystkich uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia. Oznacza to, że jeśli doznałeś obrażenia po wypadku samochodowym, ubezpieczyciel musi pokryć wszelkie koszty leczenia. Do Ciebie należy decyzja, czy skorzystasz z publicznej, czy prywatnej placówki medycznej.

Ubezpieczyciel może odmówić zwrotu kosztów leczenia w prywatnej placówce medycznej jedynie w sytuacji, kiedy udowodni, że nie były one uzasadnione i celowe. Jeśli będzie chciał zakwestionować rachunki za leczenie w takiej placówce, musi przedstawić konkretne argumenty. W ramach tego roszczenia możesz także zwrócić się do ubezpieczyciela po zaliczkę na poczet kosztów leczenia. Co bardzo istotne, w grę wchodzi tutaj również zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji za granicą!

W razie problemów z uzyskaniem świadczenia możesz powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r (sygn. akt III CZP 63/15), w której Sąd stwierdził, że:

,,Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.)”.

Dodatkowo, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło Ci zwrotu kosztów rehabilitacji w przeszłości, możesz zwrócić się o ich zwrot na podstawie art. 442 (1) k.c. Zgodnie z nim okres przedawnienia roszczeń w sprawie wypadków drogowych powodujących urazy ciała wynosi nawet 20 lat.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne

Trauma i przeżycia związane z wypadkiem drogowym są czasami tak silne, że odciskają trwałe piętno na psychice. Z tego tytułu także należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy. Świadczenie za doznaną krzywdę i cierpienie psychiczne możesz uzyskać przykładowo w sytuacji, gdy:

  • na skutek zdarzenia odniosłeś ciężkie i trwałe uszkodzenia ciała,
  • masz ograniczone możliwości wykonywania podstawowych czynności życiowych,
  • Twoje cierpienia w związku z leczeniem i rehabilitacją były znaczne,
  • na skutek wypadku straciłeś widoki na przyszłość.

W takim wypadku nie będzie to odszkodowanie, lecz zgodnie z art. 445 § 1 k.c. – zadośćuczynienie.

O taką formę rekompensaty mogą ubiegać się nie tylko osoby bezpośrednio poszkodowane w zdarzeniu drogowym. Jeśli w wypadku straciłeś kogoś bliskiego, także możesz ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną w związku z tym krzywdę na podstawie art. 446 § 4 k.c.

Bardzo ważne jest szczegółowe opisanie i uzasadnienie roszczeń. Jak wysokie może być zadośćuczynienie? Kodeks cywilny mówi jedynie o „odpowiedniej sumie„. Nie ma tutaj konkretnych wytycznych, na podstawie których można wyliczyć właściwą kwotę, ale zawsze można zerknąć do orzecznictwa sądowego.

Więcej na temat uzyskania zadośćuczynienia przeczytasz w artykule Zadośćuczynienie z OC sprawcy. Jak walczyć o duże pieniądze po wypadku?

Renta wyrównawcza i tymczasowa

Jeżeli w efekcie wypadku całkowicie lub częściowo utraciłeś zdolność do pracy, albo zwiększyły się Twoje potrzeby, możesz ubiegać się o rentę wyrównawczą bądź tymczasową. Wynika to z art. 444 § 2 k.c., który mówi:

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”.

Jeśli w dłuższej perspektywie masz szansę na powrót do zdrowia, możesz ubiegać się o rentę czasową. Gdy jednak uszkodzenia ciała są nieodwracalne, wówczas należy Ci się renta stała. Wysokość takiego świadczenia ustala się na podstawie różnicy pomiędzy dochodami uzyskiwanymi przed wypadkiem, a tymi po zdarzeniu. Od zarobków przed wypadkiem odejmuje się także rentę z ZUS.

Dla przykładu, jeśli przed zdarzeniem zarabiałeś 3 tysiące złotych, a po wypadku Twoje zarobki spadły do 1500 zł i renty z ZUS w wysokości 1000 zł, to renta uzupełniająca od ubezpieczyciela będzie wynosiła 500 zł.

Jednorazowa wypłata renty z ubezpieczenia sprawcy

Zamiast renty, jako poszkodowany możesz wystąpić o jednorazowe odszkodowanie, czyli tzw. kapitalizację renty. Na taką formę świadczenia decydują się najczęściej osoby, które w wyniku wypadku stały się niepełnosprawne. Większa kwota daje im szansę na wyuczenie się nowego zawodu, a w dalszej perspektywie poprawę komfortu życia.

Suma gwarancyjna w 2022 r. wynosi 1,05 mln euro w przypadku szkody na osobie i szkody materialnej oraz 5,21 mln euro na jedno zdarzenie drogowe niezależnie od liczby poszkodowanych.

Więcej na temat sum ubezpieczenia przeczytasz w artykule: Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna OC – sprawdź, jakie przysługuje Ci odszkodowanie!

Odszkodowanie z OC a inne koszty

Jeśli w związku z wypadkiem doszło do innych uszkodzeń, strat materialnych, możesz również dochodzić rekompensaty. Możesz np. żądać zwrotu kosztu fotelika samochodowego – nie nadaje się on do dalszej eksploatacji, nawet jeśli nie jest fizycznie zniszczony i nie widać na nim uszkodzeń.

Jeśli w czasie wypadku zniszczone zostały przedmioty pozostające w aucie – Twoje ubranie, bagaż przewożony w bagażniku, zegarek, który miałeś na ręce czy np. nawigacja samochodowa – również możesz wystąpić z takim roszczeniem.

Tak naprawdę zakres tych roszczeń jest bardzo szeroki i warto nie tylko znać swoje prawa, ale także z nich korzystać.

Pamiętaj, aby zadbać o swoje świadczenia

Poszkodowani w wypadkach drogowych najczęściej ograniczają likwidację szkody do naprawy uszkodzonego samochodu, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, że z tytułu OC przysługuje im również wiele innych świadczeń. Co ważne, roszczenia mogą wnosić nie tylko kierowcy, lecz także pasażerowie, którzy na skutek wypadku ponieśli szkody.

Czy warto się o nie starać? Zdecydowanie tak, zwłaszcza że zgłoszenie roszczeń kosztuje niewiele, a potencjalne korzyści mogą zdecydowanie pomóc, np. w powrocie do zdrowia.

Pytania i odpowiedzi

Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC?
Ile trwa wypłata odszkodowania z OC sprawcy?
Czy z OC należy się odszkodowanie?
Ile dostanę odszkodowania z OC?

Podsumowanie

 1. Za szkody na osobie z ubezpieczenia OC sprawcy przysługuje więcej roszczeń niż z polisy NNW.
 2. Trzy kroki do uzyskania satysfakcjonującego świadczenia: identyfikacja, oszacowanie, uzasadnienie roszczeń.
 3. Po zidentyfikowaniu i oszacowaniu wartości roszczeń zgłoś się do ubezpieczyciela sprawcy.
 4. W dokumentacji do ubezpieczyciela powinien znaleźć się szczegółowy opis zdarzenia oraz uzasadnienie roszczeń.
 5. Warto zbierać wszystkie paragony, rachunki, potwierdzenia opłat z całego procesu leczenia i rehabilitacji.
 6. Nie rezygnuj z podawania kwot roszczeń – będą dla ubezpieczyciela punktem odniesienia przy przyznawaniu odszkodowania z OC sprawcy.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
433 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2024.03.26  •  Zdrowie
Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka?

Ubezpieczenie od następstw choroby nowotworowej musi zapewniać ochronę w przypadku diagnozy tej poważnej choroby. Jednak wybór odpowiedniej polisy jest już bardziej skomplikowany, ponieważ istnieje wiele zmiennych, które należy wziąć pod uwagę. W tym artykule podpowiadamy, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka, które spełni Twoje potrzeby i zapewni kompleksowe wsparcie.

Czytaj więcej
2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze OC maj 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku. Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie dopełnisz tego obowiązku i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.05.06  •  Samochód
Elektryczne samochody bez prawa jazdy – czy to możliwe?

Elektryczne samochody stały się w ostatnich latach bardziej popularne. Głównym powodem, mimo wyższych kosztów zakupu, są oszczędności na późniejszym tankowaniu. Nie bez wpływu są także rządowe i unijne zachęty i benefity dla właścicieli aut z napędem proekologicznym. Czy można jednak prowadzić popularne elektryki bez posiadania prawa jazdy? Przyjrzyjmy się kwestii, która w ostatnim czasie nurtuje Internautów.

Czytaj więcej
2024.04.15
Jak ustalić wartość rynkową pojazdu?

Wartość rynkowa pojazdu jest jednym z kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy sprzedaży lub zakupie samochodu. Niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą, kupującym czy pośrednikiem, zrozumienie tego, jak ją ustalić jest niezbędne, aby przeprowadzić skuteczną transakcję.

Czytaj więcej
2024.04.07
Ile kosztuje ubezpieczenie OC bez zniżek?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest niezbędne, aby chronić się przed finansowym obciążeniem w przypadku spowodowania szkody. Jednak wiele osób zastanawia się, ile kosztuje ubezpieczenie OC bez zniżek. W tym artykule dowiesz się, jakie czynniki wpływają na wysokość składki oraz jak można obniżyć koszty ubezpieczenia.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze OC maj 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC Anglika
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej