Ubezpieczenie turystyczne Warta Travel Plus – sprawdzamy czy warto?

Aktualizacja:
warta travel plus – sprawdzamy czy warto

Planujesz wyjazd na własną rękę? Organizujesz wczasy za granicą? Odliczasz dni do białego szaleństwa na stoku? A może po prostu emigrujesz w celach zarobkowych? Jeśli choć na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, czas najwyższy rozważyć zakup ubezpieczenia turystycznego. Tym razem analizujemy ofertę ubezpieczenia Warta Travel Plus!

Ubezpieczenie turystyczne Warta Travel Plus to oferta ubezpieczenia skierowana do osób, które lubią aktywnie spędzać czas wolny, zarówno w kraju, jak i za granicą. Polisa ta dedykowana jest także osobom, które wyjeżdżają z Polski w celach zawodowych.

Ubezpieczenie Warta Travel Plus: kogo i co można ubezpieczyć?

Warta Travel Plus gwarantuje ochronę ubezpieczeniową zarówno podczas wyjazdów krajowych, jak i wyjazdów zagranicznych. Do wyboru mamy jedną z trzech stref geograficznych:

  • Strefa 1: terytoria państw europejskich wraz z terytoriami krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego, takich jak Cypr, Egipt, Izrael, Tunezja, Turcja oraz Wyspy Kanaryjskie, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju zamieszkania ubezpieczonego,
  • Strefa 2: terytorium całego świata, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego,
  • Strefa 3: terytorium Polski,

UWAGA:

Umowa ubezpieczenia Warta Travel Plus w Polsce (Strefa 3), w podstawowym zakresie obejmuje jedynie następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć ubezpieczonego oraz trwały uszczerbek na zdrowiu). Po opłaceniu dodatkowej składki jej zakres zostaje rozszerzony o koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. W praktyce NNW zapewni nam świadczenie określone na podstawie tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu. Zwrot kosztów leczenia zawiera wszelkie koszty związane ze zdarzeniem: wizyta lekarska, koszt ewentualnego opatrunku, badań czy rehabilitacji po urazie.

Poniżej prezentujemy poszczególne warianty ubezpieczenia objęte polisą Warta Travel Plus zarówno w Strefie 1, jak i Strefie 2.

Co obejmują koszty leczenia w Warta Travel Plus?

W ramach ubezpieczenia, Warta ponosi koszty naszego leczenia w sytuacji NAGŁEGO zachorowania, kiedy okazało się ono konieczne w kraju, w którym doszło do zdarzenia. Refundacja nie dotyczy leczenia chorób przewlekłych. Ubezpieczyciel refunduje koszty, które obejmują m.in. pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty lekarskie, a także badania i zabiegi zlecone przez lekarza. Z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia możemy liczyć także na  refundację niezbędnych leków czy naprawę lub zakup okularów.  Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczenie nie obejmuje leczenia w kraju naszego zamieszkania. Ponadto, nie możemy liczyć na pokrycie świadczeń w sytuacji, kiedy przed naszym wyjazdem istniały jakiekolwiek lekarskie przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może zakwestionować wypłatę!

UWAGA!

Warta nie odpowiada za następstwa amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportów, wykonywanie pracy za granicą, następstwa chorób przewlekłych jeśli umowa ubezpieczenia nie została rozszerzona o te ryzyka!

W przypadku kobiet w ciąży, ubezpieczenie nie pokryje kosztów leczenia i porodu po 32. tygodniu ciąży.

Ile wynosi suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia uzgadniana jest indywidualnie i odnosi się zarówno do nagłego zachorowania, jak i nieszczęśliwego wypadku. Może wynosić ona do 800 tys. zł. Ubezpieczyciel zastrzega jednak, że koszty leczenia stomatologicznego w przypadku nagłego zachorowania nie mogą przekroczyć 1 tys. zł, koszty leczenia związanego z ciążą i porodem 5 tys. zł, a koszty naprawy bądź zakupu szkieł korekcyjnych 2 tys. zł.

CZYTAJ TAKŻE

Ubezpieczenie turystyczne – jak wybrać i gdzie kupić online?

City break a ubezpieczenie turystyczne. Czy warto kupić polisę wyjeżdżając na weekend?

Ubezpieczenie sportowe na zagraniczny wyjazd. O czym pamiętać kupując polisę?

Pakiet Assistance: za co odpowiada ubezpieczyciel?

W ramach pakietu assistance mamy do wyboru dwie wersje: wersję podstawową „Pakiet Assistance Standard” oraz wersję rozszerzoną – „Pakiet Assistance Super”. W ramach tej pierwszej świadczone są usługi w związku ze zdarzeniami powstałymi w trakcie podróży zagranicznej i obejmują one m.in. doraźną pomoc medyczną transport z miejsca wypadku, przewóz pomiędzy placówkami medycznymi oraz – w szczególnych przypadkach – powrót do kraju zamieszkania. Pakiet usług Assistance Standard obejmuje także transport zwłok i załatwienie wszelkich formalności związanych z przewiezieniem ciała do wskazanego miejsca w kraju. Na pomoc możemy także liczyć w przypadku postępowania przed organami sprawiedliwości, utraty bądź błędnego skierowania bagażu czy zgubieniu dokumentów. Rozszerzona wersja pakietu obejmuje wszystkie elementy pakietu Assistance Standard, a dodatkowo gwarantuje m.in. powrót osób bliskich, kontynuację podróży, opiekę nad dziećmi, czy zakwaterowanie na czas rekonwalescencji. Wykupując pakiet Assistance Super zapewniamy sobie także odwiedziny osoby bliskiej, jeśli nasza hospitalizacja trwa dłużej niż 10 dni.

UWAGA:

Podstawowy zakres ubezpieczenia Warta Travel Plus obejmuje jedynie koszty leczenia oraz Assistance Standard. Wszystkie ubezpieczenia prezentowane poniżej zawierają się w rozszerzonym, dodatkowo płatnym pakiecie.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków: na jakie świadczenia możemy liczyć?

Wykupując ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, w zależności od wybranego przez nas wariantu, możemy liczyć na pokrycie kosztów leczenia do 5000 zł powstałych podczas podróży krajowej (Strefa 3). W podstawowej wersji ubezpieczenie obejmuje śmierć ubezpieczonego. Warta nie ponosi jednak odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku usiłowania czy popełnienia przestępstwa lub samobójstwa, umyślnego działania, a także prowadzenia środków transportu bez wymaganych uprawnień.

Co obejmuje ochrona odpowiedzialności cywilnej?

Kolejnym z rozszerzeń jakie możemy wykupić w ramach ubezpieczenia Warta Travel Plus jest ochrona odpowiedzialności cywilnej. Co to oznacza w praktyce? Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim podczas podróży zagranicznej. W granicach sumy ubezpieczenia Warta pokryje zobowiązania wynikające ze szkody spowodowanej czynem niedozwolonym oraz koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i obrony sądowej. Jeśli jednak zawiniliśmy umyślnym działaniem, byliśmy pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, braliśmy udział w bójkach i zamieszkach, a także posiadaliśmy broń wszelkiego rodzaju – wówczas ubezpieczenie nie pokryje szkód. Wyłączenie odpowiedzialności Warty obejmuje także kary grzywny, kary administracyjne oraz wszystkie inne kary pieniężne.

Co obejmuje ubezpieczenie bagażu Warta Travel Plus?

Jeśli choć raz w życiu, podczas podróży zagranicznej, zdarzyło Ci się stracić swój bagaż, to wiesz, że rozszerzenie obejmujące jego ubezpieczenie jest na wagę złota. Wykupując ubezpieczenie bagażu możesz czuć się bezpiecznie zarówno w przypadku, kiedy Twój bagaż zostanie skradziony, uszkodzony czy zniszczony. Co najważniejsze – polisa ta obejmuje także sytuacje, kiedy przylot naszego bagażu następuje później niż 5 godzin od chwili naszego przybycia na miejsce. Suma ubezpieczenia bagażu może wynosić 500 zł, 1,5 tys. zł, 3 tys. zł, 5 tys. zł lub 10 tys. zł. Za podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania przyjmuje się oszacowaną wartość straconych rzeczy.

UWAGA:

Ubezpieczenie bagażu działa także wtedy, gdy ten znajdował się w indywidualnym  pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu oraz w miejscu zakwaterowania lub w bagażniku na terenie strzeżonym.

Kontynuacja leczenia powypadkowego w Polsce. Czy warto wykupić?

Widząc kolejne rozszerzenia do ubezpieczeń, zastanawiasz się, które z nich może okazać się tak naprawdę przydatne. Oczywiste jest, że konieczne jest ubezpieczenie kosztów leczenia (to obejmuje pakiet podstawowy). Czasem przekonujemy się, że warto ubezpieczyć także swój bagaż. A co z opcją kontynuacji leczenia powypadkowego? Ubezpieczenie Warta Travel Plus oferuje pokrycie do 2 tys. kosztów kontynuacji leczenia w Polsce urazów powstałych w czasie wypoczynku zagranicznego. Zalicza się do tego wszelkiego rodzaju badania, zabiegi, operacje i pobyt w szpitalu, a także zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych. Warto jednak pamiętać, że wszelkie wydatki związane z leczeniem powinny być udokumentowane. Mogą one obejmować jedynie okres do 3 miesięcy od czasu zaistnienia zdarzenia.

Odwołanie imprezy turystycznej: kto ponosi koszty?

Zdarzyło Ci się kiedyś zaplanować z dużym wyprzedzeniem zagraniczny wypoczynek, a później w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, odwołać wyjazd? Wiesz, że niekiedy wiąże się to ze sporymi stratami finansowymi. Ubezpieczenie obejmujące odwołanie imprezy turystycznej pokryje straty poniesione w wyniku rezygnacji, anulowania biletu podróżnego, czy anulowania noclegu. Na zwrot kosztów możemy liczyć w przypadku, kiedy rezygnacja z uczestnictwa w imprezie dotyczy nieszczęśliwego wypadku, zdarzeń losowych czy zdarzeń bezwzględnie wymagających naszej obecności w kraju.  

Wyjeżdżasz na narty? Rozważ zakup ubezpieczenia Ski Plus

Ubezpieczenie Ski Plus to oferta ubezpieczenia skierowana do narciarzy. Stanowi ono dodatkowe zabezpieczenie pozwalające zrekompensować część kosztów poniesionych podczas zimowego wypoczynku. Ubezpieczeniu podlegają m.in. koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego, karnetu na wyciągi narciarskie, które nie mogą zostać zrealizowane z powodów od nas niezależnych.

Od kiedy zaczyna działać polisa Warta Travel Plus?

Ochrona ubezpieczeniowa polisy Warta Travel Plus zaczyna się od dnia wskazanego w umowie. Nie wcześniej  jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy umowa zostaje zawarta na przejściu granicznym. Wówczas umowa zaczyna obowiązywać dokładnie w godzinie jej podpisania. Z kolei jeśli zdecydujemy się na ubezpieczenie przebywając już poza granicami Polski, ochroną jesteśmy objęci dopiero po 3 dniach od podpisania dokumentu i opłaceniu składki.

Zgłoszenie szkody Warta Travel Plus krok po kroku

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w OWU, w przypadku nagłego zachorowania powinniśmy podjąć próbę niezwłocznego uzyskania pomocy lekarskiej. Możemy zwrócić się do najbliższej placówki publicznej służby zdrowia lub też powiadomić Centrum Obsługi Klienta. Warto wiedzieć, że konieczne będzie uzyskanie i zachowanie wszelkiej dokumentacji lekarskiej. W szczególnych przypadkach, ubezpieczyciel ma prawo wymagać poddania się badaniu przeprowadzonemu przez lekarza wskazanego przez Wartę. W przypadku pokrycia kosztów leczenia we własnym zakresie, należy niezwłocznie zgłosić szkodę do COK. Jednak musi to nastąpić nie później niż 7 dni po powrocie do kraju.

Jeśli zgłoszenie szkody dotyczy zdarzenia z ubezpieczeniem assistance, należy nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia, skontaktować się z COK i podać wszelkie informacje.

W przypadku kradzieży bagażu należy niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu miejscowy organ policji. Potrzebne będzie także pisemne potwierdzenie wraz z wykazem utraconych rzeczy.

Podsumowanie

  1. Warta Travel Plus zapewnia ubezpieczenie za granicą i na terenie Polski: tak dla turystów jak i osób, które podróżują w celach zarobkowych
  2. Możesz ubezpieczyć siebie, bagaż, ale także sprzęt sportowy, w tym narciarski.
  3. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia uzgadniana jest indywidualnie i odnosi się zarówno do nagłego zachorowania, jak i nieszczęśliwego wypadku. Może wynosić ona do 800 tys. zł. Ubezpieczenie nie obejmuje leczenia w kraju naszego zamieszkania!
  4. Początek ochrony ubezpieczeniowej zależy od tego, kiedy i w jakiej sytuacji podpisujesz umowę ubezpieczenia. Najlepiej zrobić to  przed wyjazdem.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
1 Komentarz
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w październiku 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z września 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
2023.11.20  •  Samochód
Jak oblicza się amortyzację samochodu?

Samochód to dla wielu przedsiębiorców podstawa prowadzenia działalności gospodarczej. Z tytułu posiadania auta można dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Dowiedz się, na czym polega amortyzacja samochodu osobowego i jak się ją oblicza.

Czytaj więcej
2023.11.20  •  Samochód
Kategorie pojazdów – rodzaje i przepisy 

Samochód na stałe wpisał się w codzienność większości Polaków. Po drogach poruszają się jednak nie tylko auta kategorii B. W kraju wprowadzono również inne rodzaje pojazdów. Dowiedz się, jakie są kategorie homologacyjne pojazdów.

Czytaj więcej
2023.11.20  •  Dom
Ile kosztuje ubezpieczenie lokalu użytkowego i czy trzeba je wykupić?

Lokal użytkowy to w wielu przypadkach podstawa prowadzenia biznesu. Może go stanowić magazyn czy biuro. Jeśli na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczasz co najmniej 50 procent powierzchni nieruchomości, możesz wykupić dedykowane ubezpieczenie lokalu użytkowego. Sprawdź, jak działa taka polisa.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w październiku 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z września 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej
Polisa OC młodego kierowcy.
2019.01.16
Ubezpieczenie OC dla młodego kierowcy. Sprawdź, jak oszczędzić i uniknąć zwyżek za wiek

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla młodego kierowcy może być nawet kilka razy droższe niż polisa bardziej doświadczonego 35-latka. Sprawdź, ile kosztuje ubezpieczenie samochodu dla młodego kierowcy, z jakimi utrudnieniami spotka się 18-latek ubezpieczający samochód i co zrobić, żeby zaoszczędzić na polisie OC.

Czytaj więcej