Termin wypłaty odszkodowania z OC i AC

Aktualizacja:
termin wypłaty odszkodowania z oc

Zgłosiłeś szkodę komunikacyjną do zakładu ubezpieczeń i nie wiesz jak długo będziesz czekał na wypłatę odszkodowania? Sprawdzamy ile trwa wypłata odszkodowania z OC i AC sprawcy i co robić jeśli wypłata ubezpieczenia się przedłuża?

Niezależnie od tego jak będzie wypłacane twoje odszkodowanie z OC lub AC, tj. czy dostaniesz przelew od ubezpieczyciela, czy trafi on na rachunek warsztatu, nie chciałbyś czekać zbyt długo na pieniądze. Jaki jest termin wypłaty odszkodowania z OC i AC?

Ile dni ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC?

Termin, w jakim zakład ubezpieczeń powinien wypłacić Ci odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego określony jest w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jej art. 14 mówi, że

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.”

Ustawodawca zastrzega jednak, że jeśli ubezpieczycielowi nie uda się wyjaśnić okoliczności zdarzenia drogowego (np. kolizji) w ciągu 30 dni, odszkodowanie będzie wypłacone w terminie 14 dni „od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.”

Co to oznacza? Np., że jeśli obaj uczestnicy kolizji nie odwołają tego, co napisali w oświadczeniu sporządzonym na miejscu zdarzenia a ubezpieczyciel nie będzie miał zastrzeżeń do zgłoszonego zawiadomienia o szkodzie, termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wynosi 30 dni. Jeżeli natomiast, w trakcie rozpatrywania zgłoszenia wystąpią wątpliwości, zakład ubezpieczeń może opóźnić wypłatę odszkodowania o 14 dni. Maksymalny okres na wypłacenie odszkodowania OC, od dnia zgłoszenia zawiadomienia o szkodzie do wypłaty, nie może przekroczyć 90 dni.

Czytaj także: Triki ubezpieczycieli, przez które pożegnasz wypłatę odszkodowania OC! Jak z tym walczyć?

Odszkodowanie nie zostało wypłacone.  Problem z wypłatą odszkodowania z OC/AC. Co wtedy?

Jeśli – zdaniem zakładu ubezpieczeń – odszkodowanie:

  • nie przysługuje poszkodowanemu
  • lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu

ubezpieczyciel jest zobowiązany do powiadomienia o tym osobę występującą z roszczeniem. Powiadomienie to musi mieć formę pisemną i być wysłane w terminie, o którym wspomniałem powyżej.

W powiadomieniu zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany do wskazania:

  • okoliczności
  • podstawy prawnej uzasadniającej całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również przyczyn, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie.

W piśmie z zakładu ubezpieczeń powinno znaleźć się też pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Czytaj także: Jak uzyskać odszkodowanie po kradzieży samochodu? Działaj szybko!

Wypłata odszkodowania z opóźnieniem

Co jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ciągu 30 dni? Tę sprawę także reguluje wspomniana powyżej Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) oraz Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgodnie z ich zapisami, jeśli czas na wypłatę odszkodowania OC zostanie przekroczony lub ubezpieczyciel terminowo nie poinformuje o odmowie wypłaty odszkodowania lub wypłacenia go w innej wysokości, Komisja Nadzoru Finansowego może:

  • ukarać członka zarządu zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub prokurenta karą pieniężną do wysokości odpowiadającej ich trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można ustalić przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy – do wysokości 100 000 złotych
  • nałożyć na zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji karę pieniężną do wysokości 0,5 proc. składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w ostatnim przedstawionym Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdaniu finansowym, a w przypadku gdy zakład nie wykonywał działalności lub uzyskał składkę przypisaną brutto poniżej 20 mln złotych – do wysokości 100 000 złotych.

Czytaj także: 6 powodów, przez które ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania!

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z AC?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na likwidację szkody? W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia, termin wypłaty odszkodowania AC określony jest Kodeksie cywilnym, którego Art. 817 mówi:

„§ 1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie (czyli wypłacić odszkodowanie) w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

§ 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1.”

W sprawdzonych przez nas Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) zakładów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia komunikacyjne (w tym dobrowolne ubezpieczenie AC) stosowane są zapisy zgodne z zacytowanym powyżej przepisem Kodeksu cywilnego.

Tak jak przy obowiązkowym OC, tak i przy AC, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do poinformowania na piśmie ubezpieczonego o powodach, dla których nie wypłaci odszkodowania lub wypłaci je w innej wysokości. W piśmie znajdować się też musi informacja o możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.

Zarówno w Kodeksie cywilnym jak i w OWU stosowane jest sformułowanie „bezsporna cześć świadczenia/odszkodowania”. Co to takiego? Pokażę to na przykładzie informacji z OWU TUiR Warta:

„Przez bezsporną część odszkodowania rozumie się część odszkodowania, która może być wypłacona po spełnieniu następujących warunków:

1) została ustalona odpowiedzialność WARTY za zgłoszoną szkodę,

2) nieznana jest dokładna, ostateczna wysokość odszkodowania, jednak z całą pewnością wiadomo, że jego wysokość przekroczy kwotę zakwalifikowaną jako bezsporna część odszkodowania.”

Podsumowując – bezsporna kwota odszkodowania to kwota w wysokości, której nie kwestionuje żadna ze stron (ubezpieczyciel ani poszkodowany). Jest ona wypłacana jeżeli postępowanie likwidacyjne przeciąga się powyżej 30 dni.

Czytaj także: Towarzystwa ubezpieczeniowe ukarane za opieszałość w likwidowaniu szkód

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy  – ważne informacje

Zarówno odszkodowanie z obowiązkowej polisy OC jak i dobrowolnego ubezpieczenia AC powinno być wypłacone w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Okres ten może być wydłużony – o maksymalnie 14 dni – jedynie w sytuacji gdy – z różnych powodów – w ustawowym terminie nie było możliwości wyjaśnienia okoliczności konieczności do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Jeżeli ubezpieczyciel opóźnia wypłacenie odszkodowania powinieneś skierować do niego pismo ponaglające, w którym poinformujesz o tym, że upłynął termin wypłaty odszkodowania. W piśmie tym powinieneś się też domagać wypłaty odsetek ustawowych (10 proc. w skali roku). Jeśli reklamacja złożona do zakładu ubezpieczeń nie przyniosła skutku możesz skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, który może pomóc ci w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego.

Czytaj także: Jak uzyskać większe odszkodowanie OC?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Czasem zdarza się, że termin likwidacji szkody jest krótki, ale niestety jego wysokość jest dla nas niezadowalająca. W takich sytuacjach należy się odwołać od decyzji ubezpieczyciela. Można to zrobić nawet w ciągu 3 lat od otrzymania decyzji, ale oczywiście nie ma sensu tyle zwlekać.

Jak przebiega procedura odwołania od otrzymanej decyzji? Jak walczyć z za niskim odszkodowaniem z polisy? O tym przeczytasz w naszym tekście – Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – o tym pamiętaj. 

A Ty?Jak długo czekałeś na wypłatę odszkodowania z OC/AC? Daj znać w komentarzu!

[Widget_reklama_porownywarki]

Aleksandra Kowalska-Gaik
Ekspert ds. ubezpieczeń

Menadżer ds. produktów w Punkta. Całe życie zawodowe (ponad 23 lata) zajmuje się ubezpieczeniami. Do pracy podchodzi z pasją i chętnie dzieli się zgromadzonym przez lata doświadczeniem. Swoje doświadczenie budowała w takich firmach ubezpieczeniowych jak STU Ergo Hestia czy TU Europa, gdzie poznała różne obszary i rodzaje ubezpieczeń i zajmowała się tworzeniem nowych produktów ubezpieczeniowych.

Wskaż miesiąc końca polisy – zagwarantujemy Ci ofertę z najniższą ceną.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Telefon
E-mail
guest
4 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.07.12  •  Podróże
Sprawdź, o czym pamiętać, jeśli wybierasz się w podróż samochodem po Europie!

Samochód zapewnia nam swobodę i niezależność podczas wakacyjnych wojaży. Jednak, aby podróż była w pełni udana i bezpieczna, należy poświęcić trochę czasu na odpowiednie przygotowanie. Czy wiesz, jakie kroki podjąć, aby Twoja wymarzona wyprawa samochodem po Europie przebiegła bez żadnych niespodzianek? W tym przewodniku znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do celu.

Czytaj więcej
2024.07.10
Wybierasz się do słonecznej Italii? Sprawdź, ile zapłacisz za autostradę!

Włochy są znane na całym świecie nie tylko ze swojej bogatej historii, kultury i zapierającej dech w piersiach przyrody, ale również z doskonale rozwiniętej sieci autostrad. Ten śródziemnomorski kraj może się poszczycić ponad 7 000 kilometrami dróg szybkiego ruchu, które umożliwiają sprawne przemieszczanie się między najbardziej odległymi regionami.

Czytaj więcej
2024.07.04  •  Samochód
Winiety w Bułgarii 2024 – przewodnik dla kierowców

Planowanie podróży samochodem do Bułgarii wymaga starannego przygotowania, w tym zapoznania się z systemem opłat drogowych obowiązującym w tym kraju. Od 2019 roku Bułgaria wprowadziła całkowicie zdigitalizowany system poboru opłat za przejazd, zastępując tradycyjne naklejki elektronicznymi winietami.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej