Punkta

Zgodnie z relacją portalu Forsal.pl niedotrzymywanie ustawowych terminów wypłaty odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie kosztowało Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia 100 tysięcy złotych. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group zapłaci 70 tys. zł, odpowiadając także za niewywiązanie się z obowiązku poinformowania poszkodowanego o odmowie wypłaty świadczenia lub o różnicach w jego wysokości względem roszczenia. Za opieszałość w wypłacaniu odszkodowań zostało ukarane także TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (7 tys. zł). Jednak największą karę zapłaci nasz największy ubezpieczyciel, PZU – 150 tys. zł.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych narzuca na zakład ubezpieczeń obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jeśli ustalenie odpowiedzialności jest w tym czasie niemożliwe, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia (ale nie dłużej niż 90 dni od złożenia roszczenia). Jedynym odstępstwem od reguły jest sytuacja, w której wypłata odszkodowania zależy od wyniku toczącego się postępowania sądowego.

W ciągu trzech minionych kwartałów 2014 roku do biura Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie jest to Rzecznik Finansowy) wpłynęły 694 skargi na opieszałość postępowania odszkodowawczego w ramach ubezpieczeń majątkowych. Do tej pory w 2014 roku złożono 4621 zażaleń związanych z OC komunikacyjnym.

Foto:  Images Money [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)], via Flickr