Termin wypłaty odszkodowania z OC i AC

Aktualizacja:
termin wypłaty odszkodowania z oc

Zgłosiłeś szkodę komunikacyjną do zakładu ubezpieczeń i nie wiesz jak długo będziesz czekał na wypłatę odszkodowania? Sprawdzamy ile trwa wypłata odszkodowania z OC i AC sprawcy i co robić jeśli wypłata ubezpieczenia się przedłuża?

Niezależnie od tego jak będzie wypłacane twoje odszkodowanie z OC lub AC, tj. czy dostaniesz przelew od ubezpieczyciela, czy trafi on na rachunek warsztatu, nie chciałbyś czekać zbyt długo na pieniądze. Jaki jest termin wypłaty odszkodowania z OC i AC?

Ile dni ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC?

Termin, w jakim zakład ubezpieczeń powinien wypłacić Ci odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego określony jest w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jej art. 14 mówi, że

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.”

Ustawodawca zastrzega jednak, że jeśli ubezpieczycielowi nie uda się wyjaśnić okoliczności zdarzenia drogowego (np. kolizji) w ciągu 30 dni, odszkodowanie będzie wypłacone w terminie 14 dni „od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.”

Co to oznacza? Np., że jeśli obaj uczestnicy kolizji nie odwołają tego, co napisali w oświadczeniu sporządzonym na miejscu zdarzenia a ubezpieczyciel nie będzie miał zastrzeżeń do zgłoszonego zawiadomienia o szkodzie, termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wynosi 30 dni. Jeżeli natomiast, w trakcie rozpatrywania zgłoszenia wystąpią wątpliwości, zakład ubezpieczeń może opóźnić wypłatę odszkodowania o 14 dni. Maksymalny okres na wypłacenie odszkodowania OC, od dnia zgłoszenia zawiadomienia o szkodzie do wypłaty, nie może przekroczyć 90 dni.

Odszkodowanie nie zostało wypłacone.  Problem z wypłatą odszkodowania z OC/AC. Co wtedy?

Jeśli – zdaniem zakładu ubezpieczeń – odszkodowanie:

  • nie przysługuje poszkodowanemu
  • lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu

ubezpieczyciel jest zobowiązany do powiadomienia o tym osobę występującą z roszczeniem. Powiadomienie to musi mieć formę pisemną i być wysłane w terminie, o którym wspomniałem powyżej.

W powiadomieniu zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany do wskazania:

  • okoliczności
  • podstawy prawnej uzasadniającej całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również przyczyn, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie.

W piśmie z zakładu ubezpieczeń powinno znaleźć się też pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Wypłata odszkodowania z opóźnieniem

Co jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ciągu 30 dni? Tę sprawę także reguluje wspomniana powyżej Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) oraz Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgodnie z ich zapisami, jeśli czas na wypłatę odszkodowania OC zostanie przekroczony lub ubezpieczyciel terminowo nie poinformuje o odmowie wypłaty odszkodowania lub wypłacenia go w innej wysokości, Komisja Nadzoru Finansowego może:

  • ukarać członka zarządu zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub prokurenta karą pieniężną do wysokości odpowiadającej ich trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można ustalić przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy – do wysokości 100 000 złotych
  • nałożyć na zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji karę pieniężną do wysokości 0,5 proc. składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w ostatnim przedstawionym Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdaniu finansowym, a w przypadku gdy zakład nie wykonywał działalności lub uzyskał składkę przypisaną brutto poniżej 20 mln złotych – do wysokości 100 000 złotych.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z AC?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na likwidację szkody? W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia, termin wypłaty odszkodowania AC określony jest Kodeksie cywilnym, którego Art. 817 mówi:

„§ 1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie (czyli wypłacić odszkodowanie) w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

§ 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1.”

W sprawdzonych przez nas Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) zakładów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia komunikacyjne (w tym dobrowolne ubezpieczenie AC) stosowane są zapisy zgodne z zacytowanym powyżej przepisem Kodeksu cywilnego.

Tak jak przy obowiązkowym OC, tak i przy AC, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do poinformowania na piśmie ubezpieczonego o powodach, dla których nie wypłaci odszkodowania lub wypłaci je w innej wysokości. W piśmie znajdować się też musi informacja o możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.

Zarówno w Kodeksie cywilnym jak i w OWU stosowane jest sformułowanie „bezsporna cześć świadczenia/odszkodowania”. Co to takiego? Pokażę to na przykładzie informacji z OWU TUiR Warta:

„Przez bezsporną część odszkodowania rozumie się część odszkodowania, która może być wypłacona po spełnieniu następujących warunków:

1) została ustalona odpowiedzialność WARTY za zgłoszoną szkodę,

2) nieznana jest dokładna, ostateczna wysokość odszkodowania, jednak z całą pewnością wiadomo, że jego wysokość przekroczy kwotę zakwalifikowaną jako bezsporna część odszkodowania.”

Podsumowując – bezsporna kwota odszkodowania to kwota w wysokości, której nie kwestionuje żadna ze stron (ubezpieczyciel ani poszkodowany). Jest ona wypłacana jeżeli postępowanie likwidacyjne przeciąga się powyżej 30 dni.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy  – ważne informacje

Zarówno odszkodowanie z obowiązkowej polisy OC jak i dobrowolnego ubezpieczenia AC powinno być wypłacone w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Okres ten może być wydłużony – o maksymalnie 14 dni – jedynie w sytuacji gdy – z różnych powodów – w ustawowym terminie nie było możliwości wyjaśnienia okoliczności konieczności do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Jeżeli ubezpieczyciel opóźnia wypłacenie odszkodowania powinieneś skierować do niego pismo ponaglające, w którym poinformujesz o tym, że upłynął termin wypłaty odszkodowania. W piśmie tym powinieneś się też domagać wypłaty odsetek ustawowych (10 proc. w skali roku). Jeśli reklamacja złożona do zakładu ubezpieczeń nie przyniosła skutku możesz skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, który może pomóc ci w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Czasem zdarza się, że termin likwidacji szkody jest krótki, ale niestety jego wysokość jest dla nas niezadowalająca. W takich sytuacjach należy się odwołać od decyzji ubezpieczyciela. Można to zrobić nawet w ciągu 3 lat od otrzymania decyzji, ale oczywiście nie ma sensu tyle zwlekać.

Jak przebiega procedura odwołania od otrzymanej decyzji? Jak walczyć z za niskim odszkodowaniem z polisy? O tym przeczytasz w naszym tekście – Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – o tym pamiętaj. 

A Ty?Jak długo czekałeś na wypłatę odszkodowania z OC/AC? Daj znać w komentarzu!

[Widget_reklama_porownywarki]

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
4 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
L.S. VOLVO
L.S. VOLVO
4 lat temu

Dzień Dobry, doznałam szkody na pojeździe niestety o bardzo dużej wartości rynkowej ponad 160.000,00 zł., z uwagi na brak możliwości zakończenia sprawy przez policję w tzw. podstępowaniu mandatowym ze względu na fakt przewiezienia mnie do szpitala i RODO, sprawa ciągnie się już 2 miesiąc na policji i TUW nie może rzekomo ustalić sprawcy wypadku. Czy w takiej sytuacji możemy czekać na zakończenie sprawy (jeśli do niej dojdzie) przed Sądem np. 2-3 lata? Czy możemy za ten okres domagać się odsetek?

Karolina
Karolina
2 lat temu
Reply to  L.S. VOLVO

Ja mam ten sam problem z TUW

gugtom
gugtom
2 lat temu

Witam, dzisiaj mija 56 dzień , żadnej wiadomości decyzji telefonu od strony ubezpieczyciela. Rozmawiając dzisiaj z opiekunem sprawy twierdzi że w tym tygodniu będzie decyzja , a opóżnienie nie wie dlaczego. Szkoda całkowita auta AC. Jak mogę rozwiązać ten problem ? 2020.08.31 Pozdrawiam

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
2 lat temu
Reply to  gugtom

Dzień dobry,

Jeśli nie otrzyma Pan decyzji do końca tygodnia, może Pan złożyć wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego. Jeśli sprawa nie zostanie wyjaśniona, polecam też skorzystać z pomocy prawnej.