Szkoda całkowita z OC sprawcy i z własnego AC - co to jest i czym się różni?

Aktualizacja:
Szkoda całkowita z OC sprawcy i z własnego AC – czym się różnią?

Ubezpieczyciele często (może nawet za często) stwierdzają szkody całkowite. Dowiedz się, dlaczego czasami nawet drobne uszkodzenie samochodu może dla firmy ubezpieczeniowej oznaczać nieopłacalność naprawy. Kiedy ubezpieczyciel może stwierdzić szkodę całkowitą i jak ustalana jest wysokość odszkodowania po jej powstaniu? Sprawdzamy!

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów. Podstawowym celem polisy OC jest zapewnienie odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach drogowych – zarówno za obrażenia ciała jak i za uszkodzony samochód.

Szkoda całkowita z OC – co to jest?

Szkoda całkowita to sytuacja, w której przywrócenie pojazdu do poprzedniej sprawności kosztowałoby więcej, niż wynosi wartość samochodu ustalona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na dzień szkody. W zależności od firmy ubezpieczeniowej i warunków polisy, szkoda całkowita wynosi do 70% wartości pojazdu w dniu, w którym doszło do kolizji lub wypadku.

Zdarzają się wypadki, w których pojazdy zostają tak bardzo zniszczone, że ich naprawa jest w ogóle niemożliwa – wtedy mówimy o szkodzie całkowitej. Zgodnie z definicją Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie jest to Rzecznik Finansowy) szkoda całkowita jest to całkowite zniszczenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia.

Kiedy ubezpieczyciel może ją stwierdzić?

Szkoda całkowita z OC sprawcy może być stwierdzona wtedy gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% wartości auta w dniu szkody, a więc gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Jeśli zgłosiłeś szkodę z OC sprawcy, zakład ubezpieczeń nie może stwierdzić szkody całkowitej np. jeśli koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu. Szkoda całkowita jest dopiero wtedy, gdy naprawa przekracza 100% wartości Twojego auta – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/05). Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

– Takie tematy często budzą emocje. Towarzystwo zgodnie ze swoimi procedurami określa koszty naprawy uszkodzonego pojazdu i dokonuje wyceny wraku. Podane kwoty mogą się różnić od oczekiwań osoby poszkodowanej. Nierzadko mamy poczucie zawyżenia wartości wraku. I nie jest to problemem, jeśli Towarzystwo umożliwia klientowi pozbycie się wraku, ale jest nim gdy wrak jest pozostawiony u poszkodowanego a wypłacone odszkodowanie nie pozwala zakupić nowego pojazdu w porównywalnej klasie – mówi Agnieszka Małysz, dyrektor regionalna Punkty.

W przypadku szkody całkowitej otrzymasz od ubezpieczyciela różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu szkody a wartością pozostałości, czyli tzw. wraku pojazdu. Ubezpieczyciel może również wskazać Ci nabywcę, który kupi od Ciebie uszkodzone auto za taką cenę, jaką podano w decyzji.

Kiedy ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą z Autocasco (AC)?

Szkoda całkowita z AC to sytuacja, kiedy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości. W takim przypadku otrzymasz od ubezpieczyciela różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu szkody a wartością pozostałości, czyli tzw. wraku pojazdu. Ubezpieczyciel może również wskazać Ci nabywcę, który kupi od Ciebie uszkodzone auto za taką cenę, jaką podano w decyzji.

Niestety ubezpieczyciele nagminnie stosują inne metody kalkulacji w przypadku szkód częściowych, a inne w przypadku szkód całkowitych. Do stwierdzenia szkody całkowitej z AC brane są pod uwagę ceny części oryginalnych oraz koszty robocizny właściwe dla warsztatów ASO . Często zdarza się, że nawet drobne uszkodzenie samochodu zostaje uznane za szkodę całkowitą, ponieważ liczone w ten sposób koszty naprawy są bardzo wysokie, zwłaszcza w przypadku starszych samochodów.

Aby sprawdzić, w jaki sposób Twój ubezpieczyciel będzie kalkulował szkodę całkowitą, przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).

Prawo a szkoda całkowita

Przepisy prawa nie definiują pojęcia szkody całkowitej, jednak w orzecznictwie sądów znajdziemy odpowiednie wyjaśnienie tego terminu. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r. (sygn. akt I ACr 30/92, OSA 1993, nr 5, poz. 32) wskazano, że:

  • szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania,

  • szkoda całkowita występuje wtedy, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

Wynika to wprost z definicji art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego: Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Im starsze auto, tym większe prawdopodobieństwo uznania szkody za całkowitą

PRZYKŁAD: Gdy w samochodzie pękł blok silnika lub w wypadku uszkodzone zostały podłużnice, jest niemal pewne, że ubezpieczyciel uzna szkodę za całkowitą.

Jeśli szkoda likwidowana jest z OC sprawcy, poszkodowany może domagać się naprawy auta, pod warunkiem, że to technicznie możliwe. Decyduje również koszt naprawy, który nie może przekraczać wartości pojazdu w dniu, w którym doszło do szkody. Ubezpieczyciele dokonują tu zazwyczaj amortyzacji kwoty ubezpieczenia, uwzględniając postępujący w ciągu roku spadek wartości pojazdu.

Szkoda całkowita – czy można wtedy sprzedać auto?

Każde auto można sprzedać. Wiele firm skupuje auta zaniedbane, zepsute i uszkodzone, w tym objęte definicją szkody całkowitej. Adresy można znaleźć w Internecie lub lokalnej prasie. Pomocą często służą też warsztaty samochodowe lub blacharskie, które współpracują ze sprawdzonymi osobami. Możesz też poprosić ubezpieczyciela, który odmówił naprawy z uwagi na szkodę całkowitą, o pomoc w sprzedaży lub we wskazaniu potencjalnego nabywcy dla wraku. Niektóre firmy ubezpieczeniowe same wystawiają powypadkowe auta na aukcjach.

Zdarza się również, że właściciele uszkodzonych lub starych samochodów znajdują za wycieraczką oferty kupna, np. „Kupię każdy, uszkodzony”. Dobrze jest zbierać takie wizytówki, bo mogą się przydać w nieoczekiwanej chwili.

Na co zwracać uwagę sprzedając wrak?

Prawdopodobnie za uszkodzony samochód nie uzyskasz wysokiej ceny. W tym przypadku najważniejsze nie są pieniądze, ale poprawne sporządzenie umowy, która musi zawierać m.in. dokładne dane nabywcy. Nabywca powinien się w niej zobowiązać też do rejestracji auta. Sprzedaż takiego pojazdu należy natychmiast zgłosić w wydziale komunikacji oraz u ubezpieczyciela, aby nie płacić dalej OC.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania przy szkodzie całkowitej pojazdu?

Gdy ubezpieczyciel orzeknie o szkodzie całkowitej, wówczas wartość odszkodowania naliczana jest według następującego wzoru:

X – wartość nieuszkodzonego pojazdu przypadająca na dzień szkody,
Y – wartość wraku samochodu przypadająca na dzień szkody.

Wypłacane odszkodowanie stanowi różnicę pomiędzy wartością X i Y.

PRZYKŁAD: Twoje auto w stanie nieuszkodzonym było warte w dniu wypadku 30 tys. zł. Po kolizji, wartość samochodu spadła do 10 tys, zł. Odszkodowanie w takim razie wyniesie 20 tys. złotych.

Czy oddać samochód na „szrot”?

Może się okazać, że auto nie przedstawia już żadnej wartości i jedynym rozwiązaniem jest zezłomowanie go, czyli oddanie na tzw. „szrot” – po prostu na złom. Niezdekompletowane auta przyjmowane są zwykle nieodpłatnie.

Pamiętaj, że mniej istotna jest otrzymana kwota, a bardziej formalności, których musisz dopilnować. 

Sprawdź, czy stacja demontażu pojazdów ma upoważnienie wojewody do wydawania zaświadczeń o kasacji pojazdu. To bardzo ważny dokument, będzie niezbędny do wyrejestrowania samochodu w wydziale komunikacji. Listę najbliższych uprawnionych punktów znajdziesz też w urzędzie gminy.

Osoba oddająca samochód do kasacji (właściciel auta lub osoba przez niego upoważniona) musi przedstawić do wglądu:

• dowód osobisty
• tablice rejestracyjne
• dowód rejestracyjny pojazdu (lub zaświadczenie o jego zatrzymaniu przez Policję)
• kartę pojazdu (o ile była wydana)

Gdy samochód był zarejestrowany na kredytujący go bank lub firmę leasingową, musisz mieć też zgodę finansującego na kasację. Podobnie, gdy pojazd miał współwłaściciela. Jeśli właściciel auta nie żyje, niezbędny będzie odpis aktu zgonu. Auto, które złomujesz musi mieć też czytelny numer VIN, lub numer nadwozia, ramy lub silnika, zgodny z danymi w dokumentach. Samochody przekazane do stacji demontażu są zazwyczaj rozbierane na części, więc nie można już ich ponownie zarejestrować.

Po wyrejestrowaniu masz 30 dni na zgłoszenie się do ubezpieczyciela po zwrot nadpłaty z polisy OC. Jeśli miałeś wykupione także AC, zwróć się o zwrot składki za niewykorzystany okres tego ubezpieczenia.

Szkoda całkowita – co zrobić z wrakiem?

Pozostałości Twojego pojazdu są Twoją własnością. Może brzydką i nieco kłopotliwą, ale w dalszym ciągu wartościową. Możesz zabrać wrak i sprzedać go we własnym zakresie, w całości lub w częściach.

Większość właścicieli zniszczonych aut nie chce samodzielnie zajmować się szukaniem nabywcy na wrak. To jednak spory kłopot. Niektórzy mogą powiedzieć: „Jak to, nie dość, że ubezpieczyciel nie wypłacił mi pełnej wartości samochodu, to jeszcze każe mi zabierać sobie wrak? A gdzie ja go postawię i co z nim zrobię?”

Mam dobrą wiadomość – zgodnie z wytycznymi KNF ubezpieczyciele powinni pomagać poszkodowanym w sprzedaniu pozostałości pojazdów.

Pracownicy zakładów ubezpieczeń wystawiają wraki na aukcjach internetowych. To właśnie na podstawie takich aukcji określana jest wartość pozostałości. Wraki kupują wyspecjalizowane warsztaty samochodowe, które zajmują się rozbiórką powypadkowych aut na części.

Co mogę odzyskać z wraku auta?

Poza przypadkami całkowitego spalenia auta, zazwyczaj możliwe jest odzyskanie wielu części, które można sprzedać. W tym celu nie możesz trzymać wraku na ulicy! Dlatego samodzielny demontaż wymaga pozostawienia auta w garażu lub na zamykanej posesji, np. na działce. Pozyskana w ten sposób kwota może być wyższa, niż ta ze sprzedaży auta w całości, ale wymaga więcej wysiłku i czasu. Jednak nie zawsze jest opłacalne.

Nawet ogołocony wrak po demontażu podzespołów (tzw. szkielet), także musisz oddać do stacji demontażu pojazdów.

Ta, zgodnie z przepisami, pobierze dopłatę do 10 zł za każdy brakujący kilogram auta. Policz więc, czy nie stracisz?

Najwygodniejszym, ale i najbardziej pracochłonnym sposobem, jest wystawianie pojedynczych części na sprzedaż w popularnych serwisach aukcyjnych. Paradoksalnie najwięcej zarabia się nie na skomplikowanych mechanizmach, ale na prostych, plastikowych elementach wnętrza, np. boczkach drzwi, itp. W cenie są też podzespoły elektroniczne, układy sterujące, samochodowe komponenty audio, nawigacja i inne elementy dodatkowego wyposażenia.

Szkoda całkowita z OC. Czy ubezpieczyciel musi odkupić wrak?

Jeśli zgłaszałeś szkodę z OC sprawcy i ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego powinien następnie pomóc Ci w zagospodarowaniu (sprzedaży) pozostałości pojazdu, czyli tzw. wraku.

Ubezpieczyciel nie ma więc obowiązku odkupienia od Ciebie wraku, ale powinien pomóc Ci w jego sprzedaży – np. podając kontakt do osoby, która na aukcji zaoferowała za wrak taką kwotę, która stała się podstawą wyceny jego wartości.

Poniżej treść wytycznej 19 KNF, która reguluje kwestie związane z pomocą w zagospodarowaniu wraku:

19.3. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, zakład ubezpieczeń powinien udzielić uprawnionemu pomocy w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu, np. na prośbę uprawnionego, przedstawić samodzielnie ofertę zakupu pozostałości za cenę zgodną z zaproponowaną przez zakład ubezpieczeń wyceną bądź wskazać podmiot, który jest gotów nabyć pozostałości za tę cenę.

19.4. W przypadku braku możliwości sprzedaży pozostałości za cenę zgodną z zaproponowaną przez zakład ubezpieczeń wyceną, zakład ubezpieczeń powinien odpowiednio skorygować ustaloną wysokość świadczenia.

Jakie odszkodowanie należy mi się za szkodę całkowitą z OC sprawcy?

Jeśli Twój samochód został zniszczony w wypadku drogowym musisz pamiętać, że suma pieniężna wypłacona przez zakład ubezpieczeń nie może być wyższa od poniesionej szkody. Podstawowa zasada odszkodowań jest taka, że poszkodowany powinien dostać dokładnie tyle, ile stracił (i ile mógłby uzyskać, gdyby nie przydarzył się wypadek), ale nie może wzbogacić się na szkodzie.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/05) przyjmuje się, że nieopłacalność naprawy ma miejsce wtedy, gdy jej koszt przekracza 100% wartości pojazdu sprzed wypadku. Punktem wyjścia jest wartość, jaką samochód miał przed zdarzeniem. Zatem jeśli rozbity został Twój stary fiat, nie możesz liczyć na to, że za odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy kupisz sobie taki sam samochód, tylko nowy. Powinieneś dostać dokładnie tyle, ile było warte Twoje auto w dniu zdarzenia.

Pamiętaj, że gdy chcesz naprawić swój samochód z OC sprawcy, zakład ubezpieczeń nie może stwierdzić szkody całkowitej np. jeśli koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu. Szkoda całkowita jest dopiero wtedy, gdy naprawa przekracza 100% wartości Twojego auta.

Ubezpieczyciel sprawcy orzekł szkodę całkowitą – i co dalej?

Co w praktyce oznacza dla poszkodowanego szkoda całkowita jego samochodu? Z pewnością nie szansę na naprawę auta, bo tego albo technicznie nie da się zrobić, albo jest to nieopłacalne. Jedyną możliwością jest wypłata pieniędzy.

Jak ustala się wartość odszkodowania? Robi się to przy pomocy tzw. metody dyferencyjnej, polegającej na odjęciu wartości pozostałości (wraku) od wartości pojazdu przed uszkodzeniem. Przykładowo, jeśli Twój samochód przed wypadkiem był warty 50 000 zł, zaś po wypadku jedynie 1 000 zł, odszkodowanie powinno wynosić 49 000 zł.

Jeśli rzeczoznawca zakładu ubezpieczeń określił uszkodzenia Twojego pojazdu jako szkodę całkowitą, wyrównanie Twoich strat będzie pochodziło z dwóch źródeł:

  • od ubezpieczyciela (w wysokości wartości auta pomniejszonej o wartość wraku)

  • ze sprzedaży wraku

Co zrobić w przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania?

Niestety zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają pierwotną wartość pojazdu – wszystko po to, aby odszkodowanie było jak najmniejsze.

Prawo stoi w takiej sytuacji za poszkodowanym, który może skutecznie kwestionować wysokość przyznanego odszkodowania. Wystarczy, że wniesie on odwołanie od wyceny ubezpieczyciela. Musisz pamiętać, że kwota podana przez ubezpieczyciela nigdy nie jest ostateczna i bezwzględnie wiążąca. W piśmie z odwołaniem warto, abyś przytoczył dowody na poparcie stanowiska, że wartość pierwotna zniszczonego auta jest wyższa niż wykazuje to ubezpieczyciel. W przypadku nowych samochodów może to być umowa sprzedaży z wyszczególnioną ceną pojazdu, w starszych modelach – wycena sporządzona przez rzeczoznawcę samochodowego.

– Ważne jest to, że klient jako właściciel pojazdu ma prawo wglądu w całą dokumentację szkodową. Oznacza to, że może zobaczyć w jaki sposób TU wyliczyło koszty naprawy, oraz…. może nie zgodzić się na proponowaną przez TU wycenę. W takiej sytuacji warto znaleźć eksperta, który przeprowadzi analizę i wycenę. Warto też skonsultować sprawę ze swoim warsztatem/serwisem. Pamiętajmy jednak że dodatkowe ekspertyzy generują koszty – zauważa Agnieszka Małysz.

Oczywiście ubezpieczyciel nie musi zgadzać się z Twoim odwołaniem, jednak w takim przypadku musi przesłać Ci swoje stanowisko na piśmie. W tym momencie albo zdecydujesz się na odszkodowanie w wysokości ustalonej przez ubezpieczyciela, albo oddasz sprawę do sądu. Jeśli dysponujesz mocnymi środkami dowodowymi potwierdzającymi Twoje stanowisko, oddanie sprawy na drogę postępowania sądowego wydaje się być słusznym, choć wymagającym cierpliwości rozwiązaniem.

Już od wielu lat polskie sądy utrzymują jednolita linię orzeczniczą, zgodnie z którą zwiększają odszkodowania z OC, nawet jeśli ubezpieczyciel stosował się do zasady szkody całkowitej. Tym samym przegrana dyskusja z ubezpieczycielem co do wysokości odszkodowania w zasadzie nie jest dla Ciebie porażką, lecz szansą – wystarczy tylko, że zdecydujesz się oddać sprawę pod rozstrzygnięcie sądu i  udowodnisz, że wycena była zaniżona.

Szkoda całkowita z AC – co to jest?

Jakiś czas temu opisywaliśmy historię naszego Czytelnika, pana Zbigniewa, w którego samochodzie zostały uszkodzone jedynie reflektory i zderzak, a pomimo niewielkich rozmiarów szkody PZU wycenił uszkodzenia jako szkodę całkowitą. Jak to wytłumaczyć?

Jak się okazuje, pojęcie szkody całkowitej w ubezpieczeniu AC nie jest takie samo jak przy OC. Ubezpieczyciele podkreślają, że szkoda całkowita przy AC będzie miała miejsce nie wtedy, gdy koszt naprawy jest większy od wartości pojazdu, lecz wtedy, gdy koszt naprawy przekroczy określoną procentowo w warunkach polisy AC wartość samochodu stanowiącą próg ekonomicznej opłacalności naprawy uszkodzonego pojazdu. Zazwyczaj jest to próg od 60 do 80% wartości rynkowej pojazdu – najczęściej 70%. Przykładowo, Twój samochód jest warty 50 000 zł, w umowie AC określono próg wartości odszkodowawczej na 70% – czyli 35 000, a naprawy wynikające z wypadku będą kosztowały 45 000 zł. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, nawet jeśli auto technicznie nadaje się do naprawienia.

Trzeba więc wyraźnie zaznaczyć, że szkoda całkowita z OC nigdy nie będzie pokrywała się z pojęciem szkody całkowitej z AC. Jednak sposób określenia kwoty odszkodowania będzie taki sam jak w przypadku odszkodowania z OC – ubezpieczyciel wypłaci Ci różnicę pomiędzy wartością samochodu sprzed wypadku, a wartością auta po kolizji.

Uwaga!!! W przypadku AC wysokość odszkodowania nie może być większa niż suma ubezpieczenia, czyli kwota, na jaką ubezpieczyłeś swój samochód. Co więcej, wypłata takiego odszkodowania powoduje zakończenie umowy AC – polisa po prostu wygasa. Niestety niewielu ubezpieczonych o tym pamięta.

Szkoda całkowita z AC – zaniżone odszkodowanie

Zastanawiasz się pewnie, czy w przypadku szkody całkowitej i polisy AC ubezpieczyciele nie próbują zaniżać odszkodowań, tak jak ma to miejsce w przypadku OC. Niestety taka praktyka wciąż jest spotykana. Co więcej, tutaj prawo nie chroni Cię tak skutecznie jak przy szkodzie całkowitej z OC sprawcy. Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, więc powinieneś wybrać je świadomie. W związku z tym, że AC nie jest obowiązkowe, przy likwidacji szkody zastosowania nie znajdą przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, lecz postanowienia wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a te bardzo często działają na Twoją niekorzyść.

Otóż na potrzeby ustalenia szkody całkowitej brane są pod uwagę części oryginalne, a także robocizna autoryzowanego serwisu naprawczego, co znacznie zwiększa koszty naprawy. I nie ma tu znaczenia fakt, że Twój samochód ma już swoje lata, że i tak nie naprawiałbyś go w autoryzowanym warsztacie i że w ogóle nie wybierałeś wariantu serwisowego, tylko kosztorysowy.

Ta sama szkoda wyceniana według zasad dla szkody częściowej, czyli na podstawie cen nieoryginalnych części i robocizny w nieautoryzowanym warsztacie, nie przekroczyłaby 70% wartości pojazdu.

Szkoda całkowita z AC. Czy ubezpieczyciel musi odkupić wrak?

W przypadku szkody całkowitej z ubezpieczenia AC niestety nie ma żadnych przepisów, które mówiłyby o tym, że ubezpieczyciel musi odkupić wrak (pozostałości pojazdu). Zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku przejęcia wraku ani udzielenia pomocy w jego sprzedaży. Niektórzy ubezpieczyciele oferują pomoc w zbyciu uszkodzonego pojazdu, jednak nie jest to standardem.

Jawna niesprawiedliwość?

Oczywiście, jednak oprócz kwestionowania decyzji ubezpieczyciela nie masz innych prawnych możliwości podważenia jego zdania. Obowiązują Cię postanowienia umowne, nawet jeśli są one teraz dla Ciebie niekorzystne. Teoretycznie mógłbyś próbować podważyć postanowienia umowne przed sądem, jednak w praktyce rzadko kiedy mają miejsce takie sytuacje, a jeśli nawet się zdarzają, to na razie pozostają bez wpływu na postępowanie ubezpieczycieli.

Czytaj także: Ubezpieczenie AC – 8 pułapek, które grożą marnym odszkodowaniem

Praktyka zaniżania wartości samochodu sprzed szkody i zawyżania wartości „wraku” przez ubezpieczycieli, żeby tylko zakwalifikować szkodę jako całkowitą, jest dosyć częsta. Czy ubezpieczycielom się to się w ogóle opłaca? Niestety tak, choćby dlatego że po wypłacie takiego odszkodowania kierowca traci swoje AC (umowa zostaje rozwiązana) – trzeba więc wykupić nową polisę, a to jak wiadomo czysty zysk dla firm ubezpieczeniowych. Po drugie, wypłacenie różnicy między wartością samochodu przed wypadkiem, a nieuszkodzonymi pozostałościami po kolizji jest dla firm zdecydowanie korzystniejsze niż naprawa pojazdu. Dlaczego? Dlatego że usunięcie uszkodzeń w praktyce przewyższa kwotę ustaloną przez ubezpieczycieli.

W rezultacie zostajesz z rozbitym samochodem, który nadaje się do naprawy, ale nie jesteś w stanie jej dokonać w ramach odszkodowania za szkodę całkowitą.

Pamiętaj, że odszkodowanie z AC określane jest na podstawie warunków ubezpieczenia, które podpisałeś i powinieneś był wcześniej przeczytać. Niektóre towarzystwa ubezpieczeń określają to, czy szkoda jest całkowita czy częściowa, zgodnie z wybranym przez klienta wariantem ubezpieczenia. I tak jeśli wybrałeś wariant kosztorysowy, to będziesz miał wycenianą szkodę na zasadach właściwych dla tego wariantu. Jeśli serwisowy, to na podstawie oryginalnych części i robocizny w ASO. Takie rozwiązanie stosuje np. Proama. Jest ono dla Ciebie o tyle korzystne, że każda szkoda, niezależnie od rozmiaru, będzie wyceniana według tego wariantu ubezpieczenia, który wybrałeś i za który płacisz składkę.

Podsumowanie

  • Definicja szkody całkowitej różni się w zależności od tego, czy szkoda jest likwidowana z ubezpieczenia OC czy z AC.
  • Kwotę odszkodowania ustala się przy pomocy tzw. metody dyferencyjnej, polegającej na odjęciu wartości pozostałości (wraku) od wartości pojazdu przed uszkodzeniem.
  • Szkoda całkowita z OC sprawcy będzie miała miejsce wtedy, gdy koszt naprawy przekracza 100% wartości pojazdu sprzed wypadku.
  • Definicja szkody całkowitej z AC jest zawarta w OWU. Zwykle jest ona wtedy, gdy koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu.
  • W przypadku ubezpieczenia AC obowiązują Cię postanowienia OWU - zwróć uwagę na to, na jakich zasadach Twój ubezpieczyciel będzie wyliczał szkodę całkowitą.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
91 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
DUŚKA
DUŚKA
8 lat temu

NIC NIE ROZUMIEM.

MIAŁAM STŁUCZKĘ,W KTÓREJ NIE BYŁAM SPRAWCĄ, SPRAWĘ ZGŁOSIŁAM DO PZU-JAKO MOJEGO UBEZPIECZYCIELA, INFORMUJĄC O SZKODZIE I O TYM,ŻE ABSOLUTNIE SIĘ NA TYM NIE ZNAM I PROSZĘ O POMOC .

OTRZYMAŁAM INFORMACJĘ OD PANI Z PZU ,ABY ROZPOCZĄĆ NAPRAWĘ W SERWISIE Z MOJEGO UBEZPIECZENIA AC/ BĘDZIE SZYBCIEJ /,A JA NIC NIE STRACĘ,PONIEWAŻ PZU WYEGZEKWUJE WSZYSTKO OD UBEZPIECZYCIELA SPRAWCY. SAMOCHÓD MAM W KREDYCIE I BANK MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ NA ODSZKODOWANIE-WYRAZIŁ POD WARUNKIEM,ŻE DOUBEZPIECZĘ POJAZD DO WARTOŚCI RYNKOWEJ W PRZYPADKU ODSZKODOWANIA Z POLISY AC .

WIĘC CO -PRZEZ BEZMYŚLNOŚĆ SPRAWCY I PANI Z PZU STRACIŁAM NOWY SAMOCHÓD,ZDROWIE I OPŁACONĄ SKŁADKĘ AC , A NA DODATEK BĘDĘ MUSIAŁA ZAPŁACIĆ JESZCZE KOLEJNĄ,ŻEBY NAPRAWIONO MI SAMOCHÓD.

PROSZĘ POWIEDZCIE ,ŻE TO NIEPRAWDA!!

Edyta Skórka (punkta)
Edyta Skórka (punkta)
8 lat temu
Reply to  DUŚKA

Dzień dobry,

Z opisanej przez Panią sytuacji wynika, że szkoda nie została jeszcze zlikwidowana z Pani ubezpieczenia Autocasco. Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie rezygnacja z likwidacji szkody przez PZU i zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy – wówczas odszkodowanie zostanie wypłacone z jego OC, a Pani nie będzie ponosiła dodatkowych kosztów związanych doubezpieczeniem pojazdu.

Pozdrawiam serdecznie,
Edyta Skórka
Akademia punkta

MONIKA
MONIKA
6 lat temu
Reply to  DUŚKA

PROSZĘ O KONTAKT MOŻE BĘDĘ MOGŁA POMÓC

Paweł
Paweł
6 lat temu

Witam. Znajomy miał ostatnio kolizję, uderzył autem w drzewo, został uszkodzony zderzak, reflektor, maska i trochę drobniejszych elementów, z decyzji PZU w sprawie szkody z AC wynika że wyliczyli szkodę całkowitą i chcą wypłacić 1800 zł, naprawa go wyniesie ok 5000, czy da się coś z tym zrobić? Pozdrawiam.

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Paweł

Witam,

wszystko zależy od zapisów w OWU PZU.

Pozdrawiam

Zmicier
Zmicier
6 lat temu

Witam wszystkich,
proszę powiedzieć czy istnieje jakiś wzór podania o wyrównanie kosztów po sprzedaży wraka? Sprzedałem dużo taniej niż wycenił wrak ubezpieczyciel.
I jak wygląda pismo odwołania się od decyzji wysokości odszkodowania?

Beata
Beata
6 lat temu

Witam.Czy jak z oc sprawcy (hestia) wyceniono szkodę na całkowitą to czy mogę dodatkowo skorzystać ze swojego (warta) autocasco ?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Beata

Witam,

nie można ubiegać się o odszkodowanie za auto od dwóch ubezpieczycieli.

Pozdrawiam

Małgorzata
Małgorzata
6 lat temu

Miałam stłuczkę, sprawcą jest obcokrajowiec który nie miał wykupionego OC mimo że jego samochód jest zarejestrowany w Polsce. Posiadam polisę AC ( w Allianz) co jak się okazuje jest dużym błędem. Zgodnie z przepisami miałam obowiązek zgłoszenia szkody do mojego ubezpieczyciela. Teoretycznie regres za naprawę mojego samochodu powinien być na UFG. Niestety zgodnie z owu ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą.
Dziś otrzymałam informację że wartość pozostałości mojego samochodu stanowi 65% wartości rynkowej z dnia szkody.
Nie mogę zgłosić szkody do ubezpieczyciela sprawcy ponieważ go nie ma a nie ma chyba takiej możliwości aby zgłosić szkodę bezpośrednio w funduszu gwarancyjny. Obawiam się że proponowane odszkodowanie nie wystarczy na naprawę poza ASO a nie chcę pozbywać się tego auta mimo że ma już swoje lata.
Praktycznie jestem pokrzywdzona dwukrotnie: raz przez sprawcę a drugi raz przez prawo.
Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Mateusz
Mateusz
6 lat temu

Dzięki, świetny tekst, wiele mi wyjaśnił

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Mateusz

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc 😉

Pozdrawiam

Olka
Olka
6 lat temu

Cześć!
Czy ktoś wie kiedy przysługuje zwrot 100% wartości fakturowej przy odszkodowaniu z OC sprawcy (przy szkodzie całkowitej)?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Olka

Hej Olka 🙂

taka wypłata odszkodowania może mieć miejsce przy ubezpieczeniu z tzw. klauzulą GAP, gdy jest zawarta przy Twoim ubezpieczeniu AC. Klauzula GAP dopełnia różnicę w wartości pomiędzy wartością rynkową z dnia zdarzenia, a wartością fakturową auta.

Pozdrawiam

Wojtek
Wojtek
6 lat temu

Witam
Miałem szkode nie z mojej winy,samochód nie nadaje sie do jazdy .Samochód jest zarstrowany jako taxi, czy mam prawo do rekompensaty za stracone dni? I czy mam je z Mojego AC czy Oc sprawcy/

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Wojtek

Dzień dobry

jeśli szkoda zaistniała nie z Pana winy, to ma Pan pełne prawo do naprawy pojazdu, jak również do roszczenia wobec ubezpieczyciela zrekompensowania utraconego dochodu w okresie naprawy pojazdu (oczywiście wszystko trzeba udokumentować).

Pozdrawiam

Lukasz
Lukasz
6 lat temu

Witam miałem szkodę wyleciała mi sarna uszkodziła mi przód auta zgłosiłem szkodę auta oraz wykorzystałem asistance. Auto zostało od holowane do serwisu wykupiłem AC z naprawą w serwisie. Pan z serwisu powiedzial mi że na obecną chwilę wycenia naprawe auta na kwote 20 tys auto jest ubezpieczone na 27,500 co w tym przypadku mnie czeka co mam robic ?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Lukasz

Dzień dobry

czy w miejscu gdzie doszło do zdarzenia były oznaczenia dotyczące dzikich zwierząt? Sprawa była zgłoszona na policję i została udokumentowana? Przy pewnych okolicznościach sprawę można byłoby zgłosić do zarządcy drogi, który pokryłby Pana odszkodowanie ze swojego OC. Wtedy też szkoda całkowita jest osiągana dopiero przy 100% wartości samochodu. W przypadku kiedy Pan otrzymał wycenę ze swojego AC na 73% (wartość przybliżona) sumy ubezpieczenia z polisy, to orzeczona zostanie szkoda całkowita, czyli wypłacą Panu 70% wartości pojazdu na dzień zdarzenia ( chyba, że była w polisie stała suma ubezpieczenia ) + wartość wraku. Oczywiście auto Pan może sobie naprawić w innym serwisie, gdzie wycena będzie niższa i może uda się uniknąć też szkody całkowitej, ponieważ będzie też Pan musiał zawrzeć nową polisę AC ( ta rozwiąże się z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania ).

Pozdrawiam

lukasz
lukasz
6 lat temu

Był znak dzikie zwierzęta wiec nie telefonowałem po policje bo przecież otrzymał bym mandat 6pkt i 300 zl mandatu. W takim razie będę pisał w sprawie dalszej porady jak na razie dziękuje za informacje.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  lukasz

Dzień dobry

jeśli jechał Pan zgodnie z przepisami i w żaden sposób nie można było uniknąć kolizji, to nie otrzymałby Pan mandatu, bo jest to sytuacja na którą nie mamy wpływu. W takim razie sugeruję znalezienie innego warsztatu, w celu uzyskania lepszej wyceny i sprawdzenie OWU swojej polisy AC.

Pozdrawiam

Miłosz
Miłosz
6 lat temu

Witam miałem kolizję swoim autem otarłem się o drzewo mam wykupione autocasco ac wariant serwisowy auto warte według pzu kalkulacji 17000,naprawa 20.000 zł a wypłacili mi 5400 prędzej nie było nigdy uszkodzone,ani malowane uznali ze wrak warty jest 12tys czy mógłby mi ktoś coś doradzić, bądź zająć się tą sprawą bo czuję się pokrzywdzonym.pozdrawiam

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Miłosz

Dzień dobry

proszę przesłać kosztorys naprawy i decyzję o wypłacie odszkodowania na adres : pomoc@Punkta.pl.
Postaramy się pomóc.

Pozdrawiam

Anna M.
Anna M.
6 lat temu

Dzień dobry
Jestem w podobnej sytuacji. Po kolizji z sarną zgłosiłem się do ubezpieczyciela o odszkodowanie z auto casco. Auto wg eurotaxu jest warte 21 100 zł (polisa wykupiona w czerwcu), pzu wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym kilka dni temu wyceniło na 17 700 zł (obniżyło wartość ze względu na przebieg i pochodzenie), wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wycenili na 13 650 zł, a wysokość odszkodowania 4050 – moim zdaniem jest zaniżona. Czy mogę składać reklamację? Czy mogę naprawiać auto jeśli szkoda jest całkowita?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Anna M.

Dzień dobry

jak najbardziej można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, jak również można naprawiać auto, nawet jeśli została uznana szkoda całkowita. W Pani przypadku nie widzę tu jednak szkody całkowitej, tylko szkodę częściową ( propozycja odszkodowania to 4 050 zł). Żeby podwyższyć wartość auta można zamówić wycenę u niezależnego rzeczoznawcy, wartość naprawy pojazdu również można podnieść poprzez wyliczenie z innego warsztatu.
W AC jednak, warto pamiętać o tym, żeby koszty naprawy nie przekroczyły 70% wartości pojazdu na dzień zdarzenia, bo później jest uznana szkoda całkowita.

Pozdrawiam

Anna M.
Anna M.
6 lat temu

Dziękuję bardzo za pomoc. Według kosztorysu ubezpieczyciela koszty naprawy przekraczają 70%, ale brane pod uwagę były części nowe i naprawa w serwisie.
Pozdrawiam

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Anna M.

Dzień dobry

ok – teraz już wszystko jasne 🙂

Pozdrawiam

Zofia
Zofia
6 lat temu

Dzień dobry,

Proszę o informację co zrobić w sytuacji gdy szkoda powstała na skutek niezabezpieczonych odłamków asfaltu i dziury w drodze. Jako że zgłosiłam szkodę u ubezpieczyciela zarządcy drogi, a posiadam ubezpieczenie AC, czy dla bezpieczeństwa uznania szkody, lepiej będzie zgłosic szkodę u mojego ubezpieczyciela? Czy ten będzie później mógł dochodzić zwrotu środków wypłaconych na naprawę z OC zarządcy drogi? Policja była na miejscu zdarzenia i spisała protokół.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Zofia

Dzień dobry

jeśli szkoda ma zostać zlikwidowana szybko, to proponuję zgłoszenie się do swojego ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia AC. Po dokonaniu naprawy i zakończeniu postępowania ubezpieczyciel może dokonać regresu, ważne jednak, że w UFG szkoda będzie widniała w kategorii : AC. Dlatego powinna Pani później od ubezpieczyciela uzyskać zaświadczenie o tym, że szkoda została zregresowana od sprawcy, a Pani była poszkodowaną.

Pozdrawiam

Przemek
Przemek
6 lat temu

Witam.Mialem kolizje nie z mojej winy.Niewielkie uszkodzenia.Plastikowy połamany zderzak i lekko wgnieciona klapa z tyłu w 16 letnim samochodzie.Ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą.Czy mam mozliwośc się z tym nie zgodzic.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Przemek

Dzień dobry

oczywiście, że ma Pan prawo, trzeba oprzeć się na korzystnej dla Pana wycenie naprawy i dowieść, że nie jest to szkoda całkowita.

Pozdrawiam

EWA
EWA
6 lat temu

Mam pytanie jeżęli posiadam AC serwisowe w Pzu,miałem szkode z mojej winy ubezpieczyciel zaliczył szkode na cześciową ale kosztorys wysłał na zamiennikach czy to normalne,myślałam żę warsztat w jakim będe naprawiał to ja moge wybrać a oni zapłacą za cześci orginale,a to wy nika żę tylko jak auto bedzie naprawiane w serwisie to bedezie na ześciach orginalnych,a w innych warsztatach jak będe naprawiał tom pokryją koszty zamienników,nierozumiem tego.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  EWA

Dzień dobry

warto sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Pani AC, ponieważ diabeł tkwi w szczegółach. Co do samej zasady naprawy auta sposobem serwisowym, auto oddaje się do wybranego serwisu, który wycenia naprawę i rozlicza ją z ubezpieczycielem, Panie nie bierze w tym procesie udziału, naprawa jest bezgotówkowa.

Pozdrawiam

Alina
Alina
5 lat temu

Dzień dobry.
Mam taką samą sytuację. stłuczka nie z mojej winy.Odszkodowanie z OC sprawcy. Ubezpieczyciel zaniżając wartosć mojego samochodu a podwyższając naprawę uznał szkodę całkowitą. Z czym się nie zgadzam,ponieważ moje auto nadaje się do naprawy a jego koszt nie przekracza jego wartości. Dodam jeszcze,że robiłam już odwołanie u ubezpieczyciela ale nadal stoją przy swoim. Dlatego bardzo proszę o odpowiedż co mogę jeszcze w tej sytuacji zrobić.
Pozdrawiam

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Alina

W zaistniałej sytuacji pozostaje wniosek do Rzecznika Finansowego albo, w ostateczności, droga postępowania sądowego.

Artur
Artur
6 lat temu

Witam.W grudniu miałem małą kolizję z mojej winy.Była policja ,dostałem mandat itd. zniszczenia niewielkie a, że posiadam AC(Compensa) to też zgłosiłem szkodę do ubezpieczyciela. Po kilku dniach zadzwonił likwidator i przez telefon zaproponował 1600zł na co się nie zgodziłem, ponieważ oprócz zewnętrznych widocznych uszkodzeń nie wiedziałem czy wewnątrz pojazdu także nie ma jakiś wad. Po wizycie w warsztacie razem z mechanikiem uznałem że najlepszym wyjściem będzie poprosić o rzeczoznawcę i taka prośbę zgłosiłem na infolinii. Pan pojawił się i wycenił szkody na kwotę niespełna 2500zł.Po kilku dniach zadzwoniła Pani i poinformowała mnie o szkodzie całkowitej i wypłacie 3.000tys zł, co ciekawe w dokumentach jakie dostałem na emaila wycena szkód wynosiła prawie 8500zł.Uświadomiłem Panią że rzeczoznawca wycenił szkody na 2500 na co Ona rzekła ,,Ja nie wiem co Panu powiedział rzeczoznawca”.Skontaktowałem się z rzeczoznawcą i był mega bardzo zdziwiony kwotami jakie zapisali. W związku z tym poprosiłem Panią Likwidator żeby przesłała mi wycenę szkód wyszacowanych przez rzeczoznawcę ale z jego pieczęcią i podpisem…niestety takiego pisma nie posiadają gdyż te wyliczenia ida z programu i nie ma tam podpisu .Niestety rzeczoznawca nie podpisuje się pod wyliczeniem przesłanym mi przez ubezpieczalnię.Mam forda mk4 z 2007.Do tego agent ubezpieczeniowy błędnie ubezpieczył mi samochód zaniżając jego wartość z około 20.000 tys.zł. do 12.000tys,zł ubezpieczając forda mk3 z 2007 ,niestety agent nie poczuwa się do winy.Co mogę teraz zrobić?pozdrawian

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Artur

Dzień dobry,
proszę się odwołać pisemnie od stanowiska ubezpieczyciela. W sytuacji, gdy nie zmieni stanowiska, może Pan wystąpić z wnioskiem o pomoc do Rzecznika Finansowego.
Pozdrawiam

przemek
przemek
6 lat temu

miałem szkode naprawę wycenili mi na 2300 z oc sprawcy koszt naprawy w ASO od 6000 do 7000 tys wiec postanowiłem zglosic szkode z ac swojego ponieważ mam na oryginalnych częściach bez amortyzacji a najlepsze jest to w tym ze ac mam w tej samej firmie co sprawca wiec czekam na kolejna wycene

Janusz
Janusz
5 lat temu

Dzień dobry. Proszę o podpowiedź w zawiłej dla mnie sytuacji. Likwidacja szkody z AC (AXA). Samochód ubezpieczony na 31000 zł. Rzeczoznawca przysłany przez ubezpieczyciela wycenił naprawę na 12682 zł. Oddałem samochód do autoryzowanego serwisu gdzie koszt naprawy został wyceniony na 27500zł. Następnie ubezpieczyciel ogłosił szkodę całkowitą i wypłacił mi 10850zł. Samochód naprawiam poza autoryzowanym serwisem. Jaka jest szansa na: 1. Uzyskanie różnicy odszkodowania (1832 zł) w stosunku do pierwszej wyceny przez rzeczoznawcę? 2. Po naprawieniu samochodu poza ASO kontynuacja starego ubezpieczenia AC?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Janusz

Jeżeli naprawa, której Pan dokonał była niższa niż 70% wartości samochodu przed szkodą (w dniu szkody), może Pan zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o przekwalifikowanie szkody na częściową. Ubezpieczyciel powinien zwrócić wtedy koszty naprawy samochodu (jeśli zostały spełnione kryteria naprawy określone w OWU). Jeżeli szkoda zostanie przekwalifikowana i suma ubepzieczenia nie zostanie wyczerpana, kontynuacja polisy jest możliwa.
Pozdrawiam

Boguta
Boguta
5 lat temu

Witam. Ponad tydzień temu żona jadąc naszym nowym samochodem (rocznik 2016) została zepchnięta z drogi, samochód dachował, na szczęście oprócz zniszczonego pojazdu nic poważnego się nie stało. Policja uznała winę sprawcy, który się przyznał i skierowała trzy dni temu sprawę do sądu. W dniu zdarzenia zgłosiłem szkodę ze swojego ubezpieczenia AC (Warta, wersja komfort), gdyż nie miałem pewności, czy sprawca się przyzna. Sprawca ma ubezpieczenie oc w firmie HDI, czyli też Warcie( która nie dawno ją przejęła) ,Rzeczoznawca, który przyjechał na oględziny pojazdu powiedział, że będzie orzeczona szkoda całkowita.Po tej informacji, osoba prowadząca moją sprawę potwierdziła, że lepiej i szybciej będzie mi będzie likwidować szkodę z własnego AC, gdyż sprawa w sądzie może trochę potrwać, a oni później zastosują regres w stosunku do firmy ub. sprawcy.
Moje pytanie brzmi, czy faktycznie lepiej jest mi likwidować szkodę ze swojego AC (akurat mam wykupioną opcję, że jedna szkoda AC nie skutkuje podwyższeniem ubezpieczenia AC) i czy odszkodowanie wyniesie tyle ile był warty mój samochód w dniu wypadku (ale według jakich wyliczeń), czy taką kwotę jak mam z dnia ubezpieczenia pojazdu?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Boguta

Przy wyliczaniu szkody całkowitej zarówno przy AC jak i OC bierze się pod uwagę wartość samochodu w dniu szkody, chyba w przypadku AC ma Pan rozszerzoną wersję ubezpieczenia z opcją stałej wartości samochodu. Tym samym, w zależności od wykupionej przez Pana opcji ubezpieczenia autocasco należna kwota odszkodowania może się od siebie różnić. Przy OC szkodę całkowitą zawsze wyliczamy na podstawie wartości samochodu w dniu szkody. W przypadku likwidacji szkody z OC jednak ochrona ubezpieczeniowa jest szersza niż w przypadku AC (np. dłuższy okres najmu samochodu zastępczego) Zakres autocasco zależy od zapisów umowy, jaka została przez Pana zawarta.

Piotr
Piotr
5 lat temu

Dzień dobry,
miałem szkodę, której sprawcą był Czech (i na terenie Republiki Czeskiej). Zgłosiłem szkodę do polskiego partnera czeskiego ubezpieczyciela. Naprawa miała być z ubezpieczenia sprawcy.

Dostałem dzisiaj informację o szkodzie całkowitej pojazdu i odszkodowaniu w wysokości 6000 zł (auto zakupione w lipcu 2016 za 13000). Jako że mamy do czynienia z kredytem, pieniądze mają być przelane na konto banku, a ja po wykonaniu napraw z własnej kieszeni, mam przedłożyć bankowi fakturę i przegląd powypadkowy i dopiero oni mi wypłacą te 6000 nie zależnie od kosztów napraw.

Napomknę tylko, że chodzi o lekkie wgniecenie bagażnika do środka, klapę bagażnika do wymiany, rozepchanie boków auta i polakierowanie zderzaka.

Pytania brzmią:
Na jakiej podstawie wyliczono, że akurat 6000 tysięcy ma być szkodą całkowitą? Nikt mnie o rynkową wartość nie pytał, ale powiedzmy, że po tej stłuczce faktycznie 12-6=6 (za tyle bym go pewnie teraz sprzedał).

Z drugiej strony naprawa idzie z OC, więc auto musiałoby zostać wycenione na 6 tysięcy…

Jak szkoda całkowita wpływa na wartość samochodu przy dalszej sprzedaży ew. na moją polisę AC?

Jak postąpić, żeby możliwie najlepiej na tym wyjść?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Piotr

Jeśli szkoda miała miejsce na terenie Czech a sprawcą był obywatel Czech, szkoda z OC sprawcy likwidowana jest na zasadach prawa czeskiego. Zakładając, że sposób wyliczenia szkody całkowitej jest podobny jak w Polsce, to polega na tym, że od wartości samochodu przed szkodą odejmujemy wartość pozostałości. Różnica stanowi kwotę należnego odszkodowania. Wartość rynkową samochodu w dniu szkody ustala ubezpieczyciel. Biorąc pod uwagę powyższe, proszę zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu wyliczenia szkody. W odniesieniu do drugiego pytania, informuję, że szkoda całkowita z założenia jest szkodą, na skutek której naprawa samochodu jest ekonomicznie nieopłacalna. Nie mówimy zatem w tym przypadku o utracie wartości samochodu, bo teoretycznie zostają nam pozostałości. Skoro nie ma przedmiotu ubezpieczenia, polisa AC ulega rozwiązaniu.

Kamila
Kamila
5 lat temu

Witam, miałam stłuczkę z mojej winy. Chcąc skorzystać z AC ubezpieczyciel (Compensa) określił, że jest to szkoda całkowita, a naprawa przekracza 70% wartości pojazdu. Zaproponowano mi różnicę pomiędzy wartością pojazdu a wartością wraku ok. 6000 zł. Odwołałam się od tej decyzji, gdyż otrzymałam 2 kosztorysy napraw z warsztatów i oba wskazywały, że naprawa nie przekroczy 70% wartości. Po pierwszym odwołaniu podnieśli mi wartość odszkodowania o prowizję pośrednika, którą wcześniej ujęli, jednak kwota 7000 w dalszym ciągu nie pokryłaby całej naprawy (potrzebuję ok 12 tys.zł). Odwołałam się więc ponownie, gdyż moim zdaniem wycena pojazdu sprzed szkody była zaniżona (zastosowano obniżki wartości, które nie były zasadne, jak brak podgrzewanych foteli, których nigdy nie było czy brak felg aluminiowych, które są na wyposażeniu). W odpowiedzi na drugie odwołanie otrzymałam decyzję odmowną wypłaty odszkodowania, wówczas ubezpieczyciel stwierdził, że po dokonaniu oględzin drugiego pojazdu (który domagał się odszkodowania z OC), szkody nie są spójne w obu pojazdach, a uszkodzenia w jednym pojeździe nie mają odzwierciedlenia w drugim (powołali się tutaj na jakieś poziomy i wysokości). Co mogę zrobić w takiej sytuacji? W jaki sposób mogę udowodnić, że szkody wydarzyły się w skutek tego zdarzenia? Nie było policji, ani monitoringu. Czy istnieje szansa, aby uzyskać wyższe odszkodowanie, niż tylko to co zaproponował ubezpieczyciel? Z góry dziękuję za pomoc.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Kamila

W zaistniałej sytuacji może Pani zlecić dokonanie wyceny niezależnemu rzeczoznawcy, który będzie w stanie oszacować, czy naprawa samochodu przekracza 70% jego wartości przed szkodą, czy wartość samochodu przed szkodą podana przez ubezpieczyciela jest prawidłowa, i nareszcie, czy szkoda powstała na skutek przedstawionych w zgłoszeniu okoliczności faktycznych. Opinia taka niestety nie jest wiążąca dla ubezpieczyciela, co oznacza, że nie może ona zmusić go do zmiany stanowiska w przedmiotowej sprawie, z pewnością jednak stanowić będzie istotny dokument w dalszym ewentualnym postępowaniu.

Tomasz
Tomasz
5 lat temu

Witam
Mam pytanie odnośnie szkody całkowitej.Właśnie otrzymałem przelew na konto z tytułu odszkodowania za szkodę całkowitą.Z opisu przelewu wynika że zostały wypłacone pieniądze wynikające z kosztorysu oraz z ugody dotyczącej rezygnacji z auta zastępczego więc zasadniczo wszystko ok. Nie zostały mi natomiast zwrócone koszty holowania auta z miejsca zdarzenia oraz postoju na parkingu policyjnym za które faktura została dołączona do dokumentacji szkody przez ubezpieczyciela.Pytanie czy mogę domagać się zwrotu tych kosztów..Nie są w żaden sposób zawyżone gdyż nie miałem na nie wpływu.Po kolizji zostałem przewieziony do szpitala a auto zostało zabezpieczone przez policję w trybie administracyjnym.Kolejne pytanie dotyczy złomowania wraku.Obdzwoniłem większość firm skupujących auta powypadkowe i ze względu na rocznik pojazdu(auto pełnoletnie) nie znalazłem nikogo kto odkupił by pojazd..Mam zamiar dokonać złomowania nieodpłatnie w firmie zajmującej się recyklingiem pojazdów.Czy mam prawo domagać się od ubezpieczyciela zwrotu wartości wraku wycenionej przez niego w kosztorysie i jak to zrobić? Zakładam że należy wysłać kopię dokumentów potwierdzających bezpłatne zezłomowanie pojazdu.Jest realna szansa na odzyskanie pieniędzy czy ubezpieczyciel wykręci się sianem powołując się nie dotrzymanie klauzuli „należytej staranności” przy sprzedaży auta
Pozdrawiam

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Tomasz

W ramach OC może się Pan domagać zarówno zwrotu kosztów holowania jak i kosztów postoju na parkingu policyjnym. Może się Pan również domagać zwrotu za zezłomowany wrak, pod warunkiem, że przedstawi Pan dokumenty potwierdzające bezpłatne złomowanie pojazdu. W reklamacji należy opisać roszczenia, powołując się na art. 361 k.c. i 363 k.c.

Ewa
Ewa
5 lat temu

Witam. Miałam kolizje z mojej winy. Polisa AC -wartość pojazdu 12.200,-./polisa bez utraty wartości bez udziału własnego/. PZU uznalo szkode calkowita. Wypłacono mi na konto 8.100,- .Proponowano zbycie wraku na aukcji /podany nr aukcji/ wyraziłam na to zgode. Oferta ważna do 18.05.br .Dzisiaj dowiedziałam sie że wrak nie jest na aukcji i mam sama go zbyć .
Teraz pytanie czy jeżeli za wrak otrzymam niższa kwote niż jego wartość wg PZU moge dochodzić dopłaty od PZU do pełnej wartości na jaką był ubezpieczony ?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Ewa

Tak, może Pani dochodzić różnicy.

Kryśka
Kryśka
5 lat temu

Witam,
miałam szkodę kolizję, szkoda całkowita z mojej winy. Auto nowe (2016r) wartosc fakturowa ok 60tys., i taką liczą do odszkodowania z AC, z kosztorysu wynika iż koszt naprawy wynosi ok 40 tyś, a oni chcą dac ok 20. To jakiś żart??

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Kryśka

Szkodę całkowitą wylicza się w ten sposób, że od wartości samochodu przed szkodą (w dniu szkody) odejmuje się wartość wraku. Należne odszkodowanie to otrzymana w ten sposób różnica. Otrzymuje Pani zatem pieniądze plus wrak, który może Pani sprzedać. Może Pani poprosić ubezpieczyciela o pomoc w sprzedaży wraku. Jeżeli nie uda się sprzedać wraku za kwotę, jaką ubezpieczyciel wziął do wyceny, wtedy może Pani dochodzić od firmy ubezpieczeniowej wyrównania.

Elżbieta
Elżbieta
5 lat temu

Witam,witam,witam.
Świeży temat sprzed 4 dni. Wyszłam z domu i ujrzałam,że mój samochód jest porysowany na całej długości z obu stron! Wściekłość nie do opisania. Porysowanych 8 elementów. Zgłosiłam na policję i do ubezpieczyciela z AC,bo sprawca nieznany. Wysłałam zdjęcia i dostałam oto taką propozycje na naprawę , 1119,50 !! Wartość ubezpieczonego samochodu to 11 000. Czy ubezpieczyciel myśli,że ja zapastuję te głębokie rysy?. Co mogę w tej sprawie już działać? Czy muszę lakierować 8 części ,czy mogę podać ,że chce wymienić na nowe? Pomóżcie proszę .Jakie mam prawo z tytułu AC. Nie zgodziłam się i kazałam przysłać rzeczoznawcę. Pozdrawiam serdecznie.Ela.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Elżbieta

Zakres AC uzależniony jest od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia. Z jakiego powodu firma zaniża cenę naprawy?

Elżbieta
Elżbieta
5 lat temu

Przepraszam za karygodny błąd…,,Świeży” powinno być.Ale wstyd!

Fan
Fan
5 lat temu

Dzień dobry!

Jaki jest termin zwrotu odszkodowania przez ubezpieczyciela? Co zrobić po upływie tego terminu?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Fan
Natka
Natka
5 lat temu

Mąż niedawno miał wypadek nie ze swojej winy. Szkoda została zgłoszona na OC sprawcy, jednak wstępnie ( ze względu na uszkodzenia zawieszenia) mechanik w zakładzie do którego zostało zabrane stwierdził, że małe szanse są na naprawę. Natomiast kilka miesięcy temu wykupiliśmy AC, gdzie auto zostało wycenione na 15 tys, natomiast kupione rok temu kosztowało 19 200 zł. Podobne ceny też są na ogłoszeniach za ten model, z podobnym przebiegiem itp. Pytanie czy dowodem wartości samochodu będzie wycena z naszego AC, czy nie koniecznie? ( w tej sytuacji możemy dość dużo stracić, jeżeli samochód nie będzie nadawał się do naprawy). I czy jeżeli sprawcą był samochód dostawczy zarejestrowany na firmę zmienia to coś podczas całej procedury?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Natka

Tak, może Pani przedstawić wycenę AC /tym lepiej, jeśli wycenę sporządził ten sam ubezpieczyciel/, linki bądź wydruki z ogłoszeń. Może Pani również sporządzić wycenę wartości samochodu w warsztacie. Fakt, że sprawcą był samochód dostawczy zarejestrowany na firmę nie ma znaczenia przy procedurze likwidacji szkody.

Ania
Ania
5 lat temu

Dzień dobry,
na autostradzie w Czechach miałam zderzenie z jeleniem. (naprawdę chodzi mi o zwierzę Gdybym puściła z Oc właściciela autostrad sprawa by się ciągnęła , wiec puściłam z Ac. 7 letni samochód miałam ubezpieczony na 37 tyś w grudniu. Szkoda po 8 mcach a Axa wycenia mi wartość samochodu na 29 tyś! i bez przedstawienia mi zakresu szkody orzeka szkode całkowita ( miałam na 70 proc) Z OC właściciela miała bym naprawiony samochód , Co radzicie?napisałam odwołanie ,ze nie zgadzamsię na zaniżenie wartości pojazdu. Skąd te kwoty oni biorą.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Ania

Postąpiła Pani słusznie odwołując się od zajętego stanowiska. Może Pani jeszcze dołączyć do odwołania jakiś dokument potwierdzający wartość samochodu w dniu zdarzenia, np wydruk z aukcji internetowych, wycenę sporządzoną przez warsztat naprawczy etc. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest przedstawić Pani szczegółową dokumentację potwierdzającą wycenę szkody.

Alicja
Alicja
5 lat temu

Dzien dobry
Ubezpieczyciel wyceniła auto na 46.700 i wypłacił mi różnicę między wartością pojazdu przed szkodą a pozostałością po szkodzie czyli wrakiem. Likwidacja szkody z AC. Wycena rzeczoznawcy wraku na kwote 18 tys. Pozostałość auta została wystawiona na sprzedaż i nie mogę sprzedać po takiej wartości jak wycenił to rzeczoznawca. Zwróciłam się z prośbą o sprzedaż do ubezpieczyciela to mi odpowiedział ze nie mogą znaleźć oferenta na moje auto.
Proszę o podanie co mam w tej sytuacji zrobić? Czy mogę sprzedać auto po niższej cenie i ubiegać się o wyrównanie pozostałej kwoty? Jeśli tak to ma być wysłane pismo czy muszę z tym pójść do sądu?
Ubezpieczyciel wypłacił mi ww odszkodowanie z AC czy musi zwrócić składkę skoro rozwiązał ze mną umowę. Ubezpieczenie było zawarte przez okres 1,5 tygodnia ( 24.07 – szkoda 02.08)?
Z góry dziekuję za pomoc

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Alicja

Tak, może Pani sprzedać wrak po niższej cenie i zwrócić się do ubezpieczyciela z reklamacją wnioskując o dopłatę do wycenionej przez niego wartości wraku. Zwrot składki w zaistniałej sytuacji nie przysługuje.

Alicja
Alicja
5 lat temu

Dziękuję bardzo za pomoc. Jutro będę wysyłać pismo z reklamacją. Zobaczymy jak się skończy.

Piotr
Piotr
5 lat temu

Witam serdecznie moja żona miala niedawno stluczke autem oczywiscie z jej winy. nasza wartosc auta przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia wynosila 6440zl ubezpieczenie autocasco w pzu þ PZU Auto AC (Autocasco) – ochrona pojazdu od wszystkich ryzyk .Wariant ustalania kosztow serwiowy .Opel astra g 1,6 16v combi. Nie wiem co mnie moze czekac .slyszalem ze towarzystwa uznaja szkode calkowita auta prosze mi powiedziec jak to wyglada ? rozumiem brana jest wartosc auta z przed wypadku i po wypadku i to jest ta roznica pierwsza wartosc minus wartosc auta po szkodzie i ta roznica to wyplata odszkodowania . Bardziej zalezy mi na naprawie w warsztacie ktory ma podpisana z nimi umowe na czesciach oryginalnych tak jhak mam w umowie . prosze mnie uswiadomic czego moge sie obawiac jakich praktyk z czym sie nie godzic raczej wykluczam sprzedaz auta na aukcjach z ich udzialem tj firmy ubezpieczeniowej . Chcialbym moc wyremontowac auto w serwisie w rozliczeniu bezgotoewkowym miedzy pzu a serwisem ktory ma podpisana umowe z towarzystwem w ktorym ubezpieczylewm auto. co moge zrobic aby nie wyjsc na duzym minusie. pozdrawiam .Piotr

Piotr
Piotr
5 lat temu

Witam serdecznie moja żona miala niedawno stluczke autem oczywiscie z jej winy. nasza wartosc auta przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia wynosila 6440zl ubezpieczenie autocasco w pzu þ PZU Auto AC (Autocasco) – ochrona pojazdu od wszystkich ryzyk .Wariant ustalania kosztow serwiowy .Opel astra g 1,6 16v combi. Nie wiem co mnie moze czekac .slyszalem ze towarzystwa uznaja szkode calkowita auta prosze mi powiedziec jak to wyglada ? rozumiem brana jest wartosc auta z przed wypadku i po wypadku i to jest ta roznica pierwsza wartosc minus wartosc auta po szkodzie i ta roznica to wyplata odszkodowania . Bardziej zalezy mi na naprawie w warsztacie ktory ma podpisana z nimi umowe na czesciach oryginalnych tak jhak mam w umowie . prosze mnie uswiadomic czego moge sie obawiac jakich praktyk z czym sie nie godzic raczej wykluczam sprzedaz auta na aukcjach z ich udzialem tj firmy ubezpieczeniowej . Chcialbym moc wyremontowac auto w serwisie w rozliczeniu bezgotoewkowym miedzy pzu a serwisem ktory ma podpisana umowe z towarzystwem w ktorym ubezpieczylewm auto. co moge zrobic aby nie wyjsc na duzym minusie. pozdrawiam .Piotr bylbym wdzieczny za odpowiedz jestesmy juz po spotkaniu z rzeczoznawca . ale jeszcze przed wydaniem oswiadczenia

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
5 lat temu
Reply to  Piotr

Witam. Niestety przy tej wartości pojazdu na 90% będzie to szkoda całkowita. Zgodnie z warunkami ubezpieczenia, jeśli koszt naprawy auta przekracza 70% wartości pojazdu, zakład ubezpieczeń wycenia szkodę całkowitą. Takie są warunki ubezpieczenia i niestety zakład ubezpieczeń ma prawo tak to rozliczyć. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest naprawa na częściach zamiennych. Wtedy jest szansa, że koszt naprawy nie przekroczy wartości auta. I to też raczej nie w ASO, żeby oszczędzić na kosztach pracy fachowców. Wiązało by się to ze znalezieniem warsztatu, który naprawi Pana auto nie przekraczając 70% wartości samochodu. Wtedy przedstawia Pan kosztorys ubezpieczycielowi i dostaje Pan akceptację, że pokryją koszty naprawy zaproponowane przez warsztat naprawczy. Aukcja zorganizowana przez zakład ubezpieczeń nie jest aż tak złym rozwiązaniem. W ten sposób otrzyma Pan ostatecznie dokładnie wartość Pana auta. Firma wypłaca różnicę wartości auta sprzed i po szkodzie i daje Panu numer do osoby, która wzięła udział w aukcji i jest zainteresowana kupnem Pana rozbitego auta. Ma Pan gwarancję, zazwyczaj na miesiąc albo swa tygodnie, że oferta jest aktualna i może Pan z niej skorzystać. Ta osoba wypłaci Panu dokładnie taką kwotę, jaką zalicytowała u ubezpieczyciela. W ten sposób dostanie Pan dokładnie taką kwotę, na jaką został wyceniony Pana pojazd.

Marek
Marek
5 lat temu

Spowodowałem szkodę wpadając w poślizg Mam polise AC wariant standard opcja warsztat likwidacja szkody albo kosztorys albo w warsztacie na faktury/ Ubezpieczyciel ogłosił szkodę całkowitą. Wypłacił odszkodowanie W trakcie naprawy okazało się że ważna i droga w naprawie cześć nie była uszkodzona.
Po naprawie samochodu wystąpiłem do Ubezpieczyciela z roszczeniem finansowym nie przekraczając progu szkody całkowitej. Ubezpieczyciel w reakcji na moja reklamacje ogłosił szkodę częściową i roszczenie finansowe na moją niekorzyść. które kwestionuje gdyż taka procedura nie ma oprcia w OWU. Ja nie kwestionuje istnienia szkody częściowej i całkowitej ale żoglerku Ubezpieczyciela wobec bezspornego faktu iż jedna cześć nie została uszkodzona a on nie wykazał się należytą starannością i profesjonalizmem w działaniu. Szkoda całkowita min ograniczyła mi możliwość uniknięcia amortyzacji zagwarantowanej w polisie jeśli naprawiam samochód w warsztacie na fakturę, Naprawę na faktury w szkodzie całkowitej uznałem za nieuzasadniona ekonomicznie de facto to ja decyduje co dalej z samochodem w stanie szkody całkowitej, Ponadto w kalkulacji częściowej dostrzegłem różnice miedzy kalkulacją całkowita i częściową zastosowano nieprawnie tzw współczynnik odchylenie 67 proc..Korespondencja z Ubezpieczycielem jest bezużyteczną stratą czasu, moje sugestie i argumenty są ignorowane.

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
5 lat temu
Reply to  Marek

Panie Marku. Jak rozumiem, zdecydował się Pan na naprawę auta, ale nie ma Pan faktur? Tok rozumowania, że przy szkodzie całkowitej, to Pan decyduje czy naprawić auto, a jeśli tak, to w jaki sposób jest słuszny. Ale jeśli dobrze rozumiem, Pana polisa AC gwarantuje wybór likwidacji szkody podczas jej zgłaszania, a nie w momencie zakupu polisy. Jeśli nie ma Pan faktur, ubezpieczyciel zapewne zastosował wariant likwidacji szkody na podstawie kosztorysu i tam może mieć zastosowanie amortyzacja, a części najprawdopodobniej są zamienne, a nie oryginalne. A współczynnik odchylenia 67% to nic innego jak amortyzacja nałożona na lakierowanie i koszty z nim związane. I tu pojawia się właśnie problem z brakiem faktur. Gdyby miał Pan faktury za naprawę auta, nie przekraczające kosztami 70% wartości auta, to zapewne ubezpieczyciel wyliczyłby szkodę częściową przy wariancie likwidacji w warsztacie, gdzie amortyzacja zapewne nie byłaby liczona, a części użyte do wyceny byłyby oryginalne. Ubezpieczyciel przy wariancie likwidacji szkody w warsztacie na częściach oryginalnych co do zasady zawsze prosi o faktury dokumentujące zakup części i naprawę auta. I najprawdopodobniej ma Pan taki zapis w OWU. Brak faktur stanowi w tej sytuacji największa przeszkodę.

Piotr
Piotr
5 lat temu

Witam, Kupiłem we wrześniu nowe Renault Megane IV za 76.700 zł. Niestety, po miesiącu spowodowałem kolizję i rozbiłem przód mojego pojazdu. Mam polisę AC w PZU i z miejsca wypadku moje auto zostało odholowane do serwisu Renault, a ja poinformowałem PZU, że jest to praktycznie nowe auto i oczekuję naprawy tylko na nowych i oryginalnych częściach w ASO. Pierwszy kosztorys naprawy sporządzony przez PZU wynosił 23.000 zł, ale serwis Renault stwierdził, że według ich cen jest to już około 35.000 zł. Ponadto serwis stwierdził, że po zdemontowaniu zderzaka widać kolejne, nieuwzględnione poprzednio uszkodzenia i konieczna jest nowa ekspertyza, na którą obecnie czekam. Serwis twierdzi, że może dojść do orzeczenia szkody całkowitej. I teraz mam pytanie, bo zaczynam się już gubić… Do tej pory myślałem, że orzeczenie szkody całkowitej jest dla mnie super rozwiązaniem, bo dostanę kwotę ubezpieczenia w wysokości 76.700 zł (mam w ubezpieczeniu gwarancję utrzymania przez rok ceny zakupu), a PZU przejmie „wrak”. Teraz, po przeczytaniu powyższego artykułu i kilku innych zaczynam się bać, że orzeczenie szkody całkowitej, to będzie dla mnie KATASTROFA! Zaczynam się bać, że koszt naprawy zostanie teraz wyceniony na ponad 70% wartości auta, a PZU „wyliczy sobie” wartość wraku na np. 50.000 zł i wypłaci mi tylko różnicę, czyli 26.700 zł i rozbite auto zostanie w moich rękach i sprzedam go nie za 50.000 ale za 30.000 zł i w ten sposób stracę 20.000, Czy mam prawo żądać od PZU wypłaty całej kwoty ubezpieczenia i żeby PZU przejęło „wrak” (w przypadku szkody całkowitej)? Nie chcę rozbitego auta. Nie będę go na pewno naprawiał, bo nie mam czasu ani wiedzy, żeby się tym zajmować. Chcę otrzymać albo auto naprawione w ASO, albo pełną kwotę ubezpieczenia. Czy mam takie prawo? Z góry dziękuję i pozdrawiam. Piotr

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
5 lat temu
Reply to  Piotr

Witam. Co do zasady jest tak, że wartość wraku, to kwota, jaką ktoś jest skłonny zapłacić za rozbity samochód. PZU w takiej sytuacji podaje namiary na taką osobę. Jeśli Pan skorzysta z propozycji sprzedaży wraku tej osobie, ostatecznie otrzyma Pan dokładnie wartość pojazdu.

Natalia
Natalia
5 lat temu

Rzeczoznawca uznał szkode za całkowitą. Do wymiany są lampy i klapa bagażnika. Czy mogę wziąć pieniądze za szkode całkowitą i naprawiać samochód we własnym zakresie (np sama dokladajac). I ubezpieczenie dalej obowiązuje czy jestem zmuszona do zezlomowania pojazdu?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
5 lat temu
Reply to  Natalia

Dzień dobry, to od Pani zależy, co stanie się z wrakiem pojazdu. Oczywiście może Pani zostawić sobie wrak auta i go naprawić, natomiast proszę pamiętać, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone o wartość wraku. Ubezpieczenie działa przez cały okres, na jaki zostało zawarte.

Michal
Michal
4 lat temu

Jak czytam niektorych ekspertow to zastanawiam sie co dokladnie lub kogo Panstwo reprezentujecie.
Podam dwa przyklady.
W 2015 roku mialem wypadek drogowy z nie swojej winy.
Samochod zostal doszczetnie uszkodzony i wtedy zaczal sie caly cyrk.
Samochod byl zakupiony w leasingu na okres 3lat z wplata 25% a w trakcie zdarzenia mialem splacone polowe rat leasingowych.
W trakcie zglaszania szkody mialem dwa wyjscia:
– OC sprawcy
– AC wykupione na wypadek takich zdarzen (przediez rowniez to ja moglem spowodowac wypadek – roznie bywa na drodze / opona / zwierzyna / etc.)
Zdecydowalem sie na zalatwienie tematu ze swojego AC – i teraz kazdy zapyta dlaczego ?
Powod jest prosty i banalny.
W przypadku OC rzeczoznawca ktory wyliczy koszty naprawy (Eurotax lub podobny) nigdy nie zaliczy szkody do szkody calkowitej (no chyba ze samochod splonie) – oczywiscie mozecie sie sadzic ale ciekawe kto wytrzyma psychicznie ten okres dwoch lub trzech lat bo tyle te sprawy trwaja – Polska rzeczywistosc.Dodatkowo samochod po naprawie np.tylnej pdluznicy (ktora podobniez jest elementem naprawianym – widzial ktos z Panstwa jak sie naprawia podluznice ? – Proponuje wpisac w znanna wyszukiwarke materialow Video).
W momencie zgloszenia szkody z AC temat jest zalatwiany dosc szybko (jezeli 3 miesiace mozemy nazwac szybko).
W takim przypadku przyjezdza ubezpieczyciel z naszej ubezpieczalni w ktorej mamy wykupiony samochod i oblicza koszt naprawy a te niestety ale sa naprawde dosc wysokie jezeli naprawa bedzie realizowana na oryginalnych czesciach i w autoryzowanym serwisie.
Po wyliczeniu kosztow naprawy nastepuje decyzja czy naprawa czy szkoda calkowita -okazuje sie ze szkoda calkowita.
Ubezpieczyciel podaje do leasingodawcy koszt ubezpieczyciela (na dzien szkody) po czym minusuje wartosc o koszt wraku.
I tuatj zaczynaj sie jazda.
Leasingobiorca moze wybrac dwa warianty – bierze wrak i sie z nim buja na roznych portalach lub zleca sprzedaz do ubezpieczyciela w celu sprzedazy auta na aukcjach.
Jezeli mamy szczescie pojazd zostanie sprzedany w przeciagu tygodnia przez ubezpieczyciela jezeli natomiast to sie nie uda to wrak trafia do leasingodawcy a ten transportuje wrak na nasz koszt oczywiscie i wystawia na aukcje.
W przypadku sprzedazy (troche to trwa) sprzedaje pojazd znaczy wrak ale zawsze po nizszej cenie niz wyliczyl to ubezpieczyciel.
W takim przypadku leasingobiorca zglasza sie do ubezpieczyciela z pismem w celu zeby ubezpieczyciel pokryl roznice poniewaz wrak zostal zle wyceniony (zazwyczaj ubezpieczyciel doplaca roznice).
Jak tylko bank otrzyma 100% kasy to wtedy zwraca leasingobiorcy kwote ubezpieczenia wraz z wartoscia sprzedazy wraku i pomniejsza ja o koszt pozostalych do splacenia rat (uwaga – koszt wraku jest pomniejszona o Vat wiec dostajecie kwote w netto plus kwote brutto z ubezpieczenia).
W momencie uzyskania wplaty tym samym jest rozwiazywana umowa z bankiem i zakonczenie umowy leasingowej.
Trwa to okolo 3 miesiecy
Teraz zeby bylo smieszniej najlepiej miec wykupiony GAP ktory zwraca wartosc fakturowa pojazdu czyli doplaca roznice z wyplaconej sumy od leasingodawcy do wartosci fakturowej pojazdu.
Akurat te ubezpieczenie wyplacane jest do 30 dni od momentu zlozenia wszystkich dokumentow.
Nalezy rowniez pamietac ze zarowno z ubezpieczenia lub sumy uzyskanej od leasingodawcy oraz kwoty od GAP nalezy zaplacic podatek od dochodu w zaleznosci od rodzaju wybranego podatku 18 lub 19%.
Reasumujac
Umowy sa zawierane w taki sposob ze pomimo samochod jest wlasnoscia banku to w przypadku szkody calkowitej wrak jest nasz a z tym wszystkie problemy z tym zwiazane.
Na koniec musicie sobie sami odpowiedziec na pytanie czy lepiej zglaszac to z OC sprawcy (naprawa samochodu ktory i tak nie bedzie juz nigdy taki sam jak z przed wypadku plus utrata wartosci za samochod poniewaz nie wpiszecie ze jest bezwypadkowy bo bedzie historia pojazdu) czy lepiej zrobic to ze swojego AC(ubezpieczyciel i tak odzyska wszystko od sprawcy wypadku) i przemeczyc sie te 3 miesiace ale posiadajac dodatkowe ubezpieczenie uzyskac 100% poniesionych kosztow (no prawie poniewaz za ubezpieczenie nikt Wam nie odda ale po to jest ubezpieczenie).
Na dzien dzisiejszy zamiast leasingu zastanawiam sie nad wynajmem jednak zakladam ze w przypadku szkody calkowitej sytuacja bedzie identyczna – prawie identyczna poniewaz po czasie uzytkowania mozecie nie wykupowac pojazdu natomiast jezeli naprawa bedzie trwala np pol roku a moze tyle trwac to i tak bedziemy placic raty tak jak bysmy jezdzili tym autem a bedziemy jezdzic przeciez zupelnie innym autem czyli nie tym ktore sami wybralismy.
Zakladam rowniez ze jezeli szkoda calkowita jednak by byla to i tak umkwa zostanie rozwiazana dopiero wtedy kiedy wrak ten zostanie sprzedany – tutaj moge sie mylic poniewaz nie przerabialem jeszcze tej opcji 🙂
Przepraszam za ewentualne bledy w powyzszym tekscie.
Zycze Panstwu milej lektury i duzo cierpliwosci przy takich sytuacjach poniewaz ja juz mialem dwukrotnie szkode calkowita i za kazdym razem jest to samo a na swiatlo dzienne wychodza coraz to nowsze lepsze historie.
OWU jest konstruowane w taki sposob zeby to Leasingodawca mial jak najmniejszy bol glowy z tym zwiazany i tak samo jest z ubezpieczalniami.
Prawo powinno zostac zmienione poniewaz jezeli cos jest ubezpieczane to ubezpieczyciel powinien przejmowac srodek trwaly ktory jest ubezpieczany poniewaz jezeli dostajemy wrak w prezencie ktory posiada jakas wartosc wedlug ubezpieczalni to dlaczego placimy ubezpieczenie za cala wartosc samochodu ? 🙂

Staszek45
Staszek45
4 lat temu

Witam. Moje ubezpieczenie zawiera AC/OC. Jadąc samochodem uderzyłem w tira i wpadłem w rów – z mojej winy. Samochód technicznie był sprawny jedynie wgnieciony lewy prawy bok samochodu drzwi itp. Umówiłem się z rzeczoznawcą. Jadąc na spotkanie, pech chciał, iż wyskoczyło mi 3 dziki i w jednego z nich uderzyłem. Wyskoczyła poduszka powietrzna i uszkodziłem przedni zderzak. Żadna z tych części się nie powieliła w uszkodzeniu. Ubezpieczyciel podpiął to jako jedną szkodę i zapłacił mi za obie szkody 2650 zł uznając szkodę całkowitą – sam miałem wkładu własnego w umowie 400 zł. Jeżdżę samochodem wartym ponad 30 000 zł ale ubezpieczyciel wpisał wartość auta jako 23000.

Chciałbym zwiększyć cenę pojazdu, wtedy nie będzie szkody całkowitej i powinni mi oni oddać kwotę za naprawę, oraz rozliczyć szkody osobno, ponieważ żaden z elementów nie był uszkodzony drugi raz podczas obu szkód. Dzięki temu nadal będę miał umowe AC – a mam ją dopiero 3 miesiące.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Staszek45

Dzień dobry, w zaistniałej sytuacji może Pan odwołać się do ubezpieczyciela wnioskując o przekwalifikowanie szkody z całkowitej na częściową. W celu weryfikacji wyceny ubezpieczyciela może Pan zwrócić się do niezależnego rzeczoznawcy, który za opłatą, sporządzi rzetelną wycenę. Jeśli ubezpieczyciel uzna szkodę częściową, umowa AC nie ulegnie rozwiązaniu. Przy szkodzie całkowitej niestety tak, bo suma ubezpieczenia zostanie wyczerpana. Jeśli odpowiedź na reklamację nie będzie dla Pana satysfakcjonująca, może się Pan zwrócić z wnioskiem o pomoc do Rzecznika Finansowego.

malkow
malkow
4 lat temu

Witam!
Wg ekspertyzy będzie wpisana szkoda całkowita. Decyzja pisemna jeszcze nie nadeszła.
Odniosłam wrażenie – że zamierzeniem ekspertyzy było zaniżenie wartości auta – dokładne sprawdzanie miernikiem lakieru, różne małe ryski, stan opon i inne. A wszelkie plusy (wyposażenie i inne) – jako nieistotne do wyceny.

Auto nadaje się do jazdy. Ma uszkodzony zderzak i lampę … Części kupiłam. Zostaje tylko je wymienić u mechanika.

Pytanie: nie chce mieć wpisane w historii pojazdu „szkody całkowitej”.
Jak to zrobić, jak napisać odwołanie (jak dostane decyzję) – aby nie była to „szkoda całkowita”?
Czy muszę mieć wycenę od zrzeszonego (zdaje się że 600 zł wycena), czy jakoś inaczej?

Coraz więcej kupujących sprawdza historię Vin.
Na razie nie chce sprzedawać auta. Szkoda mi go. Ale może za rok,dwa sprzedam…

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  malkow

Dzień dobry, jeśli koszt naprawy pojazdu przekracza około 70% (próg procentowy zależny jest od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, najczęściej jest to 70%) – przy zgłoszeniu szkody z AC, lub 100% (zgłoszenie z OC sprawcy), to występuje szkoda całkowita. Czasami zdarza się, że przy niektórych autach uszkodzenie zderzaka i lampy może oznaczać szkodę całkowitą. Jeśli nie zgadza się Pani z decyzją Ubezpieczyciela, to oczywiście ma prawo Pani się odwołać. Proszę pamiętać, że najlepiej będzie, jeśli w jakiś sposób udokumentuje Pani, że auto powinno posiadać wyższą wartość, niż zostało wycenione na dzień zdarzenia. Dodatkowo można udać się do warsztatu i poprosić o kosztorys. Wszystkie dokumenty przesłać wraz z odwołaniem – w celu udowodnienia, że koszt naprawy nie przewyższa danego progu procentowego.

malkow
malkow
4 lat temu

Dziękuję za odpowiedź.
Czyli w odwołaniu:

1. Zwracam się o zamianę szkody całkowitej na szkodę częściową.

2. Załączam kosztorys z warsztatu.
Tu pytanie:
– czy musi to być warsztat, który ma podpisaną umowę z ubezpieczalnią?
– czy mogę użyć argumentacji, że naprawa będzie tańsza z tego powodu że użyta została 1 część używana (w b. dobrym stanie) + 1 część, nowa ale zamiennik. Czyli nie zostały użyte, oryginalna, nowe części?
Jak udokumentować zakup części używanej od prywatnej osoby? (Koszt tej części oryginalnej ok. 4 tys., za używaną zapłaciłam niecały tysiąc)

3.Wartości auta – tu nie wiem czy ubezpieczalnia podaje suchą kwotę, czy też otrzymam jakąś argumentacje – na podstawie czego było to liczone.
Np. Niedawna założona instalacja gazowa, na gwarancji, wydatek dla mnie ponad 2,5 tys. zł -na ekspertyzie wstępnej był zignorowany. Sprawdziłam mi .in na omnipret wartość rynkową mojego auta: z gazem i bez – była spora różnica.

pozdr

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
4 lat temu
Reply to  malkow

Dzień dobry.

Warsztat nie musi mieć podpisanej umowy z ubezpieczycielem, ale byłoby to na pewno pomocne. Warsztat współpracujący wie z doświadczenia co zrobić, żeby ubezpieczyciel zaakceptował ich kosztorys. Tak na prawdę najlepiej w tej sytuacji rozmawiać z likwidatorem szkody. On będzie w stanie powiedzieć czego potrzebuje, aby zaakceptować kosztorys warsztatu i podnieść wartość auta o wartość instalacji gazowej. Zapewne niezbędne będzie przedstawienie FV potwierdzającej koszt instalacji gazowej. Problem pojawia się z częścią używaną. Nie będzie Pani w stanie przedstawić dokumentu potwierdzającego koszt tej części. Proszę na chwilę obecną wysłać kosztorys warsztatu FV które Pani posiada i odwołanie, w którym należy wskazać wyższą wartość ze względu na instalację gazową i niższe koszty naprawy związane z użyciem części zamiennych lub używanych. Jest szansa, że to wystarczy.

Marek
Marek
4 lat temu

Witam.Samochód 20 lat/wartości do 2.500zł/ – w wyniku zarysowań różnych elementów przez sprawcę ubezpieczyciel podjął decyzję o szkodzie całkowitej z OC tego sprawcy. Cieszę się bo dostanę kasę a 20 latka nie będę malował bo po co /chyba że farbą do metalu i wałkiem/. Czy nadal mogę jeździć tym samochodem , który jest jak najbardziej sprawny oprócz tych otarć/ czy muszę go odsprzedać jako wrak???

Marek
Marek
4 lat temu
Reply to  Marek

I czy jeżeli za miesiąc ktoś np. uderzy we mnie i rozbije mi np. zderzak i maskę – co wtedy z odszkodowaniem???

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Marek

Dzień dobry, szkoda całkowita nie zawsze oznacza, że pojazd nie nadaje się do użytkowania. Ubezpieczyciel orzeka o szkodzie całkowitej w przypadku kiedy koszt naprawy przekracza wartość auta. W przypadku kolejnej szkody ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty za uszkodzone wcześniej elementy lub zastosować amortyzację na wybranych częściach.

Edwarda
Edwarda
4 lat temu

Witam.Mam opłacone OC/AC oraz wykupiłam dodatkowe ubezpieczenie szyb na 4 tysiące złotych.Auto uległo szkodzie całkowietej i ubezpieczyciel wyliczył mi wypłatę ubezpieczenia bez udziału ubezpieczenia za szyby,ponieważ twierdzi,że odszkodowania nie mogą się na siebie jakby nakładać.W związku z tym mam takie pytanie…Czy mogę się domagać wypłaty z dodatkowego ubezpieczenia za szyby.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Edwarda

Dzień dobry, Ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie za szkodę całkowitą bierze pod uwagę cały pojazd – również szyby. Z dodatkowego ubezpieczenia szyb w takim przypadku nie jest już możliwe uzyskanie pieniędzy.

Edwarda
Edwarda
4 lat temu

Dziękuję serdecznie 🙂 Nie będę w takim razie zawracać sobie tym głowy,pozdrawiam 🙂

sławek
sławek
4 lat temu

Cześć mam pytanie. Wczoraj wyskoczył mi pies na drogę i żeby go nie potrącić uszkodziłem samochód dość poważnie wpadając do rowu samochodem wycenionym na 5700 zł mam AC w AXA i nie wiem czy skorzystać z mojego AC czy z OC właściciela psa, co jest dla mnie korzystniejsze samochód będzie do likwidacji. proszę o podpowiedź.

Syl
Syl
4 lat temu

witam
Miałem wypadek w początkowej fazie zgłoszenia w PZU szkody zgłoszenie zarejestrowano z mojego AC przy czym zapowiedziałem w PZU że nie jestem sprawcą tej kolizji a poszkodowanym i będę zgłaszał regres. W między czasie wyliczono mi że wartość naprawy przekracza 70% (wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym 31600zł, wartość pojazdu w stanie uszkodzonym 16550zł, wysokość odszkodowania 15050zł) przy czym kalkulacja naprawy 36935zł. Po dokonaniu wyceny odwołałem się i zmieniłem szkodę na OC sprawcy w końcu to wypadek nie był z mojej winy. PZU ponownie przeliczyło wycenę i tym razem o dziwo chcą moje auto naprawiać ale koszt naprawy jest w wysokości 16640zł. Kwota naprawy mocno zaniżona! części najtańsze zamienniki, auto z 2012 ostatnia wizyta w serwisie w roku 2017. Proszę o poradę jakim tropem iść dalej? czy zostać przy AC czy OC? właściwie chyba powinienem się odwoływać co do naprawy na częściach oryginalnych?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Syl

Dzień dobry, proponuję zgłosić szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy. Szkoda wtedy jest rozliczana na podstawie części oryginalnych, natomiast przy likwidacji szkody z własnego AC, na takich warunkach, na jakich została zawarta umowa z firmą ubezpieczeniową.

macick
macick
2 lat temu

Witam, Mam stwierdzoną szkodę całkowitą. Ubezpieczyciel przysłał kosztorys z którego wynika że np. opony które były kupione w zeszłym roku mają wartość 150 zł, podczas gdy znalazłem aukcję na której te same opony były w cenie 600 zł. Czy warto negocjować w takim przypadku zmianę wyceny?

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
2 lat temu
Reply to  macick

Dzień dobry,

Jeśli nie zgadza się Pan z wyceną ubezpieczyciela, to zawsze można się odwołać. Można też poprosić o pomoc firmę, która zajmuje się pomaganiem w uzyskiwaniu należnego odszkodowania.

wojtek
wojtek
2 lat temu

Ile czasu jest na złożenie reklamacji po stwierdzeniu szkody całkowitej. Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może zmienić wartość auta przy wycenie szkody, jeżeli auto było ubezpieczone na 31010 zł a przy ich kosztorysie wyniosło 27400zł jeżeli w umowie mam zniesiona amortyzację. Czy jest inny parametr który może zaniżyć wartość auta.

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
2 lat temu
Reply to  wojtek

Polecam skontaktować się w tej sprawie z firmą, która pomaga wywalczać należne odszkodowania.