Punkta

Trwały uszczerbek na zdrowiu może oznaczać zarówno utratę lub uszkodzenie danego organu lub narządu, jak i znaczne upośledzenie jego funkcji. Uszczerbek może być spowodowany zarówno uszkodzeniem ciała, jak i rozstrojem zdrowia mającym inne przyczyny.

W obszarze ubezpieczeń, pojęcie trwałego uszczerbku na zdrowiu pojawia się wtedy, gdy szkoda daje ubezpieczonemu prawo do uzyskania odszkodowania z tytułu posiadanej polisy – najczęściej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), rzadziej polisy OC.

Spora część ubezpieczycieli wypłaca odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu tylko w sytuacji, gdy doszło do niego wskutek oddziaływania siły zewnętrznej, pochodzącej spoza organizmu człowieka.

Trwały uszczerbek – jak powstaje

Trwały uszczerbek na zdrowiu może więc powstać w wyniku wypadku komunikacyjnego (zderzenie, potrącenie osoby pieszej lub rowerzysty), w miejscu pracy (upadek z wysokości, uszkodzenie przez maszynę), w rolnictwie lub w życiu prywatnym (wypadek na nartach, pogryzienie przez psa). Uszczerbek może też być skutkiem błędów medycznych. Dobrym przykładem trwałego uszczerbku na zdrowiu jest zawał mięśnia sercowego, który nastąpił w wyniku chronicznego i długotrwałego stresu, panującego w miejscu pracy osoby ubezpieczonej.

Wysokość uszczerbku (tabela)

Wysokość uszczerbku zawsze szacuje powołana przez ubezpieczyciela komisja lekarska, która analizuje stan zdrowia ubezpieczonego, a także dokumentację medyczną, którą ma on obowiązek przedstawić. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu wyrażany jest w procentach, a każdy procent odpowiada określonej kwocie odszkodowania, które wypłaca nam ubezpieczyciel.

Oto przykładowa tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, stosowana przez PZU.

Warto pamiętać, że osoby, które uległy wypadkowi w miejscu pracy lub zapadły na chorobę zawodową mają też prawo do świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość również ustalana jest przez komisję lekarską, która także określa uszczerbek w procentach.