Punkta

Choć przepisy nie opisują jednoznacznie, co należy uznać za szkodę ubezpieczeniową, to jednak ubezpieczyciele wypracowali definicję tego pojęcia. Tym samym, każdy uszczerbek w dobrach chronionych prawnie, jak wymienione wyżej życie, zdrowie czy mienie, którego osoba poszkodowana doznała wbrew własnej woli, nazywamy właśnie szkodą ubezpieczeniową.

Do zlikwidowania szkody ubezpieczeniowej zobowiązany jest zakład ubezpieczeń, u którego sprawca szkody miał wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej. Szkody ubezpieczeniowe dzielimy na majątkowe (gdy uszkodzeniu uległy dobra materialne), i niemajątkowe (szkoda dotyczy zdrowia poszkodowanego).