Poznaj 10 tricków firm ubezpieczeniowych na zaniżanie odszkodowań z OC

Aktualizacja:
Zaniżanie odszkodowań

Sprawca przyznał się do winy, grzecznie przeprosił i napisał oświadczenie z numerem swojej polisy OC. Teraz pozostaje już tylko czekać na odszkodowanie. Czy na pewno? Niestety ustalenie winy za kolizję to często dopiero początek ciężkiej walki o należne pieniądze. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze wypłacają tyle, ile potrzeba na pokrycie strat. Poznaj 10 tricków ubezpieczycieli na zaniżanie odszkodowań z OC.

  1. Kalkulacja szkody na podstawie cen zamienników

Okazuje się, że nie tylko Ty kupując części zamienne zastanawiasz się, czy kupić oryginał czy zamiennik. Przed podobnym dylematem staje towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacając świadczenie z polisy OC. Rachunek ekonomiczny zdecydowanie przemawia za zamiennikami, które z reguły są dużo tańsze od oryginalnych części. Zdarza się zatem, że odszkodowanie wypłacone jest na podstawie cen części alternatywnych.

Ubezpieczyciel może tak postąpić tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę lub jeśli w pojeździe przed wypadkiem wykorzystane były także części alternatywne. W każdym innym przypadku zastosowanie ma art. 363 § 1 kodeksu cywilnego: naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wynika z tego, że możesz domagać się wykorzystania oryginalnych części przy naprawie swojego samochodu.

  1. Potrącanie amortyzacji części

Zakład Ubezpieczeń przy wyliczaniu odszkodowania może dojść do wniosku że skoro samochód był już eksploatowany od dawna, to jego części były w mniejszym lub większym stopniu zużyte. W związku z powyższym, często ma miejsce zaniżanie odszkodowań o tzw. amortyzację. W tym wypadku także jest to działanie bezprawne, ponieważ zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r. (sygn. III CZP 80/11): zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi. To oznacza, że firma ubezpieczeniowa musi wykazać, że naprawa na nowych częściach spowoduje wzrost wartości samochodu w odniesieniu do jego wartości sprzed szkody. Jeśli tego nie zrobi, nie może brać pod uwagę amortyzacji części.

Ponadto w marcu 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego sporządziła wytyczne, wśród których znalazło się między innymi zalecenie dotyczące amortyzacji części. KNF uznała, że ubezpieczyciel będzie mógł pomniejszyć odszkodowanie, tylko jeśli wykaże, że samochód zyska na wartości w związku z likwidacją szkody.

  1. Zaniżanie odszkodowań o podatek VAT

Czy odszkodowanie powinieneś otrzymać w kwocie zawierającej VAT czy bez niego? Są jasne zasady, które mają podstawy w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06), określającym, kiedy VAT powinien być wliczony w kwotę odszkodowania: odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem odszkodowanie zawierające podatek VAT przysługuje przede wszystkim podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej, czyli osobom, które nie odprowadzają do urzędu skarbowego podatku VAT. Wynika to głównie z faktu, że podatek VAT ma wpływ na kształtowanie się ceny np. zakupionych części lub usługi naprawy w warsztacie. Czyli jeśli zakład ubezpieczeń nie wypłaci Ci odszkodowania łącznie z podatkiem, to jako osoba fizyczna będziesz musiał ten podatek usługodawcy zapłacić z własnej kieszeni. A zatem zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania regulującą zakres odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody wyrażoną w art. 361 § 2 k.c. poszkodowany winien otrzymać kwotę w pełni rekompensującą jego straty.

Pomniejszenie odszkodowania o podatek VAT jest możliwe np. w przypadku firmy, ponieważ zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22.04.1997 r. (sygn. akt III CZP 14/97) odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w jakim poszkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy.

  1. Problemy ze zwrotem kosztów pojazdu zastępczego

Twoje auto po wypadku może być unieruchomione na dłuższy czas, a to oznacza problemy. Samochodem dojeżdżałeś do pracy, zawoziłeś dzieci do szkoły i jeszcze woziłeś mamę na zabiegi. Aby móc dalej żyć tak jak żyłeś, bierzesz samochód z wypożyczalni. Niestety ubezpieczyciele nie zawsze chcą refundować koszty samochodu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy. Najczęstszy argument towarzystw jest taki, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie potrzebują aut zastępczych. Takie twierdzenie jest pozbawione podstaw prawnych.

Czytaj także:

Samochód zastępczy z OC sprawcy – 4 rzeczy, które powinieneś wiedzieć

Na jak długo przysługuje mi pojazd zastępczy z OC sprawcy?

W wyroku z dnia 8 września 2004 r. (sygn. IV CK 672/03) Sąd Najwyższy podkreślił, że utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty najmu pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu. Zdaniem Sądu Najwyższego również przeznaczenie auta do kasacji nie przesądza o tym, iż ubezpieczony nie może wynająć pojazdu zamiennego.

W odpowiedzi na liczne odmowy zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego przez ubezpieczycieli KNF uznała, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, a decyzja ubezpieczyciela nie powinna być uzależniona jedynie od czynników takich jak prowadzenie działalności gospodarczej lub dostęp do komunikacji miejskiej.

  1. Zaniżanie wartości pojazdu

Aby określić wysokość odszkodowania w przypadku szkody częściowej lub całkowitej, należy znać wartość rynkową uszkodzonego samochodu. Kwotę tę określa zakład ubezpieczeń wypłacający odszkodowanie. Określenie wartości pojazdu odbywa się zazwyczaj w specjalistycznych systemach takich jak Eurotax, gdzie definiuje się szczegółowe cechy samochodu: marka, model, rok produkcji, wyposażenie itp. Zdarza się jednak, że jeśli operator wprowadzi niepełne (zbyt ogólne) dane , wartość samochodu brana pod uwagę przy kalkulacji szkody może być niższa niż powinna. Dlatego powinieneś przeanalizować wartość pojazdu określoną przez zakład ubezpieczeń. W razie wątpliwości możesz skorzystać z ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy.

  1. Uśrednianie stawek robocizny

Jeśli po wypadku Twoje auto kwalifikuje się do naprawy, to naturalną koleją rzeczy jest oddanie go do wybranego przez Ciebie zakładu naprawczego. Tam mechanicy ocenią skalę zniszczeń, wskażą, co trzeba naprawić, ile będą kosztowały nowe części i ostatecznie ile będzie kosztowała ich praca. W zależności od renomy warsztatu, jego lokalizacji i wielu innych czynników koszty robocizny będą różne. I tu może się pojawić problem przy wycenie naprawy dokonywanej przez zakład ubezpieczeń, ponieważ koszty wyliczane przez ubezpieczycieli często są uśredniane, co z kolei zaniża cenę usług naprawczych. Takie postępowanie nie ma podstaw prawnych.

Rzecznik Ubezpieczonych powołując się na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2003 r. (sygn. III CZP 32/03) stwierdza, że nie można w tym kontekście mówić o cenach uśrednionych, lecz stosowanych w indywidualnej naprawie dokonywanej w wybranym przez poszkodowanego zakładzie naprawczym. Zakład ubezpieczeń, który najpierw zaakceptował zasadność i sposób dokonania naprawy, a potem uśrednia stawki za robociznę, tym samym kwestionuje prawo poszkodowanego do swobodnego wyboru zakładu naprawczego.

  1. Odmowa zwrotu kosztów holowania pojazdu po wypadku

W przypadku gdy Twój pojazd po wypadku nie nadaje się do dalszej jazdy, musisz zająć się jego transportem np. do zakładu naprawczego.  W tym celu powinieneś zatrudnić odpowiednią firmę holowniczą, a koszt tej usługi powinien być doliczony do kwoty odszkodowania – zgodnie z art. 361 § 2 k.c, który mówi że naprawienie szkody obejmuje – w granicach normalnego związku przyczynowego – straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Pamiętaj jednak, że zasadność holowania będzie analizowana i jeśli zapłacisz 5 000 zł za holowanie auta z Gdyni do Krakowa. Tylko dlatego że chcesz naprawiać auto akurat w tym mieście, to możesz nie uzyskać refundacji. Równocześnie musisz pamiętać, że na Tobie jako poszkodowanym ciąży obowiązek dążenia do minimalizacji skutków szkody. W praktyce oznacza to, że powinieneś wybrać firmę, która oferuje konkurencyjne ceny. Zdarzają się przypadki, kiedy ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania za usługę holowania ze względu na jej zbyt wysoki koszt. W opinii radcy prawnego Aleksandra Daszewskiego z  Biura Rzecznika Ubezpieczonych, każdy przypadek zgłoszonego świadczenia powinien być rozpatrywany indywidualnie. Jak również uwzględnieniem lokalnych cen i stanu poszkodowanego. Trzeba bowiem pamiętać o przypadkach, gdzie poszkodowany jest w szoku powypadkowym. W związku z tym nie jest w stanie w sprawny i rozsądny sposób podejmować decyzji odnośnie wyboru holownika. Czy też doznał szkody na osobie i został zabrany z miejsca zdarzenia do szpitala, a holowanie zleciła policja. W tego typu wypadkach zakład ubezpieczeń nie powinien w żaden sposób kwestionować kosztów za holowanie.

  1. „To już było uszkodzone wcześniej”

Zapewne pamiętasz jak w czasach dzieciństwa ktoś oddawał uszkodzoną zabawkę i nadmieniał: „to już tak było”. W rolę nierzetelnego kolegi wciela się także niekiedy zakład ubezpieczeń. Twierdzi, że uszkodzenie, za które oczekujesz odszkodowania, nie miało związku ze zdarzeniem które zgłaszasz. Oczywiście podobna sytuacja jest możliwa. Jeśli jednak sprawa dotyczy samochodu nowego i bezwypadkowego, to tego typu oświadczenia bywają krzywdzące. W takiej sytuacji może okazać się konieczne powołanie bezstronnego biegłego rzeczoznawcy. Rozstrzygnie on, czy dane uszkodzenie ma związek z danym zdarzeniem drogowym.

  1. Szkoda całkowita

Jeżeli wypadek i związane z nim konsekwencje były bardzo dotkliwe dla Twojego pojazdu, zakład ubezpieczeń stwierdzi tzw. szkodę całkowitą. Z takiego też tytułu rozliczy wypłatę odszkodowania. Ubezpieczyciele chętnie orzekają szkody całkowite. Tłumaczą, że np. naprawa jest nieopłacalna, bo przekracza 70% wartości pojazdu.

Tego typu działania są nieuprawnione. Zgodnie z opinią Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/05) za nadmierne należy uznawać tylko te koszty naprawy, które przekraczają 100% wartości pojazdu sprzed szkody. Jeśli koszty naprawy Twojego pojazdu nie przekraczają jego wartości sprzed szkody, możesz domagać się kalkulacji, która uwzględni jego naprawienie, a nie złomowanie.

Komisja Nadzoru Finansowego zabroniła także praktyki polegającej na zaniżaniu wartości auta sprzed wypadku  i zawyżaniu cen części i naprawy, w celu uznania szkody za całkowitą.

Czytaj także: Szkoda całkowita z OC sprawcy i z własnego AC – czym się różnią?

  1. Nieuwzględnianie utraty wartości handlowej pojazdu

„Bezwypadkowy” – to określenie, którego większość osób szuka w ofertach sprzedaży używanych samochodów. Można powiedzieć jednoznacznie, że sam fakt uczestniczenia w poważnej kolizji może zmniejszyć wartość handlową samochodu. Nawet jeśli auto zostało naprawione prawidłowo.

Sąd Najwyższy 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01) podjął uchwałę następującej treści: Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.

Czytaj także: Zmiany w likwidacji szkód. Czy wytyczne KNF poprawiły życie ubezpieczonych?

Porownywarka ubezpieczen oc i ac - najtansze ubezpieczenie

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
147 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Damian
Damian
6 lat temu

Fajny opis. Mi się przyda bo mój ubezpieczyciel dał mi same tanie zamienniki w kosztorysie a jak powiedziałem o oryginałach to usłyszałem,że maja prawo stosować zamienniki. Pozdrawiam.

Kajtek
Kajtek
6 lat temu
Reply to  Damian

I jak Ci się sprawa potoczyla? Ugrales coś?

Piotr
Piotr
5 lat temu
Reply to  Damian

Nie mają prawa. Jeśli napisałeś oświadczenie, że chcesz pojazd naprawić na oryginalnych częściach to decyzja ta należy do ciebie a nie do ubezpieczyciela. Oni sobie chcieć mogą.

WalczymyOTwoje
WalczymyOTwoje
6 lat temu

Ostatnio dochodzą nas sygnały o podpisywanych ugodach przedsądowych przez poszkodowanych z Ubezpieczycielem sprawcy OC. Ubezpieczyciele warunkują szybszą wypłatą odszkodowania od podpisania takiego oświadczenia woli. Jest to ewidentne naruszenie przepisów, dobrych obyczajów i może też być traktowane jako wada oświadczenia woli, która spowoduje nieważność takiej czynności prawnej. Należy zatem uczulić wszystkich Państwa, aby w kwestiach spornych zawsze powołać niezależnego prywatnego rzeczoznawcę, który w szybki sposób zrobi wycenę szkody po cenach rynkowych a nie zaniżonych. Jeśli kwota ustalona przez prywatnego rzeczoznawcę różni się znacznie od wyceny dokonanej przez Ubezpieczyciela można domagać się różnicy na drodze sądowej, powiększonej o odsetki ustawowe oraz koszty postępowania. Koniecznie zachować fakturę od rzeczoznawcy, bo będzie potrzebna. W tego typu sprawach możemy wstąpić do sprawy już na etapie przedsądowym i kontynuować sprawę aż do zakończenia sprawy o wypłatę odszkodowania. Kontakt drogą mailową wraz z krótkim opisem zdarzenia oraz ewentualne przygotowanie skanów wszystkich dokumentów zgromadzonych w toku postępowania: (usunięto)

Przykład ostatnio przeprowadzonego postępowania, gdzie odpowiedzialny za zdarzenie podmiot nie chciał uznać roszczenia. Po wstąpieniu do sprawy podał nr polisy ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel sprawcy OC szybko wypłacił kwotę odszkodowania.

Michał
Michał
6 lat temu

Bardzo dobry artykuł, podpowiada kilka ciekawych rzeczy. Mam dwa takie same auta. Jedno miało mały poślizg. Jego wartość została zaniżona, w ciagu pol roku warta stwierdzila ze auto stracilo 3000 zl, a drugie w ciagu roku 1000 zl (sprawdzilem bo mi sie konczy i podali mi wartosc tylko o 1000 nizsza). Bardzo ciekawe..
Takze artykul pomogl mi zwrocic uwage tez na rzeczy o ktorych nie myslalem.

Dominika Grabek
Dominika Grabek
6 lat temu
Reply to  Michał

Dziękujemy 🙂 W takiej sytuacji polecamy nasz tekst o odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela: https://punkta.pl/dochodzenie-odszkodowan/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela/

adam
adam
6 lat temu

Witam, czy ubezpieczyciel ma prawo potrącić 15% wartości części zamiennych w kosztorysie, tak to uzasadniając „Zastosowane w kalkulacji 15% potrącenie to rabat na zakup części zamiennych, możliwy do uzyskania dla wszystkich Klientów, którzy wyrazili wolę naprawy pojazdu w sieci warsztatów partnerskich (wskazanych przez Ubezpieczyciela). Na żądanie uprawnionego, Ubezpieczyciel wskaże
warsztat naprawczy, który za kwotę przedstawioną w kalkulacji dokona naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego – bez dodatkowych kosztów.” Pragnę zauważyć że nie wyrażałem zgody na naprawę warsztacie partnerskim ubezpieczyciela – informowałęm ich ze zrobię to w wybranym moim ASO. Jak z nimi walczyć? Szkoda jest z OC sprawcy.

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  adam

Witam,

jeżeli Pana auto było do tej pory naprawiane na oryginalnych częściach, to na podstawie 17. wytycznej KNFu ma Pan prawo w dalszym ciągu dokonywać napraw w ten sposób. Należy zatem napisać odwołanie z powołaniem się na w/w wytyczną.

Pozdrawiam

Marek
Marek
5 lat temu
Reply to  adam

Dobre;) oni są niepoważni chyba. Rabat na czesci liczą? Może niech policza że szwagier może naprawić za flaszkę… Śmiechu warte

Łukasz
Łukasz
5 lat temu
Reply to  adam

witam,
mam podobny problem w kosztorysie został zawarty rabat 18% na części i 15% na całość kosztów naprawy. TU argumentuje to, że w/w rabaty uzyskam w sieci warsztatów partnerskich TU, ale czy stosowanie takich rabatów jest zgodne z prawem RP? Przecież nie muszę naprawiać pojazdu w sieci partnerskiej TU.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Łukasz

Dzień dobry

jeśli ubezpieczyciel proponuje takie rozwiązanie przy kosztorysowej(gotówkowej) likwidacji szkody, to taki kosztorys jest błędny. Przy rozliczaniu serwisowym ubezpieczyciel może zaproponować takie rozwiązanie, bo jest ono dla niego korzystne, jednak jeśli będzie miał Pan życzenie naprawić auto w ASO/innym serwisie, to pobiera Pan stamtąd wycenę i ją przedstawia ubezpieczycielowi.

Pozdrawiam

Robert
Robert
6 lat temu

Mam szkodę OC dwa elementy z lewej strony. Dodatkowo z prawej strony te same elementy są także uszkodzone, ale nie z oc. Rzeczoznawca powiedział że będzie połowa odszkodowania bo za drugą stronę nie będą płacić. Nie da się naprawić jednej strony, bo elementy należy wymienić. Są to zderzak oraz klapa, plastikowe. Mogą tak zrobić?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Robert

Witam,

ubezpieczenie OC pokrywa wyłącznie szkody z tego tytułu. Zatem żadne z Towarzystw nie zapłaci za szkody powstałe w innych okolicznościach.

Pozdrawiam

Marcin
Marcin
6 lat temu

Pani Katarzyno, sam jestem ciekawy tego, ale bardziej przedstawię temat. Jest stłuczka, pęknięty zderzak, sprawa z OC sprawcy. Rzeczoznawca mówi, że zderzak do wymiany z winy stłuczki, ale potrącimy pewną kwotę z kosztu wymiany, bo w tym i w tym miejscu jest wgniecenie i rysy niezwiązane ze stłuczką.
Zderzak byłby do wymiany niezależnie, czy byłoby tamto wgniecenie czy nie. Rzeczoznawca jasno określa, że pęknięcie jest z winy stłuczki. Może tak zrobić? Jakim prawem?
Niedawno brat miał najechanie na zderzak, tylko rysy. Było też wiele innych w różnych miejscach niezwiązanych z najechaniem. Rzeczoznawca od razu cały zderzak do malowania i nie było żadnych potrąceń

Andrzej
Andrzej
6 lat temu

Witam jak uzyskać odszkodowanie w utracie wartości samochodu ? oraz czy jest ono doliczane do kosztorysu naprawy, tzn. podwyższa wartość naprawy ? czy jest wypłacane niezależnie, jeżeli tak to na jakiej podstawie ? czy muszę zlecić wycenę swojemu rzeczoznawcy ?

„Sąd Najwyższy 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01) podjął uchwałę następującej treści: Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.”

Pozdrawiam

M
M
6 lat temu

witam,
miałam szkodę likwidowaną z polisy OC sprawcy, w ASO BMW, TU sprawcy nie uznaje oryginalnych części, twierdząc, ze auto nie było serwisowane w ASO. Czy ma do tego prawo? Auto było sprowadzone z zagranicy jako bezwypadkowe, serwis rozbierając je do naprawy potwierdził, że wszystkie części są oryginalne. Niestety, TU nie słucha tych argumentów, jak się przed nimi obronić? Dodam, że w odwołaniu powoływałam się na wytyczną KNF – nie odniesiono się do tego. Proszę o pomoc.

Przemysław
Przemysław
6 lat temu

Witam !
Ostatnio miałem stłuczkę, i dowiedziałem się, że ubezpieczyciel będzie wyliczał wartość naprawy na częściach zamiennych.
Jako, że już wiem iż nie ma takiego prawa bez mojej zgody to chciałbym się dowiedzieć, czy robiąc kosztorys ma sugerować się cenami części w ASO ?

Marek
Marek
6 lat temu

Witam,proszę o pomoc.Podczas ulewy wpadlem w poslizg i rozbilem auto w rowie.Zglosilem szkode z AC,Pan z TU przyjmujac zgloszenie przez tel.poinformowal mnie ze bede mogl wybrac dowolny zaklad do naprawy auta(rozmowa jest nagrana).Po ogledzinach dostalem pismo z TU o szkodzie calkowitej i wypalcie odszkodowania na kwote z ktorej nie jestem w stanie pokryc kosztow naprawy w jakimkolwiek zakladzie.TU wyliczylo koszt naprawy po cenach czesci i robocizny w ASO(auto ma 7 lat).Czy moje odwolanie moze zwiekszyc wartosc odszkodowania?Jakich mam uzyc argumentow?Przeciez wiadomo ze z 7 letnim autem nie pojade do ASO,gdyby TU wyliczal po cenach zakladow partnerskich koszty naprawy nie przekroczylyby 70% wartosci auta.Czy nie zostalem celowo wprowadzony w blad?Prosze o pomoc,mam male dziecko i unieruchomiony samochod.

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Marek

Witam,

wszystko zależy od zakresu pakietu, który Pan wykupił oraz od zapisów OWU Ubezpieczyciela.

Pozdrawiam

Piotr
Piotr
6 lat temu
Reply to  Marek

Proszę przedstawić towarzystwo kalkulacje naprawy z dowolnego zakladu (nie ASO). Jeżeli taki zakład naprawi Pana samochód w cenie która nie spowoduje przekroczenia 70 % ( nawet jezeli zabraknie do tych magicznych 70 % jednej zlotowki) wartości samochodu to ubezpieczyciel nie będzie mógł powoływać sie na szkodę całkowita. Towarzystwo w pana przypadku wyliczyło naprawę na podstawie cen z ASO tylko po to żeby zanizyc należne Panu odszkodowanie ( odliczylo wartość pozostałego „złomu” uszkodzonego samochodu od wartościwy samochodu i tym samym otrzymał pan mniej niż towarzystwo musiałoby zapłacić za naprawe). Proszę się odwołać i przedstawić wycenę naprawy z warsztatu która wykaże ze wartość naprawy nie przekroczyła 70 % wartości samochodu. Nie ma Pan żadnego obowiązku naprawiania samochodu w ASO. PS tak na marginesie gdyby wartość naprawy w ASO nie przekraczała 70 % lub szkoda byłaby pokrywana z OC sprawcy to towarzystwo ubezpieczeniowe policzyloby panu należne odszkodowanie nie po cenach z ASO tylko z najtańszym zamiennikami , usrednionnym kosztem roboczogodziny i amortyzacja 😉

Tom
Tom
6 lat temu

Co do orzeczenia szkody całkowitej to firmy ubezpieczeniowe stosują jeszcze inny sposób oszustwa. np firma Gothaer w przypadku mojego samochodu doliczyła do wyceny materiał całkowicie niepotrzebny podczas naprawy dzięki czemu przekroczyła 100% wartości samochodu. Gdyby nie fachowcy w warsztacie dałbym się na to nabrać, a tak procesuję się z nimi o wypłatę odszkodowania na naprawę, bo wiem że nie ma szkody całkowitej.

Wojtek
Wojtek
6 lat temu

Zarówno ja jak i kilku moich znajomych w takich sytuacjach korzystamy z usług firmy [reklama] Są bardzo długo na rynku mają duże doświadczenie i skuteczność. Nikt z nas nigdy się nie zawiódł a wielokrotnie odszkodowania były wyższe niż te na, które liczyliśmy.

mariusz
mariusz
6 lat temu

zaniżyli mi koszt naprawy z oc sprawcy blisko 65000zł., wypłacili 15000zł a kosztorys z warsztatu wyniósł blisko 80000zł. należy mi się auto zastępcze na czas niewypłaconego odszkodowania?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  mariusz

Witam

pojazd zastępczy należy się na czas naprawy pojazdu. Natomiast co do samej kwoty odszkodowania jest to ogromna dysproporcja! Odwoływał się Pan od decyzji ? Było z Pana strony jakieś przyczynienie się do szkody, że kwota została tak mocno okrojona ?

Pozdrawiam

Mateusz
Mateusz
6 lat temu
Reply to  mariusz

Zdecydowanie Ubezpieczyciel nadużywa swojej pozycji przy likwidacji niniejszej szkody. Bardzo prawdopodbne jest dochodzenie dopłaty do zaniżonego odszkodowania oraz prawo do auta zastępczego. Chetnie pomogę w tej sprawie.

Krzysztof
Krzysztof
6 lat temu

A co zrobić jeśli ubezpieczyciel wycenił tylko szkody widoczne z wierzchu a jest uszkodzony układ jezdny i kierowniczy, oraz wydaję się że skuteczna naprawa pojazdu będzie niemożliwa?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Krzysztof

Witam

w pierwszej kolejności powinien Pan napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela ( przysługuje do tego prawo ), zawierające informacje o częściach, układach, systemach, które nie zostały uwzględnione przy wycenie kosztorysu, proszę je wymienić z osobna. Podrzucam Panu link do naszego artykułu, w którym są jasno opisane zasady skutecznego odwołania.

Pozdrawiam

Tomasz
Tomasz
6 lat temu

Co z odszkodowaniem za dodatkowy sprzęt nie będący elementem pojazdu?
W moim przypadku, podczas wypadku na motocyklu (nie z mojej winy) uległ zniszczeniu aparat fotograficzny, który wiozłem w kufrze. Ja wygląda sprawa sprzętu elektronicznego?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Tomasz

Witam

w przypadku zgłaszania szkody majątkowej, na oświadczeniu powinna być dodatkowo załączona informacja, że został uszkodzony aparat fotograficzny. Jeśli Pan tego nie opisał, proszę zrobić to w oddzielnym oświadczeniu albo załączniku do tego poprzedniego, opisując dokładny model, opis uszkodzeń, dokumentację zdjęciową i dowód zakupu.

Pozdrawiam

Marcin
Marcin
5 lat temu

Witam,
dostałem wycenę szkody z TU.
w kosztorysie części podane są zarówno oryginały jak i zamienniki.
wysłałem zapytanie o ceny oryginalnych części kwota w moim kosztorysie wynosi ok 4600zł zaś w dwóch aso z mojego miasta odpowiednio 5150 i 5200
na samych oryginalnych częściach różnica wynosi 600zł netto!!
dodatkowo koszt lampy ksenonowej zamiennika wyceniony na 314zł netto jako zwykła i nie ksenon! w firmie która została podana kosztuje ponad 100zł wicej. zaś ksenonowa czyli taka jaką potrzebuje 2000zł netto.
ubezpieczyciel twierdzi, że jeśli pokaże faktury, to zwróci mi poniesione koszty a jeśli nie odpowiada mi taki stan rzeczy to mogę zdecydować się na możliwość naprawiania auta bezgotówkowo.
pomijam już najniższą stawkę robocizny jaką mogłem dostać czyli 60zł.
czy ubezpieczyciel ma prawo domagać się faktur potwierdzających zakup i wykonanej pracy?
z tego co mi wiadomo nie mam obowiązku naprawiać samochodu, jeżeli odprowadzę podatek(auto na firmę) pozostałości tej kwoty mogę wykorzystać na co mam ochotę.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Marcin

Witam

z jakiego ryzyka dokonuje Pan naprawy ? OC czy AC ?

Pozdrawiam

Marcin
Marcin
5 lat temu

z OC sprawcy

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Marcin

Podsyłam Panu pomocny artykuł z naszej Akademii punkta, dotyczący możliwości uzyskania odszkodowania z OC polisy, w Pana przypadku odpowie na wszystkie pytania https://punkta.pl/polisa-oc-2/likwidacja-szkody-lub-odszkodowanie-z-oc-sprawcy-czyli-jak-skorzystac-z-czyjejs-polisy/ , jak również dodatkowo podsyłam drugi artykuł, z najważniejszymi informacjami dotyczącymi pisania odwołania do TU ( link do artykułu).

Pozdrawiam

vectra
vectra
5 lat temu

stary zaj. artykuł. konkret odpowiedzi na moje pytania.
Pozdrawiam serdecznie i polecam unikać PZU i EUROMARKET OPEL KRAKÓW. Z daleka od tego szajsu….. turbo kamera opowie wszystko. pzdr.
P.S. Ile klientów nowych aut wracało z uwagami… (lekko mówiąc).vectra.

Paweł
Paweł
5 lat temu

Wszystko pięknie jeśli dostaliście odszkodowanie z OC sprawcy w wysokości jakiej oczekiwaliście.Ja natomiast pisałem odwołanie które zostało odrzucone starymi oklepanymi regułkami że 11letni samochód,można części alternatywne,cennik który ujęli w wycenie mija się z rzeczywistością np.ślizg zderzaka za 3,99,błotnik 51zł-nowy zamiennik,lakiernik181zł. itd… Inne prace przez warsztat zostały wycenione na 0zł( prace charytatywne).Gdzie teraz uderzyć Rzecznik Praw Konsumenta,Rzecznik Ubezpieczonych czy do jakieś Kancelarii lub na odkup wierzytelności????

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Paweł

Witam

w pierwszej kolejności proponuję przeczytać nasz artykuł –Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? . Wiem, że napisał Pan już odwołanie, które okazało się być nieskuteczne, dlatego proponuję dokonać wyceny u niezależnego rzeczoznawcy ( koszt około 400 zł, ale można zażądać od ubezpieczyciela jego zwrotu w ramach poniesionych kosztów ), do tego warto również z niezależnego warsztatu uzyskać wycenę naprawy, która będzie na pewno wyższa, niż ta zaproponowana przez ubezpieczyciela i napisać ponownie pismo. Jeśli nie chce Pan robić tego na własną rękę, wtedy rzeczywiście warto skorzystać z usług kancelarii. Przy okazji również proszę się zwrócić do Rzecznika Finansowego ( kiedyś Rzecznik Ubezpieczonych ) i poprosić o interpretację, która też na pewno będzie na Pana korzyść.

Pozdrawiam

Adam
Adam
5 lat temu

Witam
Przestudiowałem zarówno artykuł – bardzo pomocny- jak i forum, jednakże nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie osobiście zagadnienie związane z tematem. Mianowicie chodzi mi o to, czy w przypadku bezgotówkowej formy obsługi szkody (firma ubezp. – serwis mechaniczny) mogę żadać zwrotu wymienionych podzespołow np.zderzak chłodnica czy inne? Proszę o odp. Pozdrawiam

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Adam

Dzień dobry

odszkodowanie ma na celu doprowadzenie przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed dnia zdarzenia, więc jeśli wymaga to wstawienia np. nowych części, to uszkodzona część jest Panu odbierana, w jej miejsce wstawiana nowa. Na pewno może Pan próbować odkupić te części od serwisu.

Pozdrawiam

Łukasz
Łukasz
5 lat temu

A co można myśleć jeżeli są dwa takie same samochody jeden dodatkowo wyposażony w klimatyzację i sekwencyjną instalację gazową dwóch różnych ubezpieczycieli Allianz Polska i PZU likwidują szkody z OC sprawcy.Wyceny przeprowadzone na tych samych systemach eksperckich. Wyposażenie dodatkowe zamontowane nowe pół roku przed szkodą w pierwszym samochodzie wycenione przez allianz rok temu na 2200zł w drugim również nowe zamontowane tydzień przed szkodą dodatkowo klimatyzacja i sekwencja PZU wycenia w tym roku na 350zł.Ceny wyposażenia jak i samych samochodów z uwagi na charakter kolekcjonerski systematycznie rosną nie maleją co mogę w każdej chwili udokumentować same elektryczne lusterka to 1000zł.Niestety mam pewność że PZU próbuje mnie oszukać.Wydawało mi się że gorszych od Allianz Polska nie ma jak widać PZU jest…

Małgorzata
Małgorzata
5 lat temu

Jest problem i to spory ,TU Proama z OC sprawcy , naprawa bezgotówkowa,warsztat naprawiał pojazd na częściach zamiennych ,ok mechanicznie moze byc,blacharsko -doznalam szoku jak zobaczyłam że zderzak ,gril,blotnik ,nadkole nie pasuje zderzak znacznie przy kole wciągnięty ,błotnik załamany przy reflektorze ,reflektoru nie można wyregulować ,auta nie odebralam -kazalam poprawić za dwa dni tel że auto gotowe przyjeżdżam i coś mnie trafilo ,nerwy stres niesamowity ,panowie z warsztatu stwierdzili ze nie da się tego inaczej naprawić. Pojechałam na przeglad -zonk koło leży-zwrotnica do wymiany , jako iz nie chcialam mieć juz z tym warsztatem nic wspólnego ,wezwalam rzeczoznawcę po naprawie obejzał porobil zdjęcia a po tem to juz ASO zrobiło swoj kosztorys na oryginałach ,Proama zaakceptowała ,wymiana zwrotnicy nastąpiła z blacharka sie wstrzymaliśmy i dobrze bo proama wycofała się , fakturę za samą zwrotnice mam na 1800 , jestem w czarnej d….. co w takiej sytuacji mogę jeszcze zrobić ?

Łukasz Leus
Łukasz Leus
5 lat temu
Reply to  Małgorzata

Witam,
w jakim sensie Proama się wycofała?

Pozdrawiam,
Łukasz

Małgorzata
Małgorzata
5 lat temu
Reply to  Łukasz Leus

W rozm tel poinformowano mnie iż akceptują kosztorys ale koszta będę musiała ponieśc ja ze względu na zmianę warsztatu , zaakceptowny kosztorys (z drugiego warsztatu ASO) przez Proamę oczywiście otrzymałam , doradca w ASO również był zdziwiony ich postępowaniem próbował dojśc do porozumienia z TU bez skutku .

Łukasz Leus
Łukasz Leus
5 lat temu
Reply to  Małgorzata

W takim razie należy napisać reklamację do ubezpieczyciela, w której wskaże Pani powód zmiany warsztatu (tj. nieodpowiednia naprawa samochodu). Jeśli dysponuje Pani zdjęciami z napraw, które nie były satysfakcjonujące dobrze byłoby je dołączyć do pisma.

Pozdrawiam,
Łukasz

Małgorzata
Małgorzata
5 lat temu
Reply to  Łukasz Leus

Zdjęcia wraz z opisem są w TU 🙂 a reklamacje mi kazali złozyc w warsztacie który naprawiał pojazd osłaniając się że jest to mój pojazd i to jest w moim interesie abym to załatwiła , a śmieszniejsze jest to jak powiedziałam że nie chcę u nich reklamowac to mam wnieśc do warsztatu o zwrot kosztów za żle wykonaną naprawę.Dodam że nie mogę dojśc do porozumienia od sierpnia . Mało tego mam dopłacic warsztatowi 1 100 zł a 1270 zł dopłaci Proama z czego to wynika ? bo warsztat wystawił FV na 8 550 z czego kwotę wypłacili 6 190 zł w dniu wystawienia FV wycofałam cesję , na takowym dokumencie jest adnotacja iż wykonali usługę na kwotę 8 550 dokumentując FV.

Małgorzata
Małgorzata
5 lat temu
Reply to  Małgorzata

Idąc na skróty , to wygląda to tak : mam dopłacic warsztatowi 1100 , a zwrotnicę , zderzak , błotnik , nadkole , reflektor , reflektor-p.młgłowy ( kosztorys ASO 7 881,21 zł) gdybym chciała w ramach reklamacji dokonac w ASO to tę kwotę 7 881,21 musiałam bym wyłożyc z własnej kieszeni . Jako iż żadnej oficjalnej decyzji (ani jednej) proama nie wydała postanowiłam zapisywac rozmowy mailowe a rozmowy wszystkie nagrywac.

Łukasz Leus
Łukasz Leus
5 lat temu
Reply to  Małgorzata

Aby zamknąć sprawę źle wykonanej naprawy może Pani zgłosić się do Rzecznika Praw Konsumenta, który przyspieszy zwrot kosztów, albo pomoże uzyskać wykonanie usługi na lepszym poziomie. W przypadku zwrotu pieniędzy będzie Pani mogła wówczas wybrać nowy warsztat i za uzyskane pieniądze dokonać naprawy. Jeśli wtedy wycena nie będzie zgodna z tą od ubezpieczyciela będzie można się podeprzeć wyceną rzeczoznawcy i złożyć odwołanie do Proamy. Niestety nie jestem w stanie nic więcej w tej sprawie pomóc 🙁

Pozdrawiam,
Łukasz

Ewa
Ewa
5 lat temu

Witam miałam dziś wizytę rzeczoznawcy z t.u.w ktory uznał uszkodzenia zewnętrzne a nie uznał uszkodzeń zawieszenia bo stwierdził że ich nie widzi i teraz jestem w kropce bo nie wiem co robić dalej a auto jest unieruchomienie.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Ewa

Dzień dobry

proszę napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, które będzie merytorycznie wyjaśniało uszkodzenia ( tutaj warto oprzeć się na opinii niezależnego rzeczoznawcy ) i opisać ciąg przyczynowo-skutkowy, którego efektem są wszystkie uszkodzenia. Zamieszczam link do naszego artykułu, który pomoże Pani napisać odwołanie – link do artykułu.

Pozdrawiam

WTF
WTF
5 lat temu

Witam, miałam kolizje (interwencja policji- uznano winę kierującego drugim autem) Dziś był u mnie rzeczoznawca, szkody tj 4 elementy błotnik prawy przedni, drzwi tył i przód prawe oraz błotnik tył prawy, lusterko prawe wycenił na kwote (uwaga, uwaga) 1700zł (dodam że auto- audi a4 2010r). Wycena na podstawie zamienników za uśrednioną stawke godzinową warszatu….. Orientując się w serwisie za same części do lakierowania krzykneli mi 7300zł i moje pytanie brzmi czy jeśli auto było już lakierowne z lewej strony a prawa przed wypadkiem była 100% oryginał, to czy mogę domagać się wymiany cześci na nowe-oryginalne???

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  WTF

Dzień dobry

oczywiście, że przysługuje Panu możliwość naprawy swojego samochodu na częściach oryginalnych. Jedynym warunkiem jest fakt posiadania części oryginalnych przed zaistniałym zdarzeniem.

Pozdrawiam

Rafał
Rafał
5 lat temu

Witam,
szkoda z AC – ubezpieczalnia zgodziła się na kosztorys z wykorzystaniem zamienników – tak wynika z owu, więc się nie kłóciłem. Serwis wykonujący naprawę na podstawie cesji (naprawa bezgotówkowa) zamontował w mojej ocenie części najtańsze bardzo słabo wykończone niepasujące do samochodu w wyniku czego lampy odstają, mają nieregularne szczeliny w miejscu łączenia się z pozostałymi oryginalnymi częściami jak błotniki, maska wystaje poza obrys błotników, a jej wykończenie od spodu pozostawia sporo do życzenia, zderzak który zamontowano jest za krótki, nie licuje z błotnikami. Firma ubezpieczeniowa zrzuca winę na serwis, a serwis poczuwa się do winy tylko w zakresie wymiany zderzaka na inny, pozostałe elementy chce zostawić w takim stanie w jakim są obecnie. Maski nie chcą wymienić na inną tłumacząc się tym że to jak ona wygląda od spodu i jak jest wykończona nie zależy od nich i nie mają na to wpływu, a kwestię tego że nie pasuje do błotników poprawią we własnym zakresie, czyli pewnie użyją młotka. Czy samochód po naprawie z AC nie powinien zostać doprowadzony do stanu sprzed kolizji? Jego wygląd raczej nie powinien powodować automatycznej utraty wartości, a części zamienne których użyto powinny dać możliwość poprawnego zamontowania bez dodatkowych ingerencji blacharza? czy się mylę? Na podstawie czego dochodzić wymiany zamontowanych części na takie które będą idealnie pasowały do samochodu i nie będą wpływać na obniżenie jego wartości? Aktualnie samochód wygląda jakby był uderzony o ścianę, tylko ma włożone niepopękane elementy. Nie został przywrócony do stanu wizualnego sprzed kolizji.
proszę o pomoc.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Rafał

Dzień dobry

ma Pan pełne prawo żądać od ubezpieczyciela doprowadzenia pojazdu do stanu sprzed kolizji, oczywiście na podstawie OWU AC ubezpieczenia, które Pan zawarł. Jeśli ubezpieczyciel będzie niewrażliwy na Pana odwołanie, proszę poprosić niezależnego rzeczoznawcę o ekspertyzę i przedstawić ją ubezpieczycielowi. Korespondencję proszę prowadzić drogą oficjalną ( pisemną ).

Pozdrawiam

tomasz
tomasz
5 lat temu

podczas kolizji drogowej w moim aucie został uszkodzony czujnik parkowania raz działa a raz nie likwidator powiedział ze dołączy go do odszkodowania dopiero po jego zwrocie ma do tego prawo ??

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  tomasz

Dzień dobry

może Pan napisać odwołanie, w którym zaproponuje Pan wymianę na koszt ubezpieczyciela właśnie tego elementu tzn. Pan wymienia na własny koszt i ubezpieczyciel dokonuje zwrotu. Ewentualnie rozwiązanie zaproponowane przez likwidatora też wchodzi w grę.

Pozdrawiam

Adam
Adam
5 lat temu

Witam,dziś dostałem kosztorys naprawy mojego opelka,po stłuczce z nie mojej winy,rzeczoznawca współpracujący z compensą wyliczył mi całą naprawę na 2300zł oczywiście licząc zamienniki bez mojej zgody,ba nawet nie było rozmowy,zostało to zrobione z automatu,bo okazuje się że tak działają TU,jutro udaję się do serwisu na wycenę w oryginałach,ciekaw jestem różnicy,tylko pytanie co z tym fantem zrobić,dodam tylko,że nie przyjąłem tej wyceny,,zamiennej”

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Adam

Dzień dobry

jeśli auto posiada części oryginalne, to jak najbardziej przysługuje Panu opcja naprawy na oryginałach. Po odrzuceniu propozycji ubezpieczyciela trzeba przedstawić nową wycenę i napisać odwołanie. Zamieszczam link do naszego artykułu, który będzie dla Pana pomocny – Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela ?

Pozdrawiam

ADAM
ADAM
5 lat temu

Dzień dobry Wszystkim,sprawa zmierza w dobrym kierunku,przekazałem auto do serwisu wraz z niezbędnymi pełnomocnictwami,jeszcze tylko kilka tel.bo musiałem wyjaśnić,czy oświadczenie spisane własnoręcznie przez sprawcę kolizji nie myło spisane pod przymusem heheheeh co za absurd i chyba się ogarnęli bo autko się naprawia jeszcze tylko kwestia zwrotu kosztów za najęte auto,bo nie korzystałem z auta zastępczego,i tu pewnie znowu będą korowody,pozdrawiam Wszystkich i życzę zdrowych i pogodnych Świąt Adam

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  ADAM

Dzień dobry

cieszę się, że mogliśmy pomóc 🙂 Trzymam kciuki za szybkie i bezproblemowe rozwiązanie sprawy!

Dziękujemy!
Wesołych Świąt 🙂

Katarzyna
Katarzyna
5 lat temu

Bardzo mi rozjaśniło moją sytuację ,to co pan pisze w artykule.Jestem na etapie oczekiwania na wycenę po oględzinach rzeczoznawcy.Auto zastępcze mam,niemniej jednak przyda mi się wiedza pozostała w jakże trudnej drodze likwidowania szkody.Pozdrawiam

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Katarzyna

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc 🙂
Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji, czy potrzebna jest rada, czy też najlepsze ubezpieczenie.

Pozdrawiam

Adrianix
Adrianix
5 lat temu

Dzięki za kompleksowe informacje! Faktycznie coraz częściej zdarzają się jakieś niedomówienia. Mojemu bratu ostatnio babeczka skasowała drzwi i dostał odszkodowanie bez podatku VAT. Dobrze, że koleżanka w tym siedzi więc od razu zauważyła 🙂

Piotr
Piotr
5 lat temu

Mam pytanie ubezpieczyciel a konkretnie ergo Hestia odlicza mi od części zamiennych wykazanych w kosztorysie do naprawy szkody -18% i od materiałów lakierniczych współczynnik odchylenia 67% czyli -33% Czy to uczciwe i zgodne z prawem

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Piotr

Dzień dobry

proszę przesłać kosztorys na adres : pomoc@Punkta.pl

Pozdrawiam

jan
jan
5 lat temu
Reply to  Piotr

mam dokładnie ten sam przypadek co p. Piotr z ergo Hestią, co się udało ustalić /zmienić w wycenie rzeczoznawcy?

jan
jan
5 lat temu
Reply to  Piotr

mam analogiczny przypadek z hestia z OC sprawcy – szkoda całkowita, co się udało ustalić? i -15% za robote

Patryk
Patryk
5 lat temu

Witam, moje auto zostało uszkodzone. Dostałem kosztorys z OC w którym ubezpieczyciel potrącił 50% wartości części zamiennych. Czy ma on takie prawo w przypadku kiedy auto jest na oryginalnych częściach (konkretnie części blacharskie) lecz części te były wcześniej lakierowane (naprawiane)?
Kolejne pytanie to czy należy mi się auto zastępcze jeśli zdecyduję się na wypłatę odszkodowania, a auto naprawię w wybranym przeze mnie serwisie?
Czy z uwagi na to, że mój pojazd jest mało popularny i części do niego są trudno dostępne mogę liczyć na wycenę na częściach nowych (np. dostępnych w ASO)?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Patryk

Dzień dobry

jeśli części były wcześniej naprawiane, to ubezpieczyciel ma prawo do potrąceń. Należy się Panu pojazd zastępczy, natomiast co do naprawy szkody ma Pan prawo żądać przywrócenia pojazdu do stanu sprzed dnia zdarzenia lub otrzymać od ubezpieczyciela równowartość odszkodowania w pieniądzu.

Pozdrawiam

Dominik
Dominik
5 lat temu

Witam. Czy ubezpieczyciel,konretnie pzu,moze w kosztorysie policzyc rabat 30 na czesci zamienne i 60 rabatu na materialy lakiernicze?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Dominik

Dzień dobry

rabat został prawdopodobnie zastosowany w oparciu o kosztorys z serwisem współpracującym z ubezpieczycielem. Proszę przedstawić kosztorys naprawy z innego serwisu i przekazać go ubezpieczycielowi w ramach odwołania się od jego decyzji.

Pozdrawiam

Michał
Michał
5 lat temu

Witam, świetny i bardzo przydatny artykuł. Bardzo trafia w moją obecną sytuację boksowania się z ubezpieczycielem od października zeszłego roku. Wszystkie triki wymienione w artykule zostały przez ubezpieczyciela wykorzystane (oprócz nie naliczania VAT’u) – jednak nie zgodziłem się na ich wycenę ze względu na rażąco niskie i oderwane od rzeczywistości ceny. Teraz czekam na odpowiedź na kolejną już reklamację. Mam jednak pytanie: domagam się odszkodowania w związku z uszkodzeniem zawieszenia w skutek wpadnięcia w dziurę w drodze. Uszkodzone zostało koło i elementy zawieszenia z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu. Żeby przywrócić samochód do stanu używalności muszę wymienić m.in. oponę i amortyzator. I teraz najlepsze – nie mogę wymienić opony i amortyzatora tylko z jednej strony – różnica bieżnika i skoku amortyzatora zdyskwalifikuje mój samochód przy badaniu technicznym – muszę więc wymienić te elementy z drugiej(nieuszkodzonej) strony. Czy mam prawo domagać się od ubezpieczyciela zapłaty za wymianę również tych elementów biorąc pod uwagę fakt, że nie musiałbym tego robić gdyby nie uszkodzenie z lewej strony? Pozdrawiam.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Michał

Dzień dobry

jest to jak najbardziej uzasadniony koszt, argument ten powinien znajdować się w piśmie do ubezpieczyciela, tak żeby ubezpieczyciel mógł go uznać.
Dziękujemy za miłe słowo 🙂

Pozdrawiam

Maciej
Maciej
5 lat temu

Witam. Niedawno miałem małą stłuczkę w wyniku której uszczerbku doznały tylne drzwi, próg i listwa boczna. Na pierwszy rzut oka nic wielkiego: drzwi lekko wgniecione, próg w jednym miejscu zarysowany a listwa z powodu oderwania zaczepu do wymiany. Przyszedł likwidator, porobił zdjęcia, pomierzył grubość lakieru na drzwiach – przy okazji wyszło że są szpachlowane- i zaproponował mi na podstawie wyliczeń kwotę 800 zł. Wydało mi się to trochę mało bo nawet gdyby udało się to wgniecenie w drzwiach wypchnąć to zostaje jeszcze lakierowanie. Cena została zaniżona na drzwiach co zostało wytłumaczone, że zostaną zwrócone koszty naprawy do stanu sprzed kolizji, przy czym pojawiła się sugestia, że lepiej kupić drzwi na rynku wtórnym w dobrym stanie i takie dać do lakierowania. Oddałem sprawę do ASO. Po tygodniu dostałem pismo zawiadamiające mnie że została przyznana kwota odszkodowania 736 zł. W tej chwili wszystko wisi w powietrzu, ponieważ samochód jest jeżdżący a w ASO powiedzieli mi, że dobrze byłoby kupić gdzieś te drzwi, bo w przypadku naprawy starych nie wiadomo czy się nie narobi większego problemu. Cena drzwi z tego co zdążyłem się dowiedzieć waha się w granicach 200 zł. Gdyby nie gość, który wjechał mi w samochód dzisiaj nie miałbym takich problemów. Czy TU może w ten sposób lawirować w sprawie wysokości odszkodowania?
Pozdrawiam

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Maciej

Dzień dobry

praktyki ubezpieczycieli bywają niestety różne, jednak w każdym przypadku ubezpieczyciel powinien dążyć do wypłacenia adekwatnego odszkodowania, odpowiadającego szkodzie majątkowej, która miała miejsce. Pana autu należy się przywrócenie do stanu sprzed kolizji. Jeśli części były oryginalne, to należą się Panu oryginały. Jeśli części były uszkodzone/naprawiane niezgodnie ze sztuką itd. to ubezpieczyciel ma prawo do potrąceń.

Pozdrawiam

Andrzej
Andrzej
5 lat temu

Witam
Proszę o poradę. Dostałem uderzenie w tył auta (toyota avensis), rzeczoznawca? z HDI Warta na podstawie zdjąć oszacował że za szkodę może wypłacić 1100 PLN. Zderzak porysowany, opuścił się z jednej strony około 1 cm, końcówka haka holowniczego prawie na zderzaku w dodatku zdecydowanie przekrzywiona. Co powinienem, co mogę zrobić żeby w rozsądny sposób doprowadzić auto do stanu z przed kolizji? Proszę o pomoc.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Andrzej

Ubezpieczyciel ma obowiązek pełnej rekompensaty szkody. Jeżeli uważa Pan, że kwota jest zaniżona, oczywiście nie musi się Pan z nią zgadzać. Po otrzymaniu oficjalnego stanowiska, może Pan złożyć reklamację. W chwili obecnej może Pan wystąpić do towarzystwa z wnioskiem o przeprowadzenie oględzin samochodu. Może Pan także oszacować rzeczywistą wartość naprawy w warsztacie, w którym chciałby Pan naprawiać samochód, ewentualnie u niezależnego rzeczoznawcy, i przekazać taką wycenę do ubezpieczyciela jako potwierdzenie zasadności swoich roszczeń.

Ada
Ada
5 lat temu

Witam
Miałam stłuczkę nie z swojej winy – wycena odszkodowania to 7500 potem podniesienie na 8500 ponowne oględziny u mojego mechanika. Na tym negocjacje się skończyły…odszkodowanie przyjęte auto się naprawia – ale mechanik od razu powiedział, że to cena nie za oryginały (jedyne oryginalne są lampy bo nie ma nawet zamienników). Z resztą nawet zamienników, które są badziewn jest problem odsyłają mnie do salonu, gdzie kosmiczne ceny… a wycena części jeszcze pomniejszona o amartyzację…auto ma 8 lat…nawet mechanik mój bierze więcej za godzinę niż oni wycenili Przekazałam wycenę niezależnemu rzeczoznawcy – jak się okaże, że zaniżyli to sprawa idzie drogą sądowa.. jednak to dłużej potrwa, a ja się denerwuję – żeby nie zrobili szkody całkowitej …jaką cenę auta biorą pod uwagę? Tynkową czy tą co ja osobiście zapłaciłam… bo ja za samochód zapłaciłam 16 tyś (został sprowadzony przez znajomego, który ma komis) natomiast cena rynkowa to 18-25 tyś. I czy np. może być tak, że razem odszkodowanie wyniesie nie wiem np. 13 tyś podczas gdy ato kosztuje 18 tyś?
Pozdrawiam z góry dziękuję za odpowiedź

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Ada

Dzień dobry,
przy szkodzie całkowitej ubezpieczyciel powinien wziąć pod uwagę wartość rynkową samochodu w dniu szkody. Od wartości samochodu w dniu szkody odejmuje wartość pozostałości i wypłaca różnicę. Pozostałości są Pani własnością, tak więc wartość odszkodowania będzie w konsekwencji równa wartości zniszczonego samochodu przed szkodą. Jako wartość odszkodowania w tym przypadku należy rozumieć pieniądze plus wrak.
Pozdrawiam

Magdalena
Magdalena
5 lat temu

Witam, w zeszłym roku w kwietniu sąsiad cofając swój samochód wjechał mi w bok auta uszkodzone drzwi kawałek błotnika.Firma ubezpieczeniowa twierdzi że to nie stało się od tego uderzenia -dodam że mam oświadczenie sprawcy zdarzenia. Naprawa wg warsztatu samochodowego będzie wynosić ponad 10.000 tyś. a ubezpieczyciel dał 880 zł.Odwolywalismy się ale to nic nie dało. A w ich wycenie ujęte są rzeczy które wogóle nie zostały uszkodzone. Co robić?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Magdalena

Dzień dobry,
ubezpieczyciel powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą zajęte stanowisko (może Pani żądać udostępnienia takiej dokumentacji). W zaistniałej sytuacji może Pani zwrócić się z wnioskiem o wycenę do niezależnego rzeczoznawcy (będzie stanowiła dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym). Może Pani zwrócić się także do Rzecznika Finansowego, w ostateczności na drogę postępowania sądowego.
Pozdrawiam

Witia
Witia
5 lat temu

W wrześniu 2016 miałem kolizje nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazd wyjeżdzający z ulicy podporzadkowanej. W tym momencie nastąpił problem sprawca nie przyjął mandatu . Sprawa wylądowała w sądzie i tu jeszcze nie jest problem. Nie znałem TU sprawcy zgłosiłem szkodę do swojego TU. Po skierowaniu sprawy do sądu przez policję – został ustalony sprawca po 50 dniach a TU sprawy niechciał prowadzić pomimo umów BLS z TU sprawcy i sprawa została przekazana do TU sprawcy . Następny wykonał ponownie jak poprzedni TU wycenę szkody i całą procedure jak po nowym zgłoszeniu. Nadmieniam że od początku podpisałem wierzytelność na bezgotówkową naprawę z warsztatem i problem dotyczy przekazania mojej sprawy do właściwego TU który po wielokrotnych wycenach otrzymał wycenę naprawy przekraczającą wartość pojazdu. W tym miejscu jet największy problem nikt głośno nie mówi o nie ekonomicznej naprawie ( szkoda całkowita). Zostałem pomówiony przez TU że ja jestem właścicielem pojazdu to ja to powinnienem określić. Ja się określiłem że chcę zlikwidować szkodę przez licytacje wraku i wypłaty różnicy przez TU – i tak mi nic nie wypłacą jak nie będe miał prawomocnego wyroku. Dodatkowo najmuje pojazd od początku tj, 150dni i zostałem pomówiony o zwiększenie szkody a co mam czykać na zbawienie pojazd jest mi na okrągło potrzebny. Jak mam zakończyć tą farsę bo końca nie widać??

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Witia

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w terminie 30 dni. Jeśli sprawa jest skomplikowana, towarzystwo może wydłużyć ten termin maksymalnie do 90 dni. Skoro sprawca zdarzenia został ustalony, ubezpieczyciel nie powinien wydłużać terminu. W zaistniałej sytuacji proszę napisać do ubezpieczyciela sprawcy ponaglenie wnosząc o wypłatę odszkodowania wraz odsetkami ustawowymi.

Witia
Witia
5 lat temu

Sprawa ma już przeszło 90 dni , sprawca jest ale nie skazany. Naprawa szkoda przekracza po wycenach wartość pojazdu i nie wiem czy dobrze ale decyduje się na zbycie pojazdu przez licytacje chociaż to ja występuje o to do ubezpieczyciela z powodu zawyżenia wartości pozostałości, Problemem jest wynajęty samochód bo ubezpieczyciel sądzi że zwiększam szkodę i przywołuje paragrafy z KC a czymś trzeba jeździć bo jest niezbędny.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Witia

Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego świadczenie zakładu ubezpieczeń powinno obejmować zwrot poniesionych wydatków za czas najmu pojazdu zastępczego niezbędny do zakupu przez uprawnionego nowego pojazdu, co oznacza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić Pani koszty poniesione na wynajmowany samochód za okres do wypłaty odszkodowania.

Witia
Witia
5 lat temu

Jak to będzie się miało do zbycia samochodu przecież ubezpieczyciel nie wypłaci różnicy.bez prawomocnego wyroku. Zgodnie z wytyczną KNF Pkt.10 z 2014 r powinien sam określić swoją odpowiedzialność pomimo że sprawa jest oczywista i toczy się w sądzie ale woli czekać i zwiększać moje wydatki. Prawnie sprawa jest prosta bo mam status pokrzywdzonego a sprawca miga się w sądzie od odpowiedzialności, TU otrzymało notkę policyjną a nie jest zainteresowana przebiegiem sprawy w sądzie i sama stwierdzić fakty oczywiste w tej sprawie..

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Witia

Ma Pani rację powołując się na wytyczną KNFu dotyczącą samodzielnego określenia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. W ramach prowadzonego przez siebie postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel powinien dokonać wszelkich czynności związanych z ustaleniem okoliczności fatycznych i prawnych zaistniałego zdarzenia. Jako podmiot profesjonalny powinien wykorzystać wszystkie dostępne środki (dokumentację, opinię rzeczoznawców, zeznania świadków) i ustalić swoją odpowiedzialność odszkodowawczą. Ponadto, jeśli mowa o wykroczeniu, towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi oczekiwać na wynik postępowania sądowego, ponieważ nie jest nim związane. Tak więc, ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko i wypłacić kwotę bezsporną w terminach przewidzianych w ustawie.

Witia
Witia
5 lat temu

TU wystawiło pojazd uszkodzony na aukcje i znalazł się nabywca. To że sprawa jest w sądzie ( brak odpowiedzialności TU) a sam zaproponowałem aukcje wraku zgodnie z prawem ubezpieczeniowym z 2003r dostałem odpowiedz cytat ,,po podjęciu przez Pana decyzji odnośnie ugody zostanie wypłacona kwota 10.000 zł, po przyjęciu odpowiedzialności, wraz z podaniem danych oferenta na pojazd bądź wypłata zgodnie z kosztorysem naprawy naszego Towarzystwa, w załączeniu wycena i kosztorys.,, koniec cytatu.
Jak się do tego odnieść wartość pojazdu przed szkodą 16tys. , oferta licytującego 6tys. 10 tys. wypłaca TU, wartość wraku wyceniona przez TU 10tys…Na te 10tys. z pierwszej opcji czekam do określenia odpowiedzialności TU ?. Druga opcja nie korzystna zawyżona wartość wraku. Czy jest to ugoda czy likwidacja szkody nie chcę zbyć moich praw do zwrotu kosztu samochodu zastępczego..

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Witia

Bardzo proszę sprecyzować pytanie.

Witia
Witia
5 lat temu

Czy na pozostałość tz. 10tys. przy sprzedaży czekam do określenia odpowiedzialności TU(wyroku sądu na sprawcy) ?. . Czy jest to ugoda czy likwidacja szkody nie chcę zbyć moich praw do zwrotu kosztu samochodu zastępczego w likwidacji mojej szkody.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Witia

Co do zasady, ubezpieczyciel w ramach prowadzonego przez siebie postępowania likwidacyjnego powinien określić swoją odpowiedzialność na podstawie dostępnych dla siebie środków w postaci dokumentacji zebranej w sprawie, zeznań świadków, notatki z policji, opinii rzeczoznawców. Samochód zastępczy przysługuje do momentu naprawienia szkody czyli do momentu wypłaty odszkodowania. Na marginesie wspomnę, że jeśli podpisze Pan ugodę, zamknie ona Panu możliwość dochodzenia dalszych roszczeń.

Witia
Witia
5 lat temu

Odrzuciłem niekorzystną ugodę, a teraz TU twierdzi że nie ma szkody całkowitej pomimo że warsztat przedstawił kosztorys przekraczający wartość pojazdu. TU przedstawia uparcie swoją wycenę z niższą kwotą naprawy i zawyżoną ceną wraku.. Już niema mowy o zbyciu pojazdu w rozstrzygniętej licytacji a jest ich świetna wycena. Co mam zrobić , jestem szantażowany ja pojazd chciałem zbyć z tej licytacji bez jakichkolwiek ugód. , przecież to ustaliło realną wartość pojazdu i czego niekwalifikującą tego na szkodę całkowitą pomimo wyceny warsztatu na nieopłacalną. Proszę o pomoc !

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Witia

Może się Pan zwrócić do niezależnego rzeczoznawcy z wnioskiem o wycenę przedmiotowej szkody i wystąpić do ubezpieczyciela z reklamacją. Przysługuje Panu także możliwość wystąpienia do Rzecznika Finansowego, ewentualnie na drogę postępowania sądowego.

Andrzej
Andrzej
5 lat temu

2 tygodnie temu miałem stłuczkę z winy innego kierowcy. Auto (rocznik 2004, wartość ok. 12-13 tys.) wstawiłem do ASO. Sprawca miał OC wykupione w PZU.
Dzisiaj dostałem informację, że obecny kosztorys naprawy samochodu to 11 tys. zł i taki PZU zaakceptował. Jednak wykreślił z niego wymianę 1 elementu, który z dużym prawdopodobieństwem może być również uszkodzony. Argumentuje to tym, że musi być na 100% wiadomo, czy element jest uszkodzony.
ASO jednak twierdzi, że zweryfikować mogą to dopiero po wykonaniu naprawy innych elementów.
Jeśli wtedy wyjdzie, że ten element jest uszkodzony to będą 2 opcje: albo ja dopłacę za używaną część (ok 200 zł) albo ASO może zgłosić dodatkową szkodę do PZU ale wtedy ponoć wyjdzie szkoda całkowita (koszt nowego elementu to 2000 zł).
Pozostanie wtedy kwestia rachunku w ASO za te części i robociznę, które już włożono w naprawę. Kto to pokryje?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Andrzej

Jeżeli w toku naprawy wyjdzie, że dodatkowa część jest uszkodzona, może Pan użyć do naprawy części tańszej i zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot tych 200 zł. na podstawie rachunku. Generalna zasada jest taka, że jeżeli koszt naprawy przekroczy 100% wartości samochodu sprzed szkody, to jest to szkoda całkowita. Jeżeli samochód da się naprawić za kwotę niższą niż 100% wartości samochodu przed szkodą, można go naprawiać i żądać zwrotu kosztów za tą naprawę od ubezpieczyciela.

Remigiusz
Remigiusz
5 lat temu

Moje Gratulacje za przygotowanie tak wyczerpującego materiału i wielki szacunek za umieszczenie podstaw prawnych!
Tacy ludzie to perełki.
Pozdrawiam

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Remigiusz

Dziękujemy za ciepłe słowo 🙂

Marcin
Marcin
5 lat temu

Nieznany sprawca przyrysował mi drzwi tylne, nadkole oraz kawałek zderzaka – szkoda parkingowa. Oczywiście zgłosiłem szkodę korzystając z AC. Jako, że części mam oryginalne i niemalowane wcześniej to czy TU powinno wymienić mi te części na nowe (drzwi, nadkole, zderzak)? Podejrzewam, że jeśli auto będzie szpachlowane/malowane to straci na wartości przy przyszłej sprzedaży.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Marcin

Wartość szkody z AC ustala się na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia, tak więc proszę zerknąć w dokument.

Michał
Michał
5 lat temu

Witam serdecznie, Przestudiowałem pytania i odpowiedzi i o ile TU rzeczywiście próbuje wykorzystać mój dotychczasowy brak wiedzy i świadomości praw, które mi przysługują pod postacią:
1. Odliczenie podatku VAT od części i usług mimo, że nie jestem płatnikiem.
2. Odliczenie od kwoty odszkodowania kwoty rabatu na części i usługi.
Tego jestem świadom i od tego na pewno się odwołam. Natomiast proszę o odpowiedz na nastepujące pytania:
1. Czy jeśli TU wyliczyło koszty części zamiennych bez mojej zgody a uszkodzone części zamontowane w moim pojeździe odpowiadające bezpośrednio za moje bezpieczeństwo i komfort (w tym wypadku wzmocnienie pasa przedniego i chłodnica klimatyzacji wraz z osprzętem ) maja oryginalne emblematy i oznaczenia, to mogę domagać się zwrotu kosztów części oryginalnych?
2. Czy elementy nadwozia wyrwane i zgubione w czasie kolizji TU może czy też nie ma prawa uważać za nieoryginalne z czasu przed zaistnieniem kolizji?
3. Czy powinienem upomnieć się o umieszczenie w wycenie elementów których kosztorysant nie ujął mimo iż wyraźnie wskazywałem je rzeczoznawcy, a ten je fotografował? (plastikowe elementy nadkoli, ramka tablicy rejestracyjnej wraz z Tablicą.
4. W jakiej formie sporządzona powinna zostać wycena robocizny blacharza-lakiernika za przygotowanie i pomalowanie dwóch elementów? Czy wystarczy pisemna notatka wraz z danymi zakładu i pieczatką? Nadmienię, że TU wyceniło robociznę z materiałami bez uwzględnienia zniżek i z VAT z materiałami na 1/4 kwoty prognozowanej przez zakład blacharsko-lakierniczy

Zamienniki oferowane przez TU w ich odczuciu są cytuję „W wyniku indywidualnej analizy w kalkulacji kosztów naprawy pojazdu zostały zastosowane części oryginalne (O), części
równoważne oryginalnym (Q) oraz części porównywalnej jakości (P). Oznaczenie uszkodzonych części zamiennych, dla
których zastosowano części Q lub części P (oznaczone symbolem „M”) znajduje się w kalkulacji.
W kalkulacji kosztów naprawy pojazdu dla wskazanych w niej elementów zostały uwzględnione części P. Powodem
zastosowania części P jest zaawansowany wiek uszkodzonego pojazdu oraz fakt, że pojazd nie jest objęty gwarancją
producenta, który uzależnia zachowanie gwarancji od wykorzystania w naprawie wyłącznie części O, dotychczas nie był
serwisowany i naprawiany wyłącznie przy użyciu części O oraz nie wystąpiły inne przesłanki przemawiające za
zastosowaniem części O lub Q. Jednocześnie za zastosowaniem części P przemawiają zaawansowany wiek uszkodzonego
pojazdu oraz stopień wyeksploatowania wymienionych w kalkulacji części do tego stopnia, że nie mogły konkurować (pod
względem użyteczności i ryzyk) z częściami P. Część P, objęta gwarancją producenta części jest pewniejsza i bardziej
użyteczna niż zużyta część oryginalna w tym pojeździe. Ponadto prostota konstrukcji proponowanych części powodują, że
ich „zdatność” do pełnej restytucji jest możliwa do oceny bez skomplikowanych badań. Części P objęte są gwarancją ich
producenta, który jednocześnie zaświadcza, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do
montażu danych pojazdów.

Dodatkowo zaznaczę , że mój samochód produkcji niemieckiem, ze Stuttgartu ma niespełna 7 lat i 160tys km od nowości – i nie uważam by był nadmiernie wyeksploatowany. Niewątpliwie chińskie zamienniki w cenach znacznie niższych niż najniższe na popularnym portalu aukcyjnym nie zastąpią oryginalnych co do trwałości i jakości wykonania.
Serdecznie dziękuje za uwagę i za to co Państwo dla nas robicie. Życzę powodzenia i sukcesów!

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Michał

1. Jeśli w pojeździe były zamontowane części oryginalne, może się Pan domagać zwrotu kosztów za takie części
2. TU nie może zakładać, że w pojeździe zamontowane były części nieoryginalne i powinien wyliczyć odszkodowanie według części oryginalnych, chyba że udowodni, że było inaczej.
3. Oczywiście, że tak.
4. Nie ma określonych wymagań, co do formy takiej wyceny. Kwota robocizny powinna odpowiadać średnim stawkom dostępnym na lokalnym rynku.

Grzegorz
Grzegorz
5 lat temu

Witam. Posiadam auto audi a4 2002r. Auto w bdb tzn mało spotykanym stanie. Na oryginalnych i fabrycznych częściach, nie uszkodzonych do tej pory i w celujacym stanie. Auto zawsze naprawiane na oryginalnych częściach i w dobrych warsztatach. Czy w takiej sytuacji z oc sprawcy moge przedstawić wycenę naprawy w ASO audi? Oraz na ich częściach? Dodam że uszkodzeniu uległy właśnie fabryczne nie uszkodzone do tad podzespoły. Nie chce oddać auta do partaczy.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Grzegorz

Tak, jeżeli ubezpieczyciel uzna, że naprawa na nowych oryginalnych częściach doprowadzi do wzrostu wartości samochodu przed szkodą, będzie mógł odliczyć tą kwotę od wypłaconego odszkodowania, jednak musi udowodnić wzrost takiej wartości.

Marcin
Marcin
5 lat temu

Witam.
Miałem stłuczkę nie z mojej winy. Auto dostało w tył. Do wymiany tylna klapa zderzak i czujniki parkowania. Auto to Citroen C8. Firma Proama (TU sprawcy) zadzwoniła do mnie z propozycją szybkiej wyceny szkód przez telefon. Ja miałem podać co do wymiany a oni mi obliczyli ile dostanę odszkodowania. Wyliczyli mi 3500 zł. Nie zgodziłem się. Przyjechał rzeczoznawca, porobił zdjęcia i po upływie ok 17 dni, po moich telefonach do Proamy, wkońcu zrobili mi kosztorys. Szkoda całkowita pojazdu. Tylko, że kwota naprawy wynosi ok 7500 zł. a niby z ich wyceny moje auto kosztuje po cenie rynkowej 6500 zł. Odjąć wartość auta po szkodzie (2550 zł) to cena do wypłaty za szkodę 3950 zł. Sprawdzałem na różnych stronach to minimalna wycena auta na dzień dzisiejszy to 6500 zł. a najwyższa ok 10000 zł. (Zależy od wyposażenia auta) moje auto to Citroen C8 2.2 HDI diesel exclusive. Najbogatsza wersja. Czy TU może zaniżyć specjalnie wartość auta żeby zrobić szkodę całkowitą? Jak by moje auto wycenili na ok 8000 to bym się zmieścił w naprawie a nie w szkodzie całkowitej. Proszę pomóżcie, co mam zrobić?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Marcin

Ubezpieczyciel ma obowiązek wziąć do wyceny rzeczywiste ceny obowiązujące w dniu szkody. Jeśli uważa Pan, że do wyceny nie wzięto pod uwagę takiego wyposażenia, jakie było w uszkodzonym samochodzie, oczywiście może się Pan odwołać, wnosząc o ponowną wycenę i przekwalifikowanie szkody z całkowitej na częściową. W ramach szkody likwidowanej z OC obowiązuje zasada pełnej kompensaty szkody, co oznacza, że wszelkie koszty powstałe na skutek zdarzenia powinny zostać zwrócone.

Marcin
Marcin
5 lat temu

Dziękuję bardzo 🙂

Marcin
Marcin
5 lat temu

Dziękuję bardzo 😉

Markiz21
Markiz21
5 lat temu

Witam.
Niedawno miałem kolizję nie z mojej winy, po około tygodniu przyjechał człowiek z ubezpieczenia zrobił zdjęcia itd. znana sprawa zaniżyli wartość szkód niż podano mi w warsztacie. Oczywiście mam zamiar się odwołać i mam takie pytanko pod koniec czerwca mam przegląd i jak od 30 do 60 dni trwa reklamacja to podejrzewam ze przeglądu samochód nie przejdzie, a to wiąże się ze stratą dla mnie. co w takiej sytuacji ??
I jak odnieść się do aspektu „Uszkodzenia bez związku: – reflektor prawy – wcześniejsze naprawy.” nie policzyli mi za reflektor w którym zostały zerwane zaczepy, jest porysowany i praktycznie do wymiany. oczywiście przed wypadkiem był naprawiany takie auto kupiłem zrobione było w przyzwoity sposób, bez żadnych problemów przechodził badania diagnostyczne itd.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Markiz21

W zaistniałej sytuacji może Pan naprawiać samochód we własnym zakresie, a potem dochodzić zwrotu kosztów na podstawie rachunków za naprawę (należy zadbać, by przed naprawą wszelkie uszkodzenia były udokumentowane). Jeżeli nie zdecyduje się Pan na naprawę z własnej kieszeni, a w międzyczasie wartość szkody się powiększy (np. dojdą jakiekolwiek dodatkowe opłaty), będzie Pan mógł wystąpić do firmy ubezpieczeniowej o zwrot tych kosztów.
Jeśli chodzi o reflektor, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno udowodnić swoje stanowisko przedstawiając Panu dokumentację potwierdzającą to stanowisko. Odszkodowanie może zostać obniżone o ewentualne wcześniejsze uszkodzenia, ale ich wartość także powinna zostać udokumentowana przez ubezpieczyciela.

piotr
piotr
5 lat temu

czy samochód mający likwidowaną szkodę z polisy sprawcy – szkoda całkowita – rzeczoznawca robiąc kalkulacje i oceniając wartość samochodu stosuje korekty na minus (18%0 za regionalność i pochodzenie? Rozumiem w samochodzie sprawcy ale czy w aucie poszkodowanego. odszkodowanie powinno być bez korekt na minus?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  piotr

Podczas wyliczania szkody z OC sprawcy ubezpieczyciel powinien wziąć pod uwagę rzeczywistą wartość szkody, tj. rzeczywistą wartość samochodu w dniu szkody. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest bowiem, zgodnie z art. 361 § 2 k.c., przywrócenie majątku poszkodowanego do stanu sprzed szkody.

Marta Zofińska-Głowacz
Marta Zofińska-Głowacz
5 lat temu

Witam, bardzo proszę o pomoc. Do kolizji doszło w Polsce jednakże sprawcą zdarzenia jest Polak mieszkający i mający ubezpieczony samochód w Niemczech. W imieniu ubezpieczyciela niemieckiego sprawę prowadzi w Polsce Compensa. Wartość naprawy została ustalona na kwotę 9.532,24 zł. Jednakże po zastosowaniu 50% rabatu (tak to zostało określone przez ubezpieczyciela) ubezpieczyciel gotowy jest wypłacić 4.766,12 zł. Telefonicznie poinformowano nas, że ma to na celu redukcję kosztów naprawy. Zaś w przesłanej kalkulacji napisano, cytuję: „Informujemy, że na życzenie wskażemy warsztat naprawczy świadczący usługi naprawcze w Pani/Pana miejscu zamieszkania lub siedziby firmy, który za cenę przedstawioną przez Compensa w niniejszej kalkulacji kosztów naprawy jest w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego. W tym celu prosimy o kontakt z likwidatorem szkody.”
Bardzo proszę zatem o pomoc i informację czy ubezpieczyciel ma do tego prawo? Wyceny dokonano niby w oparciu o części oryginale (brak zamienników). Nie zamierzam korzystać z warsztatu wskazanego przez Compense tylko z innego niezależnego warsztatu w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Trudno jest mi uwierzyć, że warsztat wskazany przez Compense otrzyma 50% rabat na oryginalne części Subaru.

Samochód został dość poważnie uszkodzony, gdyż zniszczeniu uległa część nie podlegająca wymianie. Pojazd zatem nigdy już nie powróci do stanu poprzedniego przed zdarzeniem, nawet jeśli zostanie naprawiony. Zatem nawet wstawienie części nowych (nie pochodzących z tzw. szrotu) nie spowoduje podniesienie wartości samochodu.
Widziałam, że problem ten był już wcześniej poruszany. Czy jest jednak jakaś podstawa prawna zabraniająca tego typu praktyk?

Filip
Filip
5 lat temu

W takiej sytuacji polecam skorzystanie z usług firmy [reklama]. Na podstawie kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczalnie, firma za darmo wyceni ile dopłaty do tej szkody się należy, następnie klient może zdecydować czy chce ją sprzedać. Zaniżanie odszkodowań to częsta praktyka. To poszkodowany decyduje gdzie naprawi swój samochód. Odszkodowanie się należy nawet jeżeli Pani nie naprawi samochodu. Ponadto, należy się samochód zastępczy na czas naprawy, opłacony z OC sprawcy.
Zapraszam do kontaktu tel: […]

Adrian
Adrian
4 lat temu

proszę o kontakt […]

Ewa
Ewa
5 lat temu

Dziękuję za cenne wskazówki.Przydadzą się Za dwa dni mam rzeczoznawcę.

Piotr
Piotr
4 lat temu

Witam, temat trochę stary, ale przydatny. Prawie 3 tyg. temu miałem stłuczkę. Kierowca wjechał w tył mojego auta, gdy ja stałem przed pasami. Mamy podpisany protokół pod którym przyznał swoją winę, oczekujemy na spotkanie z rzeczoznawcą (termin oczekiwania 3 tygodnie!) i teraz mam kilka obaw. Oto kilka faktów:
– mam auto zarejestrowane w Polsce,
– stłuczka miała miejsce w Rumunii,
– winnym stłuczki jest Rumun (przyznał się),
– tylny zderzak jest uszkodzony, zarysowany, itp (generalnie moim zdaniem do wymiany),
– tylne drzwi (bagażnika) są wklęsłe przez co nie mogę ich zamknąć i otworzyć. Znajomy mechanik tymczasowo naprawił zamek, więc dało się je zamknąć, ale gdy otworzę to już ich nie zamknę,
– przez to, że klapa jest już wklęsła to wycieraczka nie czyści całej szyby, a jedynie tylko kawałek prawej i lewej strony szyby,
– miska (jakkolwiek się nazywa ten element podłogi) na koło zapasowe w bagażniku jest pogięta (mam passata kombi z 1999),
– auto na szczęście jeździ (winowajcy auto nie, jego przód jest skasowany),ale przy zakrętach czy spowalniaczach na drodze słyszę lekkie chrupanie?/stukotanie? (dodam, że kilka tygodni przed kolizją wymieniłem amorki – wszystkie),
– zdjęcia porobiłem tuż po kolizji.

Teraz mam pytania:
– czy z racji, że nie posługuję się językiem rumuńskim wszelkie dokumenty podczas wyceny szkody powinny być także po angielsku, abym mógł je zrozumieć?
– czy jeżeli rzeczoznawca nie będzie znał (lub nie chciał mówić po ang) angielskiego, to czy muszą zapewnić jakiegoś tłumacza?
– na początku na infolinii ubezpieczyciela winowajcy chcieli abym tłumaczył Dowód Rej. Pojazdu, (po drugim kontakcie z nimi mnie rozłączyli), a po trzecim kontakcie powiedzieli, że nie musi być tłumaczony (czy muszę coś tłumaczyć?),
– czy w przypadku gdy stłuczka miała miejsce poza Polską, to rzeczoznawca także jest zobowiązany do wyceny na bazie części oryginalnych?
– czy mam prawo domagać się wymiany klapy bagażnika (tej się nie da wyklepać…) i tej części podłogi na koło zapasowe na nowe, czy jednak tylko „wyklepanie” wchodzi w grę?
– rozumiem, że przepisy w różnych krajach są różne, ale co w przypadku takich kolizji poza Polską?

Prosiłbym o odpowiedź, gdyż wycena już za kilka dni…

Pozdrawiam,

Piotr
Piotr
4 lat temu

Witam, temat trochę stary, ale przydatny. Prawie 3 tyg. temu miałem stłuczkę. Kierowca wjechał w tył mojego auta, gdy ja stałem przed pasami. Mamy podpisany protokół pod którym przyznał swoją winę, oczekujemy na spotkanie z rzeczoznawcą (termin oczekiwania 3 tygodnie!) i teraz mam kilka obaw. Oto kilka faktów:
– mam auto zarejestrowane w Polsce,
– stłuczka miała miejsce w Rumunii,
– winnym stłuczki jest Rumun (przyznał się),
– tylny zderzak jest uszkodzony, zarysowany, itp (generalnie moim zdaniem do wymiany),
– tylne drzwi (bagażnika) są wklęsłe przez co nie mogę ich zamknąć i otworzyć. Znajomy mechanik tymczasowo naprawił zamek, więc dało się je zamknąć, ale gdy otworzę to już ich nie zamknę,
– przez to, że klapa jest już wklęsła to wycieraczka nie czyści całej szyby, a jedynie tylko kawałek prawej i lewej strony szyby,
– miska (jakkolwiek się nazywa ten element podłogi) na koło zapasowe w bagażniku jest pogięta (mam passata kombi z 1999),
– auto na szczęście jeździ (winowajcy auto nie, jego przód jest skasowany),ale przy zakrętach czy spowalniaczach na drodze słyszę lekkie chrupanie?/stukotanie? (dodam, że kilka tygodni przed kolizją wymieniłem amorki – wszystkie),
– zdjęcia porobiłem tuż po kolizji.

Teraz mam pytania:
– czy z racji, że nie posługuję się językiem rumuńskim wszelkie dokumenty podczas wyceny szkody powinny być także po angielsku, abym mógł je zrozumieć?
– czy jeżeli rzeczoznawca nie będzie znał (lub nie chciał mówić po ang) angielskiego, to czy muszą zapewnić jakiegoś tłumacza?
– na początku na infolinii ubezpieczyciela winowajcy chcieli abym tłumaczył Dowód Rej. Pojazdu, (po drugim kontakcie z nimi mnie rozłączyli), a po trzecim kontakcie powiedzieli, że nie musi być tłumaczony (czy muszę coś tłumaczyć?),
– czy w przypadku gdy stłuczka miała miejsce poza Polską, to rzeczoznawca także jest zobowiązany do wyceny na bazie części oryginalnych?
– czy mam prawo domagać się wymiany klapy bagażnika (tej się nie da wyklepać…) i tej części podłogi na koło zapasowe na nowe, czy jednak tylko „wyklepanie” wchodzi w grę?
– rozumiem, że przepisy w różnych krajach są różne, ale co w przypadku takich kolizji poza Polską?

Prosiłbym o odpowiedź, gdyż wycena już za kilka dni…

Pozdrawiam

Dawid11992
Dawid11992
4 lat temu

Sam miałem ostatnio stłuczkę i przyznam,że pieniądze z odszkodowania z OC sprawcy to śmiech na sali.Mogę z czystym sumieniem polecić Firmę [Reklama].Dopłacicli mi sporą sumke dzięki czemu bez problemu naprawiłem auto.Jakby ktos był chętny podaje numer do ich doradcy: [Reklama]

Agata 345
Agata 345
4 lat temu

Ostatnio sama miałam kolizję, Pani wymusiła pierwszeństwo.Ubezpieczalnia zaproponowała mi bardzo małe odszkodowanie, ale dzięki dopłacie udało mi się naprawić auto. Kontakt do osoby, która mi pomogła [reklama]

Agata345
Agata345
4 lat temu

Ostatnio sama miałam kolizję, Pani wymusiła pierwszeństwo.Ubezpieczalnia zaproponowała mi bardzo małe odszkodowanie, ale dzięki dopłacie udało mi się naprawić auto. Kontakt do osoby, która mi pomogła [reklama]