Ubezpieczenia dla rolników. Część 2: ubezpieczenia dobrowolne

Aktualizacja:
ubezpieczenia dla rolników dobrowolne

Polscy rolnicy niechętnie decydują się na wykupienie obowiązkowych ubezpieczeń. Jeszcze rzadziej statystyczny rolnik sięga po dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne, które jednak w nieprzewidzianych sytuacjach może stanowić idealne zabezpieczenie posiadanego majątku. Przeczytaj drugą część naszego informatora i dowiedź się więcej o dobrowolnych ubezpieczeniach dla rolników.

Jeśli posiadasz lub dzierżawisz gospodarstwo rolne, zobowiązany jesteś zawrzeć dwa obowiązkowe ubezpieczenia: OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa. Gdy zależy Ci na unijnych dopłatach obszarowych, musisz również wykupić ubezpieczenie upraw.

Czytaj także: Ubezpieczenia dla rolników. Część 1: ubezpieczenia obowiązkowe

Oprócz ubezpieczeń obowiązkowych na polskim rynku dostępna jest również szeroka paleta ubezpieczeń dobrowolnych skierowanych do osób posiadających gospodarstwa rolne. Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników mogą Ci się przydać jeśli prowadzisz niestandardowe, wyspecjalizowane uprawy, których ubezpieczenia obowiązkowe nie obejmują, bądź obejmują tylko w części. Hodowcy zwierząt, właściciele stawów rybnych a nawet pszczelarze z pewnością znajdą na rynku polisę odpowiednią dla ich działalności. O dobrowolnym ubezpieczeniu powinien pomyśleć również gospodarz, który posiada cenne maszyny rolnicze.

Pamiętaj, że dobrowolne ubezpieczenia z reguły nie są dofinansowane z budżetu państwa ani ze środków unijnych, a wysokość składek zależy od towarzystw ubezpieczeń. Oznacza to, że musisz zapłacić za polisę z własnych środków. Wyjątkiem od tej reguły jest ubezpieczenie zwierząt gospodarskich: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz od uboju z konieczności. Rolnik zainteresowany ubezpieczeniem swojej hodowli może liczyć na 50-procentową dopłatę do składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa. Ubezpieczenie dla hodowców z dopłatami państwowymi oferują PZU, Concordia i TUW.

Agrocasco, czyli ubezpieczenie maszyn rolniczych

Jeżeli posiadasz własne maszyny rolnicze, to ubezpieczenie agrocasco jest propozycją właśnie dla Ciebie. Agrocasco najłatwiej można porównać do autocasco. Podstawowa różnica polega na tym, że w ramach agrocasco można ubezpieczyć praktycznie wszystkie pojazdy i maszyny rolnicze, co nie jest możliwe w standardowym ubezpieczeniu komunikacyjnym.  Polisa może zatem objąć kombajny, sieczkarnie polowe, ciągniki rolnicze, ładowarki, agregaty uprawowe, sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe, kultywatory, siewniki, rozrzutniki, kosiarki, opryskiwacze, prasy, przenośne suszarnie do zboża i kukurydzy, przyczepy i naczepy oraz inne maszyny rolnicze. Agrocasco pozwala zabezpieczyć się przed skutkami pożaru, wybuchu, zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uderzenia pioruna, huraganu, osuwania się ziemi, zalania, powodzi, gradu, lawiny, deszczu nawalnego, upadku statku powietrznego, kradzieży i rabunku i innych zdarzeń losowych najczęściej na 12 miesięcy. Istnieje również możliwość ubezpieczenia maszyn rolnych na okres krótszy, np. na 3 miesiące. Okres ubezpieczenia nie może być jednak krótszy niż 1 miesiąc. Suma ubezpieczenia poszczególnych maszyn rolniczych ustala jest przez rolnika indywidualnie na podstawie wartości rzeczywistej, a składka za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie obowiązującej taryfy składek.

Agrocasco w swojej ofercie mają min. takie zakłady ubezpieczeń, jak: PZU, Uniqa, Concordia, czy TUW. Cena ubezpieczenia w każdym towarzystwie uzależniona jest od:

 • wysokości sumy ubezpieczenia
 • rodzaju sprzętu
 • daty produkcji sprzętu
 • dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z agrocasco m. in w przypadku szkód spowodowanych umyślnie, powstałych podczas używania sprzętu przez osoby będące w stanie nietrzeźwości, a także powstałych podczas obsługiwania sprzętu przez osoby nieposiadające uprawnień i podczas obsługiwania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi.

Ubezpieczenie pasiek

Nikogo nie trzeba przekonywać o doskonałym smaku i leczniczych właściwościach polskich miodów, które w średniowiecznej Europie gościły nawet na stołach papieży. Produkcja miodu jest procesem narażonym na spore ryzyko. Ulom zagrażają zatrucia spowodowane środkami ochrony roślin, zdarzenia losowe, czy anomalie pogodowe. Utrata pasieki dla pszczelarza może być dużym ciosem finansowym, dlatego też, jeśli zajmujesz się tego rodzaju produkcją, poważnie zastanów się nad wykupieniem odpowiedniego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie pasieki oferują między innymi PZU i TUW. Przedmiotem ubezpieczenia  w PZU są pasieki, które mają, co najmniej 5 pni pszczelich, czyli mówiąc prościej pasieka musi składać się co najmniej z 5 uli. Suma ubezpieczenia jest zarazem górna granica odpowiedzialności finansowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Bardzo często towarzystwo zastrzega, że nie może być ona większa niż 70 % wartości rynkowej pasieki. Wartość pasieki określa się sumując wartość poszczególnych pni pszczelich. Z kolei na wartość pnia pszczelego składają się: wartość rodziny pszczelej (matki, robotnic, trutni, czerwia), wartość ula, wartość 6 kg miodu i 1 kg wosku.

PZU pszczoły

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada natomiast za szkody, które są spowodowane:

 • chorobami, działalnością zakładów przemysłowych (wyziewy), zarządzeniami lekarza weterynarii – jeśli ta działalność doprowadziła do wymarcia pszczół lub czerwia
 • umyślną działalnością ubezpieczonego lub osoby, która z ubezpieczonym powiązana jest zamieszkaniem we wspólnym gospodarstwie domowym
 • transportem, jeśli miał on miejsce bez nadzoru ubezpieczonego, lub osoby mającej jego upoważnienie
 • niewłaściwym zabezpieczeniem i zaopatrzeniem pnia pszczelego na zimę
 • działaniem zwierząt i atakiem innych pszczół (w rozumieniu innego pnia pszczelego)
 • rażącym niedbalstwem ubezpieczonego
 • jeśli szkody powstały w urządzeniach pomocniczym, budowlach, które są związane z pasieką, w ulach, które nie były obsadzone rodzinami pszczelimi

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW obejmuje pasiekę ochroną w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Zagroda. Na mocy klauzuli o ubezpieczeniu uli pszczelich i pszczół objęte są takie ryzyka jak: deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego i wybuch. Po opłaceniu dodatkowej składki ochrona może zostać poszerzona o szkody powstałe na skutek kradzieży i dewastacji. Pozostałe klauzule pozwalają także na ubezpieczenie pszczół od padnięcia oraz zapewnienie sobie OC pszczelarza.

Ubezpieczenie hodowli i chowu stawowego ryb

Po ubezpieczenie hodowli i chowu stawowego ryb można zwrócić się do PZU. Polisa obejmuje karpie oraz pstrągi tęczowe w poszczególnych stadiach ich chowu lub hodowli. Ubezpieczenie zawiera się na okres jednego stadium hodowli ryb a odszkodowanie można uzyskać w przypadku:

 • zatrucia ryb
 • uduszenia się ryb
 • ucieczki ryb
 • niedoboru wody

Sumę ubezpieczenia ryb stanowi 70% wartości przewidzianej na końcu danego stadium chowu objętego ubezpieczeniem. Wysokość składki ubezpieczeniowej określa się w zależności od sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony i okresu ubezpieczenia.

PZU nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane brakiem paszy
 • spowodowane nieprawidłową technologią produkcji rybackiej
 • wyrządzone przez ptactwo
 • powstałe w wyniku niedoboru tlenu w wodzie na skutek przyduchy letniej lub zimowej
 • wyrządzone umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
 • powstałe w skutek działań wojennych
 • powstałe w wyniku kradzieży lub choroby ryb

Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności

Jeśli posiadasz farmę lisów, norek, czy nutrii, warto abyś zastanowił się nad wykupieniem dobrowolnego ubezpieczenia zwierząt futerkowych. Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie jeśli hodowane przez Ciebie zwierzęta padną lub konieczne będzie ich dobicie (tzw. ubój z konieczności) z powodu:

 • choroby
 • wypadku
 • ognia
 • powodzi
 • huraganu

Ubezpieczeniem w PZU mogą być objęte wymienione zwierzęta w wieku od 8 tygodni albo od urodzenia stale przebywające w miejscu wskazanym w dokumencie polisy. Zwierzęta futerkowe nabyte w czasie trwania umowy objęte są ochroną o ile zostaną zgłoszone do ubezpieczenia w czasie 3 dni od ich nabycia.

Sumę ubezpieczenia ustala się w wysokości 70% wartości rzeczywistej zwierzęcia futerkowego w dniu złożenia wniosku ubezpieczeniowego. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od sumy ubezpieczenia zakresu ochrony, gatunku zwierząt i okresu ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane brakiem paszy
 • powstałe w skutek uboju zwierzęcia w wyniku selekcji
 • spowodowane prowadzeniem doświadczalnych sposobów hodowli lub żywienia
 • wyrządzone przez ubezpieczonego umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa
 • wyrządzone umyślnie przez osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym

Ubezpieczenie drobiu

Dobrowolne ubezpieczenie drobiu może obejmować zdrowy drób w chowie fermowym, taki jak: kury, kaczki, indyki, gęsi na okres tuczu, odchowu na nioski lub na pierze. Dobrowolne ubezpieczenie drobiu na polskim rynku proponują na przykład PZU, TUW i Concordia. Ubezpieczeniem mogą być objęte szkody powstałe wskutek:

 • zdarzeń losowych powstałych w skutek: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia lawiny, upadku statku powietrznego, wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych
 • chorób, wypadków i kanibalizmu (tylko w PZU)

Suma ubezpieczenia zależy przede wszystkim od rodzaju i liczby drobiu, a także od przeznaczenia hodowli (do tuczu czy na nioski). TUW określa sumę ubezpieczenia na podstawie następujących czynników:

TUW drób

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody m. in.:

 • do wysokości 8% początkowego stanu liczbowego drobiu znajdującego się w jednym kurniku, określonego w dokumencie ubezpieczenia
 • powodowane brakiem paszy
 • powstałe wskutek kradzieży lub zaginięcia
 • powodowane przez gryzonie lub drapieżniki
 • powstałe wskutek uboju drobiu w wyniku selekcji

Podsumowanie

 • Dobrowolne ubezpieczenie rolników to rzecz godna rozpatrzenia dla wszystkich gospodarzy, którym nie wystarcza ochrona obowiązkowa oraz dla tych rolników, którzy prowadzą niestandardowe uprawy bądź hodowle.
 • Jedynie hodowcy bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń mogą liczyć na dopłaty z budżetu państwa do ubezpieczenia swoich hodowli.
 • Agrocasco, czyli ubezpieczenie maszyn rolniczych oferuje kilka firm w Polsce, m. in. PZU, TUW, Concordia i Uniqa.
 • Tylko PZU ma w ofercie ubezpieczenie pasiek, ubezpieczenie hodowli ryb i ubezpieczenie zwierząt futerkowych.
 • Polisy dobrowolne mają szerszy zakres niż obowiązkowe. Umowę dobrowolną można zawrzeć na wyższą sumę ubezpieczenia.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
1 Komentarz
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Najnowsze artykuły

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w sierpniu 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z sierpnia 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
2023.09.05  •  Samochód
Jak przeprowadzić rozliczenie kilometrówki w 2023 roku?

Jeśli używasz prywatnego samochodu do celów służbowych, prawdopodobnie przysługuje ci kilometrówka. Rozwiązanie pozwala zwrócić pracownikowi wydatki związane z użyciem w pracy swojego auta. Kilometrówkę oblicza się na podstawie stawki za kilometr. Od 17 stycznia 2023 roku doszło do jej podwyższenia. Dowiedz się, jak przebiega rozliczenie kilometrówki samochodu prywatnego w 2023 roku.

Czytaj więcej
2023.09.05  •  Samochód
Formalności po zakupie samochodu – o czym nie możesz zapomnieć?

Zakup samochodu to powód do radości. Po sfinalizowaniu transakcji nie można jednak zapomnieć o formalnościach, które czekają na nowego właściciela. Niedopełnienie obowiązków może się wiązać z przykrymi konsekwencjami. Sprawdź, jakie formalności przy kupnie samochodu są niezbędne.

Czytaj więcej
2023.09.05  •  Samochód
Parkowanie w strefie zamieszkania – co mówią na ten temat przepisy?

Strefa zamieszkania to miejsce, które z założenia ma być obszarem bezpiecznym, gdzie panuje ogólny ład i porządek umożliwiające komfortowe życie mieszkańców okolicznych budynków. Z tych względów obowiązują tam określone przepisy. Sprawdź, czy parkowanie w strefie zamieszkania jest dozwolone.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Kolizja na drodze - jak napisać oświadczenie wzór
2018.03.28  •  Podróże
Stłuczka? Pobierz oświadczenie sprawcy kolizji drogowej i nie martw się więcej! [WZÓR PDF]

Korek. Cenny czas ucieka, a samochody nie jadą. Jedni zmieniają pas ruchu, na siłę wciskając się między auta, drudzy próbują ominąć zator poboczem lub chodnikiem. W takich nerwowych sytuacjach łatwo o stłuczkę, która dodatkowo zablokuje spieszących się kierowców. Ale co dalej? Czy wystarczy spisać oświadczenie sprawcy kolizji, czy lepiej wezwać drogówkę? Odpowiadamy!

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w sierpniu 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z sierpnia 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
Kobieta na motocyklu robi prawo jazdy kat. A
2020.05.22  •  Motocykl
Prawo jazdy kategorii A na motocykl. Ile kosztuje, od ilu lat, jakie wymagania?

Myślisz o zdobyciu prawa jazdy na motocykl? Poniżej znajdziesz wszelkie informacje na temat kat. A. Krok po kroku podpowiadamy, co zrobić i ile to kosztuje, aby móc poruszać się motocyklem po drogach publicznych.

Czytaj więcej