Punkta

Ma to chronić klientów przed konsekwencjami błędnych decyzji np. lekarzy czy adwokatów, gwarantując im odszkodowanie. Sprawdź, które zawody muszą mieć obowiązkowe OC i jak można dochodzić roszczeń z OC zawodowego.

OC zawodowe – dla kogo obowiązkowe?

Zawody zobligowane do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to między innymi:

 • komornik sądowy

 • organizator imprez masowych

 • rzeczoznawca majątkowy

 • pośrednik nieruchomości

 • agent ubezpieczeniowy

 • broker ubezpieczeniowy

 • radca prawny

 • adwokat

 • radca prawny

 • księgowy

 • notariusz

 • architekt

 • biuro usług płatniczych

 • inżynier

 • lekarz

 • zakład opieki zdrowotnej

 • biegły rewident

 • rzecznik patentowy

 • detektyw

 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego

Osoby wykonujące określone zawody zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC na mocy ustaw lub rozporządzeń dedykowanych dla poszczególnych rodzajów działalności, np. w przypadku agenta ubezpieczeniowego jest to  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Co grozi za brak OC zawodowego i kto to sprawdza?

Do przeprowadzenia kontroli wywiązania się z obowiązku ubezpieczenia uprawnione są instytucje i urzędy, inne w zależności od wykonywanego zawodu. I tak np. w przypadku radców prawnych będą to Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Gdy w toku kontroli okaże się, że osoba fizyczna lub prawna nie ma ważnej polisy OC, będzie zmuszona ponieść karę określoną w aktach prawnych dotyczących danego zawodu. Przykładowo agent ubezpieczeniowy, który nie dopełni obowiązku zawarcia OC, zapłaci karę w wysokości 1 000 euro na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 11 ust 4 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zapłata kary nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Czy OC pokryje wszystkie straty?

Wyobraź sobie sytuację, kiedy architekt projektując osiedle domków w każdym projekcie naniósł błędne wytyczne. Spowodowało to błędy konstrukcyjne, a w efekcie falę wniosków o odszkodowania, składanych przez właścicieli wybrakowanych domów. Minimalna wymagana suma ubezpieczenia (50 000 euro) może okazać się niewystarczająca na pokrycie wszystkich roszczeń. W takiej sytuacji może być konieczne pokrycie zobowiązań przez architekta z własnej kieszeni.

Poniższa tabela prezentuje przykładowe zawody w zestawieniu z minimalną sumą ubezpieczenia wymaganą przez ustawodawcę.

ZawódMinimalna suma gwarancyjna
Architekt50 000 euro na jedno zdarzenie
Adwokat50 000 euro na jedno zdarzenie
Komornik sądowy100 000 euro na jedno zdarzenie
Agent
ubezpieczeniowy
1 250 618 euro na jedno zdarzenie
i 1 875 297 euro na wszystkie zdarzenia
Detektyw15 000 euro na jedno zdarzenie
Notaruisz50 000 euro na jedno i na wszystkie zdarzenia
Zarządca
nieruchomości
50 000 euro na jedno i na wszystkie zdarzenia

Składka jest obliczana w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia oraz wykupionych dodatkowych umów oferowanych często przez firmy ubezpieczeniowe. Przykładowo adwokat za ubezpiecznie na minimalną sumę gwarancyjną 50 000 euro w PZU zapłaci składkę 45 zł miesięcznie.

Jeśli wykonujesz jeden z powyższych zawodów i obowiązkowe OC dotyczy Ciebie osobiście, powinieneś zapoznać się z ofertami kilku ubezpieczycieli, ponieważ są one zróżnicowane a nieuwaga podczas wyboru ubezpieczyciela może Cię (dosłownie) drogo kosztować. Tego rodzaju ubezpieczenia oferują na przykład: PZU, Warta, Allianz, Uniqa, Concordia, Compensa.

Pomimo że ustawy określają minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia dla każdego z zawodów, to zastanów się, czy nie warto zwiększyć sumy ubezpieczenia (zwiększając jednocześnie składkę), żeby w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel pokrył całość Twoich zobowiązań.

Co obejmuje ubezpieczenie OC zawodowe?

Zakres odpowiedzialności przedstawicieli poszczególnych zawodów regulują akty prawne dedykowane dla poszczególnych grup.

OC rzeczoznawcy majątkowego – ustawa o gospodarce nieruchomościami:

Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem następujących czynności: określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością; opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących: rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku; efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju; skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych […].

OC adwokata – prawo o adwokaturze:

Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii i opracowywaniu projektów i występowaniu przed sądami i urzędami.

OC agenta ubezpieczeniowego – ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym:

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlega agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej); jest to odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Zgłoszenie szkody z OC zawodowego

Jesli uznasz, że np. agent ubezpieczeniowy w wyniku swojego niedbalstwa lub pomyłki naraził Cię na stratę, to możesz zwrócić się do firmy, w której jest ubezpieczony, o wypłatę odszkodowania. W zależności od konstrukcji umowy ubezpieczyciel ponosi zazwyczaj odpowiedzialność zarówno za szkody powstałe z winy ubezpieczonego (odpowiedzialność deliktowa), jak i wynikające z niewykonania lub nieodpowiedniego wykonania konkretnego zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

Czytaj także: Ubezpieczenia obowiązkowe. Co to jest? Jakie są rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych?