Punkta

„Zwykły Kowalski” jest zobowiązany do kupienia obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) tylko jeżeli ma pojazd mechaniczny (samochód, motocykl itp.). Wszystkie inne ubezpieczenia są dla niego dobrowolne, o tym czy z nich skorzystać decyduje sam.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku rolników. Prawo nakłada na nich obowiązek zawarcia trzech obowiązkowych ubezpieczeń:

 • ubezpieczenia OC rolników
 • ubezpieczenia budynków rolniczych
 • ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniach dla rolników? Sprawdziliśmy.

Ubezpieczenie OC rolników

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, obowiązek wykupienia OC rolników powstaje z chwilą objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego i trwa przez cały okres jego posiadania.

Podobnie jak w przypadku OC komunikacyjnego, tak i w przypadku OC rolników umowa zawierana jest na 12 miesięcy i przedłużana automatycznie jeżeli ubezpieczony nie później niż jeden dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia nie powiadomi pisemnie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu.

Ubezpieczenie OC rolników zawierane jest po to, by rolnik lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym, nie musiał z własnej kieszeni płacić za spowodowane szkody, które mogą ponieść inne osoby („Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.”).

Co ważne – odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC rolników przysługuje też w przypadku szkody spowodowanej w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych (np. kombajnów, sieczkarni czy zgrabiarek. Pojazdem wolnobieżnym nie jest ciągnik rolniczy).

OC rolników czego nie obejmuje?

Tak jak przy innych rodzajów ubezpieczeń, tak i w przypadku ubezpieczenia OC rolników odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń może być wyłączona. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje siedem przypadków, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody. Są to następujące szkody:

 • w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym,
 • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
 • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach;
 • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy,
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych,
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
 • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Drugim obowiązkowym ubezpieczeniem rolniczym jest ubezpieczenie budynków rolniczych. Także i ono jest uregulowane przez – wspomnianą już – Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nakłada ona na rolnika obowiązek ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (np. huraganu, powodzi, podtopienia, gradu czy uderzenia piorunów). Ubezpieczenie musi zostać zawarte z dniem pokrycia budynku dachem. Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy i jest przedłużane na takich samych warunkach jak ubezpieczenie OC rolnika.

Budynek rolniczy to – zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych – obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 mkw. będący w posiadaniu rolnika.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • budynków, których stan techniczny osiągnął 100 proc. normy zużycia,
 • budynków przeznaczonych do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów
 • namiotów i tuneli foliowych.

W przypadku szkód:

 • wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczającego lub przez osobę, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby, o których mowa powyżej,
 • górniczych w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego,
 • powstałych wskutek trzęsienia ziemi

zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności.

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych rolników

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wśród różnych pojazdów mechanicznych, których właściciel jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC, wymienia także ciągnik rolniczy.

Oznacza to, że rolnik kupujący ciągnik jest zobowiązany do jego ubezpieczenia najpóźniej w dniu zarejestrowania go i nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych można znaleźć w artykule „Co to jest ubezpieczenie OC komunikacyjne?

Ubezpieczenie Agro Casco

Tak jak w przypadku np. samochodów osobowych, tak i maszyny rolnicze mogą być objęte dobrowolnym ubezpieczeniem na wypadek np. pożaru czy kradzieży. W przypadku sprzętu rolniczego jest to ubezpieczenie Agro Casco, które jest odpowiednikiem dobrowolnego Auto Casco. Ubezpieczeniem tym mogą być objęte m.in.:

 1. ciągniki rolnicze oraz nośniki narzędzi rolniczych;
 2. kombajny rolnicze i sieczkarnie polowe;
 3. samobieżne, ciągnięte lub zawieszane opryskiwacze polowe;
 4. kultywatory, agregaty uprawowe, siewniki, rozrzutniki;
 5. kosiarki, zgrabiarki;
 6. prasy rolnicze;
 7. środki transportu bez własnego napędu;
 8. rolnicze przewoźne suszarnie do zbóż i kukurydzy;
 9. oraz inne maszyny rolnicze przyjęte do ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela

Maszyny te mogą być ubezpieczone np. na wypadek zdarzeń losowych (m.in. pożaru, dewastacji, powodzi, zalania itp.) czy kradzieży.

Najczęściej ubezpieczane są kombajny zbożowe, ciągniki rolnicze, ładowarki teleskopowe, prasy, sieczkarnie itp. Dla przykładu, ubezpieczenie kombajnu zbożowego o wartości 100 tys. zł na okres roku, to koszt od 500 zł – w zależności od wariantu ubezpieczenia, stosowanych udziałów własnych, ochrony w szybach a także sposobu użytkowania – powiedział Andrzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii Ubezpieczenia i dodał, że – w ramach produktu rolnicy mają możliwość wynajęcia maszyny zastępczej, na okres do 7 dni, w sytuacji gdy jego sprzęt uległ uszkodzeniu.