Punkta

Wadium w odpowiedzi na zmowy przetargowe

Dotychczas w przypadkach postępowania bez wadium firmy nie ponosiły konsekwencji finansowych „wycofywania” oferty w tzw „zmowie przetargowej”. Z jednej strony wprowadzenie tego rozwiązania zawęża nieuczciwe praktyki przetargowe firm, usztywnia procedury wejścia, ponieważ firmy zgłaszające się do konkursu przetargowego zmuszone są od razu do poniesienia kosztów.

Z jednej strony wprowadzenie ustawy o wnoszeniu wadium miało na celu ochronę zamawiającego przetarg. Ma on pełne prawo do zatrzymania go w przypadku bierności wykonawcy, gdyby umyślnie i celowo nie podporządkował się podpisanej umowie z zamawiającym. Jak również w przypadku gdzie byłby brak możliwości wybrania oferty wykonawcy wezwanego jako najkorzystniejszej w prowadzonym przetargu. 

Z drugiej strony wprowadzenie wadium stało się tym samym pewnym obciążeniem dla firm, które startując w postępowaniu przetargowym, znajdowały się na miejscach ostatnich w zestawieniach. Ustawa wymusza na nich obciążenie pieniężne, uzupełnianie dodatkowej ilości dokumentów, pomimo czasami zerowych szans wygrania przetargu.

Wadium i gwarancja ubezpieczeniowa

Najczęściej stosowaną formą wnoszenia wadium jest tzw wykupowanie gwarancji ubezpieczeniowych, które poprawiają płynność finansową firm. Najchętniej klienci korzystają z poniższych opcji ubezpieczenia: 

  • gwarancji zapłaty
  • gwarancji należytego wykonania kontraktu
  • gwarancji usunięcia wad i usterek.