Punkta

Kogo dotyczy ubezpieczenie wypadkowe

Jeżeli podlegasz ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, tym samym masz prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczenie jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie wypadkowe nie dotyczy między innymi:

  • bezrobotnych, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
  • osób, które wykonują pracę nakładczą,
  • żołnierzy niezawodowych, którzy pełnią czynną służbę, oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
  • osób na urlopach wychowawczych, osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • osób, które pobierają: świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie
  • osób, które są objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • osób, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

CZYTAJ TAKŻE

Ubezpieczenie a NFZ – sprawdź, zanim policzą Ci za leczenie!

Najlepsze dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Porównanie pakietów [RAPORT]

Jakich sytuacji dotyczy ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe dotyczy zasadniczo trzech najważniejszych sytuacji, gdy pracownik poniesie uraz lub śmierć:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W każdej z wymienionych sytuacji przysługują Ci świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Wypadek musi być nagły, wywołany przyczyną zewnętrzną, nieumyślny i mieć bezpośredni związek z Twoim zatrudnieniem – inaczej nie będziesz mógł skorzystać ze świadczeń. Tracisz do nich prawo również, gdy wypadek był wynikiem Twojego niedbalstwa, niestosowania się do przepisów oraz byłeś pod wpływem alkoholu albo środków odurzających.

Pamiętaj, że ubezpieczenie wypadkowe obejmuje nie tylko nagłe zdarzenia. Jeżeli warunki Twojej pracy przyczyniły się do powstania u Ciebie choroby zawodowej, również możesz się ubiegać o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego – dotyczy to przykładowo wdychania toksycznych wyziewów.

Jakie świadczenia Ci przysługują

W związku z poniesieniem uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ci zasiłek chorobowy. Gdy do wyczerpania zasiłku chorobowego nadal będziesz niezdolny do pracy, ale Twój stan będzie rokował możliwość poprawy w przyszłości, masz prawo dodatkowo do świadczenia rehabilitacyjnego.

W przypadku całkowitej utraty zdolności do pracy możesz się ubiegać o rentę i dodatek pielęgnacyjny (przy utracie zdolności do samodzielnego funkcjonowania).

Utrata zdolności do pracy trwała czy tymczasowa przyczynia się w wielu przypadkach do obniżenia zarobków. W tej sytuacji powinieneś dostać zasiłek wyrównawczy.

Może się również zdarzyć, że utracisz zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu. Staraj się wówczas o rentę szkoleniową, która pomoże Ci się przekwalifikować i nadal być aktywnym zawodowo.

Inne świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego to jednorazowe odszkodowanie, renta rodzinna i dodatek do renty rodzinnej.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje Tobie jako osobie poszkodowanej lub Twoim bliskim w przypadku Twojej śmierci. W razie zgonu rodzina ma prawo również do renty rodzinnej i dodatku do niej (gdy Twoje dziecko na skutek Twojej śmierci zostanie całkowicie osierocone).