Wypadek przy pracy. Czy należy mi się odszkodowanie i jak się o nie starać?

Aktualizacja:
wypadek-przy-pracy-odszkodowanie

W 2014 roku wypadki przy pracy przytrafiły się ponad 88 tys. Polaków, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,4 proc. Takie pechowe zdarzenie może przytrafić się każdemu z nas. Sprawdź, kiedy należy Ci się odszkodowanie za wypadek w pracy i jak się o nie ubiegać.

Wypadek przy pracy to jedna z tych rzeczy, których chce uniknąć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Niestety, od nieszczęśliwych zdarzeń często nie ma ucieczki. Zdarzają się one notorycznie z różnych powodów – zarówno z zaniedbań, jak i niefortunnego przypadku. Pamiętaj jednak, że każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę w razie takich sytuacji przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Warto o tym pamiętać, bo jak wynika z danych GUS za I kwartał 2022 roku niechcianych zdarzeń przybywa. Współczynnik wzrósł z 0.81 do 0.82. Może wydawać się to niewiele, jednak jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tylko w pierwszych 3 miesięcach 2022 r. poszkodowanych w pracy było aż 11111 osób, suma ta robi się zdecydowanie przytłaczająca.

Gdzie jest najwięcej wypadków przy pracy?

Raczej nikogo nie zdziwi, że najwięcej wypadków w 2022 roku było na Górnym Śląsku. Niestety, górnictwo i wydobywanie to sektory, w których nadal najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy, niekiedy nawet śmiertelnych. Równie niebezpiecznie jest w wojewódzctwie warmińsko-mazurskim. To tam na 1000 osób, conajmniej jednej przydarzyło się nieszczęśliwe zdarzenie.

Jak wspominaliśmy do najniebezpieczniejszych sektorów zalicza się górnictwo i wydobycie, kolejnym w niesławnym zestawieniu jest dostawa wody, gospodarowanie ściekami i rekultywacja, a zaraz za nim opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Jeśli pracujesz w jednym z tych sektorów, warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem.

Jak brzmi ustawowa definicja wypadku przy pracy?

Jeśli zastanawiasz się, czy definicja wypadku przy pracy obejmuje Twój przypadek, spieszmy z pomocą. Poniżej znajduje się ustawowa definicja, która rozwieje wątpliwości. Całość znajduje się w art. 3. ubezp. społ. chor.

1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

2. Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Co nazywamy wypadkiem przy pracy?

Za wypadek przy pracy zostanie uznane np. przygniecenie przez drzewo pilarza podczas wycinki w lesie. Dlaczego? Bo ma 4 podstawowe elementy: jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powoduje co najmniej uraz, a także nastąpiło w związku z pracą. O odszkodowaniu za wypadek przy pracy można mówić, jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

ubezpieczenie-oc-tanio

Jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

Śmiertelne wypadki przy pracy to tylko jeden z rodzajów, jakie są przewidziane z perspektywy ustawodawcy. Nie każde zdarzenie jest równie poważne, ale to nie oznacza, że należy je bagatelizować. Warto znać rodzaje wypadków przy pracy, aby dochodzić swoich praw w razie wystąpienia. Pamiętaj, że wiedza w tym zakresie pomoże Ci uzyskać np. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Wypadki dzielimy na:

 • Śmiertelne.
 • Ciężkie – są to trwałe wypadki, których następstwem może być np. utrata wzroku, czy tez niezdolność do dalszej pracy.
 • Lekkie – kiedy w okresie 28 dni odzyskujemy zdrowie.
 • Zbiorowe – gdy wypadkowi w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby.

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Jeśli Twój wypadek spełnia wyżej wymienione warunki, może przysługiwać Ci szereg różnego rodzaju świadczeń. Niezdolność do pracy, nawet krótka wpływa realnie na Twoje wynagrodzenie. Będąc osobą zatrudnioną w ramach umowy, na mocy której odprowadzasz składki – należy Ci się odpowiednie zadośćuczynienie.

Jakie odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy możesz uzyskać?

 • Zasiłek chorobowy w wysokości Twojej pensji brutto.

 • Świadczenie rehabilitacyjne w wysokości Twojej pensji brutto.

 • Zasiłek wyrównawczy przysługuje posiadającym status pracownika w momencie, gdy w wyniku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynagrodzenie ulega obniżeniu.

 • Jednorazowe odszkodowanie w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

 • Jednorazowe odszkodowanie dla rodziny przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która nie może pracować po wypadku.

 • Renta szkoleniowa przysługuje osobie, którą zdaniem komisji lekarskiej nie może dalej uprawiać dotychczasowego zawodu i powinna zmienić pracę ze względu na stan zdrowia.

 • Renta rodzinna przysługuje rodzinie ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku.

 • Dodatek do renty rodzinnej może dostać osoba, która straciła oboje rodziców w wypadku.

Przysługiwać mogą Ci również takie świadczenia jak:

 • Dodatek pielęgnacyjny przysługuje uprawnionemu do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

 • Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii, szczepień ochronnych oraz sprzętów ortopedycznych.

 • Odszkodowanie od pracodawcy za utratę lub uszkodzenie Twoich własnych rzeczy, które zostały zniszczone w wyniku wypadku.

Wypadek w miejscu pracy – przykładowe świadczenia

Co się stało?

Co mogę dostać?

– upadek z wysokości

– złamania i stłuczenia całego ciała

– uraz kręgosłupa

– niedowład kończyn dolnych

– trwałe upośledzenie

– refundację kosztów leczenia

– zwrot kosztów dojazdów

– zwrot kosztów opieki

– comiesięczna renta

– renta wyrównawcza

– odszkodowanie

Kiedy nie należy mi się odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Pamiętaj, że możesz nie dostać odszkodowania za wypadek przy pracy, jeśli przyczyną wypadku było udowodnione, umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa, naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia. To znaczy, że nie dostaniesz ani grosza, jeśli wypadek był z Twojej winy, zrobiłeś coś ewidentnie niezgodnego z BHP i zdrowym rozsądkiem – na przykład szlifowałeś coś bez obowiązkowych okularów ochronnych. Prawo do świadczeń możesz stracić również w sytuacji, gdy np. spowodujesz wypadek, będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

CZYTAJ TAKŻE

Inne rodzaje umów a zadośćuczynienie z tytułu wypadku

Jeśli nie masz umowy o pracę, a uległeś wypadkowi Twoja sytuacja jest trudniejsza. Co nie znaczy, że nie masz żadnych szans na odszkodowanie z ZUS. Są wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy, w drodze do i z pracy oraz przy pracy rolniczej, nawet jeśli nie jesteś formalnie pracownikiem, tylko współpracownikiem firmy.

Komu zgłosić wypadek przy pracy? Każdorazowo, gdy będziesz ofiarą nawet z pozoru niewielkiego wypadku przy pracy, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za BHP w firmie. To przeszkoleni pracownicy, którzy pomogą Ci wypełnić odpowiednie zgłoszenie oraz poinformują o dalszych krokach.

Kto wypłaca jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to wprost z przepisów o prawie ubezpieczeniowym oraz ubezpieczeniach społecznych. W sytuacji, gdy konkretne zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, ofiara zdarzenia (pracownik) zawsze ma prawo do zasiłku chorobowego płatnego w 100% wysokości podstawy takiej zapomogi. Ale to nie wszystko, w przypadku spowodowania długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu, poszkodowanej osobie przysługuje także prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Co do zasady odszkodowanie za wypadek przy pracy wypłaca ZUS. Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie, od kosztów leczenia, uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu. Polisy tego typu można wykupić indywidualnie lub grupowo, gdzie umowa zawierana jest przez zakład pracy. Zakres takiego ubezpieczenia ustalany jest indywidualnie pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczającym – zauważa ekspert ds. ubezpieczeń Paweł Frąckowski.

Kto wypłaca odszkodowanie?

Pracodawca czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych – do kogo zgłosić się po odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy? Przede wszystkim drugi z wymienionych podmiotów. Aby tak się jednak stało, należy złożyć stosowne dokumenty. Poszkodowany pracownik w specjalnym wniosku musi m.in. podać okoliczności wypadku, któremu uległ, poinformować w jaki sposób został poszkodowany, podać świadków zdarzenia oraz załączyć opinię lekarza. Takie dokumenty medyczne są sporządzane po wypadku.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, musisz przede wszystkim niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego. Oczywiście, jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala. Wymagane jest również złożenie stosownych wniosków – do ZUS lub płatnika składek.

Musisz przede wszystkim opowiedzieć lekarzowi, jak doszło do nieszczęśliwego zdarzenia i jakie były jego skutki. Lekarz przebada Cię, postawi diagnozę i wyda niezbędne zaświadczenie w kilku egzemplarzach – pamiętaj, aby jeden z nich zachować dla siebie! Wypełniony wniosek przekazujesz płatnikowi składek. ZUS będzie od niego wymagał takich dokumentów jak:

 • wniosek określający rodzaj świadczenia,
 • dane identyfikacyjne płatnika składek,
 • dane ubezpieczonego,
 • protokół powypadkowy lub karta wypadku,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • kartę informacyjną z udzielenia pierwszej pomocy,
 • informacje o przebytym szkoleniu BHP,
 • oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek.

Wiem, że to może wydać się skomplikowane, ale zawsze możesz poprosić o pomoc w wypełnieniu wszystkich dokumentów pracownika oddziału ZUS, w którym będziesz składać wniosek o odszkodowanie. Pamiętaj też, że jeśli świadczenie z ZUS-u nie pokryje kosztów leczenia, za wypadek w pracy przysługuje Ci odszkodowanie od pracodawcy.

Kiedy ulegniesz wypadkowi przy pracy, nie panikuj i pamiętaj, że to przede wszystkim Twój pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i ich jak najszybszy powrót do zdrowia.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy – krok po kroku

Jako poszkodowany (zatrudniony na umowę o pracę czy też na zlecenie), w razie wypadku musisz zrobić kilka bardzo istotnych rzeczy:

1. Zgłoś wypadek pracodawcy lub zleceniodawcy

Jeśli tylko Twój stan zdrowia na to pozwala – to Ty jesteś odpowiedzialny za zgłoszenie wypadku. Niezwłocznie zawiadom swojego bezpośredniego przełożonego lub osobę zastępującą go. Może być to także osoba reprezentująca firmę, w której pracujesz.

W sprawie wszelkich wątpliwości dotyczących wypadku i dalszego postępowania kontaktuj się ze specjalistą ds. BHP w firmie, w której pracujesz.

2. Dopilnuj sporządzenia protokołu powypadkowego

Na ogół wypełnia go pracodawca w momencie, gdy okoliczności i przyczyny zdarzenia zostały już ustalone. Ma na to maksymalnie 14 dni od daty zawiadomienia. Potrzebne mu będą do tego także Twoje wyjaśnienia. Protokół powinien być sporządzony w tylu egzemplarzach, ile potrzeba (najczęściej w trzech):

 • Jeden dla Ciebie lub uprawnionego członka Twojej rodziny,

 • Drugi dla pracodawcy lub zleceniodawcy, który ustalał okoliczności i przyczyny wypadku,

 • Trzeci dla ZUSu, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

Pamiętaj, że Ty, jako poszkodowany (albo uprawniony członek z Twojej rodziny), możesz zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Powinien być w nim zapis Twoich wyjaśnień, zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku oraz inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn (dokumenty z oględzin miejsca wypadku, dowody niezbędne do ustalenia okoliczności, a także Twoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia ).

W trakcie tych czynności ważne jest ustalenie, czy Twój wypadek można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Musi spełniać  4 warunki: zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkiem jest uraz lub śmierć, wydarzył się w miejscu  pracy lub w drodze do niej. Sprawdź też, czy miałeś i w jakiej wysokości opłacane składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli to wszystko się zgadza przechodzimy dalej.

3. Zgłoś roszczenia

Pamiętaj, że Twoje uprawnienia nie są realizowane „z urzędu”. Innymi słowy nikt do Ciebie nie zapuka i nie poda Ci na tacy propozycji, byś łaskawie przyjął zasiłek, odszkodowanie albo rentę. Jest odwrotnie – sam musisz się o to ubiegać.

4. Złóż wniosek o świadczenie do ZUS lub do płatnika składek (pracodawcy)

Podstawą jest dokumentacja, która pozwoli ZUS-owi ustalić, czy okoliczności i przyczyny Twojego wypadku świadczą o tym, że faktycznie był to wypadek przy pracy. ZUS zwykle wymaga następujących dokumentów:

 • Wniosek z wyraźnym określeniem rodzaju świadczenia (np. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu). Wniosek musi zawierać dane identyfikacyjne płatnika składek, czyli pracodawcy (NIP, REGON), a jeśli płatnik nie posiada tych numerów – nr PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu; oraz dane ubezpieczonego czyli Twoje (PESEL, NIP), a jeśli nie dysponujesz tymi numerami, to serię i nr dowodu osobistego albo paszportu.

 • Protokół powypadkowy lub karta wypadku – z uwierzytelnionymi kopiami (lub oryginałami – do wglądu) wyjaśnień poszkodowanego i informacjami uzyskanymi od świadków zdarzenia.

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia (N-9), wypełnione przez lekarza leczącego, zawierające informację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone; w przypadku śmierci poszkodowanego – akt zgonu. Dodatkowo ZUS często żąda również:

 • Karty informacyjnej z udzielenia pierwszej pomocy – uwierzytelnionej kopii (lub oryginału – do wglądu).

 • Wyjaśnień, czy poszkodowany odbył ewentualne wymagane szkolenia z zakresu BHP.

 • Oświadczenie osoby, której jako poszkodowany zgłosiłeś wypadek – uwierzytelniona kopia (lub oryginał – do wglądu).

Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem komunikacyjnym, ZUS często żąda również takich danych, jak: nr rejestracyjny pojazdu, personalia współuczestników wypadku, informacje o dochodzeniu prowadzonym przez policję i inne organy.

W piśmie, do ZUS wskazane jest też podanie: daty rozpoczęcia pracy, rodzaju umowy o pracę, a także informacji o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS może odmówić przyznania świadczenia, jeśli w dostarczonych dokumentach zamieszczone zostaną stwierdzenia bezpodstawne lub braki formalne, wymagające uzupełnienia. Ma wtedy obowiązek zwrócenia protokołu lub karty, żebyś mógł je uzupełnić.

5. Oczekuj na przyznanie świadczenia i bądź cierpliwy

Przejście przez całą tę “papierologię” na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo skomplikowane, ale da się to zrobić przy odrobinie cierpliwości oraz – co ważne – dobrej woli ze strony pracodawcy lub zleceniodawcy. Warto przy tym podejść do sprawy raz a dobrze, by skrócić procedurę i czas oczekiwania na ewentualne świadczenia powypadkowe.

Jak postępować w razie wypadku przy pracy rolnej?

Wypadek przy pracy rolniczej zgłasza się właściwej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (oddziałowi regionalnemu lub placówce KRUS). Zdarzenie zostaje uznane za wypadek na podstawie informacji z kilku źródeł:

 • Twojego oświadczenia opisującego czas, miejsce i okoliczności zdarzenia,
 • Oświadczenia podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających pierwszej pomocy
 • Ustaleń komisji sporządzającej protokół powypadkowy.

Więcej na temat ubezpieczenia dla rolników przeczytasz w: Ubezpieczenia dla rolników – co trzeba o nich wiedzieć?

Podsumowanie

 1. Jak najszybciej zgłoś wypadek swojemu pracodawcy i dopilnuj spisania protokołu powypadkowego.
 2. Wypełnij zgłoszenie wypadku przy pracy.
 3. Sprawdź, czy Twój wypadek cechują 4 podstawowe warunki wypadku przy pracy.
 4. Sprawdź, czy i w jakim wymiarze opłacasz składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 5. Sprawdź, które świadczenia mogą przysługiwać po Twoim wypadku.

Katarzyna Łada
Ekspert ds. ubezpieczeń

Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń. Wytrawna znawczyni rynku ubezpieczeniowego, ponad 10 lat doświadczeń w branży, większość tego czasu na pokładzie grupy Punkta. Lubi podróże, raczej woli psy niż koty i nie trudno nam się z nią w tej kwestii nie zgodzić.

Wskaż miesiąc końca polisy – zagwarantujemy Ci ofertę z najniższą ceną.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Telefon
E-mail
106 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.07.19  •  Samochód
Co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne i kiedy o nie wnioskować?

Poruszając się po polskich drogach, mogłeś zwrócić uwagę na pojazdy z czerwonymi tablicami rejestracyjnymi, które różnią się od standardowych tablic. Czy wiesz, co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne i kto może z nich korzystać? Przygotowaliśmy krótki przewodnik dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli się zapoznać z tym zagadnieniem.

Czytaj więcej
2024.07.19  •  Samochód
Parkowanie równoległe krok po kroku

Parkowanie to jedna z podstawowych czynności, które każdy kierowca musi opanować. Wśród różnych technik parkowania, parkowanie równoległe, często nazywane kopertą, uchodzi za jeden z najtrudniejszych manewrów do wykonania. Wymaga precyzyjnego cofania bardzo blisko innych zaparkowanych pojazdów. Jednak dzięki regularnej praktyce i opanowaniu odpowiedniej techniki, parkowanie równoległe będzie znaczenie łatwiejsze.

Czytaj więcej
2024.07.17  •  Motocykl
Czy można kupić dobry motocykl turystyczny do 10 tys. zł?

Marzysz o długich, emocjonujących podróżach motocyklowych, ale niepokoi Cię ograniczony budżet? Nie martw się, na rynku jest wiele wartych polecenia jednośladów, które możesz nabyć za mniej niż 10 tys. zł. W tym artykule znajdziesz sześć wybranych przez nas propozycji, które zapewnią Ci niezapomniane wrażenia z jazdy przy zachowaniu rozsądnych kosztów zakupu i ubezpieczenia.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej