Badanie techniczne pojazdu. Jak brak ważnego przeglądu może wpłynąć na ubezpieczenie?

Aktualizacja:
badanie-techniczne-pojazdu-a-oc

Twój samochód jest jak żywy organizm. Zanim zostanie dopuszczony do ruchu, musi przejść gruntowne badania, dopóki mechanik nie poklepie go dobrotliwie po masce i nie wyśle w świat. Z upływem lat Twoje auto zacznie się starzeć, jego części nie będą już takie, jak kiedyś i nie ominą go regularne wizyty kontrolne. Okresowe badanie techniczne pojazdu ma przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo na drodze.

Czasem auto wyjedzie z okręgowej stacji kontroli pojazdów zupełnie zdrowe, a innym razem niezbędne okaże się “leczenie kanałowe”. Dzięki temu będziesz miał pewność, że pojazd, na którym polegasz, nie zdechnie w najmniej odpowiednim momencie. Badanie techniczne jest równie ważne dla Twoich czterech kółek, jak i dla Ciebie. W tym artykule dowiesz się, czym grozi jazda bez ważnego przeglądu technicznego.

Zwłoka w wykonaniu badania technicznego może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami zarówno podczas kontroli drogowej, jak i w razie potrzeby uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela, nie mówiąc już o zagrożeniu dla Ciebie i innych, jakie może spowodować poruszanie się niesprawnym samochodem.

Jaki obowiązek spoczywa na właścicielu pojazdu?

Na właścicielu każdego zarejestrowanego pojazdu spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych badań technicznych, który wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 816 ustawy określa częstotliwość kontroli, zależnie od rodzaju pojazdu. Samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, motocykl lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, powinny zostać podane badaniu technicznemu przed upływem trzech lat od dnia pierwszej rejestracji. Kolejna kontrola przypada przed upływem pięciu lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż dwa lata od poprzedniej kontroli.  Od tego czasu właściciel jest zobowiązany do przeprowadzenia badania technicznego co roku. Przepis ten nie dotyczy między innymi pojazdu zasilanego gazem, służącego do zarobkowego przewozu osób lub służącego do nauki jazdy, które podlegają obowiązkowi corocznego badania.

Kierowca może także zostać skierowany na dodatkowe badanie techniczne przez policję lub starostę, jeśli zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymogi ochrony środowiska.

Czytaj także: Ile aut nie przechodzi badań technicznych?

Gdzie można przeprowadzić badanie techniczne pojazdu?

Badanie techniczne pojazdu można przeprowadzić w podstawowej (dotyczy okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t) lub okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Przegląd okresowy obejmuje:

  • Identyfikację pojazdu
  • Sprawdzenie dodatkowego wyposażenia pojazdu
  • Sprawdzenie i ocenę prawidłowości działania poszczególnych podzespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

Usterki, które może wykryć specjalista podczas przeglądu, są podzielone na trzy rodzaje: drobne, istotne i stwarzające zagrożenie. W przypadku tych pierwszych pojazd zostaje dopuszczony do ruchu, ale jego właściciel musi usunąć problem. Jeśli diagnosta stwierdzi usterki istotne lub stwarzające zagrożenie, kontrola kończy się z wynikiem negatywnym, a pojazd musi zostać naprawiony w ciągu 14 dni (jeśli uszkodzone auto stwarza bezpośrednie zagrożenie na drodze, przeprowadzający badanie zatrzymuje dowód rejestracyjny i przesyła go do wydziału komunikacji).

Ile kosztuje okresowe badanie techniczne?

Opłaty za przeprowadzenie badania technicznego ustala Ministerstwo Infrastruktury. Tak kształtują się obecnie stawki za okresowy przegląd wybranych pojazdów:

Rodzaj pojazduOpłata
Motorower50 zł
Motocykl, ciągnik rolniczy62 zł
Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu<br>nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą,<br>samochód ciężarowy do 3,5 t,<br>pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t98 zł
Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób<br>łącznie z kierowcą199 zł

Czytaj także: Ile kosztuje przegląd samochodu ?

Co grozi za brak ważnego badania technicznego?

Jeśli brak ważnego badania technicznego zostanie stwierdzony podczas kontroli drogowej, policja ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu i wystawić pozwolenie czasowe na poruszanie się po drogach na okres 7 dni. Jest to czas na przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu. Jaki mandat za brak przeglądu?

Funkcjonariusz może wystawić mandat za brak przeglądu technicznego opiewający według taryfikatora na kwotę od 20 do 500 zł, ale wyłącznie właścicielowi pojazdu. Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej zależy od policjanta i zdarza się raczej rzadko. Po wykonaniu badania technicznego kierowca otrzymuje zaświadczenie, które pozwala poruszać się po drogach przez 30 dni bez dowodu rejestracyjnego – do czasu jego odzyskania w odpowiednim urzędzie. Konsekwencje jazdy bez przeglądu mogą być więc dość wysokie.
Czytaj także: Jazda na zagranicznych tablicach a badanie techniczne

Bądź rozsądny – zbadaj swoje auto

Według statystyk Komendy Głównej Policji, w 2013 roku stan techniczny pojazdu był przyczyną 53 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób, a 63 osoby zostały ranne. Do tragedii doprowadziły w większości przypadków braki w oświetleniu i ogumieniu, ale raport wskazuje też na innych winowajców, m.in. na usterki układu hamulcowego i układu kierowniczego. Regularne przeglądy techniczne to nie tylko przykry obowiązek skutkujący wpisem do dowodu rejestracyjnego, ale przepis, który ma chronić kierowcę, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Ponadto jeden na pięciu kierowców stawia się w stacji kontroli pojazdów po upłynięciu wyznaczonego terminu badania. Jeśli masz tendencję do zapominania o ważnych datach, o przeglądzie może Ci przypomnieć choćby stacja kontroli pojazdów za pomocą prostego smsa.

Badania techniczne a ubezpieczenie

Owszem, brak obowiązkowego badania diagnostycznego pojazdu może znacząco wpłynąć na proces wypłaty odszkodowania lub całkowicie pozbawić sprawcę lub poszkodowanego prawa do świadczenia. Nie dajmy się jednak zastraszyć – żeby do tego doszło, muszą zajść odpowiednie okoliczności zdarzenia.

  1. Odszkodowanie z OC

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenie komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej, odszkodowanie zostaje wypłacone poszkodowanemu niezależnie od tego, czy sprawca miał ważny przegląd. Niekiedy, jeśli zły stan techniczny auta ubezpieczonego wpłynął na powstanie zdarzenia, firmy ubezpieczeniowe mogą żądać zwrotu kosztów odszkodowania w ramach regresu ubezpieczeniowego. Jest to jednak sytuacja, która budzi pewne niejasności. Po pierwsze, w przypadku regresu mowa o kierującym pojazdem, podczas gdy przeprowadzenie okresowego badania technicznego jest obowiązkiem właściciela. Ponadto Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK wskazuje sytuacje, w których możliwy jest regres ubezpieczeniowy:

Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:
1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

Choć w zapisie nie ma bezpośrednio mowy o nieaktualnym badaniu technicznym, ubezpieczyciel może próbować wykazać, że prowadzenie auta bez ważnego przeglądu było jednoznaczne z umyślnym wyrządzeniem szkody.

W przypadku gdy to poszkodowany w wypadku zaniedbał obowiązek kontroli diagnostycznej auta, odszkodowanie może zostać pomniejszone, ale tylko jeśli zły stan techniczny pojazdu faktycznie wpłynął na okoliczności zdarzenia i zostanie to wykazane przez ubezpieczyciela.

Czytaj także: Ubezpieczyciel żąda zwrotu pieniędzy za odszkodowanie. Czym jest regres ubezpieczeniowy?

  1. Odszkodowanie z AC, NW i Assistance

W ogólnych warunkach dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, takich jak autocasco, NNW i assistance, informację o braku ważnych badań technicznych można znaleźć w jednym, bardzo istotnym miejscu – w katalogu wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

W kwietniu 2011 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał wyrok, na mocy którego klauzula mówiąca o wyłączeniu odpowiedzialności w przypadku, gdy pojazd nie posiadał ważnego przeglądu technicznego, została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Od tego czasu ubezpieczyciele sukcesywnie zaczęli uzupełniać OWU o informację, że takie wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie tylko wtedy, jeśli stan techniczny miał bezpośredni wpływ na zdarzenie. Na przykład Warta w wyłączeniach odpowiedzialności zawartych w warunkach AC pisze, że nie odpowiada za szkody:

5) powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a także powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego – jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody.

Jeśli doznasz urazu podczas wysiadania z auta, ale nie dlatego, że na głowę spadły Ci jego rozpadające się części, ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy NW jedynie na podstawie braku ważnego badania technicznego. Podobnie jeśli maskę uszkodziło Ci gradobicie. Ubezpieczyciel ZAWSZE musi wykazać związek przyczynowo-skutkowy między wypadkiem a stanem technicznym auta, żeby odmówić wypłaty odszkodowania.

Czytaj także: Jak kupić dobre AC? 9 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę

Okresowe badanie techniczne auta to nie tylko wpis w dowodzie rejestracyjnym, ale przede wszystkim pewność, że po kontroli drogowej nie odjedziesz z mandatem i ostrzeżeniem, a po drobnej stłuczce lub groźnym wypadku nie zostaniesz sam z konsekwencjami swojego zaniedbania.

Podsumowanie

  • Właściciel pojazdu jest zobowiązany do przeprowadzenia badania technicznego co roku.
  • Badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje niecałe 100 zł.
  • Co grozi za brak przeglądu w samochodzie? Za brak ważnego przeglądu policja może zabrać dowód rejestracyjny i ukarać Cię mandatem.
  • Jeśli nie będziesz miał ważnego badania technicznego, możesz mieć problem z wypłatą odszkodowania z AC, ale tylko wtedy gdy będzie to miało wpływ na powstanie szkody.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

Wskaż miesiąc końca polisy – zagwarantujemy Ci ofertę z najniższą ceną.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Telefon
E-mail
guest
5 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.07.19  •  Samochód
Co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne i kiedy o nie wnioskować?

Poruszając się po polskich drogach, mogłeś zwrócić uwagę na pojazdy z czerwonymi tablicami rejestracyjnymi, które różnią się od standardowych tablic. Czy wiesz, co oznaczają czerwone tablice rejestracyjne i kto może z nich korzystać? Przygotowaliśmy krótki przewodnik dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli się zapoznać z tym zagadnieniem.

Czytaj więcej
2024.07.19  •  Samochód
Parkowanie równoległe krok po kroku

Parkowanie to jedna z podstawowych czynności, które każdy kierowca musi opanować. Wśród różnych technik parkowania, parkowanie równoległe, często nazywane kopertą, uchodzi za jeden z najtrudniejszych manewrów do wykonania. Wymaga precyzyjnego cofania bardzo blisko innych zaparkowanych pojazdów. Jednak dzięki regularnej praktyce i opanowaniu odpowiedniej techniki, parkowanie równoległe będzie znaczenie łatwiejsze.

Czytaj więcej
2024.07.17  •  Motocykl
Czy można kupić dobry motocykl turystyczny do 10 tys. zł?

Marzysz o długich, emocjonujących podróżach motocyklowych, ale niepokoi Cię ograniczony budżet? Nie martw się, na rynku jest wiele wartych polecenia jednośladów, które możesz nabyć za mniej niż 10 tys. zł. W tym artykule znajdziesz sześć wybranych przez nas propozycji, które zapewnią Ci niezapomniane wrażenia z jazdy przy zachowaniu rozsądnych kosztów zakupu i ubezpieczenia.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej