KNF - czy może Ci pomóc w sporze z ubezpieczycielem?

Aktualizacja:
Skarga do UKNF na ubezpieczyciela – 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

Placówki banków i agencje ubezpieczeniowe wyrastają jak grzyby po deszczu. Idąc ulicą, prędzej będziesz miał okazję wziąć szybki kredyt lub wykupić polisę niż odświeżyć garderobę na lato. Nic więc dziwnego, że nad skomplikowanym, ale powszechnie dostępnym rynkiem finansowym musi być nadzór. W Polsce tę rolę pełni KNF. Czy ta instytucja może Ci jakoś pomóc w razie problemów z ubezpieczycielem?

KNF czyli projekt „supernadzoru”

Komisja Nadzoru Finansowego jest stosunkowo młodym organem administracji państwowej – powstała w 2006 roku na mocy ustawy o nadzorze nad sektorem finansowym. Przejęła kompetencje kilku innych urzędów, które do tej pory nadzorowały konkretne segmenty rynku finansowego – Komisji Nadzoru Bankowego (pełne przejęcie kompetencji nastąpiło w 2008 roku), Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG). Pomysłodawcy utworzenia KNF chcieli poprawić skuteczność działań nadzorczych i ograniczyć spory kompetencyjne między dotychczas osobnymi instytucjami. Co ważne z punktu widzenia klienta – pod wspólnym nadzorem uczestnicy rynku mieli być lepiej chronieni.

Zgodnie z ustawą do głównych zadań Komisji należą między innymi:

  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku i jego konkurencyjności
  • udział w przygotowaniu aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym

To, w połączeniu z innymi zadaniami ma krótko mówiąc zapewnić prawidłowe działanie sektora finansów w Polsce. Pracę Komisji wspomaga Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Czytaj także: Skarga do UKNF na ubezpieczyciela – 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

KNF a ubezpieczenia

Coraz bardziej wymyślne praktyki ubezpieczycieli powodują, że KNF zwraca coraz większą uwagę na to, co dzieje się na rynku ubezpieczeń w Polsce.

Głównymi działaniami są rekomendacje, które KNF wydaje zakładom ubezpieczeń. Ostatnio najgłośniej było o wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC). Ponadto, blisko rok temu KNF wydała Rekomendację U, która dotyczyła sprzedaży ubezpieczeń w bankach, w związku z nieprawidłowościami sygnalizowanymi m. in. przez Rzecznika Ubezpieczonych.

Z kolei po fali pozwów zbiorowych w sprawie ubezpieczeń inwestycyjnych (nazywanych potocznie polisolokatami), KNF widzi konieczność obniżenia prowizji dla pośredników, co ma zapobiec nieetycznej sprzedaży. Zarówno w przypadku wytycznych dot. likwidacji szkód komunikacyjnych jak i polis inwestycyjnych reakcje Komisji wydają się nieco spóźnione – nastąpiły dopiero po latach nieprawidłowości i wielu interwencjach Rzecznika Ubezpieczonych i mediów.

Czytaj także: Zmiany w likwidacji szkód. Czy wytyczne KNF poprawiły życie ubezpieczonych?

Co się stanie gdy zgłosisz skargę do UKNF?

Warto wiedzieć, że KNF nie rozpatruje pojedynczych przypadków. Złożenie skargi na konkretną instytucję finansową do KNF nie powoduje, że stajesz się stroną sporu. Na podstawie Twojej skargi UKNF zwraca się do konkretnej instytucji finansowej o zbadanie sprawy i ustosunkowanie się do zarzutów. Jeśli nadzór stwierdzi nieprawidłowości, wzywa ubezpieczyciela do ich usunięcia. Dla przykładu – sygnały klientów zgłaszane do Komisji spowodowały, że w 2010 opracowała ona rekomendację dotyczącą traktowania roszczeń poszkodowanych o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. Również dzięki skargom klientów KNF może m.in. nałożyć kary na ubezpieczycieli za opieszałość w rozpatrywaniu złożonych roszczeń.

Konkluzja jest następująca – KNF to nie Rzecznik Finansowy, a ze względu na charakter powierzonych jej zadań, bardziej interesuje ją prawidłowe funkcjonowanie rynku jako całości, a nie pojedyncze spory pomiędzy klientem a ubezpieczycielem. Jednak pamiętaj, że kropla drąży skałę – gdy wiele osób złoży uzasadnione skargi na danego ubezpieczyciela, Komisja zareaguje i nałoży na niego karę.

Czytaj także: Nowy Rzecznik Finansowy zbroi się do walki o interesy klientów

Bierność nadzoru w sprawie tzw. polisolokat

Polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, a właściwie problemy klientów, którzy takie produkty wykupili, sukcesywnie nabierają rozgłosu od kilkunastu miesięcy. Coraz więcej ubezpieczonych decyduje się na wojnę sądową z towarzystwami ubezpieczeniowymi, ponieważ stracili gros swoich oszczędności z polis przez różnego rodzaju opłaty, przede wszystkim likwidacyjne. Kancelaria adwokackie zacierają ręce przygotowując kolejne pozwy zbiorowe, bo wygranie takiej sprawy przynosi o wiele więcej pieniędzy niż walka o pojedyncze zaniżone odszkodowanie. Jak na to wszystko reaguje KNF? Na pewno nie tak, jakby życzyli sobie tego poszkodowani, którzy upust swojej niezgodzie na opieszałość urzędników nadzoru finansowego dali m.in. pikietując pod siedzibą Komisji we wrześniu ubiegłego roku.

Posiadacze polis inwestycyjnych mają jednak uzasadnione pretensje do Komisji. Po pierwsze, brakuje konkretnego stanowiska w kwestii polis inwestycyjnych. Z jednej strony KNF sugeruje, aby zrobić porządek z prowizjami pośredników i ucywilizować sprzedaż ubezpieczeń z UFK, z drugiej jednak w sporach sądowych staje w obronie ubezpieczycieli. Tak było w przypadku sprawy prowadzonej przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (SOKiK). Klient, którym nota bene był były pracownik UKNF, wytoczył sprawę jednemu z zakładów ubezpieczeń uważając, że ten stosuje niedozwolone klauzule w umowach ubezpieczenia z UFK. Do sprawy włączył się przewodniczący KNF, który w piśmie do SOKiK wyrażał swoje obawy, do czego może prowadzić przyznanie racji powodowi. Jego zdaniem uznanie roszczeń mogłoby zachwiać stabilnością rynku ubezpieczeń oraz podważyć zaufanie klientów i potencjalnych klientów do instytucji.

Czytaj także: Polisy inwestycyjne – sprawdź, co musisz o nich wiedzieć

Symboliczne kary dla ubezpieczycieli

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w działaniu instytucji finansowych KNF ma możliwość nakładania na nie kar finansowych. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego nałożyła ich niewiele ponad 400. Dużą część z nich stanowią kary dla towarzystw ubezpieczeniowych. W zeszłym roku zakłady ubezpieczeń zostały ukarane przez KNF łącznie na kwotę niespełna 2,5 mln złotych. Obraz przekłamuje jedna, najwyższa kara w wysokości 1,5 mln zł. Jeśli ją odjąć, to okaże się, że firmy ubezpieczeniowe niewiele ucierpiały na sankcjach nałożonych przez KNF. Najczęstsza przyczyna, przez którą ubezpieczyciele płacą karę jest niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jednak to ryzyko wydaje im się opłacać – niewielkie kary nie zniechęcają do przekraczania prawnie ujętych terminów wypłat świadczeń.

UWAGA! Zmiana rekomendacji KNF w przypadku wypłat z OC! Sprawdź szczegóły

Od stycznia do maja 2015 r. łączna kwota kar nałożonych na ubezpieczycieli nie przekroczyła 200 000 zł. Grzywien jednak może być więcej ze względu na obowiązywanie wytycznych KNF w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych.

Aby zobaczyć, jak niewielką krzywdę robi Komisja zakładom ubezpieczeń przez swoje kary, warto zestawić je z tymi, które nakłada UOKiK. W przypadku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta kary może nie są nakładane tak często, ale z pewnością są bardziej dotkliwe. Wystarczy wspomnieć tylko sprawę z zeszłego roku, kiedy to Urząd nałożył na 4 towarzystwa ubezpieczeniowe łączną karę w wysokości 50 mln złotych za wprowadzanie klientów w błąd przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych z UFK. Z kolei kilka lat wcześniej, w 2009, kara za zmowę na linii ubezpieczyciel – broker wyniosła aż 56 mln złotych.

Bat w postaci kary pieniężnej nakładanej przez KNF nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Ubezpieczyciele nadal za nic mają sobie terminy wypłaty świadczeń, bo wiedzą, że koszty takiego „drobnego” przewinienia nie uderzą mocno po ich kieszeni.

Sąd Polubowny przy KNF – szansa czy utopia?

W zasadzie jedyną możliwością, którą oferuje KNF w ramach rozpatrywania przypadków indywidualnych jest skorzystanie z usług Sądu Polubownego przy KNF. Taki ukłon w stronę klientów towarzystw ubezpieczeniowych ma jednak swoje wady. Przede wszystkim, aby Sąd Polubowny wszczął postępowanie na zasadzie mediacji lub arbitrażu, druga strona sporu musi wyrazić na to zgodę. A praktyka wskazuje, że instytucje finansowe robią to bardzo rzadko. W ubiegłym roku na 347 złożonych wniosków pozwani wyrazili zgodę na polubowne rozwiązanie sprawy tylko 66 razy. Przyczyn takiego postępowania należy szukać w polityce prowadzonej przez firmy z sektora finansowego, którym gra na zwłokę się po prostu opłaca. Podtrzymywanie stanowiska przez ubezpieczycieli ma zniechęcić klientów do podejmowania dalszych działań. Nie każdy przecież decyduje się na wytoczenie finansowemu gigantowi sprawy sądowej.

Do plusów zaliczyć można z pewnością niewysoką cenę, jaką należy uiścić za wszczęte postępowanie. Przykładowo, opłata za mediację wynosi 50 zł. Z kolei wysokość wpisu w postępowaniu arbitrażowym to 250 zł przy wartości przedmiotu sporu do 50 000 zł, 500 zł przy wartości przedmiotu sporu do 100 000 zł i 1000 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100 000 zł.

Rzecznik Finansowy, UOKiK czy KNF? Do kogo się odwołać?

Klienci, którzy czują się poszkodowani, mogą składać swoje skargi nie tylko do KNF. Przede wszystkim, w pierwszej kolejności powinni je kierować do Rzecznika Finansowego (RzF), ponieważ to ta instytucja jest głównym łącznikiem między zakładami ubezpieczeń a konsumentami i występuje w obronie praw ubezpieczonych. Interwencje RzF w formie sugestii dla zakładów ubezpieczeń mogą bowiem wpływać na zmianę stanowiska ubezpieczyciela na korzyść pokrzywdzonego. Ponadto, w odróżnieniu od Sądu Polubownego przy KNF, instytucje finansowe nie mogą odmówić wzięcia udziału w pozasądowym rozstrzygnięciu sporu przy Rzeczniku Finansowym.

Możesz również zwrócić się ze swoimi wątpliwościami do UOKiK, zwłaszcza jeśli uznasz, że warunki Twojego ubezpieczenia zawarte w OWU naruszają Twoje prawa. Warto jednak pamiętać, że UOKiK nie interweniuje w pojedynczych przypadkach, ponieważ chroni tylko zbiorowe interesy konsumentów.

Czytaj także: Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Podsumowanie

  • KNF nadzoruje rynek finansowy w Polsce (m. in. banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych).
  • W zakresie rynku ubezpieczeń KNF głównie wydaje rekomendacje, zgodnie z którymi ubezpieczyciele powinni prowadzić swoją działalność.
  • Kary nakładane przez KNF na ubezpieczycieli są często symboliczne, biorąc pod uwagę ich przychody.
  • Najczęściej KNF nakłada na ubezpieczycieli kary za nieterminową likwidację szkód z OC.
  • Przy KNF działa Sąd Polubowny.
  • Skargi dotyczące odmowy lub zaniżania odszkodowań najlepiej składać do Rzecznika Ubezpieczonych.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
2 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2024.03.26  •  Zdrowie
Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka?

Ubezpieczenie od następstw choroby nowotworowej musi zapewniać ochronę w przypadku diagnozy tej poważnej choroby. Jednak wybór odpowiedniej polisy jest już bardziej skomplikowany, ponieważ istnieje wiele zmiennych, które należy wziąć pod uwagę. W tym artykule podpowiadamy, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka, które spełni Twoje potrzeby i zapewni kompleksowe wsparcie.

Czytaj więcej
2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze OC kwiecień 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku. Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie dopełnisz tego obowiązku i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.04.15
Jak ustalić wartość rynkową pojazdu?

Wartość rynkowa pojazdu jest jednym z kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy sprzedaży lub zakupie samochodu. Niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą, kupującym czy pośrednikiem, zrozumienie tego, jak ją ustalić jest niezbędne, aby przeprowadzić skuteczną transakcję.

Czytaj więcej
2024.04.07
Ile kosztuje ubezpieczenie OC bez zniżek?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest niezbędne, aby chronić się przed finansowym obciążeniem w przypadku spowodowania szkody. Jednak wiele osób zastanawia się, ile kosztuje ubezpieczenie OC bez zniżek. W tym artykule dowiesz się, jakie czynniki wpływają na wysokość składki oraz jak można obniżyć koszty ubezpieczenia.

Czytaj więcej
2024.04.07  •  Samochód
Zmiany w prawie jazdy w 2024 roku  – nowe przepisy dotyczące psychotestów

Rok 2024 przyniósł wiele zmian dla kierowców nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Zaostrzenie przepisów dotknie zarówno najmłodszych kierowców, jak i seniorów. Nowe regulacje dotyczą badań psychologicznych, wymiany dokumentów, a także ograniczeń, które obejmą młodych kierowców. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo wszelkim prawnym nowościom, o których powinni wiedzieć kierowcy.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze OC kwiecień 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC Anglika
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Samochód
Wysokie kary odstraszają przed rozmowami przez telefon w czasie jazdy

Rozmowy przez telefon to poważny problem na polskich drogach, który niejednokrotnie przyczynił się do niebezpiecznych sytuacji. Nie warto ryzykować również z tego powodu, że wykroczenie jest karane wysokim mandatem. Dowiedz się, co Ci grozi za rozmowę przez telefon w czasie jazdy.

Czytaj więcej