Punkta

Zasadniczo wyróżnia się trzy główne ubezpieczenia obowiązkowe:

  • OC dla kierowców
  • OC dla rolników
  • ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego

Zasady ubezpieczeń obowiązkowych określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.

Ubezpieczenia obowiązkowe – OC dla kierowców

Bardzo łatwo wyobrazić sobie chaos, jaki zapanowałby bez obowiązkowego OC. Duża liczba samochodów na drogach powoduje dużą liczbę wypadków. Nie wszyscy sprawcy byliby w stanie pokryć koszt wyrządzonych przez siebie szkód. Osoby poszkodowane miałyby trudności z uzyskaniem odszkodowania. Wszystko prowadziłoby do niekończących się procesów sądowych i wielu osobistych tragedii. Obowiązkowe OC w ogólnej skali jest rozwiązaniem bardzo opłacalnym i korzystnym dla ubezpieczonego. Dzięki niemu za wszystkie spowodowane przez siebie szkody (uszkodzenie własności, uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć osoby trzeciej) nie zapłaci z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie dotyczy nie tylko jazdy samochodem, ale także sytuacji, gdy auto nie jest w ruchu – wsiadania, wysiadania czy wkładania czegoś do środka.

Zakres ochrony i podstawowe warunki, jakie zapewnia OC, wynikają z ustawy i za każdym razem są takie same – niezależnie od ubezpieczyciela, z którym podpiszemy umowę. Ubezpieczony nie decyduje również o wysokości ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że odszkodowania są niskie. W wielu przypadkach poszkodowany może liczyć na naprawdę satysfakcjonującą rekompensatę.

Kiedy wykupić? 

Ubezpieczenie OC musi wykupić każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu. Obowiązek wynika z rejestracji. Nie ma znaczenia, czy auto jest zdolne do jazdy lub czy w międzyczasie nie uległo zniszczeniu.

OC należy wykupić najdalej w dniu zarejestrowania pojazdu. Jeżeli kupiłeś używane auto z ważnym OC, masz 30 dni na decyzję o ewentualnej zmianie ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie jest zawierane na 12 miesięcy i ulega automatycznie przedłużeniu, jeżeli ubezpieczony nie wypowie umowy towarzystwu ubezpieczeniowemu. W ten sposób kierowcy są cały czas objęci ochroną, nawet wtedy gdy sami nie pamiętają o przedłużeniu OC.

Możliwe jest wykupienie OC również na krótszy okres, np. 30 dni, jeżeli na taki czas zostało zarejestrowane auto.

Cena 

Zakres OC wynika z ustawy, dlatego kryterium decydującym przy wyborze ubezpieczyciela jest przede wszystkim cena. Jej wysokość może wynikać z wielu rzeczy, w tym z: wieku samochodu, marki, historii właściciela pojazdu (czy nie miał dotąd żadnych wypadków), wieku właściciela, miejscowości, w której mieszka itp. Jednak znacznie droższy może być brak OC. W 2017 r. wrosną kary za jego brak. Maksymalnie posiadacz samochodu osobowego zapłaci aż 4000 zł za zwłokę!

Wyjątki

Każdy ubezpieczony powinien jednak pamiętać, że posiadanie ważnego OC nie chroni go we wszystkich sytuacjach. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci za wyrządzone przez niego szkody, jeżeli w chwili ich powstania znajdował się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, rozmyślnie spowodował zniszczenia czy uciekł z miejsca zdarzenia. 

OC rolników

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęci zostali również rolnicy, czyli osoby, które posiadają gospodarstwo o powierzchni co najmniej jednego hektara lub właściciele ziemi, na której ma miejsce produkcja rolna.

OC w przypadku rolników, tak samo jak u kierowców, chroni zarówno ich własne interesy jak i interesy osób trzecich.

Ubezpieczenie dotyczy nie tylko szkody wyrządzonej przez właściciela ziemi, ale także wszystkich osób zamieszkujących gospodarstwo oraz jego pracowników. Obejmuje ponadto wypadki związane z ruchem pojazdów gospodarskich oraz pracami w polu (np. opryski). Dzięki temu rolnik nie musi dodatkowo kupować polisy OC na pojazdy wolnobieżne.

Obowiązkowe OC sprawia, że rolnik nie jest narażony na straty związane z zadośćuczynieniem za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Poszkodowani dostają zaś bez problemów odszkodowanie. Taki stan rzeczy ma na celu ochronę rolników i przeciwdziałanie przerwom w pracach gospodarskich.

Rolnik może liczyć na pomoc zakładu ubezpieczeń także w przypadku, gdy z czyjejś winy (swojej własnej albo pracownika) on sam lub jego pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu podczas pracy w gospodarstwie. Ubezpieczyciel zwróci wtedy koszty leczenia.

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OC rolników jest podpisywane na 12 miesięcy. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana, ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny rok. Przedłużenie następuje jednak tylko w wypadku całkowitego uregulowania składek z kończącej się umowy.

OC musi wykupić każda osoba, która wchodzi w posiadanie gospodarstwa w wyniku kupna, dziedziczenia czy darowizny.

W przypadku sprzedaży ziemi obowiązek ubezpieczenia przechodzi na kolejnego właściciela.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Zakład ubezpieczeniowy nie wypłaci odszkodowania z powodu każdej szkody. Aby to zrobił, muszą zaistnieć przynajmniej dwie okoliczności – szkoda musi powstać przez jakieś konkretne działanie rolnika (albo innej osoby z gospodarstwa) lub przez niewykonanie czynności, która mogła zapobiec wyrządzeniu szkody (np. nienaprawienie płotu). Ponadto wymienione okoliczności muszą wynikać z działalności gospodarstwa.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych  

Ubezpieczeniu podlegają budynki o powierzchni przynajmniej 20 m2. Ochrona nie obejmuje mienia ruchomego. Rolnik powinien podpisać umowę z chwilą położenia dachu na obiekcie.

Ubezpieczenie dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak i gospodarskich, np. stodoły, chlewu, obory itp. Zabezpiecza rolnika od różnych nieprzewidzianych zdarzeń – powodzi, pożaru, huraganu, gradu, śniegu, itp.

Tak samo jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń, umowa jest podpisywana na 12 miesięcy. Po tym okresie ulega automatycznemu przedłużeniu pod warunkiem uregulowania wszystkich dotychczasowych składek.

Rolnik ma do wyboru dwa rodzaje ubezpieczenia budynku: w wartości rzeczywistej i wartości odtworzeniowej. Wartość rzeczywista odzwierciedla zużycie budynku. Wartość odtworzeniowa dotyczy jedynie obiektów, które były nowe w chwili ubezpieczenia (lub używane w bardzo niewielkim stopniu).

Suma gwarancyjna ubezpieczeń

 W przypadku wszystkich wymienionych dotąd w artykule ubezpieczeń obowiązuje tzw. suma gwarancyjna, czyli maksymalna kwota odszkodowania, jaką można uzyskać.

Jeżeli szkoda dotyczy obrażeń ciała, suma gwarancyjna wynosi obecnie 5 000 000 euro (na jedno zdarzenie). Przy uszkodzeniu mienia kwota ta zmniejsza się do 1 000 000 euro (na jedno zdarzenie).

Ubezpieczenie upraw rolnych

Obowiązek ubezpieczenia upraw obejmuje tylko rolników, którzy dostali dopłatę do gruntów – dlatego też nie został wymieniony we wspominanej już Ustawie z dnia 22 maja 2003 r.

Tacy rolnicy muszą ubezpieczyć przynajmniej 50% powierzchni upraw. Dotyczy to: warzyw gruntowych, truskawek, ziemniaków, roślin strączkowych, buraków cukrowych, zbóż, rzepaku, kukurydzy, tytoniu, chmielu, rzepiku, drzew i krzewów owocowych.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed skutkami powodzi, suszy, gradu, przymrozków wiosennych oraz złych skutków przezimowania.

Umowa jest zawierana standardowo na okres 12 miesięcy. Kwotę ubezpieczenia ustala się indywidualnie – w zależności od wielkości zbiorów.

OC zawodowe  

OC dla kierowców i rolników, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz upraw rolnych to niejedyne obowiązkowe polisy w Polsce. Są jeszcze ubezpieczenia z racji wykonywanego zawodu. Dotyczy to takich profesji, jak prawnicy, radcy prawni, notariusze, pośrednicy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy, księgowi, notariusze, lekarze, organizatorzy imprez masowych, architekci, inżynierowie, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci, agenci ubezpieczeniowi czy przewoźnicy kolejowi.

Obowiązek ubezpieczenia jest określony przez różne ustawy dedykowane tym zawodom.