Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Aktualizacja:
ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny ufg

Wypadek spowodowany przez nieznanego sprawcę? Kolizja z nieubezpieczonym pojazdem? Kto zapłaci odszkodowanie w takiej sytuacji? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która stoi na straży pokrzywdzonych. Punkta sprawdza, w jakich przypadkach możesz spotkać się z UFG!

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to instytucja, która zajmuje się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez osoby, które nie posiadają obowiązkowego OC lub w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie został zidentyfikowany.

Organizacja jest także zabezpieczeniem w przypadku upadłości lub likwidacji towarzystw ubezpieczeniowych. Wtedy to UFG przejmuje obowiązek wypłaty zobowiązań:

 •  100% należnych świadczeń w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń OC pojazdów, a także działalności rolniczej i budynków rolniczych.
 •  50% należnych świadczeń w przypadku innych umów ubezpieczenia na życie lub OC, jednak w kwocie nie większej niż 30.000 euro.

Pamiętaj jednak, że w razie uszkodzenia pojazdu, jeśli masz wykupione dobrowolne ubezpieczenie autocasco, to jesteś zobowiązany do skorzystania z tej właśnie polisy.

Czytaj także: Ubezpieczyciel bankrutuje – co robić? Czy pieniądze z tzw. polisolokat przepadają?

Do kasy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dopłacają wszyscy ubezpieczyciele, więc w praktyce na działanie zostaje symbolicznie przekazywana część składki zebranej od kierowców. Oznacza to, że każdy ubezpieczony posiadacz pojazdu pośrednio wpłaca sumę na fundusz przeznaczony m.in. na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby każdy zmotoryzowany posiadał OC.

Nie masz polisy OC? Oblicz składkę OC online

Nieznany sprawca wypadku – UFG wypłaca odszkodowanie

UFG chroni poszkodowanych w wypadkach czy kolizjach spowodowanych przez sprawcę, który np. uciekł z miejsca zdarzenia, a jego tożsamości nie udało się ustalić. Ochrona jest jednak obwarowana pewnymi warunkami, zapisanymi w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Szkody osobowe

UFG wypłaca pełne odszkodowanie za tzw. szkody na osobie (zadośćuczynienie, koszty leczenia, renty) w przypadku śmierci czy uszczerbku na zdrowiu.

Szkody majątkowe 

UFG zapłaci również za szkody majątkowe (np. zniszczony samochód), ale wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie drogowe było poważne, tzn. gdy uczestnik poniósł śmierć albo odniósł obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 14 dni. Uszczerbek taki musi zostać potwierdzony za pośrednictwem dedykowanego orzeczenia wystosowanego przez lekarza specjalistę.

Niestety Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci pełnego odszkodowania za uszkodzone auto. W każdym przypadku pomniejszy je o równowartość 300 euro.

W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania”.

Czytaj także: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych w pigułce

Uwaga!!! Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku przez nieznanego sprawcę, a posiadasz dobrowolne ubezpieczenie AC, w pierwszej kolejności musisz starać się o odszkodowanie u swojego ubezpieczyciela.

Sprawca wypadku nie ma ważnego OC – co wtedy?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada również za szkody osobowe i majątkowe spowodowane przez kierowców poruszających się bez ważnego OC.

Tu już nie ma takich obostrzeń jak w przypadku niezidentyfikowanych sprawców – UFG wypłaca 100% świadczeń, zarówno za szkody na osobie, jak i w mieniu. Dlaczego? To proste – ponieważ sprawca jest ustalony, UFG ma od kogo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania. Ty jako poszkodowany dostaniesz pieniądze z Funduszu. Później UFG zwróci się z tzw. regresem ubezpieczeniowym do sprawcy, który z własnej kieszeni będzie musiał oddać całe odszkodowanie. Warto podkreślić, że średnia wartość roszczeń w 2021 roku wyniosła aż 17,7 tyś zł, co jest kilkukrotnie większym wydatkiem niż średnia cena polisy OC. 

Nie ryzykuj! Sprawdź cenę polisy OC!

Jak możesz zgłosić szkodę do UFG?

Szkodę spowodowaną przez niezidentyfikowanego lub nieubezpieczonego kierowcę możesz zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli praktycznie poprzez każdego zrzeszonego w UFG. Może być to firma, w której sam masz OC.

W praktyce wygląda to tak:

 • Zakład ubezpieczeń ma obowiązek przyjąć zgłoszenie szkody. Nie może odmówić.
 • Ubezpieczyciel przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne oraz informuje Cię, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania.
 • Ubezpieczyciel przesyła komplet dokumentów do Funduszu w celu wypłaty odszkodowania.
 • Fundusz gwarancyjny ma 30 dni od momentu otrzymania dokumentów na wydanie decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania.
 • Jeśli sprawca kolizji lub wypadku jest cudzoziemcem i w momencie zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC, Fundusz wypłaca odszkodowanie, ale tylko poszkodowanym obywatelom polskim.

Z UFG szybko sprawdzisz, czy sprawca stłuczki ma ważne OC

Aby ułatwić życie kierowcom, w 2014 roku temu Fundusz udostępnił aplikację mobilną UFG Na wypadek, która jest rozszerzeniem poprzedniej aplikacji Baza. Pozwala ona m.in. sprawdzić, czy uczestnicy wypadku mają wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wystarczy więc, że pobierzesz darmową aplikację na telefon i od razu sprawdzisz ważność ubezpieczenia sprawcy. Zawiera ona w sobie także instrukcję prawidłowego postępowania na miejscu zdarzenia.

Na stronach Funduszu sprawdzisz historię swojego ubezpieczenia

UFG udostępnia funkcjonalność, która pozwala osobom zalogowanym na platformie internetowej Funduszu uzyskać informacje o przebiegu ubezpieczenia i szkodach, które zostały zgłoszone z ich polisy OC. Masz dwie możliwości: informacje z ostatnich 5 lat lub w ramach pełnej historii danych UFG od 2004 r. w przypadku ubezpieczenia OC oraz od 2006 r. dla ubezpieczenia AC. Jeśli więc chcesz kupić nową polisę, a nie pamiętasz, ile stłuczek miałeś w poprzednich latach, możesz to łatwo sprawdzić w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  – wystarczy, że zalogujesz się w serwisie, a potem uwierzytelnisz swoje dane.

Możesz także wypełnić dedykowany wniosek znajdujący się na stronie UFG i dostarczyć go osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej. 

Nie masz polisy OC? Porównaj i kup OC online

Nie wykupiłeś OC, co wtedy?

UFG stara się również uszczelnić system obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC i ograniczyć liczbę tych, którzy uchylają się od tego obowiązku. Jeśli nie posiadasz obowiązkowej polisy, musisz się liczyć z karą finansową, której wysokość jest uzależniona od liczby dni, w czasie których Twój samochodu nie był objęty ochroną ubezpieczeniową. Posiadacz samochodu osobowego w 2022 roku za brak ubezpieczenia OC przez czas dłuższy niż 14 dni zapłaci karę w wysokości 6020 złotych, właściciel ciężarówki – aż 9030 złotych.

Czytaj także: Kara za brak OC w 2022 roku [TABELA]

Jeśli narodowy fundusz gwarancyjny wezwie Cię do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, masz 30 dni na:

 • wykazanie, że Twoja polisa OC obejmowała cały rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli,
 • udokumentowanie, że z jakiegoś powodu nie dotyczy Cię obowiązek posiadania ubezpieczenia OC
 • lub wniesienie opłaty w wysokości określonej na wezwaniu od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, egzekwowaniem opłaty karnej zajmie się miejscowy Urząd Skarbowy.

Warto więc zadbać o posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Coraz trudniej ukryć się przed czujnym okiem Funduszu Gwarancyjnego. Ponad połowa kierowców bez polisy OC wykrywana jest już dzięki wirtualnym kontrolom, o których właściciele pojazdów nawet nie wiedzą, że się odbyły. Jest to tzw. Wirtualny Policjant UFG. W tej chwili tylko około 17% procent wystawionych wezwań do zapłaty kary za brak ubezpieczenia OC to efekt policyjnych kontroli. Niemal 60% procent to zasługa wewnętrznych kontroli Ośrodka Informacji Funduszu. (dane za III kwartały 2019 r.)

Jak uniknąć kary za brak OC?

Jeżeli będące w naszym posiadaniu auto nie posiadało wykupionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to wykrył i nałożył na nas za to karę, wówczas pozostaje tylko jedno rozwiązanie. Należy złożyć odwołanie od kary, powołując się na trudną sytuację majątkową. Urzędnicy mogą umorzyć tę opłatę. Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a pozytywna odpowiedź jest możliwa jedynie w przypadku rzeczywistej niewypłacalności wnioskodawcy.

Warto zatem pamiętać o terminowym opłacaniu składki OC lub sprzedaży/wyrejestrowaniu pojazdu, jeśli ten nie jest nam już dłużej potrzebny.

Po jakim czasie przychodzi kara z Funduszu Gwarancyjnego?

Kara z Funduszu Gwarancyjnego za brak ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu obliczana jest na podstawie czasu, w jakim środek lokomocji był nieubezpieczony. Ustalone są przedziały: do 3 dni, od 4 do 14 dni oraz powyżej 14 dni. Konsekwencje jednak mogą pojawić się znacznie później. UFG wykorzystuje zautomatyzowany system o nazwie Wirtualny Policjant. W ten sposób baza danych jest weryfikowana cały czas, a braki w ciągłości ubezpieczeń kierowców są odnajdywane nawet po latach.

Jeśli Twój pojazd był nieobjęty obowiązkowym ubezpieczeniem, a spowodowałeś/spowodowałaś wypadek, wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpocznie tzw. proces postępowania regresowego. Poszkodowanym zostaną wypłacone odpowiednie świadczenia z kasy UFG. Następnie wystosowane będzie odpowiednie pismo do sprawcy szkody, a także posiadacza pojazdu bez OC lub gospodarstwa rolnego. Na zapłatę regresu masz 30 dni.

Zasady funkcjonowania UFG

Zasady funkcjonowania funduszu określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Fundusze UFG pochodzą głównie ze składek odprowadzanych obowiązkowo przez wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce oraz opłat z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w Warszawie – adres i kontakt

Siedziba UFG mieści się w Warszawie, ul. Płocka 9/11, kod pocztowy 01-231 Warszawa. Telefon: +48 (22) 53 96 100. Biuro funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

UFG kontakt z infolinią: +48 (22) 53 96 100

Kontakt z UFG możesz nawiązać także za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Wiadomość należy wysłać w zależności od tematu na jeden z poniższych adresów:

Podsumowanie

 1. UFG wypłaca odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach, które spowodowali nieznani sprawcy albo kierowcy bez ważnego OC.
 2. W takim przypadku możesz zgłosić szkodę do dowolnego zakładu ubezpieczeń, a ten przekaże ją do UFG.
 3. UFG wypłaca także częściowe odszkodowania i świadczenia z polis na życie w przypadku upadłości zakładów ubezpieczeń.
 4. Państwowy fundusz gwarancyjny oferuje bezpłatną aplikację mobilną UFG Na wypadek, dzięki której na miejscu zdarzenia sprawdzisz, czy sprawca ma ważne OC.
 5. Możesz też w internetowym serwisie UFG podejrzeć własną historię ubezpieczenia i zgłoszonych szkód.
 6. Fundusz ubezpieczeniowy OC nakłada kary za brak ubezpieczenia OC i domaga się zwrotu wypłaconych odszkodowań od nieubezpieczonych sprawców.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
22 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
henryk
henryk
7 lat temu

witam potrzebuje druk beszkodowej jazdy jak go zdobyc

henryk
henryk
7 lat temu

prosze wyslac na meil

Urszula Zimnoch (punkta)
Urszula Zimnoch (punkta)
7 lat temu

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia (bezszkodowej jeździe) może Pan uzyskać kontaktując się z każdym towarzystwem ubezpieczeniowym w którym miał Pan wykupioną polisę. Każde towarzystwo wystawi zaświadczenie za ten okres w którym był Pani ich klientem.
Taki dokument może przygotować również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG – https://ufg.pl )

Tomasz
Tomasz
6 lat temu

Jak przenieść zniżki z UK do bazy danych UFG? Ubezpieczyciele uznają zniżki tylko na podstawie bazy danych z UFG.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Tomasz

Witam

w tym przypadku warto zadbać o zaświadczenie od brytyjskiego ubezpieczyciela, przetłumaczone później na język polski, poświadczające bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Taki dokument powinien być honorowany przez każde TU w Polsce i na jakie podstawie przyznane zostają odpowiednie zniżki.

Pozdrawiam

Tomasz
Tomasz
6 lat temu

W kilku TU poinformowano mnie że honorują tylko zniżki udokumentowane w bazie danych UFG i tłumaczenie nic tu nie zmieni.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Tomasz

Klient ma prawo nie zgodzić się z danymi w bazie UFG i może złożyć oświadczenie o innym przebiegu ubezpieczenia + zaświadczenie od ubezpieczyciela. Proszę do nas zadzwonić do nas kiedy przyjdzie czas ubezpieczenia, pomożemy 🙂

Pozdrawiam

kazek
kazek
4 lat temu

Śmiechu warte. Miałeś wpisać tylko nr. rejestracyjny i miałeś wiedzieć czy sprawca ma ubezpieczenie. No i co? Najpierw musisz się zalogować (login i hasło). Bułka z masłem na śniadanie dla kierowców 60+. Większość zrezygnuje z wiadomych powodów no i pieniądze zostają w państwowej kasie. A najlepsze jest to że w sobotę jakiś 101-letni dziadek przywalił w barierki i policja która wszystko ma jak na dłoni do dziś wyjaśnia czy sprawca miał prawo jazdy i czy był właścicielem. Jedyne wyjście to modlić się do Pana Boga o pomoc. Co komu przeszkadzało wozić dokumenty?????

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  kazek

Dzień dobry, na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie trzeba się logować, aby sprawdzić, czy sprawca posiada ubezpieczenie. Wystarczy wejść w zakładkę „BAZA OC I AC”, a następnie przejść w „Identyfikacja umowy OC na dzień”. Po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego można sprawdzić, czy dane auto posiada ubezpieczenie, w jakiej firmie i jaki jest numer polisy.

Dana
Dana
4 lat temu

przed chwilą to przetestowałam! bez najmniejszego problemu – świetna sprawa.

Iwi
Iwi
3 lat temu

Witam dostałam karę za to że spóźniłam się jeden dzień z ubezpieczeniem chcą polisę a ja kupując nie dostałam polisy tylko kwitek z ubezpieczenia rata była do 11 a ja wpłaciłam 12 i mam kwitek z poczty i karę co mam zrobic

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Iwi

Dzień dobry, jeżeli w okresie, w którym wskazał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, faktycznie nie posiadała Pani ubezpieczenia, to niestety z karą nie będzie można nić zrobić. Jeżeli posiada Pani polisę OC potwierdzającą ważność w tych dniach, to należy ją przesłać do UFG. Proszę pamiętać, że obowiązkiem zbywcy jest przekazać, nowemu właścicielowi ubezpieczenie, jeśli oczywiście takie było zawarte na pojazd. Natomiast jeśli pojazd nie miał ważnego OC w momencie zakupu, to obowiązkiem nabywcy jest ubezpieczyć pojazd w dzień zakupu.

Kowalski
Kowalski
2 lat temu

Panie expert, nie posiadasz dostatecznej wiedzy. W sytuacji gdy dostaliśmy wezwanie do zapłaty od funduszu przysługują nam 3 wyjścia.
1. Wniosek do funduszu o anulowanie kary. Podpieramy się słabą sytuacją finansową i minimalną kwotą na członka rodziny. Oczywiście mają przykaz odrzucać takie wnioski, ale trzeba walczyć dowodząc o braku możliwości spłaty.

2 Egzekucja odbywa się na wniosek urzędu skarbowego który nakłada ją na konto bankowe. Winny staje się dłużnikiem, ale fundusz nie może upłynnić dóbr stałych. Może żerować na kolejnych wpływach. Mając już nałożone postępowanie egzekucyjne. Wystarczy wnioskować do urzędu skarbowego o odblokowanie konta bankowego. W uzasadnieniu podajemy brak możliwości spłat i ciężką sytuację.

3. Wniosek do urzędu skarbowego o anulowanie kary. Skarbowy nie może sam podjąć decyzji i kieruje sprawę do funduszu.

Sebastian
Sebastian
2 lat temu

Chciałem zakomunikować, że rok temu bliski znajomy nie zapłacił OC będąc za granicą wraz z autem dość starym (prawie złom) z powodu nieszczęścia poważnej choroby, do dnia dzisiejszego leży za granicą w szpitalu. Kontaktu z kierowcą rodzina już nie ma 4 lata. Nie ma informacji w którym szpitalu kierowca przebywa, czy w ogóle żyje. Sprawa była zgłaszana policji za granicą, ale nic w tej sprawie nie zrobią, mają ważniejsze obowiązki (również RODO utrudnia kontakt kierowcą).
UFG ma gdzieś nieszczęście ludzkie, kierownictwo UFG nie przyjmuje do świadomości zaistniałą sytuację, negując ludzkie prawa moralne i zdrowie rodziny, która teraz jest nękana przez lichwiarstwo UFG. UFG nęka już dużymi karami za nie zapłacone OC (za samochód, który jest nie używany 4 lata).

Ataki (inaczej tego nie można nazwać, ponieważ UFG nie interesuje się przyczyną nie zapłacenia OC) związanymi z karami narzucanymi przez UFG na rodzinę kierowcy doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu (co poświadczyć mogą badania lekarskie). Sprawa będzie musiała przybrać charakter medialny tak aby społeczeństwo przestrzec przed niesprawiedliwym działaniem PZU i UFG wymierzonym przeciw niewinnym ludziom. Przypominam, że niejednokrotnie sprawa była przedstawiana w PZU i UFG i nigdy nie było listownej odpowiedzi, a kolejne nowe pisma z karami przychodzą, w sumie już na kwotę 10tyś.

Zostaną przygotowane pisma do rządu PL, oraz do gazet i mediów społecznościowych informujące o nie sprawiedliwym podejściom powyższych instytucji. Za to, że rodzina jest nękana z powodu nie popełnienia przestępstwa, i za to, że żona kierowcy już choruje ciężko na serce i jest zagrożenie życia, sprawa nie pozostanie pozostawiona bez odzewu (dojdzie do tego, że to UFG zapłaci dziesiątki tysięcy zł za zniszczone zdrowie człowieka i rodziny). W dalszej kolejności zostanie przygotowany stosowne pismo do łamania praw człowieka.

Przy okazji niniejszy komentarz ma na celu zakomunikować czytelnikom, aby od PZU lepiej trzymać się z dala! A UFG w swojej działalności jak widać prowadzi lichwę skierowaną przeciw sprawiedliwym ludziom i rodzinie, która nie ma nic wspólnego z autem kierowcy i jest niczemu nie winna i ponad to kierowca od 45 lat płacił systematycznie składki w PZU i nigdy nie zalegał z płatnością!

Ten wpis jest monitorowany i są świadkowie (wolność wypowiedzi na temat prawdy nie może być tajona, dlatego też o prawdzie zaświadczamy). NIE POZWOLIMY ABY LUDZIE NIE SKALANI ŻADNYM NIEGODNYM CZŁOWIEKA CZYNEM BYLI NĘKANI PRZEZ LICHWIARSKI SYTEM JKAIM JEST UFG!

Sebastian
Sebastian
2 lat temu
Reply to  Sebastian

Czekamy na publikacje powyższego tematu. Nie popuścimy tego.

Kowalski
Kowalski
2 lat temu

Ten pseudo fundusz został stworzony pod skrzydełkiem ministerstwa finansów. Jest to instytucja posiadająca pełne narzędzia do okradania Polaków Wystarczy przeczytać status. Ich rolą jest cofanie prawa np egzekwują kary za nieopłacone oc z datą wsteczną. Co jest niezgodne z prawem. Dysponują danymi osobowymi każdego obywatela. Na domiar złego nie stosują się do przepisów Rodo w myśl których mamy pełne prawo do informacji i bezpieczeństwie naszych danych osobowych. Kierując wniosek o dostęp do informacji moich danych osobowych. Nie chcieli odpowiedzieć ile ataków hakerskich wykryli w swoim systemie archiwizacji danych osobowych podatników. Nie udzielili również informacji o ilości szkodliwego oprogramowania i zainfekowanych plików.
Jak widać bezpieczeństwo naszych danych osobowych mają gdzieś, tak samo jak nasze dobro. Jest to kolejny pasożyt żerujący na społeczeństwie. Proszę sprawdzić jak wygląda system ewidencji pojazdów w rozwiniętych krajach. Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny utrzymywany jest z naszych pieniędzy, a jego „praca”nakierowana jest na poniżanie obywateli. Przykład?
Zadzwoniłem do ich inspektora danych osobowych.

Niejaki Wiesław Krasny, przedstawia sylwetkę bezkarnego poplecznika ministerstwa finansów. Odrzucił moje wnioski o dostęp do bezpieczeństwa moich danych osobowych. Nie chciał podać informacji. Gdy poprosiłem o akredytacje dziennikarską owej rozmowy, -odmówił. W dalszej części rozmowy w tym osobnikiem usłyszałem epitety na temat mojej osoby. Obraził moją godność osobistą nazywając obelgami. List z jego przeprosinami będzie dowodem w sprawie cywilnego powództwa. Wcześniej pisałem do jego przełożonych.

Ewa Kaczanowska kierownik działu IV opłat twierdzi, iż nie widzi błędów w postępowaniu funduszu. Według niej Krasny działa według polskiego prawa i nie widzi powodów do reakcji.

gryb
gryb
2 lat temu

witam,
co zrobić jak sprawcą wypadku jest niepełnoletni 14 latek.
Mam szkody samochodu.Była policja i mam notatkę z tego wypadku.

Konsultant Punkta
Editor
Konsultant Punkta
6 miesięcy temu
Reply to  gryb

Dzień dobry,
Wygląda, że sprawa o której Państwo piszą wymaga dłuższej analizy i niestety nie uda nam się jej rozwiązać w komentarzu.
Polecamy bezpośredni kontakt z radcą prawnym lub z firmą pomagającą w wywalczaniu odszkodowań.

Ewa
Ewa
1 rok temu

A co w sytuacji, gdy pojazd jest na zmarłą osobę ? Ubezpieczenie wygasło już po śmierci , testamentu brak i nikt póki co nie zgłosił się,, po spadek ” Czy osoba która go odziedziczy dostanie karę?

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
1 rok temu
Reply to  Ewa

Dzień dobry, ubezpieczyć auto muszą potencjalni spadkobiercy. Dodatkowo polecam zweryfikować, czy ubezpieczenie nie przedłużyło się z automatu. Ciągłość w takim przypadku również musi być zachowana i odpowiadają za to potencjalni spadkobiercy auta.

Aneta
Aneta
1 rok temu

przy zawieraniu ube. oc jest weryfikacja ufg jak to jest ze widnieje u mnie szkoda gdzie ja nie byłam sprawcą a przy ube nowego auta w ferfikacj szkód widnieje szkoda na mojm koncie

Konsultant Punkta
Editor
Konsultant Punkta
1 rok temu
Reply to  Aneta

Dzień dobry. Jeżeli była Pani współwłaścicielem innego pojazdu, który miał szkodę, to na Pani koncie będzie też widniała szkoda.