Punkta

Polisa business interruption ma za zadanie zapewnienie ochrony w sytuacji nieprzewidzianych sytuacji losowych, które prowadzą do przerw lub zakłóceń w działalności całego przedsiębiorstwa, w wyniku czego firma traci swoje bieżące przychody. Taki bieg sytuacji rodzi coraz poważniejsze obciążenia finansowe, które mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej lub nawet do bankructwa poszkodowanej firmy. Taka polisa ma zapewnić przedsiębiorstwu środki na pokrycie kosztów stałych oraz odzyskanie utraconego dochodu.

Do zdarzeń losowych zalicza się m.in. problemy w dostawie mediów czy pojawienie się ognia lub wody w przedsiębiorstwie. Szczegóły dotyczące ochrony i wykluczeń zawarte są w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia), które są ustalane przez konkretnych ubezpieczycieli i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Warto jednak zadać pytanie, jak definiowany jest dochód przez ubezpieczycieli. Otóż, jest on rozumiany jako zysk ze sprzedaży + koszty stałe związane z podstawową działalnością operacyjną, niezbędną do dostarczania danych usług.

W praktyce skorzystanie z takiego rodzaju ubezpieczenia może się okazać przydatne, np. jeśli w firmie pojawi się przerwa w dostawie mediów. Jeśli w codziennej pracy firmy IT pojawią się problemy powstałe po stronie dostawcy internetu, przez copracownicy nie będą mogli wypełniać swoich zadań, problem staje się spory i może przysporzyć wielu nieprzyjemności. Pracownicy nie będą mogli utrzymywać kontaktu z kontrahentami, pracować na swoich służbowych sprzętach wykorzystujących internet oraz na bieżąco realizować danych zleceń. Dlatego warto zawczasu pomyśleć o polisie business interruption, by uniknąć skutków takich nieprzewidzianych sytuacji.