Kto może skorzystać z ubezpieczenia od utraty zysków?

Aktualizacja:
ubezpieczenie od utraty zysku

Sprawdzamy, kto może skorzystać z ubezpieczenia od utraty zysków, jaki jest cel tego ubezpieczenia i na jakie świadczenia może liczyć ubezpieczony.

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nieodłącznie wiążę się ryzyko. Przed ryzykiem związanym przede wszystkim z utratą zysków chroni ubezpieczenie od utraty zysków.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia od utraty zysków?

Z ubezpieczenia od utraty zysków mogą skorzystać osoby prawne, jednostki nie będące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i prowadzące księgi rachunkowe. Ubezpieczenie od utraty zysku jest częścią ubezpieczenia całego majątku firmy. Oznacza to, że przedsiębiorca może z niego skorzystać w przypadku wystąpienia szkody majątkowej. Odszkodowane wypłacone przez ubezpieczyciela przedsiębiorca może przeznaczyć np. na wymianę uszkodzonych maszyn, wynajem dodatkowej powierzchni użytkowej czy na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem firmy.

Cel ubezpieczenia od utraty zysku

Celem ubezpieczenia jest zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa przez niwelowanie negatywnych skutków przestoju firmy spowodowanego żywiołami (pożarem, powodziom, huraganem, wybuchem czy uderzeniem pioruna). Ryzyko utraty zysków nie jest samodzielnym produktem. Jest składnikiem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Świadczenia z ubezpieczenia od utraty zysków

W razie powstania szkody ubezpieczony otrzymuje świadczenia z tytułu:

  • utraty zysku operacyjnego, rozumianego jako część dochodu, którą firma osiągnęłaby, gdyby nie wystąpiła szkoda
  • kosztów stałych, czyli kosztu uzyskania przychodu (kosztów wynagrodzenia, najmu, dzierżawy czy rat leasingowych).

Ubezpieczenie utraty zysków często obejmuje także refundację dodatkowych kosztów, m.in:

  • koszty związane z korzystaniem z lokali, pomieszczeń zastępczych,
  • dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy),
  • koszty przeniesienia maszyn i urządzeń do pomieszczeń zastępczych.
  • koszt zawiadomienia klientów o zaistniałej sytuacji.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej występujące w ubezpieczeniu od utraty zysków obejmują następujące szkody:

  • powstałe na skutek działań wojennych,
  • powstałe w następstwie utraty danych, nośników danych, dokumentacji księgowej,
  • powstałe wskutek decyzji właściwych władz, uniemożliwiającej bądź opóźniającej odtworzenie zniszczonego mienia albo dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczającego,
  • powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego.

Wyłączenia obejmują też kary pieniężne, administracyjne, grzywny i odszkodowania, honoraria autorskie i wynagrodzenia za patenty, szkody powstałe wskutek spadku wartości nieuszkodzonych towarów, szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i opłaty celne, opłaty frachtowe i pozostałe opłaty transportowe.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments