Punkta

Przelew takich uprawnień, nazywany jest cesją ubezpieczenia. Cesje najczęściej mają miejsce w przypadku polis kredytów hipotecznych. Z kolei podmiot zrzekający się praw do odszkodowania z tytułu polisy ubezpieczeniowej, określany jest jako cedent.

Po cesji ubezpieczeniowej, określanej jako umowa przelewu wierzytelności na zabezpieczenie, to cesjonariusz dysponuje częścią lub całością praw związanych z przedmiotem umowy polisowej. Warto także zaznaczyć, że zarówno cedentem, jak i cesjonariuszem, może być być osoba fizyczna lub prawna.