Punkta

Ubezpieczający może wskazać jedną lub kilka osób uposażonych. Wówczas, w razie np. śmierci ubezpieczającego, kwota świadczenia przekazywana jest osób fizycznych (najczęściej jest to rodzina lub znajomi) zapisanych w treści polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli ubezpieczający nie określił tego inaczej, wszystkie osoby uposażone mają równe prawo do otrzymania świadczenia, tj. kwota zostanie rozdzielona równo pomiędzy wszystkich wskazanych w umowie.

Co ważne, ubezpieczający może w każdej chwili trwania umowy zmienić zapisy dotyczące osób uposażonych, jak również wysokości przekazanego im świadczenia.