Punkta

Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne – to podstawowe pytanie, jakie sobie zadajemy. Czy możemy bezpiecznie chorować przy tej formie zatrudnienia bez strachu o gigantyczne rachunki wystawione przez lekarzy lub szpital?

Ubezpieczenie zdrowotne przy umowie zleceniu – kiedy i dlaczego?

Umowa zlecenie jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi: zdrowotnemu, emerytalnemu oraz rentowemu. W przypadku, gdy zlecenie jest wykonywane w siedzibie firmy lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę, wówczas dodatkowo zostajemy objęci ubezpieczeniem wypadkowym. Ponadto mamy możliwość zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, dzięki któremu w razie niedyspozycji będziemy mogli otrzymać zasiłek chorobowy. Od kiedy jesteśmy objęci ochroną? W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych następuje to od razu, w chwili zawarcia umowy ze zleceniodawcą i trwa 30 dni od momentu jej rozwiązania. Jeśli chodzi o chorobowe – tutaj sytuacja różni się w zależności od pracodawcy i przyjętych przez niego terminów (zazwyczaj są to 3 miesiące). Tego typu regulacje wynikają z polskiej Konstytucji (art. 68, mówiący o tym, iż każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia) oraz przyjętych ustaw (w tym ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenie – kto płaci składki?

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne spoczywa na barkach zleceniodawcy. W praktyce oznacza to, że od kwoty brutto naszego wynagrodzenia należy odjąć składki na poszczególne ubezpieczenia. Pracodawca jest z tego obowiązku zwolniony wyłącznie w sytuacji, gdy zleceniobiorcą jest uczeń lub student poniżej 26. roku życia, objęty ubezpieczeniem przez daną szkołę, uczelnię lub rodziców czy opiekunów. Dodatkowo zleceniodawca obowiązany jest do comiesięcznego rozliczenia z opłacanych składek. Warto pamiętać o tym, iż w przypadku umów zleceń nie może dojść do sytuacji, w której zleceniodawca uznaje, iż ubezpieczenie zdrowotne leży w naszej gestii lub że mamy je dodatkowo opłacać z własnej kieszeni.

Kilka umów zleceń a ubezpieczenie

Niezależnie od tego, w ilu firmach posiada się umowę zlecenie, każda z nich musi nas objąć ubezpieczeniem zdrowotnym. Co więcej – od 1 stycznia 2016 r. obowiązek ten rozszerzył się również na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. W praktyce oznacza to, iż nawet gdy wygaśnie jedna z umów, ubezpieczenie nadal nas obejmuje. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w takiej sytuacji jesteśmy objęci ochroną do momentu upływu 30 dni od daty rozwiązania ostatniej z obowiązujących wcześniej umów.

Ubezpieczenie zdrowotne, umowa zlecenia a urlop wychowawczy

Istotną kwestią jest fakt podejmowania się zleceń u innych pracodawców w trakcie urlopu wychowawczego. W sytuacji, gdy podejmiemy się pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, wówczas zostajemy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym wyłącznie z tytułu tejże umowy. Tym samym, na czas obowiązywania zlecenia, dana osoba traci prawo do świadczeń.