Wypadek przy pracy. Czy należy mi się odszkodowanie i jak się o nie starać?

Aktualizacja:
wypadek-przy-pracy-odszkodowanie

W 2014 roku wypadki przy pracy przytrafiły się ponad 88 tys. Polaków, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,4 proc. Takie pechowe zdarzenie może przytrafić się każdemu z nas. Sprawdź, kiedy należy Ci się odszkodowanie za wypadek w pracy i jak się o nie ubiegać.

Wypadek przy pracy to jedna z tych rzeczy, których chce uniknąć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Niestety, od nieszczęśliwych zdarzeń często nie ma ucieczki. Zdarzają się one notorycznie z różnych powodów – zarówno z zaniedbań, jak i niefortunnego przypadku. Pamiętaj jednak, że każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę w razie takich sytuacji przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Warto o tym pamiętać, bo jak wynika z danych GUS za I kwartał 2022 roku niechcianych zdarzeń przybywa. Współczynnik wzrósł z 0.81 do 0.82. Może wydawać się to niewiele, jednak jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tylko w pierwszych 3 miesięcach 2022 r. poszkodowanych w pracy było aż 11111 osób, suma ta robi się zdecydowanie przytłaczająca.

Gdzie jest najwięcej wypadków przy pracy?

Raczej nikogo nie zdziwi, że najwięcej wypadków w 2022 roku było na Górnym Śląsku. Niestety, górnictwo i wydobywanie to sektory, w których nadal najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy, niekiedy nawet śmiertelnych. Równie niebezpiecznie jest w wojewódzctwie warmińsko-mazurskim. To tam na 1000 osób, conajmniej jednej przydarzyło się nieszczęśliwe zdarzenie.

Jak wspominaliśmy do najniebezpieczniejszych sektorów zalicza się górnictwo i wydobycie, kolejnym w niesławnym zestawieniu jest dostawa wody, gospodarowanie ściekami i rekultywacja, a zaraz za nim opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Jeśli pracujesz w jednym z tych sektorów, warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem.

Jak brzmi ustawowa definicja wypadku przy pracy?

Jeśli zastanawiasz się, czy definicja wypadku przy pracy obejmuje Twój przypadek, spieszmy z pomocą. Poniżej znajduje się ustawowa definicja, która rozwieje wątpliwości. Całość znajduje się w art. 3. ubezp. społ. chor.

1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

2. Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Co nazywamy wypadkiem przy pracy?

Za wypadek przy pracy zostanie uznane np. przygniecenie przez drzewo pilarza podczas wycinki w lesie. Dlaczego? Bo ma 4 podstawowe elementy: jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powoduje co najmniej uraz, a także nastąpiło w związku z pracą. O odszkodowaniu za wypadek przy pracy można mówić, jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

ubezpieczenie-oc-tanio

Jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

Śmiertelne wypadki przy pracy to tylko jeden z rodzajów, jakie są przewidziane z perspektywy ustawodawcy. Nie każde zdarzenie jest równie poważne, ale to nie oznacza, że należy je bagatelizować. Warto znać rodzaje wypadków przy pracy, aby dochodzić swoich praw w razie wystąpienia. Pamiętaj, że wiedza w tym zakresie pomoże Ci uzyskać np. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Wypadki dzielimy na:

 • Śmiertelne.
 • Ciężkie – są to trwałe wypadki, których następstwem może być np. utrata wzroku, czy tez niezdolność do dalszej pracy.
 • Lekkie – kiedy w okresie 28 dni odzyskujemy zdrowie.
 • Zbiorowe – gdy wypadkowi w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby.

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Jeśli Twój wypadek spełnia wyżej wymienione warunki, może przysługiwać Ci szereg różnego rodzaju świadczeń. Niezdolność do pracy, nawet krótka wpływa realnie na Twoje wynagrodzenie. Będąc osobą zatrudnioną w ramach umowy, na mocy której odprowadzasz składki – należy Ci się odpowiednie zadośćuczynienie.

Jakie odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy możesz uzyskać?

 • Zasiłek chorobowy w wysokości Twojej pensji brutto.

 • Świadczenie rehabilitacyjne w wysokości Twojej pensji brutto.

 • Zasiłek wyrównawczy przysługuje posiadającym status pracownika w momencie, gdy w wyniku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynagrodzenie ulega obniżeniu.

 • Jednorazowe odszkodowanie w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

 • Jednorazowe odszkodowanie dla rodziny przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która nie może pracować po wypadku.

 • Renta szkoleniowa przysługuje osobie, którą zdaniem komisji lekarskiej nie może dalej uprawiać dotychczasowego zawodu i powinna zmienić pracę ze względu na stan zdrowia.

 • Renta rodzinna przysługuje rodzinie ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku.

 • Dodatek do renty rodzinnej może dostać osoba, która straciła oboje rodziców w wypadku.

Przysługiwać mogą Ci również takie świadczenia jak:

 • Dodatek pielęgnacyjny przysługuje uprawnionemu do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

 • Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii, szczepień ochronnych oraz sprzętów ortopedycznych.

 • Odszkodowanie od pracodawcy za utratę lub uszkodzenie Twoich własnych rzeczy, które zostały zniszczone w wyniku wypadku.

Wypadek w miejscu pracy – przykładowe świadczenia

Co się stało?

Co mogę dostać?

– upadek z wysokości

– złamania i stłuczenia całego ciała

– uraz kręgosłupa

– niedowład kończyn dolnych

– trwałe upośledzenie

– refundację kosztów leczenia

– zwrot kosztów dojazdów

– zwrot kosztów opieki

– comiesięczna renta

– renta wyrównawcza

– odszkodowanie

Kiedy nie należy mi się odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Pamiętaj, że możesz nie dostać odszkodowania za wypadek przy pracy, jeśli przyczyną wypadku było udowodnione, umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa, naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia. To znaczy, że nie dostaniesz ani grosza, jeśli wypadek był z Twojej winy, zrobiłeś coś ewidentnie niezgodnego z BHP i zdrowym rozsądkiem – na przykład szlifowałeś coś bez obowiązkowych okularów ochronnych. Prawo do świadczeń możesz stracić również w sytuacji, gdy np. spowodujesz wypadek, będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

CZYTAJ TAKŻE

Inne rodzaje umów a zadośćuczynienie z tytułu wypadku

Jeśli nie masz umowy o pracę, a uległeś wypadkowi Twoja sytuacja jest trudniejsza. Co nie znaczy, że nie masz żadnych szans na odszkodowanie z ZUS. Są wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy, w drodze do i z pracy oraz przy pracy rolniczej, nawet jeśli nie jesteś formalnie pracownikiem, tylko współpracownikiem firmy.

Komu zgłosić wypadek przy pracy? Każdorazowo, gdy będziesz ofiarą nawet z pozoru niewielkiego wypadku przy pracy, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za BHP w firmie. To przeszkoleni pracownicy, którzy pomogą Ci wypełnić odpowiednie zgłoszenie oraz poinformują o dalszych krokach.

Kto wypłaca jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to wprost z przepisów o prawie ubezpieczeniowym oraz ubezpieczeniach społecznych. W sytuacji, gdy konkretne zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, ofiara zdarzenia (pracownik) zawsze ma prawo do zasiłku chorobowego płatnego w 100% wysokości podstawy takiej zapomogi. Ale to nie wszystko, w przypadku spowodowania długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu, poszkodowanej osobie przysługuje także prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Co do zasady odszkodowanie za wypadek przy pracy wypłaca ZUS. Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie, od kosztów leczenia, uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu. Polisy tego typu można wykupić indywidualnie lub grupowo, gdzie umowa zawierana jest przez zakład pracy. Zakres takiego ubezpieczenia ustalany jest indywidualnie pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczającym – zauważa ekspert ds. ubezpieczeń Paweł Frąckowski.

Kto wypłaca odszkodowanie?

Pracodawca czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych – do kogo zgłosić się po odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy? Przede wszystkim drugi z wymienionych podmiotów. Aby tak się jednak stało, należy złożyć stosowne dokumenty. Poszkodowany pracownik w specjalnym wniosku musi m.in. podać okoliczności wypadku, któremu uległ, poinformować w jaki sposób został poszkodowany, podać świadków zdarzenia oraz załączyć opinię lekarza. Takie dokumenty medyczne są sporządzane po wypadku.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, musisz przede wszystkim niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego. Oczywiście, jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala. Wymagane jest również złożenie stosownych wniosków – do ZUS lub płatnika składek.

Musisz przede wszystkim opowiedzieć lekarzowi, jak doszło do nieszczęśliwego zdarzenia i jakie były jego skutki. Lekarz przebada Cię, postawi diagnozę i wyda niezbędne zaświadczenie w kilku egzemplarzach – pamiętaj, aby jeden z nich zachować dla siebie! Wypełniony wniosek przekazujesz płatnikowi składek. ZUS będzie od niego wymagał takich dokumentów jak:

 • wniosek określający rodzaj świadczenia,
 • dane identyfikacyjne płatnika składek,
 • dane ubezpieczonego,
 • protokół powypadkowy lub karta wypadku,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • kartę informacyjną z udzielenia pierwszej pomocy,
 • informacje o przebytym szkoleniu BHP,
 • oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek.

Wiem, że to może wydać się skomplikowane, ale zawsze możesz poprosić o pomoc w wypełnieniu wszystkich dokumentów pracownika oddziału ZUS, w którym będziesz składać wniosek o odszkodowanie. Pamiętaj też, że jeśli świadczenie z ZUS-u nie pokryje kosztów leczenia, za wypadek w pracy przysługuje Ci odszkodowanie od pracodawcy.

Kiedy ulegniesz wypadkowi przy pracy, nie panikuj i pamiętaj, że to przede wszystkim Twój pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i ich jak najszybszy powrót do zdrowia.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy – krok po kroku

Jako poszkodowany (zatrudniony na umowę o pracę czy też na zlecenie), w razie wypadku musisz zrobić kilka bardzo istotnych rzeczy:

1. Zgłoś wypadek pracodawcy lub zleceniodawcy

Jeśli tylko Twój stan zdrowia na to pozwala – to Ty jesteś odpowiedzialny za zgłoszenie wypadku. Niezwłocznie zawiadom swojego bezpośredniego przełożonego lub osobę zastępującą go. Może być to także osoba reprezentująca firmę, w której pracujesz.

W sprawie wszelkich wątpliwości dotyczących wypadku i dalszego postępowania kontaktuj się ze specjalistą ds. BHP w firmie, w której pracujesz.

2. Dopilnuj sporządzenia protokołu powypadkowego

Na ogół wypełnia go pracodawca w momencie, gdy okoliczności i przyczyny zdarzenia zostały już ustalone. Ma na to maksymalnie 14 dni od daty zawiadomienia. Potrzebne mu będą do tego także Twoje wyjaśnienia. Protokół powinien być sporządzony w tylu egzemplarzach, ile potrzeba (najczęściej w trzech):

 • Jeden dla Ciebie lub uprawnionego członka Twojej rodziny,

 • Drugi dla pracodawcy lub zleceniodawcy, który ustalał okoliczności i przyczyny wypadku,

 • Trzeci dla ZUSu, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

Pamiętaj, że Ty, jako poszkodowany (albo uprawniony członek z Twojej rodziny), możesz zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Powinien być w nim zapis Twoich wyjaśnień, zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku oraz inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn (dokumenty z oględzin miejsca wypadku, dowody niezbędne do ustalenia okoliczności, a także Twoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia ).

W trakcie tych czynności ważne jest ustalenie, czy Twój wypadek można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Musi spełniać  4 warunki: zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkiem jest uraz lub śmierć, wydarzył się w miejscu  pracy lub w drodze do niej. Sprawdź też, czy miałeś i w jakiej wysokości opłacane składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli to wszystko się zgadza przechodzimy dalej.

3. Zgłoś roszczenia

Pamiętaj, że Twoje uprawnienia nie są realizowane „z urzędu”. Innymi słowy nikt do Ciebie nie zapuka i nie poda Ci na tacy propozycji, byś łaskawie przyjął zasiłek, odszkodowanie albo rentę. Jest odwrotnie – sam musisz się o to ubiegać.

4. Złóż wniosek o świadczenie do ZUS lub do płatnika składek (pracodawcy)

Podstawą jest dokumentacja, która pozwoli ZUS-owi ustalić, czy okoliczności i przyczyny Twojego wypadku świadczą o tym, że faktycznie był to wypadek przy pracy. ZUS zwykle wymaga następujących dokumentów:

 • Wniosek z wyraźnym określeniem rodzaju świadczenia (np. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu). Wniosek musi zawierać dane identyfikacyjne płatnika składek, czyli pracodawcy (NIP, REGON), a jeśli płatnik nie posiada tych numerów – nr PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu; oraz dane ubezpieczonego czyli Twoje (PESEL, NIP), a jeśli nie dysponujesz tymi numerami, to serię i nr dowodu osobistego albo paszportu.

 • Protokół powypadkowy lub karta wypadku – z uwierzytelnionymi kopiami (lub oryginałami – do wglądu) wyjaśnień poszkodowanego i informacjami uzyskanymi od świadków zdarzenia.

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia (N-9), wypełnione przez lekarza leczącego, zawierające informację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone; w przypadku śmierci poszkodowanego – akt zgonu. Dodatkowo ZUS często żąda również:

 • Karty informacyjnej z udzielenia pierwszej pomocy – uwierzytelnionej kopii (lub oryginału – do wglądu).

 • Wyjaśnień, czy poszkodowany odbył ewentualne wymagane szkolenia z zakresu BHP.

 • Oświadczenie osoby, której jako poszkodowany zgłosiłeś wypadek – uwierzytelniona kopia (lub oryginał – do wglądu).

Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem komunikacyjnym, ZUS często żąda również takich danych, jak: nr rejestracyjny pojazdu, personalia współuczestników wypadku, informacje o dochodzeniu prowadzonym przez policję i inne organy.

W piśmie, do ZUS wskazane jest też podanie: daty rozpoczęcia pracy, rodzaju umowy o pracę, a także informacji o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS może odmówić przyznania świadczenia, jeśli w dostarczonych dokumentach zamieszczone zostaną stwierdzenia bezpodstawne lub braki formalne, wymagające uzupełnienia. Ma wtedy obowiązek zwrócenia protokołu lub karty, żebyś mógł je uzupełnić.

5. Oczekuj na przyznanie świadczenia i bądź cierpliwy

Przejście przez całą tę “papierologię” na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo skomplikowane, ale da się to zrobić przy odrobinie cierpliwości oraz – co ważne – dobrej woli ze strony pracodawcy lub zleceniodawcy. Warto przy tym podejść do sprawy raz a dobrze, by skrócić procedurę i czas oczekiwania na ewentualne świadczenia powypadkowe.

Jak postępować w razie wypadku przy pracy rolnej?

Wypadek przy pracy rolniczej zgłasza się właściwej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (oddziałowi regionalnemu lub placówce KRUS). Zdarzenie zostaje uznane za wypadek na podstawie informacji z kilku źródeł:

 • Twojego oświadczenia opisującego czas, miejsce i okoliczności zdarzenia,
 • Oświadczenia podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających pierwszej pomocy
 • Ustaleń komisji sporządzającej protokół powypadkowy.

Więcej na temat ubezpieczenia dla rolników przeczytasz w: Ubezpieczenia dla rolników – co trzeba o nich wiedzieć?

Podsumowanie

 1. Jak najszybciej zgłoś wypadek swojemu pracodawcy i dopilnuj spisania protokołu powypadkowego.
 2. Wypełnij zgłoszenie wypadku przy pracy.
 3. Sprawdź, czy Twój wypadek cechują 4 podstawowe warunki wypadku przy pracy.
 4. Sprawdź, czy i w jakim wymiarze opłacasz składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 5. Sprawdź, które świadczenia mogą przysługiwać po Twoim wypadku.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
106 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Filip Przestarz
Filip Przestarz
8 lat temu

A czy jakiekolwiek uprawnienia przysługują pracownikowi na umowę zlecenie? Czy jezeli do wypadku dojdzie w miejscu pracy pozostaje tylko i wyłącznie dochodzienie swoich praw na drodze sadowej?

Akademia punkta
Akademia punkta
8 lat temu

Zleceniobiorca, który uległ wypadkowi przy pracy, ma prawo do odszkodowania, jeśli opłaca w ZUS-ie tzw. ubezpieczenie wypadkowe.

Dagmara Deska
Dagmara Deska
8 lat temu

Myślę, że warte jest promowanie informacji o przestrzeganiu zasad BHP i kładzenie na to nacisku w artykułach o podobnej tematyce. Wielu ludziom wydaje się, że mnóstwo czynności, które wykonują na co dzień na swoich stanowiskach, jest bezsensownych i często je jakoś naginają. Znam przypadek, w którym mężczyzna zaniedbał jeden z procederów przy taśmie produkcyjnej, co skończyło się amputacją oka (wypadek miał tragiczny przebieg) i nie zobaczył on ani złotówki… Pamiętajmy, że nigdy nie wiemy, co może się zdarzyć, a przecież takie odszkodowanie nieraz może być nawet ratunkiem w kosztownym dochodzeniu do zdrowia.

eme
eme
8 lat temu

Co mogę zrobić w sytuacji, gdy ZUS po złożeniu dokumentacji powypadkowej o odszkodowanie, nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy, a decyzja już się uprawomocniła? Czy ZUS występuje wtedy do zakładu pracy o zwrot 20% z wypłaconego 100% zasiłku chorobowego, czy tylko stwierdzenia zamknięcie możliwości ubiegania się pracownika o odszkodowanie?
Z góry dziękuje za odpowiedź.

Akademia punkta
Akademia punkta
8 lat temu
Reply to  eme

Niestety jeżeli decyzja już uprawomocniła się, czyli minęło 30 dni od daty jej wydania, nie możemy się od niej odwołać. Niestety nie uzyskamy wtedy również odszkodowania powypadkowego. Natomiast zasiłek chorobowy wypłacany jest zawsze w wysokości 80%. ZUS dopiero po stwierdzeniu, iż wypadek był przy pracy wypłaca pozostałe 20% za okres chorobowy.

Małgorzata
Małgorzata
8 lat temu
Reply to  eme

eme
Proszę Cię o kontakt, coś tu nie pasuje z tego co piszesz skoro był wypadek przy pracy, to dlaczego Zus nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy ? Napisz do mnie na meil 🙂 mal.bar@orange.pl

…pozdrawiam 🙂 postaram Ci się podpowiedzieć co dalej …

Wojciech Lenartowicz
Wojciech Lenartowicz
8 lat temu

Pracuję na umowę zlecenie w magazynie, natomiast oficjalnie (wg. umowy) nie zajmuję się pracami magazynowymi, a pracą biurową. Czasem jednak są sytuacje kiedy muszę się wspiąć nawet na trzecią kondygnację bez zabezpieczenia.

Czy gdyby coś mi się stało to przysługuje mi ubezpieczenie?

Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Akademia punkta
Akademia punkta
8 lat temu

Przesyłam odpowiedź z ZUS:

„Jeżeli pracodawca w sporządzonej karcie wypadku dokładnie opisze z jakiego powodu wykonywana była taka czynność fizyczna (np. oddelegowanie pracownika na wykonanie danych czynności) i opis nie będzie budził wątpliwości, a wypadek uznany przez pracodawcę, zostanie uznany również przez ZUS. Składka na ubezpieczenie wypadkowe musi być odprowadzana.”

Pozdrawiam serdecznie
Wojciech Martyński
Akademia punkta

Wojciech Lenartowicz
Wojciech Lenartowicz
8 lat temu

Bardzo dziękuję Panu za szczegółową odpowiedź. Pozdrawiam!

Akademia punkta
Akademia punkta
8 lat temu

Polecamy się na przyszłość 🙂

sławek
sławek
8 lat temu

mam pytanie odnośnie odszkodowania za dwukrotne złamanie kości śródstopia ?, pierwsze nastąpiło w czerwcu a następne w sierpniu 2014, czy mogę się ubiegać o odszkodowanie dwa razy ?

Akademia punkta
Akademia punkta
8 lat temu
Reply to  sławek

Witamy,

rozumiemy, że oba wypadki miały miejsce w pracy. W takim wypadku oczywiście może się Pan ubiegać o odszkodowanie za każde z tych zdarzeń. Proszę jednak pamiętać o pełnej dokumentacji – to kluczowa sprawa w tej sytuacji.

Pozdrawiamy serdecznie

szczęsciarz
szczęsciarz
8 lat temu

witam. Kilka dni temu oberwalem odlamanym wiertlem w glowe, wiertlo spadlo z okolo 4-5m wysokosci. Sytacja miala miejsce w pracy. Na moim stanowsiku nie wymagane jest chodzenie w kasku. Wypadek odnotowany.Po wizycie w szpitalu nie stwierdzono wiekrzych obrazen niz stluczenie glowy w okolicy ciemieniowej. Obeszlo sie bez szycia. Czy nalezy mi sie odszkodowanie z zaistnialej sytuacji?

iwona
iwona
8 lat temu
Reply to  szczęsciarz

tak ponieważ stłuczenie zalicza się do urazu ciała

Dominika Grabek
Dominika Grabek
8 lat temu
Reply to  szczęsciarz

Trudno powiedzieć, czy stłuczenie glowy jest uszczerbkiem na zdrowiu. Czy przebywał Pan po wypadku na zwolnieniu lekarskim?

Dominika Grabek
Dominika Grabek
8 lat temu

Trudno powiedzieć, czy stłuczenie glowy jest uszczerbkiem na zdrowiu. Czy przebywał Pan po wypadku na zwolnieniu lekarskim?

maja
maja
7 lat temu

dziekuje – moj tel 503690260 – potrzebuje wsparcia -porady

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  maja

Prosimy o zadanie pytania poprzez kontakt z infolinią: 22 490 90 00

mat
mat
8 lat temu

witam,
na firmowym meczu piłki nożnej zerwałem ścięgno achillesa. operację zszycia ścięgna miałem w piątek 24.10 gips na 6-8 tygodni i 6 miesięcy rehabilitacji po zdjęciu gipsu. wczoraj dostałem wypis ze szpitala, mam skierowania na rehabilitacje po zdjęciu gipsu. kiedy powinienem złożyć wniosek o odszkodowanie i jakiej kwoty mogę się spodziewać?
z góry dziękuję

Dominika Grabek
Dominika Grabek
8 lat temu
Reply to  mat

Wniosek o odszkodowanie najlepiej złożyć po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Teraz powinien Pan przede wszystkim zgłosić wypadek pracodawcy, skontaktować się ze specjalistą ds. BHP i dopilnować, aby został sporządzony protokół powypadkowy. Więcej informacji na temat dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku w pracy znajdzie Pan w tym artykule: https://punkta.pl/dochodzenie-odszkodowan/wypadek-przy-pracy-jak-sie-starac-o-odszkodowanie/

poszkodowana
poszkodowana
7 lat temu

Witam
Mam pytanie. Mam nadzieje ze ktos mi pomoze. W sobote jadac firmowym samochodem w godzinach pracy oczywiscie doszlo do kolizji drogowej ktorej sprawca byl moj szef. Wjechal mi w tyl samochodu. Doznalam urazu kregoslupa szyjnego. W jaki sposob moge sie starac o odszkodowanie. Prosze o pomoc.:

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  poszkodowana

Czy była wezwana policja? Powinna Pani normalnie zgłosić szkodę z ubezpieczenia OC samochodu sprawcy, czyli szefa. Ponadto należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP i dopilnować, aby został sporządzony protokół powypadkowy, bo być może zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Ela
Ela
7 lat temu

Pozdrawiam wszystkich poszkodowanych w pracy. Mam pytanie: czy po zakwalifikowaniu przez zakład pracy wypadku jako wypadku przy pracy, spisaniu protokołu jest jakiś konkretny termin składania wniosku o jednorazowe odszkodowanie – leczenie jeszcze trwa, rehabilitacja też , choć już minęło pół roku – ustawa dla mnie niejednoznacznie to określa – w jednym miejscu jest limit do 6 miesięcy od wypadku, w innym dopiero po zakończeniu leczenia lub etapu leczenia – jak to jest naprawdę? Ela

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  Ela

Zgodnie z Ustawą o o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Art. 11 ust. 4: Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy
lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Gdyby Pani teraz złożyła wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zostałby on i tak rozpatrzony dopiero po zakończeniu leczenia.
Z tego, co czytam w ustawie wnioskuję, że termin 6 miesięcy nie dotyczy wypadku, tylko wejścia w życie ustawy i odnosi się do roszczeń sprzed jej wejścia w życie (Art. 47).

poszkodowany
poszkodowany
7 lat temu

witam, miałem wypadek przy pracy, amputowano mi cztery palce u dłoni gdzie wsadziłem w pilarko heblarke a pracowałem nabudowie na czarno. Gdy wypadek sie zdarzył zarejestrował mnie na umowe zlecenie na miesiac, wszyskie składki do zusu trafiły bede miał płacono za zwolnie od zusu, protokół po wypadkowy bhp też został stworzony. jest wszystko jak sie należy w zusie. Czy mogę od pracodawcy ubiegac się o odszkodowanie, dodam ze nie miałem szkolenia bhp i mam 21 lat. Czy są jakieś szanse na odszkodowanie?? nie wiem czy to wszystko dobrze ujołem

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  poszkodowany

Dzień dobry,
jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy wypłaca nie pracodawca, ale ZUS. Pod tym linkiem znajdzie Pan więcej informacji na temat zgłoszenia roszczenia: https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-chorobowy/237597,Kiedy-przysluguje-jednorazowe-odszkodowanie-z-ZUS.html.

Brak szkolenia BHP jest zaniedbaniem Pana pracodawcy, dlatego nie powinno to skutkować odmową przyznania odszkodowania. Wniosek do ZUS o jednorazowe odszkodowanie należy złożyć po zakończeniu leczenia.

Dariusz
Dariusz
6 lat temu

Bzdura. Od pracodawacy także można ubiegać się o odszkodowanie.

Dominika Grabek
Dominika Grabek
6 lat temu
Reply to  Dariusz

Pod warunkiem że udowodni się jego winę.

Damian
Damian
7 lat temu

Witam,i pozdrawiam wszystkich.

W dniu 23 stycznia 2015 roku miałem wypadek w pracy na budowie,mianowicie spadła na mnie zle zamontowana przez inną firme 300 kg belka,doznałem złamania 2 kręgów piersiowych ch7 i ch9 oraz obicia prawego barku.Jeśli chodzi o umowe to miałem normalna.Aktualnie leże w gorsecie i jest naprawde cięzko.Wiem,że sprawa z odszkodowaniem rozpocznie się dopiero po zakończeniu leczenia i prawdopodobnie po przez sąd,ale moje pytanie brzmi czy orientujecie się ile mogę się spodziewac za taki uraz pieniążków? Bardzo mnie to interesuje,wiem,że cięzko takie coś stwierdzić ale chociaż tak na oko? Z góry dziękuje.

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  Damian

Niestety nie możemy sugerować Czytelnikom żadnych kwot odszkodowań. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Być może więcej szczegółów uzyska Pan dzwoniąc do ZUS. Na pewno powinien Pan dopilnować, aby został sporządzony protokół powypadkowy.

iksiamar
iksiamar
7 lat temu

Witam. Parę dni temu miałem wypadek w pracy. Wybuchł mi w rękach pojem.ik z gazem do opalarki i mam poparzone obie ręce aż po barki. Oparzenie drugiego stopnia,jestem obecnie w szpitalu. Kierownik prosił mnie żebym nie zgłaszał tego jako wypadku przy pracy. Ile mogę stracić. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  iksiamar

Dzień dobry. Ile Pan może stracić? – to jest pytanie przede wszystkim do lekarza. Proszę porozmawiać z lekarzem, jak on ocenia dalsze Pana leczenie, rehabilitację i życie z poparzeniami. Jeśli Pan nie zgłosi tego zdarzenia jako wypadku przy pracy, może Pan zamknąć sobie drogę do dochodzenia świadczeń z ZUS, które mógłby Pan pobierać w przypadku np. czasowej niezdolności do pracy. Lekarz powinien Panu powiedzieć, czy może Pan wrócić do pełnej sprawności. Moim prywatnym zdaniem ten wypadek był zbyt poważny i może nieść dla Pana zbyt duże konsekwencje, aby go nie zgłaszać.

kicia
kicia
7 lat temu

Czy należy mi sie oszkodowanie gdy w trakcie odbierania dostawy poszłam zamknąć brame, i wajcha od bramy mi odbiła i uderzyła w palec mam złamany i paznokiec ściągniety?

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  kicia

Uraz był, związek z wykonywaną pracą był, więc moim zdaniem można to zdarzenie uznać za wypadek przy pracy. Powinna Pani zgłosić się do specjalisty ds. BHP i dopilnować sporządzenia protokołu powypadkowego. Specjalista ds. BHP udzieli Pani dalszych wskazówek w sprawie dochodzenia odszkodowania.

Robert Dydak
Robert Dydak
7 lat temu

ostatnio miałem wypadek w pracy podczas wysypywania pojemnika ze złomem na kontener ów pojemnik przygniótł mi rękę ( w nadgarstku) do ściany kontenera miałem 10 dni gipsie i tydzień zwolnienia i nadal ręka jest nie zbyt sprawna . Mam takie pytanie czy należny mi się jakieś odszkodowanie

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  Robert Dydak

O tym będzie decydowała komisja z ZUS, ale moim zdaniem są podstawy do ubiegania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy, bo doznał Pan urazu w związku z wykonywana pracą. Powinien Pan skontaktować się ze specjalistą ds. BHP o dopilnować, aby został sporządzony protokół powypadkowy.

Robert Dydak
Robert Dydak
7 lat temu

dziękuje bardzo za odpowiedz a tego specjalistę do spraw bhp gdzie znalesc

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  Robert Dydak

W Pana firmie musi być wyznaczona osoba odpowiadająca za BHP. Proszę zapytać szefa.

Robert Dydak
Robert Dydak
7 lat temu

to już po odszkodowaniu

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  Robert Dydak

Innej drogi nie ma – ZUS zawsze chce protokół powypadkowy podpisany przez pracownika, przełożonego i BHP-owca. Pracodawca zawsze musi wiedzieć o wypadku, bo to pozwoli mu wprowadzać rozwiązania, które mogą ograniczyć wypadki w przyszłości (przynajmniej w teorii, a jak jest w praktyce – niestety wszyscy wiemy).

Robert Dydak
Robert Dydak
7 lat temu

on wie o wypadku ale nie wyda mi żadnego protokołu

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  Robert Dydak

Proszę mu powiedzieć, że chciałby Pan starać się o odszkodowanie z ZUS, to może wyda. To nie będzie go przecież nic kosztowało.

iwonka0429
iwonka0429
7 lat temu

witam. Moj tata miał poważny wypadek w czasie pracy. Zderzenie dwóch triów. Wina była ze strony mojego taty. Czy należy mu się odszkodowanie? Dodam że mój tata nie wrócił do sprawności fizycznej sprzed wypadku. Miał operacje krwiaka mózgu i poważne stłuczenie kręgosłupa.

Olaaa
Olaaa
7 lat temu

Witam mąż w ubiegłym miesiącu miał wypadek w pracy . Byl na zwolnieniu 10 dni ( lekarskim ) bhpowiec byl spisal protokuł . Czy nalezy mu sie odszkodowanie ? Bhpowiec stwierdzil ze nie gdyz zwolnienie nie przekroczylo 30 dni.

joy99
joy99
7 lat temu

Podczas pełnienia obowiązków służbowych miałem wypadek samochodowy w wyniku którego mój samochód został doszczętnie zniszczony. Posiadam z pracodawcą umowę na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy za zniszczony samochód?

Agata Ostrowska-Jasik punkta.pl
Agata Ostrowska-Jasik punkta.pl
7 lat temu
Reply to  joy99

Witam,
Wszystko zależy od tego jakie zapisy zawiera umowa, którą ma Pan zawartą z pracodawcą. Jeżeli pracodawca w umowie zadeklarował pokrywanie kosztów tego rodzaju to jak najbardziej może Pan się do niego zgłosić w kwestii naprawy pojazdu.
Pozdrawiam
Agata Ostrowska-Jasik
https://punkta.pl

Monika
Monika
7 lat temu

Witam, miesiąc temu przewróciłam się w pracy na mokrych schodach i uderzyłam się w kolano. Nigdzie nic nie zglaszalam bo uznałam, że nic mi nie dolega. Po 3 tygodniach zaczęło boleć mnie kolano. Udałam się do ortopedy, bo wykonaniu rezonansu okazało się że ma uszkodzoną rzepke ||| stopnia. Czy w takiej sytuacji mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  Monika

Aby ubiegać się o odszkodowanie z ZUS, należy jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą od BHP w Pani zakładzie pracy i dopilnować, aby został sporządzony protokół powypadkowy. Ponieważ zdarzenie nie zostało zgłoszone od razu, tutaj istotne będzie przede wszystkim udowodnienie, że tego urazu doznała Pani w miejscu i w czasie pracy. Mogą się okazać niezbędne oświadczenia świadków, którzy widzieli Pani wypadek lub którym Pani opowiadała, że się przewróciła, zaraz po zdarzeniu.

Princi
Princi
7 lat temu

Witam, 2 tygodnie temu rozciąłem sobie dłoń skalpelem na miejscu pracy, wykonując obowiązki zgodnie ze wszystkimi normami. Na SORze zostałem zszyty, sporządziłem protokół z BHPowcem i stawiłem się u chirurga, który po 3tyg. ściągnął mi szwy i ocenił, że jestem gotowy do pracy, warto ubiegać się o odszkodowanie jednorazowe(tak na prawdę to nie wiem gdzie w ogóle jestem ubezpieczony – pracuję na umowę o pracę)?

Agata Ostrowska-Jasik punkta.pl
Agata Ostrowska-Jasik punkta.pl
7 lat temu
Reply to  Princi

Odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy wypłaca ZUS.
Natomiast to czy warto ubiegać się o odszkodowanie to już Pana decyzja, której nikt za Pana podjąć nie może.

nowa
nowa
7 lat temu

Witam , mąż bedąc w pracy musiał ze swoim kolega podnieść 150 kg bloczek betonowy który spał mu na palce. Po wizycie na pogotowiu strwierdzone mnogie złamanie palców , dostał również zwolnienie na ponad miesiąc … Tylko że nigdzie nie uwzgledniono żę to był wypadek w pracy . Powiadomił pracodawce ,podobno ma mieć rozmowe z BHP-owcem, za 5 dni wizyta u ortopedy. Czy za takie coś dostanie odszkodowanie jeżeli od razu nie napisali że to wypadek wpracy ? Chodzi mi o odszkodowanie od Pracodawcy

Agata Ostrowska-Jasik punkta.pl
Agata Ostrowska-Jasik punkta.pl
7 lat temu
Reply to  nowa

Witam,
Informacja o wypadku przy pracy nie musi być wpisana w dokumentacji medycznej. Ważne jest zgłoszenie takiego zdarzenia u pracodawcy oraz spisanie protokołu powypadkowego.Zapewne temu ma służyć spotkanie z BHP-owcem

Aga
Aga
6 lat temu

Witam. Dziś w pracy ucielam sobie opuszek kciuka nożem krojac mięso. Pracuje na stoisku mięsnym. Koleżanka zawinela mi palec bandażem i poszłam na stoisko z krwawiacym palcem. Nie byłam u lekarza jak się uraze to krew się puszcza co powinnam zrobić w takim przypadku? Czy skaleczenie nożem jest uwzględniane jako wypadek i należy się jakieś odszkodowanie?

Dominika
Dominika
6 lat temu
Reply to  Aga

Aby zdarzenie w ogóle zostało uznane za uszczerbek na zdrowiu, powinna Pani skorzystać z opieki medycznej, czyli po prostu iść do lekarza. Tylko na podstawie dokumentacji medycznej można określić uszczerbek na zdrowiu. Jeśli Pani stan nie wymaga konsultacji lekarskiej (i np. założenia szwów), to moim zdaniem w ogóle nie możemy mówić o uszczerbku na zdrowiu.

Natalia
Natalia
6 lat temu

Wita,
Mąż długotrwale przebywał na zwolnieniu chorobowym (prawie 6 miesięcy) ze względu na uraz jakiego doznał wykonując obowiązki w pracy – pękniecie kości łódeczkowatej w nadgarstku – kość pękła przez nadmierną eksploatację nadgarstka (nie był to wypadek a rozciągnięty w czasie proces, który do tego doprowadził), potem doszło do tego również zapalenie ścięgnien spowodowane przeciążeniem. Po zwolnieniu chorobowym mąż przebywał na urlopie bezpłatnym ok 2 miesiące, teraz firma rozwiązała z nim umowę. Nie zgłosił wypadku w pracy itd, posiada całą dokumentację medyczną. Czy ma jakiekolwiek szanse po takim czasie na odszkodowanie za doznany uraz?

kaczoreczek
kaczoreczek
6 lat temu
Reply to  Natalia

Witam. Mam pytanie. W pracy upadłam na kolano i skręciłam nogę w kolanie. Był protokół powypadkowy, sor w szpitalu i diagnoza – uszkodzenie łękotki. Boję się oddać zabiegowi na nfz i chciałabym zrobić zabieg prywatnie. Czy należy mi się odszkodowanie i częściowy zwrot kosztów.

Dominika Grabek
Dominika Grabek
6 lat temu
Reply to  kaczoreczek

Proszę w tej sprawie skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Trudno mi przewidzieć, jak oni do tego podejdą i czy zwrócą koszty jeśli uzasadniony będzie zabieg w placówce prywatnej.

Dominika Grabek
Dominika Grabek
6 lat temu
Reply to  Natalia

Warunkiem koniecznym uzyskania odszkodowania z ZUS jest protokół powypadkowy sporządzony przez specjalistę ds. BHP. Nie chciałabym przekreślać szans na otrzymanie odszkodowania, ale w tej sytuacji, zwłaszcza że uraz nie był wynikiem wypadku tylko procesu, jaki zachodził w organizmie, szanse oceniam jako niewielkie. Proszę jeszcze w tej sprawie skonsultować się z ZUS.

kaczoreczek
kaczoreczek
6 lat temu

Trochę mnie Pani przeraziła, bo skoro upadłam w wyniku poślizgnięcia się i pękła mi łąkotka, a były to zajęcia ruchowe z dziećmi to myślałam że to oczywiste. Przecież ludzie łamią nogi a mogą mieć kruche kości i dostają odszkodowania to dlaczego w moim przypadku są jakieś wątpliwości?

Aneta
Aneta
6 lat temu

Witam. W czerwcu 2014r miałam wypadek w pracy, byłam listonoszem i ugryzł mnie pies w nogę. Pracodawca nie chciał uznać tego zdarzenia jako wypadek przy pracy. Na zwolnieniu przebywałam ponad pół roku, miałam wypłacany zasiłek w wysokości 80%. Po 4miesiącach zgłosiłam się do inspekcji pracy, dzięki temu PO ROKU CZASU od wypadku spisano ze mną protokół powypadkowy. Czy zostanie zwrócone należne 20% świadczenia? W ZUSie dowiedziałam się, że jeśli minęło pół roku od wypadku to już nie odzyskam tych pieniędzy.Tylko ,że mój pracodawca dopiero po skardze do inspekcji pracy po roku od wypadku sporządził protokół… Proszę o odpowiedź

Dominika Grabek
Dominika Grabek
6 lat temu
Reply to  Aneta

Należy skierować do ZUS pismo z roszczeniem zwrotu tych 20% i dokładnie opisać sytuację z pracodawcą. Taki przypadek powinien zostać rozpatrzony indywidualnie.

IZA
IZA
6 lat temu

Witam. 10.02.2014 uległam wypadkowi przy pracy. Został spisany protokół powypadkowy. Wykorzystałam 182 dni chorobowego następnie ZUS przyznał mi 1 miesiąc rehabilitacyjnego po czym uznał mnie za zdolną do pracy. Odwołałam się lecz nadal podtrzymywali że jestem zdolna do pracy. Zgłosiłam się do pracy i zostałam skierowana do medycyny pracy gdzie otrzymałam zaświadczenie, że nie jestem zdolna do pracy w chwili obecnej żadnej, więc zostałam zwolniona z pracy. Odwołałam się do Sądu gdzie Sąd I i II instancji uznał zdarzenie za wypadek przy pracy (wyrok jest prawomocny) ZUS wyrównał mi świadczenie rehabilitacyjne które miałam na 1 miesiąc do 100% a w sprawie rehabilitacyjnego ( na wniosek ZUS) skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ rentowy. Znów decyzja odmowna- odwołanie- i w końcu w październiku 2015 po 14 miesiącach uznali, że nie jestem zdolna do pracy. Otrzymałam decyzję, że z uwagi na długie leczenie (operacja i rehabilitacja pooperacyjna) nie rokowałam powrotu do zdrowia przez pozostałe 11 miesięcy i nie należy mi się rehabilitacyjny więc przyznano mi rentę od dnia zakończenia świadczenia rehabilitacyjnego (1 miesiąc) tj. od 28.09.2014. do 29.02.2016. Na decyzji o rencie jest dopisek, że częściowa niezdolnośc do pracy nie pozostaje w związku z wypadkiem przy pracy. Złożyłam ponownie wniosek o rentę powypadkową i kolejna decyzja- przedłużyli mi rentę do 30.06.2016 lecz nadal bez związku z wypadkiem przy pracy. Znów się odwołam i pewne jest że bez Sądu się nie obędzie. Czy ZUS może uznac że 27.09.2014 byłam na świadczeniu rehabilitacyjnym 100% a następnego dnia 28.09.2014 renta już nie powypadkowa ( i tak czuję się przez tą instytucję oszukana) tak bardzo przedłużają załatwianie wszystkiego, że mija właśnie 16 miesiąc mojej walki z ZUS i końca nie widac. Uporczywie uchylają się od wykonania wyroku Sądu a przede mną jeszcze wojna o odszkodowanie, ponieważ zakończyłam rehabilitację pooperacyjną i złożę wniosek i znów pytanie: kto ma go złożyc ? ja już nie pracuję od 29.09.2014
Proszę o jakiekolwiek wskazówki w tej sprawie bo ja już opadam z sił. Byłam u trzech adwokatów i żaden mi nie pomógł w tym jedna p. adwokat po przejrzeniu dokumentów stwierdziła ,, nie wiem co pani doradzic- takiego kwiatka to jeszcze nie widziałam”. Sprawę starałam się opisac w wielkim skrócie.
Pozdrawiam

tomek
tomek
6 lat temu
Reply to  IZA

co zrobic jak pracodawca nie chce zgłosic wypadku?

Agata Ostrowska-Jasik
Agata Ostrowska-Jasik
6 lat temu
Reply to  tomek

Witam,

Proszę zgłosić pracodawcy informację o wypadku na piśmie. Jeżeli nadal nie zareaguje sprawę można zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.

Monia
Monia
6 lat temu

Witam doznałam wypadku w pracy mianowicie poparzenie nóg i brzucha.
Co się okazało pracodawca nie zgłosił mojego wypadku jako wypadek w pracy i zamiast 100% dostałam 80% chorobowego. I nie sporządził protokołu powypadkowego. Moje pytanie jest takie czy mogę sama ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS bez protokołu wypadkowego ( czytałam artykuł że istnieje taka możliwość) I czy mój pracodawca dowie się że działam na własną rękę

Agata Ostrowska-Jasik
Agata Ostrowska-Jasik
6 lat temu
Reply to  Monia

Witam,
Powinna Pani zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o uznanie wypadku za wypadek przy pracy. Oczywiście informacja o takich działaniach trafi do pracodawcy.

Grzegorz
Grzegorz
6 lat temu

witam mam pytanie bo stracilem kawałek palca wskazujacego prawej reki podczas wypadku na maszynie a pracodawca twierdzi ze nie kazał czyścić wałków szmatką a przedtem kazał w ten sposób czyścić chciałbym spytać co w takim przypadku z odszkodowaniem z ZUSU i odszkodowaniem z PZU gdzie płacę ubezpieczenie. proszę o odpowiedz pozdrawiam

Agata Ostrowska-Jasik
Agata Ostrowska-Jasik
6 lat temu
Reply to  Grzegorz

Witam,

W sytuacji gdy pracodawca nie chce uznać wypadku za wypadek przy pracy można zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Judyta11
Judyta11
6 lat temu

Jeśli komuś zależy na profesjonalnej pomocy w uzyskaniu odszkodowania czy zadośćuczynienia to powinien skontaktować się z firmą [reklama]

Adam
Adam
6 lat temu

Jak macie ciężką sytuację i trudno wam uzyskać odszkodowanie to warto poszukać pomocy w [reklama], mój brat po wypadku na budowie długo się męczył o jakiekolwiek zadośćuczynienie, przypadkowo trafiliśmy na ich strone internetową, napisaliśmy i się udało, naprawdę życzę powodzenia wszystkim w staraniu się o swoje prawa.

rafal
rafal
6 lat temu

Witam ,uleglem naderwaniu miesnia w łydce wychodzac z biura otwierajac drzwi szedlem do szatni przebrac sie by udac sie na swoje stanowisko pracy .Zglosilem to w biurze i behapowcowi ,jestem na zwolnieniu i czekam na wizyte u ortopedy ,spisalem protokol , jakie dalsze kroki mam zrobic

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  rafal

Witam
w nawiązaniu do treści artykułu cytuję interesujący dla Pana fragment
i zalecam postępowanie zgodnie z opisem :

„Poszkodowany pracownik w specjalnym wniosku musi m.in. podać okoliczności wypadku, któremu uległ, poinformować w jaki sposób został poszkodowany, podać świadków zdarzenia oraz załączyć opinię lekarza. Takie dokumenty medyczne są sporządzane po wypadku. Musisz przede wszystkim opowiedzieć lekarzowi, jak doszło do nieszczęśliwego zdarzenia i jakie były jego skutki. Lekarz przebada Cię, postawi diagnozę i wyda niezbędne zaświadczenie w kilku egzemplarzach – pamiętaj, aby jeden z nich zachować dla siebie! Wypełniony wniosek przekazujesz płatnikowi składek. ZUS będzie od niego wymagał takich dokumentów jak: wniosek określający rodzaj świadczenia, dane identyfikacyjne płatnika składek, dane ubezpieczonego, protokół powypadkowy lub karta wypadku, zaświadczenie o stanie zdrowia, a także kartę informacyjną z udzielenia pierwszej pomocy, informacje o przebytym szkoleniu BHP, czy też oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek. Wiem, że to może wydać się skomplikowane, ale zawsze możesz poprosić o pomoc w wypełnieniu wszystkich dokumentów pracownika oddziału ZUS, w którym będziesz składać wniosek o odszkodowanie.”

Pozdrawiam

Gośka
Gośka
6 lat temu

Miałam wypadek w pracy w marcu. Bhp zlozyl papiery do zus. Mijają prawie 3 miesiące i cisza ze strony zusu. Czy to oznacza ze negatywna odpowiedz?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Gośka

Witam.

Proszę bezpośrednio zasięgnąć informacji od BHP czy jest jakaś informacja, jeśli nie to konieczny będzie kontakt z ZUS, ponieważ decyzja, pozytywna czy negatywna powinna zostać Pani przedłożona.

Pozdrawiam

Paulina
Paulina
6 lat temu

Witam a czy jest możliwe staranie się o odszkodowanie z przed 8 lat? ?
Miałam mały wypadek w pracy i zabrało mnie pogotowie, z badań wynikło ze mam stluczona kość ogonowe ale moja firma niby zgubiła moja dokumentację ze szpitala i od pana bhp.I nie wiem czy mam jakieś szanse.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Paulina

Witam

okres przedawnienia roszczeń następuje po 3 latach od zdarzenia, więc niestety jest już za późno.

Pozdrawiam

Adrian
Adrian
6 lat temu

Witam. Dziś byłem podpisać protokół ale nie zrobiłem tego ponieważ nie zgadzał się mi. Muszę teraz napisać oświadczenie czemu się nie zgadzam. Ma ktoś może wzór jak ono ma wyglądać??? Bardzo Pilne do poniedziałku muszę to zrobić …

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Adrian

Witam

zamieszczam link do formularza – tutaj 🙂

Pozdrawiam

Łukasz
Łukasz
6 lat temu

Miałem wypadek w pracy w styczniu tego roku. Po wypadku skupiłem się na odzyskaniu zdrowia i mi umknęło składanie papierów z tego tytułu. Z tego co wiem byłem ubezpieczony tylko przez pracodawce, nie wykupowałem żadnych dodatkowych ubezpieczeń. Obecnie nie pracuje już w tym zakładzie pracy i moje pytanie, czy mogę się nadal starać od odszkodowanie wypadku przy pracy i gdzie powinienem składać papiery do byłego pracodawcy, czy bezpośrednio do ZUS-u?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Łukasz

Witam

wszystko zależy od dokumentacji, którą Pan posiada i rodzaju świadczenia/odszkodowania, które chce Pan uzyskać. Odpowiedzialność pracodawcy za Pana wypadek cały czas jest, nawet jeśli Pan tam już nie pracuje.

Pozdrawiam

Michnic
Michnic
6 lat temu

Witam, idąc do samochodu poślizgnąłem/potknąłem się i złamałem rękę. Czy ZUS uzna to za wypadek przy pracy, czy też może stwierdzić, że to przez moją nieuwagę czy coś w tym stylu?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Michnic

Witam

jeśli zdarzenie miało miejsce w drodze do pracy, bądź powrotu z pracy, to zdarzenie jest jak najbardziej objęte ochroną. Jeśli posiada Pan również ubezpieczenie np. na życie, które ma takie klauzule, to również może Pan starać się o świadczenie.

Pozdrawiam

anna
anna
6 lat temu

Witam zostalam w pracy porazona pradem. Mialam oparzone palce bylo to oparzenie 2 stopnia. Czy za ten wypadek nalezy mi sie odszkodowanie.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  anna

Witam

zdarzenie jak najbardziej kwalifikuje się do świadczenia z ZUS. Jeśli posiada Pani ubezpieczenie NNW w pracy, czy indywidualne to również można się ubiegać o świadczenie, wynikający z zakresu ubezpieczenia.

Pozdrawiam

Damian
Damian
6 lat temu

Witam! Miałem wypadek w pracy , przy cieciu starych listew dostałem odrzut wkręta który był w desce ,szpliter wbił mi się prosto w czoło. Zgłosiłem to przełożonemu i udałem sie do poradni ,chirurg wyciągnął tzw. (ciało obce) pozostała rana bez szycia .Mam L4 na razie 13 dni, protokół BHP spisany bez mojej winy ,Czy należy się jakieś odszkodowanie z ZUS? Kiedyś było tzw. bólowe wypłacane

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Damian

Witam

w Pana przypadku, jeśli okres zwolnienia będzie trwał dłużej niż 30 dni można liczyć na zasiłek chorobowy w postaci 80% pensji miesięcznej.

Pozdrawiam

Agnieszka
Agnieszka
6 lat temu

witam uległam wypadkowi w pracy zlamanie paznokcia plytki stopy usuniecie przez chirurga i dalsze leczenie posiadam umowę o prace i czy należy mi się odszkodowanie

Łukasz Leus
Łukasz Leus
6 lat temu
Reply to  Agnieszka

Odszkodowanie w tym wypadku jest zależne od tego jaki rodzaj pracowniczego ubezpieczenia posiada Pani, oraz co znajduje się w jego OWU. Jeśli nie ma Pani dostępu do tych informacji należy zgłosić się do kadr, a oni z pewnością udostępnią dokumenty.

Jeśli w tabeli uszczerbków na zdrowiu będzie znajdował się Pani uraz wówczas jak najbardziej można wnioskować o odszkodowanie w wysokości która również będzie podana (najczęściej % od sumy ubezpieczenia).

Pozdrawiam,
Łukasz

Piotr
Piotr
6 lat temu

Witam.
Z w/w artykułu zrozumiałem że jeśli nie mamy uszczerbku na zdrowiu dłużej niż minimum 6msc to nie przysługuje nam odszkodowanie z ZUSu ? Czy dobrze to odebrałem ? Miałem wypadek przy pracy w skutek czego doznałem złamania otwartego z przemieszczeniem (palec prawej ręki). Po operacji i 2 miesięcznym leczeniu wszystko idzie ku dobrej drodze że będę miał pełną władzę w palcu. Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie do zusu jeśli teoretycznie nie doznałem uszczerbku na zdrowiu dłużej niż pół roku ?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Piotr

Witam Panie Piotrze

nie znalazłem fragmentu tekstu, z którego miałaby wynikać powyższa informacja. Na pewno może się Pan ubiegać o zasiłek chorobowy w wysokości Pana pensji brutto i świadczenie rehabilitacyjne, również w wysokości Pana pensji brutto. Jeśli udowodni Pan winę pracodawcy, również będzie można uzyskać od niego odszkodowanie, aczkolwiek pozostaje tu kwestia relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą ( czy będziecie chcieli dojść do porozumienia na drodze polubownej ).

Pozdrawiam

Mirek
Mirek
6 lat temu

Witam czy jeśli poparzyłem nogę w pracy , nie z mojej winy po prostu wystrzelił waż z parą
dodam iż było to poparzenie 2 stopnia . . i byłem 2 tyg na L4 TO MOGĘ UZYSKAĆ ODKSZODOWANIE ZZUSU?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Mirek

Witam Panie Marku

widzę tu szansę na uzyskanie odszkodowania bezpośrednio od pracodawcy, tylko trzeba by było udowodnić winę. Co do ubezpieczenia z ZUS, okres zwolnienia L4 na którym Pan przebywał, był za krótki na refundację w postaci zasiłku chorobowego.

Pozdrawiam

Dariusz
Dariusz
6 lat temu

Witam. Miałem wypadek w pracy 06.06.2014r , otwarte złamanie podudzia prawego, uszkodzenie nerwu strzałkowego, obecnie brak zrostu (staw rzekomy). Przeszedłem 4 operacje kolejne przede mną czyli leczenie jeszcze trochę potrwa…. Pytanie czy jest możliwość złożenia wniosku o częściowe odszkodowanie z ZuS oraz odszkodowanie od pracodawcy bo za 700 zł renty ciężko sobie poradzić 🙂 Pozdrawiam.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Dariusz

Witam

przy wypłacanej już rencie proponuję jednak bezpośredni kontakt z ZUS, który przedstawi Panu wszystkie obecnie dostępne możliwości dla ubezpieczonego.

Pozdrawiam

Anna
Anna
6 lat temu

Witam, 22 lipca miałam wypadek w pracy – spadła mi skrzynka z piwem z wysokości ok 2 m. w wyniku czego została złamana kość skokowa oraz stłuczone mocno pochewki ścięgniste. Pracodawca robi mi problemy i w protokole powypadkowym nie chce uznać zdarzenia za wypadek pracy. Czy wobec tego należy mi się jakieś odszkodowanie? Co mam robić???

Łukasz Leus
Łukasz Leus
6 lat temu
Reply to  Anna

Witam,

jeśli doszło do zdarzenia na terenie miejsca pracy i wykonywała Pani czynności związane z pracą, pracodawca nie ma prawa utrudniać spisania odpowiedniego protokołu, a w razie problemów można takie zajście zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Co do świadczeń o jakie może się Pani ubiegać dokładnie opisaliśmy je w powyższym artykule.

Pozdrawiam,
Łukasz

Barbara
Barbara
6 lat temu

Witam maz mial wypadek w pracy jest we fracji umowe ma na warunkach polskich wynagrodzenie w euro i jest problem poniewaz firma twierdzi ze nienalezy mu sie chorobowe dziekuje prosze o odpowiedz i co mamy dalej robic

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Barbara

Dzień dobry

na jakiej podstawie odmówiono Pani mężowi zasiłku chorobowego? Zamieszczam link do strony ZUS z wytycznymi i przesłankami do wypłaty zasiłku chorobowego – zasiłek chorobowy ZUS.

Pozdrawiam

Maciej
Maciej
6 lat temu

Czasem warto zasięgnąć porady prawnej od specjalistów w tej dziedzinie, którzy dodatkowo z chęcią poprowadzą sprawę Twoją by doszło do odszkodowania, ja dostałem namiar na [reklama]. Wszystko sprawnie.

Mietek
Mietek
5 lat temu

Czy stres pourazowy po śmiertelnym wypadku w pracy jest wypadkiem w pracy ?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Mietek

Dzień dobry

zamieszczam link do definicji wypadku przy pracy, którą uznaje Państwowa Inspekcja Pracy – definicja.

Pozdrawiam

Jakub
Jakub
5 lat temu

Witam.
1 Września 2016 roku przydarzył mi sie wypadek w pracy. Złamała sie drabina przez co spadłem z drabiny a byłem na wysokości ok 3 metrów . Byłem 2 miesiące na zwolnieniu lekarskim.moja Firma miała się tym zająć wysłać do ZUSu w sprawie odszkodowania papiery. Złoszczę natomiast odsyłają mi te papiery ponieważ nie są zgodne z tytułem odszkodowania a Firma kompletnie niczym my się nie zajmuje dalej . mam Zamiar się już tym sam zająć i mam pytanie czy należy mi się odszkodowanie zarówno z pracy jaki ZUSu.

Marta
Marta
5 lat temu

Witam, miałam wypadek przy pracy, uraz kręgosłupa, podnosilam i przenosilam skrzynki z napojami (pracuje w restauracji jako barmanka). Wszystko zostalo zgloszone do przełożonego i do kadr i pań z BHP. Czy moge sie starac o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy? Dodam ze wyniki badań potwierdzily iz mam dyskopatie ledźwiowa. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam serdecznie Marta

Pola
Pola
5 lat temu

Witam ,
Potrzebuje porady , ZUS przysłał mi pismo że 100% wynagrodzenia nie należy mi się za wypadek przy pracy (uznali po prostu że nie był to wypadek przy pracy – brak przyczyny zewnętrznej wypadku) i jednoznacznie wyklucza to prawo do tego abym dostała odszkodowania??

krzysztof
krzysztof
5 lat temu

witam jechałem samochodem służbowym z koleżanką też była wpracy i przed przejściem dla pieszych zatrzymał się samochód a ja zaraz za nim i wtedy udeżył w mój ty łsamochodu inny pojazd ja śiłą udeżenia uszkodziłem swój istojący przedemną pojazd .Otrzywiście była policja straż pożarna i pogotowie które zabrało koleżanke ja zostałem na miejscu kolizji miałem lekki bul wkręgosłupie ,dopiero po paru godzinach bul sę nasilał pojechałem na SOR prześwietlenie wyakzało że mam naderwanie i skręcenie kręgosłupa lędzwiowego. jestem na zwolnieniu lekarskim i mam skierowanie na rehabilitacje .Czy moge się ubiegać o odszkodowani.Pozdrawiam

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  krzysztof

Możecie Państwo ubiegać się o odszkodowanie w ramach OC sprawcy wypadku. W tym celu należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela pojazdu, który uderzył w samochód, którym Państwo jechaliście.