Wojciech Martyński

Co to jest wypadek przy pracy – definicja

Za wypadek przy pracy zostanie uznane np. przygniecenie przez drzewo pilarza podczas wycinki w lesie. Dlaczego? Bo ma 4 podstawowe elementy: jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powoduje co najmniej uraz, a także nastąpiło w związku z pracą. O odszkodowaniu za wypadek przy pracy można mówić, jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Wypadki dzielimy na:

 • śmiertelne
 • ciężkie (np. utrata wzroku, czy tez niezdolność do dalszej pracy)
 • lekkie (kiedy w okresie 28 dni odzyskujemy zdrowie)
 • zbiorowe (gdy wypadkowi w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby)

Wypadek w pracy odszkodowanie – czy mi się należy? 

Jeśli Twój wypadek spełnia wyżej wymienione warunki, może przysługiwać Ci szereg różnego rodzaju świadczeń. Są to przede wszystkim:

 • zasiłek chorobowy w wysokości Twojej pensji brutto

 • świadczenie rehabilitacyjne w wysokości Twojej pensji brutto

 • zasiłek wyrównawczy przysługuje posiadającym status pracownika w momencie, gdy w wyniku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynagrodzenie ulega obniżeniu

 • jednorazowe odszkodowanie w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 • jednorazowe odszkodowanie dla rodziny przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy

 • renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która nie może pracować po wypadku

 • renta szkoleniowa przysługuje osobie, którą zdaniem komisji lekarskiej nie może dalej uprawiać dotychczasowego zawodu i powinna zmienić pracę ze względu na stan zdrowia

 • renta rodzinna przysługuje rodzinie ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku

 • dodatek do renty rodzinnej może dostać osoba, która straciła oboje rodziców w wypadku

Przysługiwać mogą Ci również takie świadczenia jak:

 • dodatek pielęgnacyjny przysługuje uprawnionemu do renty z ubezpieczenia wypadkowego

 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii, szczepień ochronnych oraz sprzętów ortopedycznych

 • odszkodowanie od pracodawcy za utratę lub uszkodzenie Twoich własnych rzeczy, które zostały zniszczone w wyniku wypadku

Wypadek w miejscu pracy – przykładowe świadczenia

Co się stało?

Co mogę dostać?

– upadek z wysokości

– złamania i stłuczenia całego ciała

– uraz kręgosłupa

– niedowład kończyn dolnych

– trwałe upośledzenie

– zwrot kosztów leczenia

– zwrot kosztów dojazdów

– zwrot kosztów opieki

– comiesięczna renta

– renta wyrównawcza

– odszkodowanie

Pamiętaj, że możesz nie dostać odszkodowania za wypadek przy pracy, jeśli przyczyną wypadku było udowodnione, umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa, naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia. To znaczy nie dostaniesz ani grosza, jeśli wypadek był Twoją winą, zrobiłeś coś ewidentnie niezgodnego z BHP i zdrowym rozsądkiem – na przykład szlifowałeś coś bez obowiązkowych okularów ochronnych. Prawo do świadczeń możesz stracić również w sytuacji, gdy np. spowodujesz wypadek będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

CZYTAJ TAKŻE

Wypadek przy pracy bez umowy o pracę. Jakie świadczenia dają „umowy śmieciowe”?

Kancelaria odszkodowawcza – jak działa? Kiedy skorzystać z jej usług?

Jeśli nie masz umowy o pracę, a uległeś wypadkowi Twoja sytuacja jest trudniejsza. Co nie znaczy, że nie masz żadnych szans na odszkodowanie z ZUS. Są wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy, w drodze do i z pracy oraz przy pracy rolniczej, nawet jeśli nie jesteś formalnie pracownikiem, tylko współpracownikiem firmy.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca…

…Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to wprost z przepisów o prawie ubezpieczeniowym oraz ubezpieczeniach społecznych. W sytuacji, gdy konkretne zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, ofiara zdarzenia (pracownik) zawsze ma prawo do zasiłku chorobowego płatnego w 100% wysokości podstawy takiej zapomogi. Ale to nie wszystko, w przypadku spowodowania długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu, poszkodowanej osobie przysługuje także prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Kto wypłaca odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy? Pracodawca czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Przede wszystkim drugi z wymienionych podmiotów. Aby tak się jednak stało, należy złożyć stosowne dokumenty. Poszkodowany pracownik w specjalnym wniosku musi m.in. podać okoliczności wypadku, któremu uległ, poinformować w jaki sposób został poszkodowany, podać świadków zdarzenia oraz załączyć opinię lekarza. Takie dokumenty medyczne są sporządzane po wypadku.

Musisz przede wszystkim opowiedzieć lekarzowi, jak doszło do nieszczęśliwego zdarzenia i jakie były jego skutki. Lekarz przebada Cię, postawi diagnozę i wyda niezbędne zaświadczenie w kilku egzemplarzach – pamiętaj, aby jeden z nich zachować dla siebie! Wypełniony wniosek przekazujesz płatnikowi składek. ZUS będzie od niego wymagał takich dokumentów jak:Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, musisz przede wszystkim niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego. Oczywiście jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala. Wymagane jest również złożenie stosownych wniosków – do ZUS lub płatnika składek.

 • wniosek określający rodzaj świadczenia,
 • dane identyfikacyjne płatnika składek,
 • dane ubezpieczonego,
 • protokół powypadkowy lub karta wypadku,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • kartę informacyjną z udzielenia pierwszej pomocy,
 • informacje o przebytym szkoleniu BHP,
 • oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek.

Wiem, że to może wydać się skomplikowane, ale zawsze możesz poprosić o pomoc w wypełnieniu wszystkich dokumentów pracownika oddziału ZUS, w którym będziesz składać wniosek o odszkodowanie. Pamiętaj też, że jeśli świadczenie z ZUS-u nie pokryje kosztów leczenia, za wypadek w pracy przysługuje Ci odszkodowanie od pracodawcy.

Kiedy ulegniesz wypadkowi przy pracy, nie panikuj i pamiętaj, że to przede wszystkim Twój pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i ich jak najszybszy powrót do zdrowia.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy – krok po kroku

Jako poszkodowany (zatrudniony na umowę  o pracę czy też na zlecenie), w razie wypadku musisz zrobić kilka bardzo istotnych rzeczy:

1. Zgłoś wypadek pracodawcy lub zleceniodawcy

Zgłoszenia dokonujesz Ty, jako poszkodowany, jeśli stan zdrowia Ci na to pozwala. Musisz niezwłocznie zawiadomić swojego przełożonego lub odpowiednie osoby reprezentujące firmę, w której pracujesz.

Wypadek przy pracy rolniczej zgłasza się właściwej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (oddziałowi regionalnemu lub placówce KRUS). Zdarzenie zostaje uznane za wypadek na podstawie informacji z kilku źródeł: Twojego oświadczenia opisującego czas, miejsce i okoliczności zdarzenia, oświadczenia podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających pierwszej pomocy oraz ustaleń komisji sporządzającej protokół powypadkowy. W sprawie wszelkich wątpliwości dotyczących wypadku i dalszego postępowania kontaktuj się ze specjalistą ds. BHP w firmie, w której pracujesz.

2. Dopilnuj sporządzenia protokołu powypadkowego

Na ogół wypełnia go pracodawca w momencie, gdy okoliczności i przyczyny zdarzenia zostały już ustalone. Ma na to maksymalnie 14 dni od daty zawiadomienia. Potrzebne mu będą do tego także Twoje wyjaśnienia. Protokół powinien być sporządzony w tylu egzemplarzach, ile potrzeba (najczęściej w trzech):

 • dla Ciebie lub uprawnionego członka Twojej rodziny,

 • dla pracdawcy lub zleceniodawcy, który ustalał okoliczności i przyczyny wypadku,

 • dla ZUSu, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

Pamiętaj, że Ty, jako poszkodowany (albo uprawniony członek z Twojej rodziny), możesz zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Powinien być w nim zapis Twoich wyjaśnień, zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku oraz inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn (dokumenty z oględzin miejsca wypadku, dowody niezbędne do ustalenia okoliczności, a także Twoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia ).

W trakcie tych czynności ważne jest ustalenie, czy Twój wypadek można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Musi spełniać  4 warunki: zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkiem jest uraz lub śmierć, wydarzył się w miejscu  pracy lub w drodze do niej. Sprawdź też, czy miałeś i w jakiej wysokości opłacane składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli to wszystko się zgadza przechodzimy dalej.

3. Zgłoś roszczenia

Pamiętaj, że Twoje uprawnienia nie są realizowane „z urzędu”. Innymi słowy nikt do Ciebie nie zapuka i nie poda Ci na tacy propozycji, byś łaskawie przyjął zasiłek, odszkodowanie albo rentę. Jest odwrotnie – sam musisz się o to ubiegać.

4. Złóż wniosek o świadczenie do ZUS lub do płatnika składek (pracodawcy)

Podstawą jest dokumentacja, która pozwoli ZUS-owi ustalić, czy okoliczności i przyczyny Twojego wypadku świadczą o tym, że faktycznie był to wypadek przy pracy. ZUS zwykle wymaga następujących dokumentów:

 • Wniosek z wyraźnym określeniem rodzaju świadczenia (np. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu). Wniosek musi zawierać dane identyfikacyjne płatnika składek, czyli pracodawcy (NIP, REGON), a jeśli płatnik nie posiada tych numerów – nr PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu; oraz dane ubezpieczonego czyli Twoje (PESEL, NIP), a jeśli nie dysponujesz tymi numerami, to serię i nr dowodu osobistego albo paszportu.

 • Protokół powypadkowy lub karta wypadku – z uwierzytelnionymi kopiami (lub oryginałami – do wglądu) wyjaśnień poszkodowanego i informacjami uzyskanymi od świadków zdarzenia.

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia (N-9), wypełnione przez lekarza leczącego, zawierające informację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone; w przypadku śmierci poszkodowanego – akt zgonu. Dodatkowo ZUS często żąda również:

 • Karty informacyjnej z udzielenia pierwszej pomocy – uwierzytelnionej kopii (lub oryginału – do wglądu).

 • Wyjaśnień, czy poszkodowany odbył ewentualne wymagane szkolenia z zakresu BHP.

 • Oświadczenie osoby, której jako poszkodowany zgłosiłeś wypadek – uwierzytelniona kopia (lub oryginał – do wglądu).

Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem komunikacyjnym, ZUS często żąda również takich danych, jak: nr rejestracyjny pojazdu, personalia współuczestników wypadku, informacje o dochodzeniu prowadzonym przez policję i inne organy.

W piśmie, do ZUS wskazane jest też podanie: daty rozpoczęcia pracy, rodzaju umowy o pracę, a także informacji o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS może odmówić przyznania świadczenia, jeśli w dostarczonych dokumentach zamieszczone zostaną stwierdzenia bezpodstawne lub braki formalne, wymagające uzupełnienia. Ma wtedy obowiązek zwrócenia protokołu lub karty, żebyś mógł je uzupełnić.

5. Oczekuj na przyznanie świadczenia i bądź cierpliwy

Przejście przez całą tę “papierologię” na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo skomplikowane, ale da się to zrobić przy odrobinie cierpliwości oraz – co ważne – dobrej woli ze strony pracodawcy lub zleceniodawcy. Warto przy tym podejść do sprawy raz a dobrze, by skrócić procedurę i czas oczekiwania na ewentualne świadczenia powypadkowe.