Punkta

Na początek ważna informacja – śmieciówka śmieciówce nierówna. Twoje świadczenia ze względu na wypadek przy pracy bez umowy o pracę mogą się różnić w zależności od typu umowy, na jakiej jesteś zatrudniony. Twoja sytuacja wygląda zupełnie inaczej w zależności od tego, czy byłeś/jesteś/będziesz zatrudniony na zlecenie  czy  na umowę o dzieło.

 • Jeśli wyłącznie na umowę o dzieło, to wieści są złe: w razie wypadku nie należy Ci się z tego tytułu NIC. Taka samoistna umowa nie podlega bowiem (brzydkie słowo) ozusowieniu, czyli obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Inaczej jest jedynie wtedy, gdy wykonujesz umowę o dzieło dodatkowo na rzecz własnego pracodawcy. Wtedy podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z umowy o dzieło i wtedy możesz po wypadku liczyć na różne świadczenia.

 • Jeśli miałeś umowę zlecenia, to wieści są dużo lepsze. Każda umowa zlecenia, bez względu na okres, na jaki została zawarta (nawet na jeden dzień), obowiązkowo podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu (od dnia rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy). Oprócz tego daje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. I z tego tytułu w razie wypadku należą Ci się świadczenia.

Wypadek a umowa zlecenia – na jakie świadczenia możesz liczyć?

Zacznijmy od definicji wypadku, żeby była jasność, o jakich sytuacjach mówimy. Zgodnie z ustawą za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie (wywołane przyczyną zewnętrzną) powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem czynności lub poleceńprzełożonych;

 • podczas lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej

 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez organizacje związkowe.

Jeśli Twój przypadek spełnia powyższe przesłanki i miałeś opłacone obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe, możemy przejść do kwestii świadczeń. W grę wchodzą:

 • zasiłek chorobowy ( przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, czyli pensji, niezależne od okresu ubezpieczenia – już od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu wypadku, wypłacany jest maksymalnie przez 182 dni licząc od pierwszego dnia wypadku)

 • świadczenie rehabilitacyjne (przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia wypadkowe, niezależnie od okresu ubezpieczenia. Przysługuje w sytuacji, gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego poszkodowany jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie tej zdolności. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy).

 • jednorazowe odszkodowanie (przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, w wysokości zależnej od stopnia tego uszczerbku)

 • jednorazowe odszkodowanie dla rodziny (świadczenie to przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy. Kwoty jednorazowego odszkodowania uzależnione są od liczby ubiegających się o świadczenie i stopnia pokrewieństwa ze zmarłym.

 • renta z tytułu niezdolności do pracy (przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego i bez względu na datę powstania niezdolności. Prawo do tej renty ustaje, gdy ustaje niezdolność, a w przypadku ponownego jej wystąpienia, prawo to przywraca się)

 • renta szkoleniowa (przysługuje gdy orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na spowodowaną wypadkiem niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Renta przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego, a także bez względu na datę powstania niezdolności do pracy z powodu wypadku).

 • renta rodzinna (przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku. Przysługuje także w razie śmierci rencisty uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy).

 • dodatek do renty rodzinnej (dla sieroty zupełnej, jeżeli jest uprawniona do renty rodzinnej z ubezpieczenia wypadkowego).

 • dodatek pielęgnacyjny (przysługuje osobie uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego).

 • pokrycie kosztów leczenia (z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym w przepisach).

Jak udokumentować wypadek przy pracy?

To, że coś złego Ci się przytrafiło, to jedna sprawa. A to, czy ktoś Ci uwierzy, co i jak się stało, to druga. Dlatego nawet w trudnych chwilach (albo zaraz po), musisz pamiętać o dopełnieniu formalności, bez których ani rusz. Wypadek musisz zgłosić odpowiedniemu podmiotowi czyli zleceniodawcy, na rzecz którego wykonywałeś pracę w ramach umowy zlecenia. On zajmie się ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku. Aby uzyskać odszkodowanie, potrzebne będą odpowiednie dokumenty – karta wypadku sporządzona pod nadzorem specjalisty ds. BHP, a także wystawiony przez lekarza druk N-9.

Do karty wypadku trzeba dołączyć zapis Twoich wyjaśnień (jako poszkodowanego) i informacji uzyskanych od świadków wypadku oraz pozostałe dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku – z oględzin miejsca, niezbędne dowody, a także Twoje lub członka Twej rodziny ewentualne zastrzeżenia do ustaleń w karcie wypadku. Kartę należy sporządzić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wypadku, w przynajmniej trzech egzemplarzach: dla poszkodowanego lub upraw­nionego członka rodziny, dla zleceniodawcy ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku oraz , trzeci egzemplarz jest przekazywany do ZUS, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

Kiedy nie przysługuje świadczenie za wypadek przy pracy?

Nic nie dostaniesz, gdy wyłączną przyczyną wypadku było to, że naruszyłeś przepisy dotyczących ochrony życia i zdrowia (umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa). Chodzi nie tylko o regulacje dotyczące BHP ale też PPOŻ, przepisy drogowe itp. Świadczenia nie przysługują także wówczas, gdy okaże się, że przyczyniłeś się w znacznym stopniu do wypadku, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych.

Ile pieniędzy dostanę ze świadczeń za wypadek przy pracy?

To się zmienia. Obowiązuje tu specjalna tabela kwot jednorazowych odszkodowań, w zależności od rodzaju wypadku i jego wpływu na stan zdrowia. Na przykład za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu należy się ponad 750 złotych, a za całkowitą niezdolność do pracy  – ponad 13 tys. złotych. Szczegóły tu, na stronie ZUSu:

https://www.zus.pl/

Indywidualne dobrowolne ubezpieczenie przy umowie śmieciowej

Nawet jeśli jesteś na umowie zlecenia, a zwłaszcza gdy jesteś na umowie o dzieło, pomyśl o dobrowolnym ubezpieczeniu. Niemal wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i polisy zdrowotne. Niektóre oferują także na przykład ubezpieczenie na życie rozszerzone o ubezpieczenie od utraty pracy.

Standardowe opcje NNW gwarantują świadczenia w wypadku trwałego kalectwa oraz niezdolności do pracy (zwrot kosztów leczenia, transportu medycznego oraz rehabilitacji). Niektóre z ofert gwarantują również zwrot kosztów nabytego lub wypożyczonego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz ewentualnych protez, koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania. Ubezpieczenia zdrowotne rekompensują dochody utracone podczas przebywania na zwolnieniu i wydatki poniesione na leczenie i rehabilitację. A są i takie, które dają wsparcie w razie poważnej choroby (np. nowotwór).