Wypadek przy pracy bez umowy o pracę. Jakie świadczenia dają „umowy śmieciowe”?

Aktualizacja:
Wypadek przy pracy bez umowy o pracę. Jakie świadczenia dają “umowy śmieciowe”?

Miałeś wypadek w pracy, ale nie miałeś umowy o pracę i nie wiesz, czy należy Ci się jakiekolwiek świadczenie, albo boisz się takiej sytuacji? Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś TAK - to czytaj dalej, ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Przeczytaj go także, jeśli dopiero będziesz zatrudniony na „śmieciówce” i nie wiesz, jak się zabezpieczyć na wypadek ewentualnych nagłych zdarzeń przy pracy.

Na początek ważna informacja – śmieciówka śmieciówce nierówna. Twoje świadczenia ze względu na wypadek przy pracy bez umowy o pracę mogą się różnić w zależności od typu umowy, na jakiej jesteś zatrudniony. Twoja sytuacja wygląda zupełnie inaczej w zależności od tego, czy byłeś/jesteś/będziesz zatrudniony na zlecenie  czy  na umowę o dzieło.

 • Jeśli wyłącznie na umowę o dzieło, to wieści są złe: w razie wypadku nie należy Ci się z tego tytułu NIC. Taka samoistna umowa nie podlega bowiem (brzydkie słowo) ozusowieniu, czyli obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Inaczej jest jedynie wtedy, gdy wykonujesz umowę o dzieło dodatkowo na rzecz własnego pracodawcy. Wtedy podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z umowy o dzieło i wtedy możesz po wypadku liczyć na różne świadczenia.

 • Jeśli miałeś umowę zlecenia, to wieści są dużo lepsze. Każda umowa zlecenia, bez względu na okres, na jaki została zawarta (nawet na jeden dzień), obowiązkowo podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu (od dnia rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy). Oprócz tego daje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. I z tego tytułu w razie wypadku należą Ci się świadczenia.

Wypadek a umowa zlecenia – na jakie świadczenia możesz liczyć?

Zacznijmy od definicji wypadku, żeby była jasność, o jakich sytuacjach mówimy. Zgodnie z ustawą za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie (wywołane przyczyną zewnętrzną) powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem czynności lub poleceńprzełożonych;

 • podczas lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej

 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez organizacje związkowe.

Jeśli Twój przypadek spełnia powyższe przesłanki i miałeś opłacone obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe, możemy przejść do kwestii świadczeń. W grę wchodzą:

 • zasiłek chorobowy ( przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, czyli pensji, niezależne od okresu ubezpieczenia – już od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu wypadku, wypłacany jest maksymalnie przez 182 dni licząc od pierwszego dnia wypadku)

 • świadczenie rehabilitacyjne (przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia wypadkowe, niezależnie od okresu ubezpieczenia. Przysługuje w sytuacji, gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego poszkodowany jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie tej zdolności. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy).

 • jednorazowe odszkodowanie (przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, w wysokości zależnej od stopnia tego uszczerbku)

 • jednorazowe odszkodowanie dla rodziny (świadczenie to przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy. Kwoty jednorazowego odszkodowania uzależnione są od liczby ubiegających się o świadczenie i stopnia pokrewieństwa ze zmarłym.

 • renta z tytułu niezdolności do pracy (przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego i bez względu na datę powstania niezdolności. Prawo do tej renty ustaje, gdy ustaje niezdolność, a w przypadku ponownego jej wystąpienia, prawo to przywraca się)

 • renta szkoleniowa (przysługuje gdy orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na spowodowaną wypadkiem niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Renta przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego, a także bez względu na datę powstania niezdolności do pracy z powodu wypadku).

 • renta rodzinna (przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku. Przysługuje także w razie śmierci rencisty uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy).

 • dodatek do renty rodzinnej (dla sieroty zupełnej, jeżeli jest uprawniona do renty rodzinnej z ubezpieczenia wypadkowego).

 • dodatek pielęgnacyjny (przysługuje osobie uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego).

 • pokrycie kosztów leczenia (z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym w przepisach).

Jak udokumentować wypadek przy pracy?

To, że coś złego Ci się przytrafiło, to jedna sprawa. A to, czy ktoś Ci uwierzy, co i jak się stało, to druga. Dlatego nawet w trudnych chwilach (albo zaraz po), musisz pamiętać o dopełnieniu formalności, bez których ani rusz. Wypadek musisz zgłosić odpowiedniemu podmiotowi czyli zleceniodawcy, na rzecz którego wykonywałeś pracę w ramach umowy zlecenia. On zajmie się ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku. Aby uzyskać odszkodowanie, potrzebne będą odpowiednie dokumenty – karta wypadku sporządzona pod nadzorem specjalisty ds. BHP, a także wystawiony przez lekarza druk N-9.

Do karty wypadku trzeba dołączyć zapis Twoich wyjaśnień (jako poszkodowanego) i informacji uzyskanych od świadków wypadku oraz pozostałe dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku – z oględzin miejsca, niezbędne dowody, a także Twoje lub członka Twej rodziny ewentualne zastrzeżenia do ustaleń w karcie wypadku. Kartę należy sporządzić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wypadku, w przynajmniej trzech egzemplarzach: dla poszkodowanego lub upraw­nionego członka rodziny, dla zleceniodawcy ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku oraz , trzeci egzemplarz jest przekazywany do ZUS, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

Kiedy nie przysługuje świadczenie za wypadek przy pracy?

Nic nie dostaniesz, gdy wyłączną przyczyną wypadku było to, że naruszyłeś przepisy dotyczących ochrony życia i zdrowia (umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa). Chodzi nie tylko o regulacje dotyczące BHP ale też PPOŻ, przepisy drogowe itp. Świadczenia nie przysługują także wówczas, gdy okaże się, że przyczyniłeś się w znacznym stopniu do wypadku, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych.

Ile pieniędzy dostanę ze świadczeń za wypadek przy pracy?

To się zmienia. Obowiązuje tu specjalna tabela kwot jednorazowych odszkodowań, w zależności od rodzaju wypadku i jego wpływu na stan zdrowia. Na przykład za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu należy się ponad 750 złotych, a za całkowitą niezdolność do pracy  – ponad 13 tys. złotych. Szczegóły tu, na stronie ZUSu:

https://www.zus.pl/

Indywidualne dobrowolne ubezpieczenie przy umowie śmieciowej

Nawet jeśli jesteś na umowie zlecenia, a zwłaszcza gdy jesteś na umowie o dzieło, pomyśl o dobrowolnym ubezpieczeniu. Niemal wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i polisy zdrowotne. Niektóre oferują także na przykład ubezpieczenie na życie rozszerzone o ubezpieczenie od utraty pracy.

Standardowe opcje NNW gwarantują świadczenia w wypadku trwałego kalectwa oraz niezdolności do pracy (zwrot kosztów leczenia, transportu medycznego oraz rehabilitacji). Niektóre z ofert gwarantują również zwrot kosztów nabytego lub wypożyczonego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz ewentualnych protez, koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania. Ubezpieczenia zdrowotne rekompensują dochody utracone podczas przebywania na zwolnieniu i wydatki poniesione na leczenie i rehabilitację. A są i takie, które dają wsparcie w razie poważnej choroby (np. nowotwór).

Podsumowanie

 • Jeśli pracujesz wyłącznie na umowę o dzieło, w razie wypadku nic Ci się nie będzie należało.
 • Jeśli pracujesz na zlecenie, sprawdź czy masz opłacaną składkę wypadkową - to obowiązkowe. Dzięki niej możesz w razie nieszczęśliwego zdarzenia w pracy ubiegać się o szereg świdaczeń, tych jednorazowych (odszkodwanie), ale i tych długofalowych (renta).
 • Wypadek musisz zgłosić zleceniodawcy i dobrze udokumentować całe zdarzenie, żeby udowodnić, że doznałeś uszczerbku nie z własnej winy.
 • Pomyśl poważnie o dodatkowym ubezpieczeniu wypadkowym na własną rękę - na rynku jest duży wybór polis zdrowotnych, NNW oraz ubezpieczeń na życie.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
19 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
mag
mag
8 lat temu

No dobrze, a co jeśli wypadkowi uległ student zatrudniony na umowę zlecenie? Oczywiście składka wypadkowa nie była płacona.

Akademia punkta
Akademia punkta
8 lat temu
Reply to  mag

Witamy,

w przypadku umowy zlecenie pracownik jest zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (w tym wypadkowego). Taki obowiązek leży po stronie pracodawcy.

Czy chodzi o sytuację, w której pracodawca nie dopełnił tego obowiązku?

Pozdrawiamy

ciekawy
ciekawy
8 lat temu

Pracodawca nie ma takiego obowiązku i co więcej: nawet nie może odprowadzać tych składek (status ucznia/studenta).
Podejrzewam, że chodziło o sytuację, w której student jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia i właśnie z tego tytułu nie podlega żadnym ubezpieczeniom (ani chorobowe, ani wypadkowe). Co dzieje się, gdy ulegnie wypadkowi?

Akademia punkta
Akademia punkta
8 lat temu
Reply to  ciekawy

Przekazujemy odpowiedź z ZUS-u:

„Jeżeli osoba studiuje i wykonuje pracę na umowę zlecenia to z tego tytułu nie są opłacana składki na ubezpieczenia społeczne (w tym nie ma składki na ubezpieczenie wypadkowe) to w takim razie nie przysługuje wypłata jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem w pracy oraz żaden zasiłek chorobowy”

Pozdrawiamy,
zespół punkta

liska
liska
7 lat temu

Witam! Czy należy się jednorazowe odszkodowanie powypadkowe w przypadku nauczyciela, który podczas ferii, czyli na urlopie, był na jednodniowej umowie zlecenia z jst i pełnił funkcję opiekuna uczniów i wtedy uległ wypadkowi? Składki zus odprowadzane przez szkołę?

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  liska

Proszę potwierdzić, czy dobrze rozwijam skrót JST: jednostka samorządu terytorialnego? W każdym razie składki w ramach tej jednodniowej umowy powinien odprowadzać ten podmiot, który Panią na tę umowę zatrudnił. Moim zdaniem może Pani ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, jeśli tylko wypadek miał związek z wykonywaniem obowiązków opiekuna uczniów.

liska
liska
7 lat temu

Witam!
jst to jednostka samorządu terytorialnego. Nawiązując umowę zlecenia, gdy osiąga się dochód minimalny, wskazuje się miejsce zatrudnienia, czyli pracodawcę, który odprowadza składki zus, w tym także wypadkowe. Zleceniodawca wtedy nie odprowadza składek, korzystając z tego, że robi to szkoła, dla której jest organem prowadzącym.

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  liska

To pytanie powinna Pani skierować do ZUS. Myślę, że tam uzyska Pani pełną i wyczerpującą informację.

Wirakocza
Wirakocza
7 lat temu

Nie ma czegoś takiego jak „umowa zlecenie”, jest ” umowa ZLECENIA” albo
po prostu „zlecenie”, panowie kauzyperdzi…

Dominika Grabek
Dominika Grabek
7 lat temu
Reply to  Wirakocza

Dziękujemy za uwagę, poprawiliśmy to w tekście.

Maciej
Maciej
6 lat temu

Rozpocząłem prace na umowę-zlecenie, niestety przepracowałem jedynie 4 dni, gdyż na terenie gdzie pracuje zewnętrzna firma nie wywiązała się z obowiązku usunięcia lodu, i w trakcie wykonywanie moich obowiązków skręciłem sobie staw kolanowy, co skutkuje tym iż zostałem bez środków do życia oraz 5 tygodni bez pracy. Z tego co mi powiedziano ZUS nie wypłaci mi nic, ponieważ umowa jest krótsza od wymaganego terminu 30 dni? Podobno moge się ubiegać o odszkodowanie od tej zewnętrznej firmy, jak to wygląda od strony prawnej, może tu ktos mi podpowie jak to naprawdę wygląda?

Agata Ostrowska-Jasik
Agata Ostrowska-Jasik
6 lat temu
Reply to  Maciej

Witam,

Można wystąpić wobec tej zewnętrznej firmy z pozwem cywilnym. Najpierw jednak spróbowałabym drogi polubownej. Proszę skierować do nich pismo z roszczeniem oraz z zapytaniem czy posiadali wykupioną polisę OC.

Łukasz
Łukasz
6 lat temu

Od 15.02.2016 do 29.02.2016roku byłem zatrudniony na umowę zlecenie i kwota na umowie wynosiła 900 złotych. Dnia 16.02.2016 uległem wypadkowi w pracy gdzie utraciłem końcówki w dwóch palcach. Od 16.02.2016 do 25.03.2016 jestem na zwolnieniu. Wszystkie papiery wysłane były do ZUS. Jaką kwotę powinien wypłacić zus za okres zwolnienia? A mało tego nie przedłużył mi umowy w pracy a dostałem drugie zwolnienie od 26.03.2016 do 17.04.2016 czy zus wypłaci mi za ten okres też pieniądze?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Łukasz

Witam,

zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 (Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych), osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Zgodnie z art. 12 tej samej ustawy, osoby pracujące w oparciu o umowę zlecenie podlegają również ubezpieczeniu wypadkowemu.

Wszystko zależy od tego, czy zleceniodawca wypełnił i odesłał (w terminie 14 dni od wypadku) do ZUS kartę wypadku przy pracy i czy ZUS jako takowy wypadek uznał. Jeżeli nie, najprawdopodobniej ZUS będzie brał pod uwagę dni, które były objęte umową.

Zleceniobiorca, który uległ wypadkowi przy pracy ma możliwość uzyskania zasiłku chorobowego w wys. 100% podstawy wymiaru, świadczenia rehabilitacyjnego, renty.

Pozdrawiam

Natalia
Natalia
5 lat temu

Witam,
bylalam zatrudniona w dwóch restauracjach na umowe zlecenie, w zwiazku zz tym w jednej (gdzie pracowalam w mniejszym wymiarze godzin) nie mialam oplacanych skladek wypadkowych. Na nieszczęście właśnie tam podczas wykonywania polecen menagerki dostalam rwy kulszowej, która zmieniła się w przepukline, następstwem czego jest operacja która czeka mnie za tydzień. Czy jest możliwość abym w tej sytuacji ubiegala się o odszkodowanie ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Natalia

W mojej ocenie niestety nie ma podstaw do ubiegania się o odszkodowanie, sugeruję jednak w zaistniałej sytuacji zwrócić się z zapytaniem do ZUSu, gdzie z pewnością uzyska Pani bardziej szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej kwestii.

Krzysztof
Krzysztof
5 lat temu

„Jeśli pracujesz wyłącznie na umowę o dzieło, w razie wypadku nic Ci się nie będzie należało.”
Proszę nie wprowadzać w błąd – czasem chodzi o wielkie pieniądze – bo niektórym będzie się należało.
Art. 435. § 1. kc.: „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.”. – odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
Słowo „komukolwiek”, oznacza, że odszkodowanie przysługuje każdemu – pracującemu na umowę o dzieło również. Oczywiście w razie winy zatrudniającego ma także zastosowanie Art. 415. kc.: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” – odpowiedzialność na zasadzie winy.

Adrian Glinka (punkta)
Adrian Glinka (punkta)
5 lat temu
Reply to  Krzysztof

Artykuł dotyczy świadczeń z funduszu wypadkowego ZUS w stosunku do rodzaju zawieranych omów z pracownikami. Dodatkowo art. 435 KC dotyczy tylko przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody, więc w dość ograniczonym zakresie, a art. 415 KC dotyczy wyłączne winy lub zaniedbania, ale tu rzeczywiście jest szersze pole do popisu, gdyż przy wypadku to najczęściej po stronie pracodawcy można wykazać zaniedbania najczęściej związane z brakiem lub nieodpowiednim przeszkoleniem pracowników lub zabezpieczeniem przed wystąpieniem wypadku. Ale to już jest temat na osobny artykuł z prawa cywilnego.

Tomasz
Tomasz
3 miesięcy temu

Miałem wypadek w pracy bez umowy .poważny poprzecinaNe ścięgna tętnic prawej ręki .boje się ze pracodawca zostawi mnie na lodzie