Punkta

Asekurator, czyli inaczej zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe czy ubezpieczyciel, to ten, kto podejmuje zobowiązanie ubezpieczeniowe wobec osoby ubezpieczającej się.

Zakład ubezpieczeń to przedsiębiorstwo prowadzące – za zezwoleniem – działalność ubezpieczeniową w zakresie:

Zakład ubezpieczeń zawierając umowę z klientem (ubezpieczonym) zobowiązuje się do wypłaty odpowiedniego świadczenia (odszkodowania) w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Zakłady ubezpieczeń działają w Polsce na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Działalność ubezpieczeniową mogą prowadzić w formie:

  • spółki akcyjnej
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
  • spółki europejskiej.

Zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej ma obowiązek i wyłączne prawo używania w nazwie wyrazów „towarzystwo ubezpieczeń”, „zakład ubezpieczeń”, „towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji” albo „zakład ubezpieczeń i reasekuracji”. Dopuszczalne jest używanie także skrótów „TU”, „ZU”, „TUiR” lub „ZUiR”.

Zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ma obowiązek i wyłączne prawo używania w firmie wyrazów „towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych”. Dopuszczalne jest też używanie skrótu „TUW”.

Zakład reasekuracji prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej ma obowiązek i wyłączne prawo używania w firmie wyrazów „towarzystwo reasekuracji”, „towarzystwo reasekuracyjne” lub „zakład reasekuracji”. Dopuszczalne jest używanie skrótów „TR” lub „ZR”.

Zakłady ubezpieczeń podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Działające w Polsce zakłady ubezpieczeń skupione są w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU).