Punkta

Rannemu należy się odszkodowanie

Zacznijmy od tego, na co możesz liczyć po wypadku drogowym spowodowanym przez innego kierowcę, jeśli w nim ucierpiałeś. Możesz domagać się w takiej sytuacji zadośćuczynienia za ból, cierpienie i rozstrój zdrowia – czyli za obrażenia ciała, do których doszło na skutek zdarzenia, wliczając w to również urazy psychiczne powstałe po wypadku i ból. Odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów leczenia, kosztów dochodów utraconych ze względu na wypadek, zwrot kosztów dojazdów czy zniszczenia mienia. Jeśli następstwa wypadku są bardzo poważne i w sposób trwały wykluczyły Cię z pracy zawodowej, możesz domagać się renty.

Co zrobić po wypadku, jeśli jesteś ranny?

Najważniejsze będzie dla Ciebie ustalenie danych personalnych sprawcy wypadku. Zanotuj imię i nazwisko sprawcy, numer jego polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC), PESEL, a także numer rejestracyjny, markę i model jego pojazdu. Jeśli nie pozwoli na to Twój stan zdrowia, o spisanie danych i okoliczności zdarzenia zadba wezwana na miejsce policja. Tę warto wezwać także jeśli sprawca nie przyznaje się do winy lub nie chce okazać wyżej wymienionych dokumentów.

Jak zgłosić szkodę ubezpieczycielowi?

Masz już dane sprawcy wypadku. Następnym krokiem jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Podobnie jak w przypadku szkody komunikacyjnej, wniosek o wypłatę odszkodowania składasz do tego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisę OC wykupił sprawca wypadku. Innymi słowy szkodę likwidujesz z OC sprawcy. Pamiętaj o tym, że naprawy szkód związanych z obrażeniami ciała, pokrycia kosztów leczenia po wypadku, dojazdów do placówek medycznych i na rehabilitację nie ma w zakresie polisy autocasco (AC). Jeśli nie wiesz, w jakim zakładzie jest ubezpieczony sprawca, możesz sprawdzić to na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wpisując dane w postaci numeru rejestracyjnego pojazdu kierowcy odpowiedzialnego za wypadek.

Otrzymanie odszkodowania to nie mission impossible

Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia sprawcy, zanim zgłosisz szkodę, powinieneś pomyśleć, jakiej kwoty zażądasz w ramach zadośćuczynienia.

Czytaj także: Obrażenia w wypadku? Zdobądź odszkodowanie z OC sprawcy metodą trzech kroków

Skrupulatnie zbieraj wszystkie dowody, które wykażą, jakie straty poniosłeś w związku z wypadkiem. Dobrze określ i uzasadnij swoje oczekiwania finansowe. Przedstaw szczegółowo okoliczności wypadku, a jeśli na miejscu zdarzenia była policja, także jej opinię. Faktury, rachunki z zakupu leków, paragony, bilety, potwierdzenia wizyt u lekarzy i pobytu w szpitalu, diagnozy i orzeczenia lekarskie – to wszystko będzie bardzo ważne podczas rozpatrywania Twojego wniosku przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów ubezpieczyciel przeprowadzi następnie postępowanie sprawdzające zasadność wniosku o odszkodowanie i ustali wysokość wypłacanego świadczenia.

Co ma zrobić poszkodowany, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku? Jak dostać odszkodowanie?

Co ważne, nie stoisz na straconej pozycji nawet wtedy, gdy sprawca wypadku nie ma OC lub uciekł z miejsca wypadku i nie ustalono jego tożsamości. W takiej sytuacji zgłoś szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, który ma w swojej ofercie polisy OC – na przykład za pośrednictwem firmy, w której Ty jesteś ubezpieczony.

Nie podejmuję się oceny, na jakie pieniądze możesz liczyć. To skomplikowana sprawa, ale coraz więcej osób przekonuje się w Polsce, że odszkodowania i zadośćuczynienia są wypłacane. Wiem to z własnego doświadczenia. Kwota jest uzależniona od trwałych następstw wypadku. Jako ofiara wypadku zostaniesz poddany badaniom przez komisję lekarską, która jednak może wydać werdykt także zaocznie, na podstawie dostarczonych jej wcześniej informacji. Stąd też bardzo ważne jest to, o czym już wspomniałam – systematyczne kompletowanie wszystkich dokumentów związanych z wypadkiem. Firma ubezpieczeniowa może zaproponować Ci także ugodę, jednak w takim przypadku dwa razy się zastanów i skonsultuj z ekspertem – najczęściej bowiem ugody te nie są korzystne dla poszkodowanych w wypadkach.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia orzecznicy posiłkują się m.in. tabelą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku, ale każde towarzystwo ubezpieczeniowe może ustalić procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, stosując swoje wewnętrzne tabele. W teorii kwota odszkodowania nie może być symboliczna i powinna stanowić odczuwalny zastrzyk finansowy dla poszkodowanego – odszkodowanie powinno wyrównać Twoje straty związane z pogorszeniem sytuacji życiowej i materialnej po wypadku. Nie ma jednak przepisów, które szczegółowo i konkretnie by to regulowały. Wpływ na wysokość odszkodowania ma rodzaj doznanych w wypadku obrażeń, czas trwania leczenia i rehabilitacji, to jaki wpływ na Twoje życie miał wypadek, na ile zaburzył on Twój normalny tryb funkcjonowania, czy w poważnym stopniu przeszkodził Ci w pracy zawodowej.

Standardowo odszkodowanie powinno Ci zostać wypłacone w ciągu 30 dni od zgłoszenia wypadku. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw okres ten został wydłużony do 90 dni, ale może się okazać, że na pieniądze z OC będziesz czekał znacznie dłużej. Zwłaszcza kiedy proponowana przez zakład ubezpieczeń suma znacząco różni się od Twoich oczekiwań i nie rekompensuje Twoim zdaniem poniesionej szkody lub pozostajesz w sporze ze sprawcą wypadku.

W takiej sytuacji zawsze doradzam negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym. Jeśli nie odpuścisz i będziesz mieć przekonujące dowody na swoje racje masz szansę na zmianę decyzji. W przeciwnym razie możesz skierować sprawę na drogę sądową. Sąd, w postępowaniu cywilnym, może przyznać Ci kwotę wyższą niż towarzystwo ubezpieczeń, ale musisz liczyć się z wielomiesięcznym czekaniem na ostateczny werdykt. Przed sądem masz prawo dochodzić finansowego zadośćuczynienia za doznaną w wypadku krzywdę. Możesz wziąć także udział – jako strona bądź świadek – w postępowaniu karnym wytoczonym przeciwko sprawcy wypadku. W czasie tego postępowania także możesz domagać się, aby sąd orzekł o obowiązku naprawienia szkody przez sprawcę lub o zadośćuczynieniu.

Gdy odszkodowanie potrzebne jest natychmiast

Wszystko to jednak trwa, a Ty potrzebujesz pieniędzy na leczenie. Co wtedy? Już w trakcie wyjaśniania okoliczności wypadku i postępowania prowadzonego przez zakład ubezpieczeń możesz ubiegać się o pieniądze z OC sprawcy w formie zaliczki. Pieniądze z zaliczek mogą pokrywać bieżące koszty leczenia i rehabilitacji oraz spłacić te koszty, które już poniosłeś. Zaliczki mogą okazać się szczególnie ważne gdy leczysz się prywatnie lub ze względu na leczenie musiałeś zrezygnować z części lub całości obowiązków służbowych.

Jeśli wypadek poważnie wpłynął na Twoje życie – na przykład w jego następstwie straciłeś, całkowicie lub częściowo, zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, zwiększyły się Twoje potrzeby co może być związane chociażby z długim i kosztownym specjalistycznym leczeniem, lub też zmniejszyły się Twoje widoki powodzenia na przyszłość, możesz ubiegać się także o rentę ubezpieczeniową z OC sprawcy. Warunkiem, abyś ją otrzymał, jest wykazanie, że następstwa uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia miały charakter trwały.

Nie trać wiary w swoje prawa

Pamiętaj o tym, co jest wyjątkowo ważne w Twojej sytuacji: to Ty jesteś ofiarą i należy Ci się wszelka pomoc w powrocie do zdrowia. Nie ma żadnego powodu, żebyś pokrywał jakiekolwiek koszty z własnej kieszeni. Jako poszkodowany masz prawo domagać się pomocy w powrocie do zdrowia i zadośćuczynienia za to, czego – w sensie zawodowym – nie udało Ci się lub już nigdy nie uda dokonać przez wypadek, któremu uległeś.

Czytaj więcej: Obrażenia w wypadku? Zdobądź odszkodowanie z OC sprawcy metodą 3 kroków