Jakie są wyłączenia w ubezpieczeniach OC?

Aktualizacja:
wylaczenia-oc

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Zakres ochrony jest taki sam u każdego ubezpieczyciela. Polisa nie chroni jednak w każdej sytuacji, dlatego warto poznać wyłączenia OC.

W naszym kraju mamy dwa rodzaje ubezpieczeń: obowiązkowe i nieobowiązkowe. OC należy do tych pierwszych. Dzięki polisie odpowiedzialności cywilnej ochronę otrzymuje zarówno sprawca kolizji lub wypadku (nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z pokryciem szkód), jak i poszkodowany (otrzymuje odszkodowanie z OC sprawcy). Jednak nie w każdej sytuacji OC zadziała, co określają szczegółowo tzw. wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Czym są wyłączenia w ubezpieczeniach?

Na początek należy wyjaśnić, czym są wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach. To po prostu lista zdarzeń, w przypadku których zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z polisy OC. Lista wyłączeń ma tak naprawdę wpływ na zakres całego ubezpieczenia. Wyłączenia mogą się odnosić do zachowania kierowcy (np. jazda bez uprawnień), ale i do zdarzeń od niego niezależnych (np. zamieszki).

Podstawa prawna a wyłączenia

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC nie są tylko wymysłem czy złośliwością zakładu ubezpieczeń. Takie wyłączenia wynikają z obowiązującego prawa. Został im poświęcony cały art. 38 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) w rozdziale 2 (Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych). Artykuł ten składa się z następujących punktów:

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

  1. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody:
  1. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
  2. wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
  3. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
  4. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

2. Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1. pkt 1, nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

Wyjaśnienia do wyłączeń OC

Informacje o wyłączeniach w ustawie są napisane prawniczym językiem, który nie dla każdego jest zrozumiały. Należy się zatem kilka słów wyjaśnienia. Celem OC komunikacyjnego jest oczywiście zapewnienie jak najszerszej ochrony ubezpieczonemu. Wyłączenia w cytowanej ustawie są zawarte w czterech punktach i dwóch paragrafach. Pierwszy punkt odnosi się do takich sytuacji, gdy ktoś pożyczy auto od właściciela  i uszkodzi w nim jakąś część lub wyposażenie, a także sytuacji, gdy w kolizji biorą udział pojazdy należące do tej samej osoby (ubezpieczony) lub członków jego najbliższej rodziny. To wszystko ma zapobiegać wyłudzeniom OC. Natomiast ust. 2. został dopisany w wyniku uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2005 roku (sygn. akt  III CZP 99/04) i określił, że wyłączenia z ust. 1 pkt 1 nie dotyczą samochodów leasingowanych.

Warto zwrócić również uwagę na ust. 1. pkt 2, który informuje, że ubezpieczyciel nie odpowiada w ramach ochrony OC za przewożone odpłatnie ładunki i bagaż. Ten przepis nie ma jednak zastosowania, gdy takie ładunki i bagaż są przewożone nieodpłatnie wraz z pasażerem. Natomiast z pkt 3 wynika, że ochrona OC nie obejmuje utraconej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych itd. Trzeba jednak sprawdzić, co dany ubezpieczyciel rozumie jako rzeczy wartościowe czy biżuterię w definicjach zamieszczonych w OWU. Na przykład złoty zegarek jest traktowany jako rzecz użytkowa, a nie biżuteria (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 stycznia 2013 r. – sygn. akt I ACa 1003/12, wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 sierpnia 1997 r. – sygn. akt I CR 268/77).

Często w wyłączeniach zakładów ubezpieczeń można przeczytać, że OC nie chroni ubezpieczonego w przypadku, gdy:

  • szkody zostały wyrządzone przez kierowcę bez prawa jazdy;
  • szkody zostały spowodowane umyślnie przez kierującego;
  • po spowodowaniu szkody sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia;
  • szkody zostały spowodowane w wyniku rażącego niedbalstwa;
  • szkody zostały spowodowane przez nietrzeźwego kierowcę lub pozostającego pod wpływem narkotyków.

Należy jednak pamiętać, że nawet w takich przypadkach zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu. Ubezpieczony musi się jednak wtedy liczyć z tzw. regresem. To oznacza, że ubezpieczyciel zażąda od niego zwrotu kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za wyżej wymienione szkody.

Gdzie szukać wyłączeń w ubezpieczeniu OC?

Ważnym załącznikiem do umowy ubezpieczenia OC są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). To dokument, który zawiera najważniejsze informacje związane z ubezpieczeniem. Znajdziemy tam definicje pojęć, jakie pojawiły się w umowie, przedmiot i zakres ubezpieczenia, obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczającego, inne informacje, a przede wszystkim wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. To właśnie z OWU można się dowiedzieć, w jakich sytuacjach polisa OC nie zadziała. Warto zapoznać się z OWU jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia, żeby nic nas nie zaskoczyło.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela pojawiają się w przypadku każdego rodzaju ubezpieczenia. Z takimi wyłączeniami mamy do czynienia również przy OC. Warto je poznać przy zwieraniu umowy, a nie dopiero po kolizji czy wypadku, bo wtedy może się pojawić przykra niespodzianka. Należy także pamiętać, że OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym i także wyłączenia są regulowane ustawą.

Podsumowanie

1. OC jest obowiązkowe i ma taki sam zakres u każdego ubezpieczyciela. 2. Wyłączenia to lista zdarzeń, w przypadku których zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z polisy OC. 3. Wyłączenia wynikają z obowiązującego prawa – art. 38 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku. 4. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z OC, ale potem żąda rekompensaty od sprawcy zdarzenia (regres ubezpieczeniowy). 5. Lista wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajduje się w OWU.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(Brak ocen)
Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments