Punkta

Ubezpieczenie dziecka

Kaganek oświaty – co musisz wiedzieć o szkolnym NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej zawierane jest najczęściej w formie ubezpieczenia grupowego. To oznacza, że szkoła decyduje się na wybór konkretnego wariantu polisy i podpisuje umowę z ubezpieczycielem. Uczniowie, których rodzice opłacą podyktowaną składkę, zostaną objęci ochroną według postanowień zawartej odgórnie umowy. Tego typu ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, mimo że nauczyciele oraz dyrekcja często kładą nacisk na podopiecznych, a rodzice „dla świętego spokoju” opłacają składkę.

Czytaj także: Ubezpieczenie grupowe – w szkole, w pracy, w banku. Czy warto przystąpić?

Powinieneś przyjrzeć się ofercie wybranej przez szkołę, która prawdopodobnie zdecyduje się na wariant najbardziej atrakcyjny cenowo, ale niekoniecznie taki, który zapewni ochronę, jaką rodzic wymarzyłby sobie dla dziecka. Opiekunowie często nie zdają sobie sprawy, że władze placówki mają obowiązek udostępnić warunki ubezpieczenia do wglądu. Jeśli wybrana przez pedagogów polisa grupowa nie spełnia wymagań zatroskanego rodzica, może on także wykupić polisę dla ucznia indywidualnie.

Warto wiedzieć, że w przypadku  ubezpieczeń osobowych, takich jak NNW, dopuszczalna jest kumulacja świadczeń – jeśli dojdzie do wypadku, odszkodowanie zostanie wypłacone z tytułu każdej podpisanej umowy. Dlatego jeśli ubezpieczyłeś swoją pociechę w szkole, a także osobno, indywidualnie, to odszkodowanie będzie przysługiwało z obu polis.

Na szkolnym boisku i na trzepaku przed blokiem – zakres NNW dla ucznia

Ubezpieczenie szkolne obowiązuje niezależnie od tego, czy dziecko ulegnie wypadkowi na terenie szkoły, w domu czy na koloniach. Nieistotne jest także, czy do nieszczęścia doszło w trakcie roku szkolnego czy podczas wakacji. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, najczęściej 12 miesięcy i w trakcie jej trwania uczeń objęty jest ciągłą ochroną. Wyłączenia odpowiedzialności stanowią sytuacje, w których do wypadku doszło z powodu np. spożycia alkoholu, bójki, próby samobójczej (tu wyjątek stanowi UNIQA, która wypłaca świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego na skutek samobójstwa w wysokości 10% sumy ubezpieczenia) lub jeśli uszczerbek na zdrowiu wiąże się z przewlekłą chorobą ubezpieczonego. Nagłe zachorowanie, takie jak zawał serca, udar mózgu czy nowotwór złośliwy z reguły nie są objęte ubezpieczeniem NNW, mogą jednak znaleźć się w rozszerzonym wariancie polisy.

W podstawowym zakresie ubezpieczenia znajdują się zazwyczaj następujące ryzyka:

 • śmierć ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • nabycie protez i środków pomocniczych
 • usługi assistance na terenie RP (np. transport medyczny, wizyta lekarza pierwszego kontaktu)

W wariancie rozszerzonym ubezpieczony otrzyma dodatkową pomoc m.in. w postaci:

 • zasiłku dziennego z powodu czasowej niezdolności do nauki
 • pokrycia kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • jednorazowego świadczenia w powodu śmierci rodzica ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenia w przypadku stwierdzonego 100% uszczerbku na zdrowiu
 • świadczenia w przypadku uszczerbku doznanego na skutek zawału serca lub udaru mózgu (może wystąpić także w wariancie podstawowym)
 • zwrotu kosztów opłaconej wycieczki szkolnej lub czesnego
 • świadczenia z tytułu korepetycji

W przypadku śmierci ucznia na skutek następstw nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

Stopień uszczerbku na zdrowiu jest ustalany na podstawie tabeli oceny procentowej stworzonej przez danego ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia mnożona jest przez procent stałego uszczerbku na zdrowiu i w ten sposób zostaje ustalona wysokość świadczenia. Tabele norm są solą w oku dla poszkodowanych, często rozczarowanych niskim odszkodowaniem.

Przykład: suma ubezpieczenia 10 000 zł, dziecko doznało dwuprocentowego uszczerbku na zdrowiu, a w OWU jest napisane, że za każdy 1% uszczerbku jest wypłacany 1% sumy ubezpieczenia – odszkodowanie będzie wynosiło 200 zł.

Odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego – jak zgłosić szkodę?

Szkodę ze szkolnego ubezpieczenia NNW można zgłosić za pomocą formularza elektronicznego przez internet, przez telefon, listownie lub osobiście w oddziale towarzystwa. Często stosowaną formą jest forma pisemna, ponieważ szkoły dysponują papierowymi drukami zgłoszeń. Wszystkie rodzaje zgłoszeń polegają na udzieleniu podstawowych informacji dotyczących zdarzenia, takich jak:

 • data, okoliczności i przebieg zdarzenia
 • dane osoby zgłaszającej
 • numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda
 • dane poszkodowanego
 • informacja na temat następstw wypadku i przebiegu leczenia

Irmina Nowak, dyrektora biura likwidacji szkód i świadczeń PZU, informuje: „Na etapie zgłaszania szkody osoba zgłaszająca jest informowana, jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu likwidacji szkody. W przypadku zgłoszenia, podczas którego poszkodowany doznał obrażeń ciała są to najczęściej: dokument potwierdzający tożsamość, dokumentacja medyczna z procesu leczenia, informacja o numerze konta bankowego, legitymacja szkolna, rachunki, dowody zapłaty za leczenie i lekarstwa. W przypadku zgłoszenia zdarzenia, na skutek którego doszło do śmierci ubezpieczonego są to najczęściej: dokument potwierdzający tożsamość, akt zgonu, dokument medyczny potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna zgonu), informacja o numerze konta bankowego oraz legitymacja szkolna. Oczywiście, w zależności od stanu faktycznego w szkodzie, PZU może wymagać przedłożenia na etapie likwidacji, innych dodatkowych dokumentów, mających na celu ustalenie odpowiedzialności PZU”.

CZYTAJ TAKŻE

Ubezpieczenie dziecka – przegląd polis dostępnych na rynku

NNW w żłobku – jak wybrać odpowiednią polisę?

Ubezpieczenie przedszkolne – czy warto mieć NNW dla dzieci w przedszkolu?

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne? 5 mitów o ubezpieczeniu dziecka w szkole

W OWU każdego towarzystwa ubezpieczeń, które oferuje NNW dla uczniów znajdują się także obowiązki, których musi dopełnić ubezpieczony po wystąpieniu szkody. Oprócz omówionej już konieczności zgłoszenia szkody w ustalonym terminie oraz uzyskania dokumentów medycznych potrzebnych do ustalenia świadczenia, można także znaleźć zapis dotyczący zadbania o natychmiastową pomoc, stosowania się do zaleceń lekarza i podjęcia rehabilitacji w celu zmniejszenia dysfunkcji uszkodzonych organów.

Jaki jest termin na zgłoszenie szkody dziecka z ubezpieczenia szkolnego?

Szkole NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, więc każdy ubezpieczyciel może w warunkach umowy określić taki termin. Przyjęło się jednak, że uszczerbki na zdrowiu z ubezpieczeń NNW zgłaszane są po zakończeniu leczenia, a jeśli jest ono długotrwałe, to po zakończeniu pewnego etapu leczenia. Na przykład PZU w warunkach ubezpieczenia szkolnego nie precyzuje terminu zgłoszenia szkody:

POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO

§ 30

2. zawiadomić PZU SA o zajściu wypadku ubezpieczeniowego i dostarczyć:

a) szczegółowy opis przyczyn i przebiegu wypadku,
b) dokumentację medyczną potwierdzającą doznanie przez ubezpieczonego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
c) dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości roszczenia,
d) rachunki i dowody zapłaty kosztów objętych zakresem ubezpieczenia,
e) dokument uprawniający do kierowania pojazdem, jeżeli ubezpieczony kierował pojazdem w momencie wypadku.

Ubezpieczeniowa tabliczka mnożenia – co z tym odszkodowaniem?

Ponieważ suma ubezpieczenia jest ściśle związana z wysokością świadczenia z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu, warto kupując ubezpieczenie ustalić taką sumę, która w razie wypadku zapewni rzeczywistą rekompensatę. To nieprawda, że rodzice muszą godzić się na warunki ubezpieczenia proponowane przez szkołę. Jeśli zbierze się grupa rodziców, którzy będą chcieli np. ubezpieczyć dzieci na wyższą sumę ubezpieczenia, można będzie negocjować warunki za pośrednictwem szkoły.

Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu jest najczęściej wykorzystywanym przez ubezpieczycieli narzędziem ustalania odszkodowania, rzadziej powołuje się komisję lekarską. Rozczarowania związane z mizerną wysokością odszkodowań, wiążą się z tym, że drobne urazy, takie jak zwichnięcie lub złamanie kończyny stanowią około 2-4% uszczerbku na zdrowiu. Przy sumie ubezpieczenia 5000 zł odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego dla dziecka wyniesie wtedy zaledwie 100-200 zł. (tabela WARTA)

Warta NNW procenty

Przyczyną niezadowolenia może być symboliczne odszkodowanie, ale można też natrafić na całkowitą odmowę wypłaty świadczenia. Warto sprawdzić w OWU, jakie urazy objęte są ubezpieczeniem – na przykład czy w tabeli znajduje się skręcenie czy jedynie złamanie kończyny dolnej. W związku z wieloma niejasnościami i rozbieżnościami, które mogą mieć miejsce w przypadku polisy NNW dla uczniów, szczególnie ważne jest, aby rodzic sprawdził warunki ubezpieczenia przed opłaceniem składki. Na żądanie rodzica szkoła musi zawsze te warunki udostępnić.