Odszkodowanie dla dziecka z ubezpieczenia szkolnego. Jak się o nie ubiegać?

Aktualizacja:
odszkodowanie-szkolne

Ubezpieczenie dziecka w szkole nie jest obowiązkowe. Mimo to wielu rodziców opłaca składki, by w razie wypadku dziecka ubiegać się o odszkodowanie szkolne. Tylko czy zawsze jest to proste? Niestety nie. Przeczytaj, jak skutecznie uzyskać pieniądze z odszkodowania i jak wysoką kwotę możesz otrzymać!

Kaganek oświaty – co musisz wiedzieć o szkolnym NNW?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej zawiera się zazwyczaj w formie grupowej. Jak to dokładnie działa? Szkoła wybiera konkretną firmę i wariant polisy i podpisuje umowę z ubezpieczycielem. Dzięki temu wszyscy uczniowie, których rodzice opłacili wcześniej składkę, są objęci ochroną. I tu warto jasno zaznaczyć, że ubezpieczenie szkolne NNW jest dobrowolne. Jako rodzic lub opiekun prawny nie masz żadnego obowiązku opłacać składki – choć zdecydowanie warto. Szczególnie jeśli dziecko dozna urazu, a Ty chcesz ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach grupowych

Mała wskazówka: lepiej dokładnie przejrzeć ubezpieczenie NNW wybrane przez szkołę. Tym bardziej że jako rodzic masz pełne prawo do wglądu w umowę OWU. Czemu warto zapoznać się z warunkami polisy? Może  okazać się, że placówka wybrała pakiet najtańszy i niekoniecznie taki, który zapewniałby kompleksową ochronę Twojemu dziecku. Jeśli więc uznasz, że grupowe NNW nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz z niego zrezygnować lub dodatkowo ubezpieczyć dziecko indywidualnie. A zdecydowanie warto! W przypadku ubezpieczeń osobowych, takich jak NNW, dopuszcza się kumulację świadczeń. Dziecku przysługiwać będą pieniądze z obu polis. Otrzyma więc zarówno odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego, jak i tego indywidualnego.

Odszkodowanie szkolne w pigułce. Kiedy i co można otrzymać?

Na początek kilka kluczowych faktów nt. grupowego NNW. Po pierwsze, ubezpieczenie szkolne obowiązuje zarówno na terenie samej placówki, jak i w domu czy na koloniach. Po drugie, polisa obejmuje zdarzenia powstałe nie tylko w trakcie roku szkolnego, lecz także wakacji, ferii zimowych czy przerwy świątecznej. W skrócie: umowę zawiera się na czas określony (zazwyczaj 12 miesięcy) i dziecko jest przez ten czas objęte ciągłą ochroną. Oznacza to, że możesz ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego nawet jeśli pociecha złamie palec na wakacjach.

Jak każde ubezpieczenie, NNW ma również swoje wyłączenia z odpowiedzialności. Są to sytuacje nieobjęte ochroną, które nie uprawniają do wypłaty odszkodowania szkolnego. W zależności od konkretnej firmy ubezpieczeniowej, lista zdarzeń wyłączonych z odpowiedzialności może być różna. Najczęściej będą to wypadki, do których doszło z powodu spożycia alkoholu, próby samobójczej albo próby popełnienia przestępstwa. Co więcej, ubezpieczyciel nie ponosi zazwyczaj odpowiedzialności za uszczerbki zdrowotne spowodowane chorobą przewlekłą dziecka.

Jakie zdarzenia uprawniają do odszkodowania z ubezpieczenia szkolnego?

Zakres także może się różnić w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Najczęściej będą to sytuacje takie jak:

 • uszkodzenie ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku (np. złamanie palca, ręki, poparzenie, użądlenie, wstrząśnienie mózgu, zwichnięcie nadgarstka),
 • śmierć dziecka (tu przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% całkowitej sumy ubezpieczenia),
 • poważne zachorowanie,
 • sepsa,
 • śmierć rodzica.

To nie koniec! Ubezpieczyciel zwróci też koszty leczenia szpitalnego, rehabilitacji, środków medycznych, sprzętu ortopedycznego albo odbudowy zęba. Oferty prywatnych ubezpieczeń NNW są natomiast zdecydowanie bardziej rozbudowane. Do wyboru masz m.in. nowe ubezpieczenie od hejtu marki UNIQA, które chroni przed skutkami wyszydzania w Internecie.

Sprawdź, co obejmuje ubezpieczenie od hejtu!

Kwota odszkodowania nie wszędzie bedzie taka sama!

Ile pieniędzy można otrzymać z odszkodowania szkolnego? Tu wszystko zależy od konkretnego przypadku (a właściwie urazu) i sumy ubezpieczenia. Można to jednak łatwo policzyć, mnożąc sumę ubezpieczenia przez procent przypisany do uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo w PZU za złamanie kości udowej przysługuje 10% sumy ubezpieczenia. Jeśli szkoła wybierze wariant z całkowitą sumą wynoszącą 30 000 zł, to za ten nieszczęśliwy wypadek dziecko otrzyma 3000 zł. Pamiętaj przy tym, że ubezpieczyciele mogą mieć różne ustalenia co do wysokości odszkodowania.

Przykład: suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł. Dziecko doznało 2-procentowego uszczerbku na zdrowiu, a w OWU zapisano, że za każdy 1% uszczerbku otrzymuje się 1% sumy ubezpieczenia. To oznacza, że dziecko dostanie 200 zł odszkodowania szkolnego

Odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego – jak zgłosić szkodę?

Zanim dziecko otrzyma odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnegonajpierw musisz tę szkodę zgłosić. Jak to zrobić? Najszybszy sposób to zgłoszenie online, poprzez formularz dostępny na stronie ubezpieczyciela. Możesz też skontaktować się z infolinią, wysłać list do siedziby firmy albo odwiedzić najbliższy oddział. Jak Ci wygodniej. Niezależnie od tego, jaki sposób wybierzesz, musisz podać:

 • datę, okoliczności i przebieg zdarzenia
 • dane osoby zgłaszającej
 • numer polisy, z której zgłaszasz szkodę,
 • dane poszkodowanego (dziecka),
 • informację na temat następstw wypadku i przebiegu leczenia.

Irmina Nowak, dyrektora biura likwidacji szkód i świadczeń PZU, mówi, że: „Na etapie zgłaszania szkody osoba zgłaszająca jest informowana, jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu likwidacji szkody. W przypadku zgłoszenia, podczas którego poszkodowany doznał obrażeń ciała są to najczęściej: dokument potwierdzający tożsamość, dokumentacja medyczna z procesu leczenia, informacja o numerze konta bankowego, legitymacja szkolna, rachunki, dowody zapłaty za leczenie i lekarstwa.

W przypadku zgłoszenia zdarzenia, na skutek którego doszło do śmierci ubezpieczonego są to najczęściej: dokument potwierdzający tożsamość, akt zgonu, dokument medyczny potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna zgonu), informacja o numerze konta bankowego oraz legitymacja szkolna. Oczywiście, w zależności od stanu faktycznego w szkodzie, PZU może wymagać przedłożenia na etapie likwidacji, innych dodatkowych dokumentów, mających na celu ustalenie odpowiedzialności PZU”.

Poznaj 5 najczęstszych mitów o NNW szkolnym!

Wiesz już wszystko o obowiązkach Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pora jednak na to, czego Ty jako rodzic musisz dopilnować, aby ubiegać się o odszkodowanie. Po pierwsze: zgłoś szkodę w odpowiednim terminie. Po drugie: przygotuj niezbędne dokumenty medyczne, które będą potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania. Czego jeszcze może wymagać ubezpieczyciel? Wszystkie szczegółowe obowiązki znajdziesz w OWU. Może to być zapewnienie dziecku natychmiastowej pomocy po wypadku alb zadbanie o systematyczną rehabilitację, albo ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarza.

Jaki jest termin na zgłoszenie szkody dziecka z ubezpieczenia szkolnego?

Szkole NNW jest dobrowolne, więc każdy ubezpieczyciel może w warunkach umowy określić taki termin. Przyjęło się jednak, że uszczerbki na zdrowiu z ubezpieczeń NNW zgłaszane są po zakończeniu leczenia, a jeśli jest ono długotrwałe, to po zakończeniu pewnego etapu leczenia. Co ciekawe, PZU nie precyzuje w OWU, kiedy upływa temin zgłoszenia szkody. Zgodnie z par. 41, po wypadku ubezpieczony ma obowiązek:

 1. zawiadomić PZU SA o zajściu wypadku ubezpieczeniowego i dostarczyć:
 2. a) szczegółowy opis przyczyn i przebiegu wypadku,
  b) dokumentację medyczną potwierdzającą doznanie przez ubezpieczonego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
  c) dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości roszczenia,
  d) rachunki i dowody zapłaty kosztów objętych zakresem ubezpieczenia,
  e) dokument uprawniający do kierowania pojazdem, jeżeli ubezpieczony kierował pojazdem w momencie wypadku.

Rodzicu! Sprawdź, gdzie ubezpieczyć dziecko

Ubezpieczenie dziecka pełna lista polis dostępnych na rynku!

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu. Zobacz, gdzie teraz warto ubezpieczyć malucha!

Najlepsze ubezpieczenia dla dziecka w żłobku. Poznaj ranking Punkty!

Ubezpieczeniowa tabliczka mnożenia – co z tym odszkodowaniem szkolnym?

Na wysokość odszkodowania z ubezpieczenia szkolnego ogromny wpływ ma całkowita suma ubezpieczenia. To z kolei oznacza, że warto ustalić taką sumę, która w razie wypadku zapewni realną pomoc. Pamiętaj, że jako rodzic nie musisz godzić się na warunki ubezpieczenia proponowane przez szkołę. Tak naprawdę jeśli grupa rodziców zażąda wyższego pakietu, będzie można negocjować warunki za pośrednictwem szkoły.

Tabela procentowego uszczerbku to kluczowe narzędzie ubezpieczycieli do ustalania kwoty  odszkodowania. Zdecydowanie rzadziej powołują się oni na komisję lekarską, co jest powodem wielu rozczarowań rodziców. Tabele bardzo często zaniżają rzeczywisty stopień urazu. Zdarza się, że drobne urazy, takie jak zwichnięcie kciuka lub stawu skokowego stanowią około 2-4% uszczerbku na zdrowiu. Przy sumie ubezpieczenia 5000 zł odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego dla dziecka wyniesie wtedy zaledwie 100-200 zł. (tabela PZU).

Rodzaj urazu% stałego uszczerbku na zdrowiu
złamanie kości udowej10
złamanie rzepki4
zwichnięcie stawu skokowego4
zwichnięcie kciuka2
złamanie zęba stałego0,5

Przyczyną niezadowolenia może być niskie odszkodowanie, ale też całkowita odmowa wypłaty świadczenia. Dlatego zdecydowanie warto sprawdzić w OWU, jakie urazy objęte są ubezpieczeniem – na przykład czy w tabeli znajduje się skręcenie czy jedynie złamanie kończyny dolnej.

O to najczęściej pytają rodzice:

Od czego zależy odszkodowanie za wypadek w szkole?
Jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego?
Co jest potrzebne do odszkodowania szkolnego?

Podsumowanie

 1. Ubezpieczenie dzieci w szkole nie jest obowiązkowe.
 2. Na żądanie rodzica szkoła musi udostępnić warunki grupowej umowy z ubezpieczycielem.
 3. Jeśli dziecko ma kilka ubezpieczeń NNW, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu będzie przysługiwało z każdej polisy.
 4. Stopień uszczerbku na zdrowiu jest ustalany na podstawie tabeli oceny procentowej zawartej w warunkach ubezpieczenia.
 5. Ubezpieczyciel wypłaca określony procent sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.
 6. Dlatego ważne jest, aby dziecko było ubezpieczone na jak najwyższą sumę.
 7. Szkody osobowe z ubezpieczeń szkolnych najlepiej zgłaszać po zakończeniu leczenia.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
102 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Ewa
Ewa
6 lat temu

Ja od lat nie ubezpieczam dzieci w szkole ponieważ ubezpieczam całą rodzinę w [reklama].

reklama
reklama
6 lat temu

Warto przeanalizować oferty i sprawdzić chociażby zakres ochrony i wysokość składki, by wybrać ofertę najkorzystniejszą dla naszych dzieci, np. na stronie [reklama]

[reklama]
[reklama]
6 lat temu

Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe. Przed zawarciem takiego ubezpieczenia warto zainteresować się co takie ubezpieczenie ma w swojej ofercie. Wcześniej warto zapytać, jaka jest wysokość sumy ubezpieczenia, oraz jakie są wyłączenia. W razie wypadku będziemy wiedzieli o jaką kwotę odszkodowania możemy zwrócić się do ubezpieczyciela. Tymczasem możemy sami wybrać zakres ochrony i sumę ubezpieczenia i otrzymać lepsze warunki, za taką samą lub mniejszą kwotę, zobacz na [reklama]

Monika
Monika
6 lat temu

Można się zorientować, jak wygląda to w rzeczywistości, a nie klepać „nauczyciele narzucają” czy szkoła „sama wybiera”, bo są to informacje nieprawdziwe i brzmią z deka niemiło. To Szkolna Rada Rodziców wybiera ubezpieczyciela, a nie dyrektor. Następnie rodzic przy wpłacaniu ubezpieczenia ma obowiązek złożenia podpisu, że się zapoznał z warunkami ubezpieczenia, które zresztą wcześniej dostaje w formie papierowej/elektronicznej od wychowawcy.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
6 lat temu
Reply to  Monika

Witam Pani Moniko

są różne szkoły i obyczaje, najczęściej można zastać sytuację opisaną tak, jak opisuje to nasz artykuł.

Pozdrawiam

Kate
Kate
5 lat temu
Reply to  Monika

.Pani Moniko
To prawda ze ubezpieczenie wybiera Rada Rodziców . Jednak ktoś kieruje , ma kontrolę czy rządzi tzw. Radą czyli Dyrektor. W większości przypadków to szkoła – wmawia nam rodzicom, opiekunom ze ubezpieczenie jest obowiązkowe co jest kłamstwem!!!!!
Moje dziecko idzie do7klasy od 3 lat jest to sportowa klasa i wmawiają nam ze to obowiązkowo , potem upominają dzieci jak ktoś nie oplacił składki. To skandal. Jeśli ktoś nie chce to trzeba to uszanować a nie ponaglać. A warunki ubezpieczenia to nigdy nie podpisywałam jeśli chodzi o ubezpieczenie szkolne.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Kate

Niestety często zdarzają się sytuacje, o jakich Pani pisze, a ubezpieczenie szkolne NIE JEST obowiązkowe, zatem jeśli rodzice nie chcą zawierać takiej umowy,szkoła nie może ich do tego zmusić.

Marzena
Marzena
5 lat temu

Witam syn złamał rękę i z ubezpieczenia szkolnego otrzymał 150 zł. Mam pytanie czy suma jest ok czy ubezpieczyciel nie wypłacił mu za mało pieniążków?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Marzena

Dzień dobry

wszystko zależy od OWU ubezpieczenia, którym Pani syn był objęty tzn. jest wypłata świadczenia w zależności od : a) procentowego uszczerbku na zdrowiu, który został orzeczony – 1% określa jakąś konkretną kwotę lub b) wypłacana jest konkretna kwota za zdarzenie, które miało miejsce.

Pozdrawiam

Ewa
Ewa
5 lat temu

Wnuczka będąc w drugiej klasie miała wypadek w domu rozcięła ręke na szybie w drzwiach od przedramienia aż po niżej łokcia tak nieszczęśliwie że przecięła tętnice miała już dwie operacje ,pierwsza polegała na ratowaniu ręki ,a druga to operacja neurochirurgiczna żeby ręka była sprawna ,akurat mija dwa lata od wypadku ,dziecko ma nie sprawną lewą rękę palce mają przykurcz ,cały czas jeździmy po lekarzach i nie wiem kiedy się to skończy .Na początku było ubezpieczenie w szkole,a później było zmienione na ubezpieczenie w ubezpieczalni dla dzieci ,Chcemy się dowiedzieć w jaki sposób i kiedy możemy się starać o jakiekolwiek ubezpieczenie ,bo dziecko potrzebuje rehabilitacji ,a to wszystko kosztuje . Proszę o odpowiedź

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Ewa

Dzień dobry

musicie Państwo się zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela, u którego było zawarte ubezpieczenie lub do pośrednika, który je zawierał. Zakładam, że posiadacie Państwo potwierdzenie zawarcia takiej polisy. Po odnalezieniu go, trzeba ustalić zakres ubezpieczenia i odpowiedzialność ubezpieczyciela ( za co zapłaci, za co nie ). Ubiegając się o zadośćuczynienie będziecie proszeni Państwo o dokumentację medyczną, którą warto też uporządkować i przygotować do wglądu dla ubezpieczyciela.

Pozdrawiam

Justyna
Justyna
5 lat temu

Witam serdecznie 6ścio letnia córka złamała lewy obojczyk jest ubezpieczona prywatnie w ERGO Hestia Warta ubezpieczenie szkolne wariant 2 czy nalezy się odszkodowanie jak się o nie ubiegać

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Justyna

Może Pani zgłosić szkodę do obydwu towarzystw ubezpieczeniowych – zarówno do Ergo Hestii jak i do Warty.

Marcin
Marcin
5 lat temu
Reply to  Justyna

Mój synek 5 letni złamał obojczyka. Też jest ubezpieczony w tej firmie. Ile dostała pani % uszczerbku?

Marcin
Marcin
5 lat temu
Reply to  Justyna

Ile dostaliście % uszczerbku?

Magda
Magda
5 lat temu

Witam, moja córka ćwicząc na lekcji wychowania fizycznego -podchodząc do wychowawcy upadła.Okazało się że zwichnęła sobie rzepkę. W skrócie-pogotowie, szpital, gips, orteza, prywatne kontrole u ortopedy (na NFZ” pilne „to okres oczekiwania na wizytę ok 4 m-ce ), dodatkowo cały czas rehabilitacja (prywatnie). Wymaga w dalszym ciągu kontynuacji leczenia.
PZU odmówiło wypłaty z NNW szkolnego -(na wypisie ze szpitala lekarz napisał :dziewczynka…doznała urazu podczas normalnego chodu…) z tego powodu- opisane zdarzenie nie spełnia definicji nieszczęśliwego wypadku, nie zadziałał żaden czynnik zewnętrzny stąd brak jest podstaw…itd.
Dzieci na w-fie mają tylko biegać ,skakać- po dwóch godzinach ćwiczeń maja prawo chodzić!
Co zrobić w takiej sytuacji?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Magda

Proszę wystąpić do ubezpieczyciela z odwołaniem w przedmiotowej sprawie, w sytuacji kiedy ubezpieczyciel nie zmieni stanowiska, może się Pani zwrócić do Rzecznika Finansowego.

Danka
Danka
5 lat temu

10 letnia córka doznała urazu w szkole diagnoza to naderwanie przyczepu mięśnia przedniego brzucha i pęknięcie chrząstki żebrowej czeka ja dłuzsze leczenie jaki procent jej przysługuje z tytułu ubezpieczenia grupowego dziekuję

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Danka

To zależy od zapisów ogólnych warunków zawartego ubezpieczenia. Świadczenie z tytułu konkretnego uszczerbku określone jest w tabeli załączonej do OWU.

Tomasz
Tomasz
5 lat temu

Moj syn złamał kość piszczelowa w 2013r w sierpniu, tj 3.5 roku temu i dopiero teraz zostało zakończone leczenie, w wyniku tego złamania noga jest krótsza o 2 cm. Po zakończonym leczeniu udaliśmy się do ubezpieczalni w celu złożenia wniosku o odszkodowanie i tam się bardzo zdziwilismy poniewaz pani z okienka poinformowała nas że o zdarzeniu powinniśmy powiadomić do 3 lat od zdarzenia, natomiast wiem że zawsze wniosek składało się po zakończonym leczeniu. Pytanie moje więc jest takie-czy jest faktycznie jakiś termin który mówi o takim obowiązku?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Tomasz

Proszę spojrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia, bo termin na zgłoszenie szkody uregulowany jest właśnie tam.

KATARZNA
KATARZNA
5 lat temu

MOJA CÓRKA JADĄC NA ROLKACH NADZIAŁA SIĘ RĘKĄ NA PŁOT MA ZAŁOŻONE DWA SZWY CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  KATARZNA

Nie widzę przeciwwskazań, by zgłosiła Pani szkodę. Firma ubezpieczeniowa przeprowadzi postępowanie likwidacyjne i zajmie stanowisko w sprawie zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

katarzyna
katarzyna
5 lat temu

dzień dobry moja córka była ubezpieczona w PZU ,w 2014/.2015 Wariant drugi który zawiera koszty leczenia a także leczenie sepsy oraz z tytułu zgonu itp. wymieniam tylko te o które mi chodzi ponieważ córka po długiej walce z sepsą niestety ją przegrała i w marcu 2015 roku zmarła wtedy zwróciliśmy się do PZU o informacje o odszkodowaniu powiedziano nam że się nie należy dopiero niedawno udaliśmy się do szkoły po kopię polisy ponieważ PZU nie chciało nam jej udostępnić ponieważ dla nich jesteśmy tylko podmiotem . Po otrzymaniu polisy okazało się że mamy zaznaczone powyższe punkty i dlatego proszę o informację co mam w takim przypadku robić.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  katarzyna

Proszę zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne i zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie, co do zasady, w ciągu 30 dni.

Żaneta
Żaneta
5 lat temu

Podczas zawodów strażackich syn,doznał urazu .pojechałam z nim zaraz do szpitala,okazał się,że ma awulsyjne złamanie kolca kości biodrowej z przemieszczaniem,prawie dwa tygodnie leżał w szpitalu,w domu 4 tygodnie.co dalej jeszcze nie wiem.kontrolę mamy za dwa tyg w poradni chirurgii dziecięcej w Słupsku.czy mogę się starać o odszkodowanie ze szkoły? Gmina miała ubezpieczone zawodników,ale czy ze szkolnego ubezpieczenia też mogę starać się o odszkodowanie dla syna?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Żaneta

Proszę zerknąć do ogólnych warunków ubezpieczenia. Tam opisane są sytuacje, w których ubezpieczenie ,,działa”.

Magda
Magda
5 lat temu

Mojej córce podczas zabawy inne dziecko rozwaliło głowę, szkaczylo się wizyta u lekarza i jednym szwem. Córka ma prywatne ubezpieczenie co należy zrobić gdy uraz spowo

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Magda

Proszę zgłosić szkodę w ramach tego ubezpieczenia.

Milena
Milena
5 lat temu

Mój 11 letni syn ma złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej.Do wypadku doszło na koloni z mopsu.Czy ubezpieczenie szkolne (PZU) obowiązuje w takim przypadku?Czy na takich koloniach dzieci mają inne ubezpieczenie?Gdzie mam się zgłosić?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Milena

Jeśli dziecko posiada NNW szkolne, powinno ono obowiązywać również podczas wakacji, zatem proszę zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego w którym wykupiona jest polisa. Proszę także zgłosić się do MOPSu i zasięgnąć informacji odnośnie ewentualnego ubezpieczenia z MOPSu.

Jan
Jan
5 lat temu

Czytam komentarze i widzę, że ludzie nie czytają OWU, tylko płacą. lecą w pędzie, żeby mieć spokojne sumienie, że zapewnili dziecku bezpieczeństwo. Zrzucają się na wynik towarzystw ubezpieczeniowych. To dla nich łatwy zysk. A szkoły do tego jeszcze prawie zmuszają do opłacania składek. Jak nie opłacisz, to musisz napisać oświadczenie, że nie opłacisz, albo nawet udowodnić, że masz ubezpieczenie gdzie indziej kupione. Dlaczego tak jest? Bo dyrekcja często dorabia w ten sposób. Mimo, że nie oficjalnie nie można wypłacić prowizji, to tajemnicą poliszynela jest, że nawet 40% składki wraca do dyrekcji.
A jak się coś dziecku stanie, to dziecko i tak ma zapewnioną DARMOWĄ opiekę medyczną. Jedyne co można zyskać to jakieś grosze „na cukierki” dla dziecka. Czym że jest 150zł za złamaną rękę… Czy to zmienia jakkolwiek sytuację dziecka, rodziny? A poza tym ocena ryzyka. Ile razy w ciągu szkoły podstawowej zdarzy się wypadek? maksimum raz… szczególny pechowiec dwa? zapłacimy w tym czasie 8*40zł, a to wyjdzie 320. To akurat tyle co dostaniemy odszkodowania. Lepiej zatem te pieniąsze odkładać na lokatę i dofinansować dziecku na koniec podstawówki na jakieś wakacje…
Ludzie opamiętajcie się. Nie dajcie się ogłupić.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Jan

Ubezpieczenie NNW szkolne nie jest obowiązkowe, zatem nie musimy zawierać takiej umowy. Każdy rodzic może postąpić według swojego uznania.

Barbara
Barbara
5 lat temu

Witam chcialam sie dowiedziec ile sie czeka na odszkodowanie jesli dziecko jest ubezpieczone w szkole w firmie ENERGO HESTIA ???.

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
5 lat temu
Reply to  Barbara

Co do zasady jest to 30 dni.

Joanna
Joanna
5 lat temu

Dziecko było na wycieczce szkolnej w lesie i ugryzł je kleszcz w wyniku czego ma boreliozę co z ubezpieczeniem szkolnym czy obejmuje to zdarzenie i koszty leczenia?

Weronika
Weronika
4 lat temu

A czy jeżeli proponowane odszkodowanie jest według nas za małe, to czy można walczyć z pomocą kancelarii odszkodowawczych o takie szkolne odszkodowania? Ja słyszałam samego dobre opinie o kancelarii [reklama], ale nie wiem, czy taka sprawa miałaby sens…

Justi
Justi
4 lat temu

Córka będąc na kolonii zlamala mały palec u prawej ręki.Jest ubezpieczona w szkole. Gdzie powinnam zglosic się w sprawie o odszkodowanie dla córki.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Justi

Dzień dobry, w tej sprawie należy zgłosić się do sekretariatu, uzyska Pani tam nr polisy oraz dane ubezpieczyciela do którego należy się zgłosić.

Ania
Ania
4 lat temu

Witam serdecznie. Syn grając w piłkę na boisku szkolnym przewrócił się na kolano które już wcześniej było uszkodzone. W wyniku upadku pękła lakotka w kolanie . Oczywiście izba przyjęć , szyna na całą nogę i ortopeda był niezbędny. W wyniku wypadku i ograniczeniu ugięcia nogi niezbędna była operacja potem rehabilitacja. Uczniowie szkoły ubezpieczeni są w Compensie. Po złożeniu wszystkich dokumentów towarzystwo odmówiło przyznania odszkodowania ponieważ syn jak to napisali przewrócił się już na kolano już uszkodzone a blokada kolana może być spowodowana nieprawidłowym jego rozwojem . Proszę o odpowiedź czy mam szansę na zmianę decyzji gdy się odwołam i czy są gotowe formularze na odwołanie. Z góry dziękuję.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Ania

Dzień dobry, klient ma zawsze prawdo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Wzoru odwołania niestety nie ma. Proszę napisać samodzielnie i odpowiednio uargumentować.

Monia
Monia
4 lat temu

Witam serdecznie czy jesli w 2011 roku uczęszczałam do szkoly ale w okresie wakacyjnym 30.06 mialam operacje kregoslupa i bylam ubezpieczona w szkole czy moge sie ubiegac o pieniążki z ubezpieczenia

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Monia

Termin na zgłoszenie szkody z NNW jest określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Różne firmy ubezpieczeniowe wyznaczają różne terminy, ponieważ mają w tym zakresie dowolność.

Pablo
Pablo
4 lat temu

Witam. Mój syn 20,08,18 przeciol ścięgna kciuka, jest po operacji przyszycia ścięgien i czeka go dwa miesiące rehabilitacji,. Niestety kończy się ubezpieczenie szkolne z dniem 31,08,18 i nie wiem o dalej robić. Byłem w agencji ergo hestia ale tam nic nie nie wiedzą, kazali dzwonić do centrali ale też bez rezultatu(nie dodzwonisz sie). Zostało trzy dni a ja nie wiem jak zgłosić szkodę czy może przedłużyć ubezpieczenie do końca rechabilitacji. Syn tym roku skończył szkołę.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Pablo

Dzień dobry, szkodę najlepiej zgłosić telefonicznie, jeśli zdarzenie miało miejsce w czasie kiedy obowiązywała ochrona, to nie powinno być problemu z przyjęciem zgłoszenia.

Żaneta
Żaneta
4 lat temu

Witam. Córka 1 września skręciła kostkę na przydomowej trampolinie. Ma gips na tydzień. Czy możemy ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Żaneta

Dzień dobry, najprawdopodobniej będzie możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia szkolnego, ponieważ jest to ubezpieczenie zazwyczaj zawierane na 12 miesięcy i obejmuje także miejsca poza szkołą. Jeśli doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, to zostanie obliczony procent takiego uszczerbku zgodnie z tabelą oceny procentowej. Proszę pamiętać, że wszystko zależy także od ogólnych warunków danego ubezpieczenia.

Natalia
Natalia
4 lat temu

Witam serdecznie, moja córeczka dziś na zajęciach z wf pod czas gry w piłkę dostała nią w kciuk prawej ręki. Pojechaliśmy na SOR, zrobili prześwietlenie, okazało się stłuczenie. Założyły szynę i za dwa tygodnie do kontroli. Czy w takim wypadku należy się jakieś odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego. Dziękuję.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Natalia

Dzień dobry, w związku z zaistniałym zdarzeniem należy zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela, który świadczy ochronę w razie następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto pamiętać, że wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie tabeli procentowej uszczerbku na zdrowiu.

Jana
Jana
4 lat temu

Pobyt w szpitalu przy mononukleozie, czy należy się odszkodowanie

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Jana

Dzień dobry, jeśli posiada Pan ubezpieczenie, które gwarantowałoby wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu, wtedy z takiego tytułu mógłby się Pan ubiegać o „odszkodowanie”

Justyna
Justyna
4 lat temu

ile czasu wstecz mogę ubiegać się o odszkodowanie

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Justyna

Dzień dobry, jeśli mowa o ubezpieczeniu NNW szkolnym termin zgłoszenia szkody będzie znajdował się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Agnieszka
Agnieszka
4 lat temu

Witam ,w roku 2016 -07 syn zachorował na SIRS i leżał w szpitalu , był w szkole ubezpieczony , czy mam prawo w tym roku zgłosić to dopiero do ubezpieczyciela ?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Agnieszka

Dzień dobry, ubezpieczenie szkolne to zazwyczaj ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Jeśli jednak ubezpieczenie było rozbudowane o np. pobyt w szpitalu, lub syn posiadał jakieś dodatkowe ubezpieczenie, to należałoby sprawdzić zapis Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kiedy można zgłaszać tego typu zdarzenia.

Ewelina
Ewelina
4 lat temu

Dziecko 5letnie zmiardzenie 3pacow złamanie paliczka5 jaka kwota odszkodowania

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Ewelina

Dzień dobry, wysokość odszkodowania zależy od posiadanej polisy oraz od warunków takiego ubezpieczenia. Wartość procentową uszczerbku ustala się na podstawie dokumentów szpitalnych oraz tabeli uszczerbków z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Polecalibyśmy sprawdzenie takiej tabeli – jeżeli ustali się wartość procentową uszczerbku oraz sumę ubezpieczenia, można będzie określić wysokość wypłaty środków za złamanie.

wanda
wanda
4 lat temu

Dzień dobry. Proszę o komentarz co do zasadności odmowy świadczenia z ubezpieczenia nnw dziecka. Otóż 15 maja br syn doznał urazu ręki na zajęciach WF w szkole. Ból był znośny, więc nie udałam się z nim na SOR. Ból jednak nie ustępował więc umówiłam wizytę w Poradni Ortopedii i Traumatologii dla Dzieci. Wyznaczony termin wizyty na 20 czerwca br. Podczas wizyty w Poradni wykonano RTG i stwierdzono złamanie kości promieniowej. Leczenie zakończone 1 sierpnia br. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia argumentując brak potwierdzenia przyczyny urazowej w dokumentacji (zgłoszenia wypadku). Karta leczenia nie wskazuje precyzyjnie daty zajścia zdarzenia. Lekarz wpisał: „Pacjent od miesiąca skarży się na ból ręki”. Ubezpieczyciel w uzasadnieniu napisał: „Nie można stwierdzić, iż obecnie zgłaszane dolegliwości zostały spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym odpowiedzialnością”. Złamanie kości nie następuje raczej na skutek choroby zakaźnej tylko na skutek urazu. Proszę o komentarz.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  wanda

Dzień dobry, Ubezpieczyciel jest w stanie wypłacić odszkodowanie na podstawie dokumentacji medycznej, która zostanie do niego przesłana. Jeśli widnieje w dokumentach informacja: „Pacjent od miesiąca skarży się na ból ręki”, wtedy Ubezpieczyciel nie będzie mógł tego uznać jako nieszczęśliwy wypadek i uszczerbek na zdrowiu. Może Pani spróbować odwołać się od decyzji Ubezpieczyciela, natomiast zapewne ciężko będzie uzyskać pozytywną odpowiedź. Ewentualnie może Pani skontaktować się z lekarzem, który w ten sposób opisał uraz, czy jest w stanie wydać korektę do dokumentacji.

Iwon
Iwon
4 lat temu

Syn 8 lat ubezpieczenie szkolne. Składka wynosiła 34 zł. uległ wypadkowi zmiażdżenie lewego uda w szpitalu był 8 dni wypadek był na polu wpadł pod maszynę czy starajäc siē o odszkodowanie bēdä problemy z tym że niedopilnowaliśmy dziecka i wpadł nam pod maszynē jeśli nie to jaką kwota to by była.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Iwon

Dzień dobry, tego typu zdarzenie można uznać za nieszczęśliwy wypadek, warto jednak sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW szkolnego, aby zweryfikować jakie są wyłączenia i jaki jest czas zgłoszenia szkody. Stopień uszczerbku na zdrowiu jest ustalany na podstawie tabeli oceny procentowej stworzonej przez danego ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia mnożona jest przez procent stałego uszczerbku na zdrowiu i w ten sposób zostaje ustalona wysokość świadczenia.

Agnieszka
Agnieszka
4 lat temu

Dzień dobry syn ma złamany duży palec u prawej nogi czy może liczyć na odszkodowanie. Uraz nastąpił w szkole.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Agnieszka

Dzień dobry, jeśli doszło do nieszczęśliwego wypadku, to oczywiście warto zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Ubezpieczycielowi trzeba będzie przesłać dokumentację medyczną, w której będzie opisany uraz (najlepiej, jeśli będzie zapisana informacja przez lekarza, że doszło do złamania palca na skutek nieszczęśliwego wypadku).

Wiola
Wiola
4 lat temu

Witam Córka skręciła i naderwala staw skokowy podczas urodzin u koleżanki na trampolinie czy mogę starać się o odszkodowanie

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Wiola

Dzień dobry, jeśli córka posiada ubezpieczenie NNW w szkole, to jest możliwość aby starać się o odszkodowanie. Wystarczy zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela przedstawiając dokumentację medyczną (opis lekarza odnośnie zdarzenia/urazu). Ubezpieczyciel rozpatrzy zgłoszenie i prześlę decyzję odnośnie przyznania, bądź braku podstawy do przyznania odszkodowania. W razie negatywnej decyzji można się odwołać.

Anuszka
Anuszka
4 lat temu

Witam. Syn jest ubezpieczony w szkole. Kolega popchnął go i syn upadł na ławkę rozciął sobie głowę z tyłu w okolicach potylicy. Przyjechało pogotowie i wzięli go do szpitala,założyli 3szwy i wypuścili do domu bo ogólnie dobrze się czuł.
Szkoła zgłosiła do ubezpieczyciela ten wypadek.
Proszę mi napisać jaki to jest % uszczerbku na zdrowiu i na jakie odszkodowanie możemy liczyć oraz w jakim terminie powinno być wypłacone.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Anuszka

Dzień dobry, odpowiedzi na wszystkie pytania znajdzie Pani w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Każda firma ubezpieczeniowa ma inne. Jeśli chodzi o tabelę uszczerbków na zdrowiu, to tutaj również należy sprawdzić w OWU. Prawdopodobnie tabela opiera się na tzw. tabeli ZUSowskiej jednak niektóry ubezpieczyciele mają stworzone własne tabele.

Tomasz
Tomasz
4 lat temu

Witam mój syn zginął w wypadku samochodowym jadąc jako pasażer dzień po swoich 18 urodzinach.Był ubezpieczony w szkole gdzie w polisie jako uposażona była wpisana żona.Ubezpieczyciel żąda od nas ustanowienia spadku ponieważ syn skończył 18 lat i był dorosły wedle prawa.Jest to dla nas zbyt bolesny temat więc uważam że wszystkie ubezpieczenia to jedna wielka ściema.Po co w polisie wpisuje się osobę uposażoną jeżeli to dla firmy ubezpieczeniowej nic nie znaczy.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Tomasz

Dzień dobry, ubezpieczyciel powinien wypłacić należną kwotę zgodnie z informacją zawartą w polisie, czyli osobie uposażonej. Proszę się zwrócić do ubezpieczyciela w formie reklamacji aby ponownie rozpatrzyli sprawę.

Jery
Jery
3 lat temu
Reply to  Tomasz

Może się Pan ubiegać o odszkodowanie z polisy OC pojazdu, którym syn jechał jako pasażer.

Krystyna
Krystyna
3 lat temu

Witam syn uległ w szkole wypadkowi uczeń klasy pierwszej podstawowej. Podczas przerwy w klasie bawiąc się w berka wywrocil się w skutek czego doznał otwartej rany wargi dolnej oraz pod Warga ponadto złamał zęba stałego (jedynka) czy mamy jakieś szanse na odszkodowanie z polisy szkoły jeżeli w chwili wypadku syn nie miał wykupionego ubezpieczenia nnw ani w szkole ani indywidualnie ?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Krystyna

Dzień dobry, niestety jeżeli syn nie posiadł wykupionego ubezpieczenia NNW oraz nie posiadał żadnego innego ubezpieczenia, to nie będzie można zgłosić roszczenia.

Małgorzata
Małgorzata
3 lat temu

Siostra bendac na wf , przesuwając sie na ławce na polecenie nauczyciela wbiła jej sie w tyłek duża drzazga , która doprowadziła do takiego bólu ze musiała mieć ja usuwana przez lekarza na sor . Czy wogole warto starać sie o odszkodowanie czy nie ma szans na nic , biorąc pod uwagę ubezpieczenie szkolne ?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Małgorzata

Dzień dobry, jak najbardziej można zgłosić roszczenie z polisy szkoły. Proszę zachować wszelkie niezbędne dokumenty związane z leczeniem, będą one niezbędne podczas procesu likwidacji szkody.

Karolina
Karolina
3 lat temu

Córka leży w szpitalu psychiatrycznym,ma wykoupione ubezpieczenie szkolne,taki pobyt to ok 4 tygodni,czy nalezy jej sie świadczenie szpitalne?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Karolina

Dzień dobry, aby zweryfikować, czy należy się z tego tytułu odszkodowanie proszę sprawdzić zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz jego zakres. Natomiast proszę pamiętać, że ubezpieczenie szkolne to zazwyczaj jedynie ubezpieczenie w razie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Michał
Michał
3 lat temu

mam pytanie ile mogę dostać z ubezpieczenia szkolnego jak place składkę ok 50zl za złamanie otwarte 2 palców (paliczków) lewej ręki (3,4 palec), dodam iż jestem lewo ręczny

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Michał

Dzień dobry, to zależy na jaką sumę jest Pan ubezpieczony i na jaki procent firma ubezpieczeniowa „wycenia” opisany uszczerbek.

Jonek
Jonek
3 lat temu

witam moj syn dostal pilka na wf. na koniec lekcji spochl mu palec i go bolal to zadzwonil do mnie zebym go zwolnila z reszty lekcji. o zwolnieniu wiedziala pani wychowawczyni syna. palec bolal byl spochniety ale ruszal nim wiec nigdzie nie jechalam bo myslalam ze ma stluczony. na drugi dzien palec byl mocniej spochniety i byl juz bordowy pojechalam z synem na sor gdzie okazalo sie ze palec jestet zlamany. w szpitalu powiedzielismy ze to bylo na wf. teraz chcialam sie dowiedziec o odszkodowanie a w szkole mi mowia ze nie byl spisany protokol bo syn nie zglosil tego pani od wf, no ale wychowawczyni wiedziala. ale oczywiscie kazdy umywa rece. czy tera z odszkodowania nici. bo nie ma protokolu a w szpitalu w karcie jest napisane ze na wf

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Jonek

Dzień dobry, obowiązkiem szkoły jest sporządzenie protokołu powypadkowego, mówi o tym rozdział IV rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Kasia
Kasia
3 lat temu

witam czy ubezpieczenie przeczkole obejmuje zabieg usuniecia migdalka

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Kasia

Dzień dobry, ubezpieczenie w szkołach to zazwyczaj jedynie NNW – czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polecam sprawdzić co dokładnie obejmuje takie ubezpieczenie.

Zuzanna
Zuzanna
3 lat temu

Dzień dobry,
ubezpieczyciel określił skręcenie stawu skokowego jako „powierzchowne” i nie wypłacił żadnego świadczenia z polisy, co to znaczy? Chciałabym nakreślić, że leczenie trwało 3 miesiące i nadal wskazane jest noszenie ortezy do aktywności fizycznej.
W jaki sposób mogę napisać odwołanie i co mogę zrobić? Jest to ubezpieczenie szkolne z Axa na kwote 15 000zł.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Zuzanna

Dzień dobry, w przypadku tego typu ubezpieczenia powinna być w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawarta informacja za jakie uszkodzenia ciała konkretnie ubezpieczyciel odpowiada. Jeżeli ma Pani orzeczenie lekarza, gdzie z opisu wynika, że dziecko doznało zwichnięcia stawu a uraz ten znajduję się w tabeli ubezpieczyciela, to towarzystwo nie powinno odmówić wypłaty odszkodowania.

Aga
Aga
3 lat temu

Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie ubezpieczenia szkolnego w compensie. Córka w dniu 17.03. 2019 roku skrecila kostkę w lewej stopie. Gips a później orteze nosiła do 18.04.2019. Dostaliśmy odmowę wypłaty odszkodowania z powodu takiego iż w dniu 24.11.2014r miała ten sam uraz tej samej stopy. Czy jest możliwe że ubezpieczenie nie zostanie wypłacone nawet po złożeniu prośby o ponowne rozpatrzenie? Przecież minęło 5 lat od tamtego urazu, nie zrobiła tego specjalnie, i przecież jest to nowe ubezpieczenie na rok szkolny. Proszę o pomoc.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Aga

Dzień dobry, polecam zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i zweryfikować czy w wyłączeniach widnieje zapis, który uniemożliwiłby wypłatę odszkodowania. Jeśli nie odnajdzie Pani takiego zapisu, to polecam się odwołać i poprosić o wskazanie podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

ewa
ewa
2 lat temu

dzien dobry kogo mam wpisac w i czesci wniosku o wypł sw z tytulu pobytu w szpitalu chodzi o 14 letnią córke ubezp w szkole

Konsultant Punkta
Editor
Konsultant Punkta
4 miesięcy temu
Reply to  ewa

Dzień dobry. W tej sytuacji najlepiej wpisać jednego z rodziców.

Asia
Asia
2 lat temu

Witam córka ubezpieczona w interrisk operacja na migdały we wrześniu czy należy się odszkodowanie jeśli minęło już prawie 10 miesięcy a leczenie zakończyło się w listopadzie

Konsultant Punkta
Editor
Konsultant Punkta
4 miesięcy temu
Reply to  Asia

Dzień dobry. W tej kwestii należy skontaktować się z towarzystwem, w którym jest ubezpieczenie.

Syla
Syla
2 lat temu

Witam syn wracając że szkoły został potrącony przez rowerzystkę z czego ma złamanie kości i policzkowej był 2 dni w szpitalu zwolnienie z w-f ma na 2 miesiące jest ubezpieczony w szkole grupowo w Hestia.jskie papiery są potrzebne do odszkodowania gdzie je złożyć.

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
2 lat temu
Reply to  Syla

Dzień dobry,

Proszę skontaktować się bezpośrednio z Ubezpieczycielem, przekaże informacje, jakie dokumenty należy złożyć.

Anna
Anna
2 lat temu

Witam. W poprzednim roku syn byl ubezpieczony w Generali – dosyc zaklamana firma. Po zlamaniu obojczyka wg ich tabel w ktorych bylo rowniez to zlamanie syn powinien dostac ok 3000zl odszkodowania. Dostal 500zl. heh. Agentka pani Korina J. byla dosc niekompetentna osoba ktora gubila sie w tym co mowi. Twierdzila ze zlamanie nie zalicza sie do tabeli zlaman – co jest blednym stwierdzeniem. Przeczytalismy wszystkie. Syn dostal 500zl odszkodowania co jest smieszne. Czy po roku od zdarzenia i otrzymania odszkodowania mozna sie odwolac? pozdrawiam

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
2 lat temu
Reply to  Anna

Dzień dobry,

W tej sprawie polecam skontaktować się z firmą, która zajmuje się pomocą w uzyskiwaniu należnych odszkodowań.

Kacha24
Kacha24
2 lat temu

Mam pytanie. Córka ubezpieczona w szkole gdzie ubezpieczenie jest 24h czy jak córka rozciela brodę w domu i miała ja szyta to czy należy się odszkodowanie. Zaznaczę że córka ubezpieczona w compensa składkę placilam 60zl

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
2 lat temu
Reply to  Kacha24

To zależy od zakresu ubezpieczenia. Polecam zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, lub skontaktować się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Kacha 0125
Kacha 0125
2 lat temu

Dzień dobry. Syn 2 tygodnie temu zaczął skarżyć się na ból nogi w kolanie. Po wizycie u chirurga okazało się że ma torbiel i kolanie i trzeba ściągać płyny igłą. Na wizycie kontrolnej nie obeszło się bez ponownego ściągania płynów. Dzisiaj miał kolejną wizytę i już płynu jest mniej. Ale kolejna wizyta kontrolna za 4 dni. Czy synowi należy się jakieś odszkodowanie?

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
1 rok temu
Reply to  Kacha 0125

Dzień dobry, jeśli syn posiada ubezpieczenie (może być również szkolne), które przewidywałoby wypłacenie świadczenie w razie różnych zdarzeń, to polecam skontaktować się z Ubezpieczycielem, aby dopytać czy polisa będzie obejmowała zakresem takie ryzyka.

Ivitvel
Ivitvel
1 rok temu

Witam,
W piątek 27.11.2020r córkę zaczął pobolewac brzuch i wymiotowała. Zwolniłam ja z lekcji on-line. Na drugi dzień brzuch bolał ja mocniej pojechałyśmy do szpitala, aby lekarz ja zbadał. Pani doktor, która nas przyjmowała zaleciła przyjęcie na oddział pediatryczny w celu zrobienia dokładnych badań. Popołudniu na oddziale lekarz wykonał USG z którego nic takiego nie widział, pobrano krew i mocz. Po godzinie 16 córka dostała okropnego bólu brzucha, zrobiono USG i lekarz stwierdził zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlaniem i szybko karetką jechałyśmy na Gdańsk gdzie nas skierowano. Tam przyjęto nas o 19:13, a na salę operacyjną córkę zabrano dopiero o godzinie ok 23. Niestety miała już ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z otrzewną! I czy to nie jest nnw?przetrzymano nas tak długo, lekarze mają na wszystko czas …. córcia w szpitalu była od 28.11.20-4.12.20, 3razy wizyta kontrolna w Gdańsku. A dostałyśmy odmowę z ubezpieczalni! składka 35zl TUW….masakra
Może jest szansa się odwoływać?ubezpieczalnia otrzymała tylko informacje o Gdańsku, bo na druczku jaki się wypełnia jest tylko jedno pole data godzina…może źle coś wypełniłam.

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
1 rok temu
Reply to  Ivitvel

Dzień dobry, proszę sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jaka jest definicja nieszczęśliwego wypadku, zazwyczaj jest określane jako nieszczęśliwy wypadek, do którego doszło przez czynnik zewnętrzny.