Punkta

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – co to jest?

Uważasz, że towarzystwo ubezpieczeniowe zaniżyło wartość Twojego samochodu? Pamiętaj, że możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jeśli towarzystwa ubezpieczeniowe proponują wypłatę odszkodowania, które nie wystarczy na naprawę pojazdu, zawsze masz prawo to zakwestionować poprzez złożone pisemnie i skierowane do zarządu firmy odwołanie.

Ile mam czasu na napisanie odwołania?

Termin na napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela w większości przypadków wynosi aż 3 lata od otrzymania pisemnego stanowiska firmy ubezpieczeniowej w zgłaszanej przez Ciebie sprawie. Jest to też termin przedawnienia roszczeń. Po jego upływie nie będziesz mógł żądać naprawienia szkody.

Wyjątek stanowią tutaj sprawy dotyczące roszczeń z umowy OC, które co do zasady przedawniają się z upływem 3 lat, chyba że szkoda powstała na skutek przestępstwa, wtedy okres przedawnienia wynosi 20 lat.

Mimo że czasu jest sporo, nie zwlekaj z wysłaniem odwołania od odszkodowania do ostatniej chwili. Im więcej czasu upłynie od zdarzenia, tym trudniej będzie zbadać sprawę. Wydłuży to także czas oczekiwania na odszkodowanie. Jeśli kwota odszkodowania Cię nie satysfakcjonuje, działaj od razu! Pisz odwołanie do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Przede wszystkim uzasadnij swoje racje argumentami. Niestety, nie możesz oprzeć się na samym przekonaniu, że wycena jest za niska lub odmowa wypłaty odszkodowania nieuzasadniona. Nie spodziewaj się pozytywnego rozpatrzenia, gdy napiszesz „wycena jest za niska, domagam się dopłaty„.

Na wstępie wyjaśnij, czy Twoje odwołanie dotyczy zbyt niskiej wyceny, czy nieuwzględnionych kosztów, np. auta zastępczego.

Formując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, koniecznie powołaj się na zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Fakt, że znasz podstawę prawną tego, że składasz reklamację, działa na Twoją korzyść.

Jakie dane zawrzeć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

By prawidłowo napisać odwołanie od decyzji, należy wskazać w nim przede wszystkim:

 • dane pokrzywdzonego – imię, nazwisko, dane adresowe,
 • dane ubezpieczyciela – nazwa, adres,
 • szczegóły dotyczące umowy ubezpieczenia – numer polisy, numer decyzji.

Podaj również numer szkody i opisz w skrócie decyzję, od której chcesz się odwołać. Dołącz ją również w formie kserokopii lub skanu do swojego pisma.

Jeśli piszesz w sprawie zbyt niskiej wyceny, udowodnij, że wartość rynkowa Twojego samochodu jest wyższa. Podaj np. linki do aukcji lub komisów internetowych. Możesz też spróbować wystawić swój samochód na sprzedaż i wskazać ubezpieczycielowi, że dostałeś znacznie wyższą kwotę niż ten proponuje w ramach odszkodowania.

Zanim wyślesz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, dołącz do niego np. faktury za elementy uszkodzone podczas stłuczki, a których nie ujęto w wycenie. A jeśli zaniżono koszty części zamiennych, dołącz do odwołania również cennik takich elementów z Autoryzowanej Stacji Obsługi.

CZYTAJ TAKŻE

Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC? Pobierz wzór

Możesz też skorzystać z ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy. Wyceni poniesione przez Ciebie straty i przygotuje cały kosztorys naprawy. Pamiętaj jednak, że taka usługa jest odpłatna, a jej koszt nie zostanie Ci zwrócony przez ubezpieczyciela. Co więcej, opinia rzeczoznawcy nie jest wiążąca dla firmy ubezpieczeniowej i na jej podstawie nie musi zmieniać swojego stanowiska. Będzie jednak stanowić istotny dokument w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Jak dostarczyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Pismo odwoławcze od decyzji ubezpieczyciela możesz złożyć:

 • pisemnie – osobiście w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego lub listownie,
 • ustnie – telefonicznie albo w oddziale ubezpieczyciela,
 • za pomocą poczty elektronicznej – na wskazany przez ubezpieczyciela adres e-mail.

My radzimy jednak wysłanie takiego pisma tradycyjnym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W ten sposób będziesz miał pewność, że przesyłka trafiła do zakładu ubezpieczeń.

Choć swoje pismo kierujesz do zarządu firmy ubezpieczeniowej, to oczywiście nie trafi ono na biurko prezesa, lecz do działu reklamacji. Każda sprawa rozpatrywana jest tam indywidualnie. Postaraj się, by Twoje pismo wyróżniała kultura i opanowanie. Pisz rzeczowo i unikaj emocjonalnych sformułowań.

Ile powinienem czekać na odpowiedź ubezpieczyciela?

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek odpowiedzieć na Twoją reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie listownej. Wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej może zostać udzielona jedynie wtedy, gdy się na to wcześniej zgodzisz.

Gdy w tym czasie nie otrzymasz żadnej odpowiedzi ze strony firmy ubezpieczeniowej, co do zasady jest to równoznaczne z akceptacją Twoich roszczeń. Wymienione w niej żądania muszą zostać zaspokojone.

Jeśli jednak sprawa okaże się skomplikowana, ubezpieczyciel musi Cię powiadomić o tym fakcie i uprzedzić, że na podjęcie ostatecznej decyzji potrzebuje łącznie 60 dni.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, w tym PZU – zaniżony uszczerbek na zdrowiu

Zaniżony uszczerbek na zdrowiu to jeden z częstszych powodów, dla których składane jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, np. PZU. W niektórych przypadkach spotkać Cię może nawet odmowa wypłaty odszkodowania. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości. Zdecydowanie częściej uszczerbek na zdrowiu zostaje zaniżony, a towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca jedynie kwotę bezsporną. Kwota ta obejmuje uszczerbek bezsporny, czyli najniższy, jaki może zostać uznany na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokumentów, czy wykonanego badania.

Przepisy nie mówią tutaj jasno, jaką kwotę odszkodowania ubezpieczyciel powinien wypłacić za dany uszczerbek na zdrowiu. Ta kwestia pozostaje uznaniowa.

Jeśli jednak stwierdzisz, że uszczerbek na zdrowiu został przez ubezpieczyciela zaniżony, możesz złożyć odwołanie od decyzji w sprawie o odszkodowanie. W odwołaniu powinieneś wskazać:

 • dodatkową dokumentację medyczną oraz dotyczącą rehabilitacji,
 • przebyty proces leczenia i rehabilitacji,
 • wniosek o wykonanie dodatkowego badania przez lekarza biegłego,
 • to, jak uszczerbek na zdrowiu negatywnie wpłynął na Twoje dotychczasowe życie (np. konieczność rezygnacji z pracy, korzystanie na co dzień z pomocy osób trzecich),
 • rokowania odnośnie poprawy stanu zdrowia.

Nie rezygnuj ze złożenia odwołania. Pamiętaj, że powinno ono uwzględniać poniesiony przez Ciebie rozmiar cierpień.

Dostałem odpowiedź, ale odmowną

Nawet jeśli wszystko zrobiłeś podręcznikowo, zakład ubezpieczeń nie musi zgadzać się na Twoje żądania. W piśmie odmownym firma musi jednak wskazać prawne i faktyczne uzasadnienie swojej decyzji.

Ale to nie powód do składania broni! Wciąż masz jeszcze możliwości walki o wyższe odszkodowanie. W tym celu zwróć się do Rzecznika Finansowego (RF) z wnioskiem o interwencję (bezpłatnie) lub pozasądowe rozwiązanie sporu (jednorazowa opłata 50 zł).

W pierwszej sytuacji RF zbierze argumenty przemawiające na Twoją korzyść i wystąpi w Twoim imieniu do ubezpieczyciela. W ten sposób rozpocznie się postępowanie skargowe. Wszelka korespondencja w sprawie będzie przekazywana do Twojej wiadomości. Z kolei w drugiej sytuacji RF występuje w roli mediatora. Zapozna firmę ubezpieczeniową z Twoimi roszczeniami i przedstawi obu stronom propozycję rozwiązania sporu.

Pamiętaj, że do RF możesz zgłosić się tylko w sytuacji, gdy wyczerpiesz drogę postępowania reklamacyjnego. W przeciwnym wypadku Rzecznik odmówi podjęcia działań.

Jeśli działania RF również nie przyniosą żadnych rezultatów, dokumenty zebrane w toku postępowania będą pomocne podczas rozprawy w sądzie powszechnym. To właśnie sąd zadecyduje ostatecznie, kto ma rację.

tanie ubezpieczenie OC w Punkta, dawniej mfind